Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4089. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu, stran 9943.

Na podlagi 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 7. izredni seji 28. 8. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu
za območje D-Š v Rogatcu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04, popr. 56/05) se sprejme občinski lokacijski načrt za območje D-Š v Rogatcu. Sestavni del odloka je projekt s tekstualnim in grafičnim delom, prilogami ter mnenji nosilcev urejanja prostora, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 054/04.
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA TER SEZNAM PARCEL
2. člen
OPIS MEJE TOPOGRAFSKO
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|smer neba |opis                              |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|na severu |meja poteka od roba regionalne ceste R2-432 Rogatec–Majšperk,  |
|      |prečka travnik do pobočja in poteka proti vzhodu po robu    |
|      |pobočja, zavije rahlo proti severovzhodu in poteka še vedno po |
|      |robu pobočja in gozda                      |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|na vzhodu |prečka travnik do potoka Draganje in ob njej proti jugu     |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|na jugu  |meja poteka po severnem robu potoka Draganje do križišča    |
|      |regionalnih cest R2-432 Rogatec–Majšperk in R3-689 Kozminci–  |
|      |Žetale–Rogatec na zahodni strani                |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|na zahodu |meja zavije proti severu in poteka po vzhodnem robu potoka do  |
|      |izhodiščne točke                        |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
OPIS MEJE PO OBODNI PARCELACIJI
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|smer neba |opis                              |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|na severu |prične se na zahodnem robu parcele št. 906/2, k.o Rogatec,   |
|      |prečka 1039/11, k.o. Tlake, ter poteka po južnem robu parcel  |
|      |1039/2 in 1039/11, k.o. Tlake                  |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|na vzhodu |poteka po vzhodnem robu parcele št. 1043/3, k.o Tlake      |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|na jugu  |poteka po severnem robu parcele št. 1043/10, k.o. Tlake     |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|na zahodu |poteka po vzhodnem robu parcele št. 978/10, k.o. Rogatec    |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
Obravnavano območje obsega parcele št.:
– 905/2, 906/2 – del, k.o. Rogatec in
– 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 1043/7, 1043/8, 1043/9 v celoti ter 1039/11 – del, vse k.o. Tlake.
Površina obravnavanega območja meri 65560 m2.
III. FUNKCIJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3. člen
Območje obravnave je opredeljeno kot stavbno zemljišče z oznako D-Š, ki je namenjeno za šolski kompleks, šport in rekreacijo.
4. člen
Predvideni posegi na območju OLN so:
– umestitev vrtca s pripadajočimi zunanjimi funkcionalnimi površinami
– rušitev obstoječe dotrajane telovadnice in nadomestitev z ustreznejšo
– umestitev večnamenskega zunanjega igrišča, igrišča za mali nogomet, atletske steze
– prestavitev obeh nogometnih igrišč (glavno in pomožno)
– umestitev spremljajočega objekta nogometnega kluba (pokrite tribune, slačilnice, klubski prostori, gostinska dejavnost)
– umestitev bazenskega kompleksa
– umestitev igrišč za tenis in odbojko na mivki
– umestitev večnamenskega objekta (spremljajoči objekt bazenskega kompleksa, garderobe športnega parka, gostinska dejavnost)
– preureditev obstoječih prometnih površin in ureditev ustreznih novih.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO ZASNOVO OBMOČJA
5. člen
(urbanistična zasnova)
Predviden objekt vrtca bo lociran na vzhodni strani osnovne šole in bo izveden kot prizidek. Okrog njega je predviden ustrezno velik prostor za ureditev zunanjih funkcionalnih površin (igrala). Nova telovadnica bo stala na istem mestu, kot stara, ki bo porušena, to je na severni strani osnovne šole. Šola in telovadnica bosta povezani s prehodom (ohranitev obstoječega v 1. etaži oziroma nadomestitev z novim). Predvideni bazenski kompleks in večnamenski objekt, ki bo namenjen za funkcioniranje bazenskega kompleksa, garderobe in gostinsko dejavnost bo umeščen v skrajnem vzhodnem delu območja in bo od šolskega kompleksa ločen s parkiriščem. Vsi našteti objekti so tako umeščeni okrog šole ali vzhodno od nje in tako ohranjajo odprtost prostora ter pomembne vizure iz Muzeja na prostem na Donačko goro in obratno. Zahodno od šole je lociran samo spremljajoči objekt nogometnega kluba s pokritimi tribunami, ki pa je lociran toliko proti severu, da je izven območja pomembne vizure iz Muzeja na prostem na Donačko goro in obratno, streha tribun pa se proti jugu niža.
Predvideni travnati nogometni igrišči bosta locirani na zahodni strani. Na južni strani bo glavno, na severni pomožno igrišče. Med njima bo urejen novo predviden dovozni priključek z regionalne ceste R2-432 Rogatec–Majšperk in parkirišče z 78 parkirnimi mesti. Na severni strani glavnega igrišča bo ploščad za pešce, ki bo s pešpotmi povezana v smeri proti vzhodu (šolski kompleks) in proti jugu (v smeri središča naselja Rogatec). S ploščadi bo direkten dostop v spremljajoče prostore nogometnega kluba in na tribune, ki bodo na zahodni strani igrišča. Tribune bodo izvedene na zemeljski brežini. Objekti so vključno s pešpotjo odmaknjeni od Strmškega potoka več kot 5.00 m.
Na zahodni strani telovadnice bo atletska steza (4 steze), dolžine 333 m s stezo za tek na kratke proge (6 stez) na južni strani. V sredini bo igrišče za mali nogomet. Na vzhodni strani bo večnamensko zunanje igrišče (rokomet, košarka, odbojka). Dostopi do teh površin bodo s ploščadi za pešce in povezovalne pešpoti, ki poteka med šolo in telovadnico in povezuje zahodno in vzhodno parkirišče.
V skrajnem vzhodnem delu območja bo bazenski kompleks z več bazeni (plavalci + neplavalci, otroški). Urejeno bo tudi otroško igrišče. V severnem delu bosta dve igrišči za odbojko na mivki. V južnem delu bo večnamenski objekti, ki bo dostopen iz ploščadi na jugozahodni strani. Zahodno bo urejeno igrišče za tenis.
Obstoječi dovoz na vzhodni strani šole ostane na isti lokaciji, parkirišče bo preurejeno in povečano. Predvidenih je 105 parkirnih mest. Promet bo urejen krožno, na zahodni strani bo postajališče za šolski avtobus. Ob njem bodo površine za pešce, ki bodo proti severu povezovale tudi območje bazenskega kompleksa in tenis igrišče.
7. člen
(gabariti objektov)
Predvidena je umestitev štirih klasičnih objektov, pokrite tribune, ostalo so športne in rekreacijske površine na nivoju terena in bazeni, ki so vkopani v teren.
– Tlorisni gabariti, etažnost:
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|ŠT.   |OBJEKT     |TLORISNE    |ETAŽNOST    |VIŠINSKI    |
|OBJEKTA |        |DIMENZIJE (m)  |        |GABARITI(m)  |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|1    |Vrtec      |42.50 x 20.00  |Pritličje    |KP+0.00 =   |
|     |        |        |        |228.61m n.m.KS |
|     |        |        |        |+7.80     |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|2    |Telovadnica   |45.00 x 37.00  |Pritličje +   |KP +0.00KS   |
|     |        |        |delno medetaže |+19.50     |
|     |        |        |znotraj enotnega|        |
|     |        |        |gabarita    |        |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|3    |Spremljajoči  |10.00 x 40.00  |Pritličje + 1  |KP ±0.00 =   |
|     |prostori    |        |etaža      |229.00m n.m.KS |
|     |nogometnega   |        |        |od +2.90 do  |
|     |kluba      |        |        |+10.54     |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|4    |Večnamenski   |Lomljena    |Pritličje    |KP ±0.00 =   |
|     |objekt     |zasnova 16.00 x |        |229.23m n.m.KS |
|     |        |10.00 + 27.00 x |        |+5.90     |
|     |        |10.00      |        |        |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|5    |Nogometno    |64.00 x 100.00 |/        |/       |
|     |igrišče     |        |        |        |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|6    |Pomožno     |50.00 x 95.00  |/        |/       |
|     |nogometno    |        |        |        |
|     |igrišče     |        |        |        |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|7    |Atletska steza |Dolžina steze  |/        |/       |
|     |        |333.33 m    |        |        |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|8    |Igrišče za mali |44.00 x 22.00  |/        |/       |
|     |nogomet     |        |        |        |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|9    |Večnamensko   |48.00 x 32.00  |/        |/       |
|     |zunanje igrišče |        |        |        |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|10    |Igrišče za tenis|36.57 x 18.27  |/        |/       |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|11    |Igrišče za   |18.00 x 9.00  |/        |/       |
|     |odbojko na mivki|        |        |        |
+---------+----------------+----------------+----------------+---------------+
8. člen
(oblikovanje objektov)
Vse športne in rekreacijske površine bodo izvedene na nivoju terena. Telovadnica, večnamenski objekt in vrtec bodo pritlične izvedbe, s tem da bo telovadnica zaradi svoje funkcije precej višji objekt od okoliških. Znotraj enotnega višinskega gabarita telovadnice bodo v delu objekta urejene medetaže. Spremljajoči objekt nogometnega kluba bo izveden v dveh etažah (pritličje in 1 etaža). Tribune bodo izvedene na zemeljski brežini, pokrite bodo z nadstrešnico, ki tvori eno streho s spremljajočim objektom nogometnega kluba.
Oblikovanje objektov bo prilagojeno njihovi funkciji. Predvideni objekti bodo oblikovani skladno s tipologijo prisotne podeželske krajine, skladno z obstoječimi objekti in s principi sodobnega oblikovanja. Vhodni deli predvideni objektov bodo členjeni in poudarjeni, možna uporaba sodobnejšega oblikovanja.
Strehe bodo enokapnice, enakega naklona kot je streha na obstoječi šoli, to je 7-13 stopinj. Variantno je lahko streha telovadnice dvokapnica istega naklona ali lahka montažna konstrukcija, usklajena z oblikovanjem obstoječih objektov.
9. člen
(zunanja ureditev)
Zunanja ureditev južnega dela območja OLN ostane pretežno nespremenjena. V celoti se ohrani pešpot in zasaditev z drevjem ter pokrovnimi rastlinami med pešpotjo in potokom ob južnem robu območja, ki je urejena od križišča regionalnih cest do dovoznega priključka na vzhodu. V nadaljevanju je predvidena možnost ureditve pešpoti z enako zasaditvijo kot je ob obstoječi do meje OLN na vzhodni strani.
Na mestih zadrževanja večjega števila ljudi bodo urejene ploščadi za pešce (ob vhodih na nogometno igrišče oziroma spremljajoči objekt, pred vhodom v osnovno šolo in telovadnico, pred večnamenskim objektom in v nadaljevanju ob postajališču za šolski avtobus). Pešpot bo urejena med posameznimi ploščadmi za pešce in bo tako povezovala obe parkirišči. Predvideni sta pešpoti, ki povezujeta osrednjo pešpot s pešpotjo na južnem robu območja.
Predvidena je zasaditev drevja v nizih med parkirnimi prostori in ob nekaterih pešpoteh. Ob zahodnem robu območja se predvidi zasaditev s skupinami drevja in grmovnic v odmiku več kot 5.00 m od roba vodotoka. V severnem delu se ob zahodnem robu ohrani in uredi obstoječa obvodna vegetacija. Na ostalih zelenih površinah bodo zasajene večje skupine drevja in grmovnic.
Ob vrtcu so predvidene zunanje funkcionalne površine, skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtcev (Uradni list RS, št. 73/00).
Okolica živilskih obratov bo ustrezno protiprašno urejena v skladu s Pravilnikom o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04).
Posamezne športne in rekreacijske površine bodo ograjene s transparentnimi ograjami (žične, lesene) v kombinaciji z zasaditvijo (bazenski kompleks, igrišča …). Ob stranicah igrišč, kjer so nameščeni goli oziroma koši bodo nameščene ustrezno visoke varnostne ograje. K idejni zasnovi za ograjo mora investitor pridobiti urbanistično mnenje občinskega urbanista.
Pri nadaljnjih fazah projektiranja bazenskega kompleksa je potrebno upoštevati veljavne predpise, med drugimi:
– Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00)
– Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Uradni list RS, št. 73/03),
– Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami (Uradni list RS, št. 88/03),
– Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 88/3),
– Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03).
10. člen
(geološko geomehanski pogoji gradnje)
Za določitev potrebnih ukrepov pri izvedbi izkopov in ostalih zemeljskih del za posamezne objekte na območju OLN je v nadaljnjih fazah projektiranja nujno izvesti potrebne geotehnične raziskave.
V. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA TER OMREŽJE ZVEZ
11. člen
(cestno omrežje, parkirne površine)
Na območju OLN je predvidena izgradnja cestnega omrežja, ki ga sestavljata dve dovozni cesti. Predvideni sta kot dvosmerni cesti širine 6,00 m oziroma 7,00 m z obojestransko bankino širine 0,50 m.
Obstoječa dovozna cesta se preko obstoječega priključka navezuje na obstoječo regionalno cesto R3-689/6260 Kozminci–Žetale–Rogatec. Obstoječ priključek se rekonstruira. Predvidena dovozna cesta omogoča dovoz na parkirne površine na severo zahodni strani kompleksa in se priključuje na regionalno cesto R II-432 Rogatec–Majšperk preko novega priključka.
Parkirišče bo na dveh mestih in sicer severno od vzhodnega dovoznega priključka bo urejeno parkirišče v obliki parkirnih žepov, v osrednjem delu bo urejen krožni promet. Predvidenih je 105 parkirnih mest. Ob zahodni strani krožnega prometa bo parkirišče za šolski avtobus.
Na mestu med obema nogometnima igriščema bo urejeno parkirišče z 72 parkirnimi mesti za osebne avtomobile in 2 parkirnima mestoma za avtobuse.
Med obema parkiriščema in dovoznima cestama bo izvedena povezovalna pot, ki bo služila tudi kot intervencijska pot.
12. člen
(vodovodno omrežje)
Zaradi povečane potrebe obstoječi cevovod ne ustreza potrebam. Glede na smernice OKP Rogaška Slatina, je za obravnavano območje predvidena rekonstrukcija vodovodnega omrežja in sprememba trase vodovoda glede na predvidene nove objekte. Predvideni cevovod PE HD φ90 bo na isti trasi kot obstoječega vodovoda.
Novi objekti se priključijo na javni vodovod pod pogoji upravljalca vodovodnega omrežja. Predviden tip cevi za priključitev je PE 80 SDR 11,0; PN12.5; 32×3. V primeru, da požarni elaborat določi potrebo po notranjem hidrantnem omrežju za nove objekte, je potrebno predvideti kombinirane vodomere z ustreznimi armaturami ter povečati novi cevovod na premer PE HD φ110. Za obstoječe objekte je predvidena rekonstrukcija obstoječih hišnih priključkov. Potrebne odmike in približevanja tem komunalnim vodom se izvede v skladu z zahtevami Pravilnika o projektiranju, tehniški izvedbi in uporabi javnega vodovodnega omrežja.
Predvidena je izvedba zunanjega obročasto zasnovanega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, ki bo ločeno od vodovodnega omrežja za pitno vodo. Predviden je priklop na obstoječi javni vodovod. Pri projektiranju hidrantnega omrežja se upošteva Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ št. 30/91).
Za zagotovitev gašenja požarov predvideni so nadtalni hidranti DN 100. Hidranti morajo biti nezasedeni in dostopni, zaznamujejo pa se s tablicami z vpisanimi razdaljami od oznake do mesta na katerem je hidrant.
Razdalja med zunanjimi hidranti se določi v odvisnosti od namena, velikosti in podobnih karakteristik objekta kar določi požarni elaborat, tako da je mogoče požar na vsakem objektu gasiti z najmanj dveh zunanjih hidrantov. Dovoljena razdalja med hidrantoma je največ 80 m. Razdalja med hidranti in zidom objekta znaša najmanj 5 m, največ pa 80 m.
13. člen
(odvajanje odpadnih voda)
Na obravnavanem območju ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja.
Predviden je ločen sistem kanalizacije. Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda bo načrtovana v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Predvidena sta dva fekalna kanala (iz smeri šole in iz smeri nogometnega igrišča). Kanala se združita na mestu med nogometnim igriščem in osnovno šolo, od koder poteka kanal proti jugu, kjer bo priključen na kolektor Rogatec (po podatkih upravljalca OKP Rogaška Slatina), ko bo le-ta zgrajen. Kolektor Rogatec ni predmet tega OLN.
Do izgradnje kolektorja je pri objektih predvidena izgradnja neprepustnih greznic na izpraznjevanje, ki se po izgradnji kolektorja opustijo. Po priključitvi na kolektor se opusti tudi obstoječa greznica osnovne šole.
Meteorna kanalizacija je predvidena v dveh kanalih (vzhodni in zahodni) delno v osi pešpoti in ploščadi za pešce, delno pa v zelenih površinah in osi dovozov med parkirnimi prostori.
Dimenzionirana je na 15 minutni naliv z intenziteto 157 l/sek/ha.
Na meteorno kanalizacijo se bodo priključile vode iz cestnega telesa ter vode iz strehe objektov in dvorišč, igrišč ter manipulacijskih površin ob objektih in parkirišč za osebna vozila. Prav tako tudi z območja odprtega bazena.
Pred priključkom na kanalizacijo je potrebno meteorne vode z onesnaženih utrjenih površin in delovnih površin voditi v ustrezno dimenzionirane lovilce olj in maščob.
Drenažne vode ob objektih se vodijo v vodotoke.
Predvidena meteorna kanalizacija bo speljana v vodotok Draganja in sicer ob regionalni cesti R3-689/6260 Kozminci–Žetale–Rogatec. Predvidena sta dva iztoka, ki se opremita z iztočno glavo v naklonu brežine. Brežina od iztoka do dna vodotoka in dno se tlakujeta z lomljencem. Na mestu iztoka je potrebno namestiti žabjo zaklopko.
Na obeh meteornih kanalih sta predvidena zadrževalna bazena z regulatorjem iztoka, prostornin 35 m3 na vzhodnem kraku in 67 m3 na zahodnem kraku.
14. člen
(električno omrežje)
Varianta 1
Energija za napajanje objektov za območje šole D-Š v Rogatcu je v TP Rogatec Šola, kjer je na razpolago transformator 20/04-0231 kV, moči 160 kVA, na sekundarni strani varovan s talilnimi varovalkami NV 200A. Napajanje posameznih objektov bo izvedeno iz obstoječe transformatorske postaje. Podatki o priključni moči posameznih objektov bodo podani v projektni nalogi v sklopu idejnega projekta elektrifikacije cone. Temu ustrezno bodo obdelani kablovodi. V primeru prekoračitve obstoječe moči se transformator zamenja z večjo enoto (moč 250 kVA).
Dovodni kabel za šolo ostane obstoječ (kabel PP00-A 4x150+ 2,5mm2). Preko njega poteka tudi napajanje nove telovadnice (tako kot sedaj stare) in novega vrtca. Z nadaljnjimi projekti se zaradi povečanje moči zaradi vrtca in širitve telovadnice ugotovi ustreznost obstoječega kabla in se ga po potrebi zamenja na isti lokaciji.
Novi kabli bodo pod voznimi površinami položeni v kabelsko kanalizacijo iz odbetoniranih PVC cevi, na ostalem delu pa prosto v zemljo.
Varianta 2
VN daljnovod s transformatorsko postajo se odstrani, namesto njega pa se položi podzemni VN kabel 3x1x XHE 49A, 150 mm2 do nove telovadnice in od tu dalje do VN droga, kot je to prikazano v načrtu in je položen v zemljo v skladu z Navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1-35 kV - izdelal EIMV Ljubljana.
Začetek podzemnega kabla sega izven območja idejnega projekta (leva stran ceste Rogatec–Ptuj), konec podzemnega VN kabla je zopet izven območja idejnega projekta na najbližjem VN drogu.
Nova transformatorska postaja je predvidena v novi telovadnici, kjer se v fazi snovanja telovadnice predvidijo ustrezni prostori za transformator in NN razvod. Transformatorska postaja bo podkletena. Pod nosilno ploščo bo kabelski prostor. Gradbeni del transformatorske postaje (nosilna talna plošča transformatorja, odprtine za hlajenje transformatorja in lovilec olja pod transformatorjem) bo dimenzioniran za energetski transformator moči 630 kVA. Napajanje posameznih objektov bo izvedeno iz NN dela transformatorske postaje 20/0,4 kV. Tu so izvedene meritve električne energije za vse objekte.
15. člen
(omrežje zvez)
Uporabniki telekomunikacijskih storitev na območju obravnavane cone bodo priključeni na telefonsko centralo v Rogatcu. V obstoječi razdelilni telefonski omari pri šoli je TK priključek. Od tu dalje potekajo interni vodi do posameznih objektov. Na mestu novega večnamenskega objekta se trasa TK kabla delno prestavi. Od telefonske omare pri šoli poteka novi telekomunikacijski kabel do večnamenskega objekta in spremljajočih prostorov nogometnega kluba.
16. člen
(plinovodno omrežje)
Na obravnavanem območju je že obstoječe omrežje zemeljskega plina, ki poteka po južnem robu območja. Predviden je priklop predvidenih objektov na obstoječi plinovod pod pogoji distributerja. Predvidena je prestavitev dela obstoječega plinovoda (priključek za osnovno šolo) glede na nove objekte z upoštevanjem koridorja za plin.
Pri križanjih in vzporednem vodenju plinovodov z drugimi komunalnimi vodi je treba upoštevati veljavne predpise ter zahteve upravljavca plinovodnega omrežja in upravljavcev drugih komunalnih vodov. Izjemoma se s posebnimi varnostnimi ukrepi in v soglasju z upravljavci komunalnih vodov razdalje med vodi lahko glede na predpisane tudi zmanjšajo.
VI. USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(upravljanje z vodami)
Pridobljene so smernice s področja upravljanja z vodami, ki podajajo smernice, ki so upoštevane pri načrtovanju:
– Vsi predvideni objekti na območju OLN bodo od meje vodnega zemljišča oziroma zgornjega roba brežine vodotokov Draganja in Strmški potok (14. člen ZV-1) odmaknjeni več kot 5.00 m. Izjema je pešpot, ki bo potekala ob Draganji v nadaljevanju obstoječe pešpoti vzhodno od obstoječega dovoznega priključka, ki pa predstavlja objekt javne infrastrukture.
– Območje je poplavno ogroženo s strani Draganje in Strmškega potoka v južnem delu. Objekt obstoječe šole se nahaja zunaj dosega poplavnih vod s stoletno povratno dobo, prav tako predvidena telovadnica. Predvideni objekti (1, 3 in 4), ki so locirani na poplavnih površinah, bodo na poplavno varni koti. Varne kote pritličij predvidenih objektov bodo: vrtec (1) = 228.61m n.m., spremljajoči prostori NK (3) = 229.00m n.m. in večnamenski objekt (4) = 229m n.m. Ostale športne in rekreacijske površine bodo na obstoječi koti terena.
– Izdelana je Hidravlično hidrološka analiza območja OLN D-Š v Rogatcu, št. 219/04-FR/04, julij 2006, na podlagi katere so določene poplavno varne kote pritličij predvidenih objektov (1,3,4) iz prejšnjega odstavka. Del območja OLN se ohrani za razlivanje visokih voda (športne, rekreacijske površine in parkirišča), ureditve se izvedejo na kotah obstoječega terena, zasipavanje oziroma nadvišanje terena ni dopustno, zaradi ohranjanja razlivnih površin.
– Premostitev Strmškega potoka je predvidena zaradi novega dovoznega priključka na zahodni strani, ki pa je skladno s 37. členom ZV-1 objekt javne infrastrukture. Premostitev bo načrtovana tako, da ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.
– Za zadrževanje padavinskih voda sta predvidena dva zadrževalnika na južnem delu območja ob potoku Draganja. Nepozidane in neutrjene površine bodo zatravljene, kar še dodatno omogoča zadrževanje padavinskih voda.
– Obstoječa in načrtovana infrastruktura je prikazana na karti št. 3.3 načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter opisana v točki zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo, rešitev odvoda vseh vrst odpadnih vod pa v točki 1.4.3 Odvajanje odpadnih vod.
18. člen
(varovanje okolja)
Hrup
Obravnavano območje je skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) opredeljeno kot II. območje varstva pred hrupom (okolica objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa, območje igrišč, javnih rekreacijskih površin). V skladu z Uredbo veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni hrupa 45 dBA.
Namembnost predvidenih objektov je enaka obstoječim in ne bo vplivala na poslabšanje vplivov na okolje.
Zrak
Ogrevanje bo s plinom iz javnega plinovodnega omrežja, tako da emisija ne bo presegala dovoljenih emisij v zrak.
V času gradnje bo prihajalo do prašenja in onesnaženja zraka z izpušnimi plini, za zmanjšanje teh emisij bo potrebno upoštevati določila ureditve gradbišča.
Vode
Padavinske vode se bodo odvajale preko meteorne kanalizacije v vodotok Draganja preko dveh zadrževalnih bazenov. Padavinske vode s površin, kjer se pričakuje onesnaženje z maščobami in olji, bodo speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob.
Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda bo načrtovana v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Odpadki, zbiranje in odvoz
Gradbene odpadke, ki bodo nastajali v času gradnje in pri rušitvah, je potrebno odlagati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03 in 50/04) in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) na odlagališču za inertne odpadke.
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila občinskega odloka o ravnanju z odpadki.
19. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OLN ni evidentiranih objektov ali območij ohranjanja narave.
20. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OLN se nahajata dve varstveni območji:
– spomeniško območje Muzej na prostem Rogatec (EŠD 626) in
– Pomembnejše območje kulturne dediščine Rogatec – Donačka gora.
Izpostavljena je odprta vizura (vidni stik) na Donačko goro iz smeri trga Rogatec oziroma Muzeja na prostem.
Nogometna igrišča bodo locirana na zahodnem robu območja, vzdolž regionalne ceste R II-432 Rogatec–Majšperk, kjer je edini dovolj velik razpoložljiv prostor. Prostor ostaja tako nepozidan od ceste do šole, vsi predvideni objekti bodo severno in vzhodno od obstoječe šole. Vsi našteti objekti so tako umeščeni okrog šole – severno ali vzhodno od nje in tako ohranjajo odprtost prostora ter pomembne vizure iz Muzeja na prostem na Donačko goro in obratno. Izjema je spremljajoči objekt nogometnega kluba s pokritimi tribunami, ki pa bo lociran toliko proti severu, da je izven območja pomembne vizure iz Muzeja na prostem na Donačko goro in obratno, streha tribun pa se proti jugu niža.
Tribune ob zahodnem robu igrišča bodo izvedene na zemeljski brežini, ki bo na zahodni strani zazelenjena s skupinami dreves in grmovnic. Na severni strani, ob pomožnem igrišču se ohrani in uredi obstoječa obvodna vegetacija. Tako bo krajinska ureditev omogočila odprtost in prelivanje naravnega prostora ter ohranila vizuro iz smeri Muzeja na prostem.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
21. člen
(požarna varnost)
Varen umik bo na zunanje površine, dovozne in parkirne površine.
Dostop za interventna vozila do posameznih objektov bo po obstoječi in predvideni dovozni cesti. Pešpoti bodo služile tudi kot intervencijske poti.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz obstoječega javnega vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list SFRJ št. 30/91). Predvidena je izvedba zunanjega obročasto zasnovanega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, ki bo ločeno od vodovodnega omrežja za pitno vodo. Za zagotovitev gašenja požarov predvideni so nadtalni hidranti DN 100. Hidranti morajo biti nezasedeni in dostopni, zaznamujejo pa se s tablicami z vpisanimi razdaljami od oznake do mesta na katerem je hidrant.
VIII. ETAPNOST
22. člen
Izvedba lokacijskega načrta bo potekala v več etapah, možna je izvedba po posameznih objektih. V vsaki etapi je potrebna poleg objektov tudi izvedba pripadajoče zunanje ureditve.
IX. TOLERANCE
23. člen
Kot tolerance so pri tlorisnih in višinskih gabaritih objektov možne spremembe gabaritov do ±10%, v okvirih določenih gradbenih mej. Pri ostalih objektih (bazeni, športni in rekreacijski objekti) so dovoljene spremembe dimenzij do ±20%.
Možne so tudi spremembe mikrolokacije objektov v skladu pod pogojem, da spremembe tlorisnih gabaritov ne bodo ovirale realizacije lokacijskega načrta ter, da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanju okolja.
Skladno s spremembami objektov so možne tudi smiselne spremembe zunanjih površin in gradbenih parcel. Gradbene parcele je možno deliti zaradi etapnosti izgradnje.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s temi spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika, s katerim pa se smejo poslabšati urbanistično arhitektonska zasnova, prostorske in okoljske razmere.
Vse stacionaže in dimenzije objektov in prometnih površin se morajo natančno določiti in utemeljiti v PGD/PZI dokumentaciji. Za vsako spremembo v okviru toleranc mora investitor pridobiti urbanistično mnenje občinskega urbanista.
X. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojni službi Občine Rogatec.
25. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-6/2006
Rogatec, dne 28. avgusta 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost