Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5026. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-A), stran 12420.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2006.
Št. 001-22-170/06
Ljubljana, dne 10. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-A)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Podjetnik po tem zakonu je fizična oseba, ki na trgu skladno z veljavno zakonodajo samostojno opravlja pridobitno dejavnost.«.
2. člen
Beseda »zasebnik« v ustreznem sklonu se v celotnem besedilu zakona nadomesti z besedo »podjetnik« v ustreznem sklonu.
3. člen
Prva in druga alinea prvega odstavka 3. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, oziroma opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane ali v temeljnem aktu določene dejavnosti,
– če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti,«.
Četrta alinea prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podružnic ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja,«.
4. člen
Prva alinea prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, in delavca ni prijavil v zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje,«.
Na koncu druge alinee prvega odstavka 5. člena se pika nadomesti z vejico in doda tretja alinea, ki se glasi:
»– omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela, ali če omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba.«.
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je v primeru iz prve alinee prvega odstavka tega člena na črno zaposlena brezposelna oseba, se domneva, da ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Pravna oseba ali podjetnik mora takšni osebi izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v roku 3 dni po tem, ko inšpektor za delo ugotovi zaposlitev na črno. Če ji pogodba v tem roku ni vročena, lahko zahteva sodno varstvo.«.
5. člen
Naslov in podnaslov pred 7. členom in 7. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»II. IZJEME, KI SE NE ŠTEJEJO ZA DELO OZIROMA ZAPOSLOVANJE NA ČRNO
Aktivnosti, ki niso delo oziroma zaposlovanje na črno
7. člen
(1) Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne štejejo:
– medsebojna sosedska pomoč,
– delo v lastni režiji,
– nujno delo,
– humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo po tem zakonu in po drugih predpisih,
– osebno dopolnilno delo.
(2) Ne glede na določbe 5. člena tega zakona se za zaposlovanje na črno ne štejejo:
– kratkotrajno delo,
– malo delo,
– nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno po tem zakonu in po drugih predpisih.«.
6. člen
Za 12. členom se dodata nova podnaslova ter 12.a in 12.b člen, ki se glasijo:
»Kratkotrajno delo
12.a člen
(1) Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi, zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar jih opravlja zakonec podjetnika ali lastnika oziroma solastnika gospodarske družbe oziroma zasebnega zavoda ali oseba, s katero je v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, in traja največ 40 ur mesečno.
(2) Delo iz prejšnjega odstavka se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in predpisi o varnosti ter zdravju pri delu.
(3) To delo se lahko opravlja na podlagi predhodne prijave upravni enoti, kjer se delo opravlja. Prijava vsebuje navedbo osebe, ki bo delo opravljala, kraj in čas opravljanja dela ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz tega zakona. Upravna enota mora en izvod prijave nemudoma posredovati pristojnemu inšpektoratu za delo.
Malo delo
12.b člen
(1) Kot malo delo se šteje delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo za opravljanje tega dela pa ne presega 50% minimalne plače po zakonu, če takšno delo opravlja oseba, ki ni v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, ki ne opravlja samostojne dejavnosti in ne prejema pokojnine.
(2) Delo iz prejšnjega odstavka se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in v skladu s predpisi o varnosti ter zdravju pri delu.
(3) Delodajalec in oseba, ki opravlja malo delo, skleneta pogodbo o mali zaposlitvi, v kateri določita:
– podatke o pogodbenih strankah,
– datum nastopa dela,
– vrsto dela s kratkim opisom in kraj opravljanja dela;
– čas trajanja dela na dan, na teden in na mesec,
– določilo o znesku plačila za opravljanje dela in o načinu izplačevanja plačila,
– druge pravice in obveznosti.
(4) Delodajalec prijavi osebo, ki opravlja malo delo, v socialno zavarovanje in na njeno plačilo obračuna in plača prispevke za socialno varnost po zakonu. Pri ugotavljanju in odmeri pravic iz socialne varnosti, se zavarovanje po tem členu upošteva kot delovno razmerje s krajšim od polnega delovnega časa po zakonu.«.
7. člen
Prva alinea prvega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– tržni inšpektorat nadzoruje kršitve določb 3. in 4. člena ter prve alineje prvega odstavka in drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega zakona«.
Na koncu prvega odstavka 13. člena se pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– davčna inšpekcija nadzoruje kršitve določb 3. člena tega zakona.«.
V tretjem, četrtem in šestem odstavku 13. člena se beseda »nadzorni« nadomesti z besedo »prekrškovni«.
8. člen
V 15., 16., 17., 18., 19., 20. in 21. členu se besedi »denarna kazen« v ustreznem sklonu nadomestita z besedo »globa« v ustreznem sklonu.
9. člen
Šesti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Poleg globe se lahko za prekršek iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena izreče sankcija odvzem predmetov.«.
10. člen
Četrti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo od 100.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz tretje alineje prvega odstavka 5. člena tega zakona.«.
Peti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali podjetnik, ki ni izročil pisne pogodbe o zaposlitvi v roku iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.«.
Za petim odstavkom 18. člena se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.«.
11. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Posamezniku – tujcu se lahko za prekršek po tem zakonu poleg globe izreče sankcija izgona tujca iz države v trajanju od enega do petih let.«.
12. člen
Minister, pristojen za delo, izda podrobnejša navodila in predpiše obrazce za opravljanje del iz 12.a in 12.b člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/98-8/6
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
EPA 1015-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti