Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4076. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 9914.

A N E K S Š T. 2
k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
(Uradni list RS, št. 103/04, 79/05)
1. člen
V 1. točki tarifne priloge se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Izhodiščne plače iz četrtega odstavka 1. točke te tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih povečajo za 2,15% in znašajo:
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|Tarifni razred         |   Relativno|  Izhodiščne plače v SIT za|
|                |   razmerje|      polni delovni čas|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|I. Enostavna dela       |     1,00|            90.894|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|II. Manj zahtevna dela     |     1,10|            99.615|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|III. Srednje zahtevna dela   |     1,22|           110.860|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|IV. Zahtevna dela       |     1,37|           124.089|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|V. Bolj zahtevna dela     |     1,56|           141.557|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|VI. Zelo zahtevna dela     |     1,79|           162.704|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|VII. Visoko zahtevna dela   |     2,03|           184.690|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|VIII. Najbolj zahtevna dela  |     2,81|           255.048|
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
|IX. Izjemno pomembna, najbolj |     3,39|           307.817|
|zahtevna dela         |       |               |
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+
ter veljajo od meseca avgusta 2006 dalje.
(9) Osnovne plače delavcev iz druge alineje petega odstavka 1. točke te tarifne priloge, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v osmem odstavku 1. točke te tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2006 povečajo za 2,15% in se izplačujejo od meseca avgusta 2006 dalje.«.
2. člen
Doda se nova točka 2.a, ki se glasi:
»2.a DODATNA USKLADITEV IZHODIŠČNIH IN OSNOVNIH PLAČ
Če bo inflacija decembra 2006 v primerjavi z decembrom 2005 presegla 2,3%, se izhodiščne plače iz osmega odstavka 1. točke in osnovne plače iz devetega odstavka 1. točke te tarifne priloge avgusta 2007 dodatno povečajo za razliko med 2,3% in doseženo rastjo inflacije«.
3. člen
V 4. točki se doda nov (2) odstavek, ki se glasi:
»Delodajalci in sindikati se v družbah izjemoma lahko dogovorijo za podaljšanje roka iz prvega odstavka te točke, vendar največ do treh mesecev.«.
4. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. avgusta 2006.
Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 10. avgusta 2006
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
predsednica UO
mag. Rina Klinar l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l.r.
 
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat grafične
dejavnosti Slovenije
predsednik
Metod Jerman l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 8. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005/4 o tem, da je Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/04, 79/05) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 10.