Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5025. Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-D), stran 12420.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o trgovini (ZT-D)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2006.
Št. 001-22-174/06
Ljubljana, dne 10. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O TRGOVINI (ZT-D)
1. člen
V Zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»Trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora obratovati skladno z objavljenim urnikom obratovalnega časa prodajalne.
Trgovec mora pri določitvi obratovalnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni in njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo s področja dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavca manj ugodnega delovnega časa.«.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov (Uradni list RS, št. 69/04).
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-01/92-4/49
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
EPA 1011-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.