Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3447. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ), stran 8482.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ)
Razglašam Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. julija 2006.
Št. 001-22-117/06
Ljubljana, dne 24. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU EVROPSKE ZADRUGE (ZSDUEZ)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktivo Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev (UL L št. 207 z dne 18. avgusta 2003, str. 25) ter ureja načine sodelovanja delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: delavcev) pri upravljanju evropske zadruge (Societas Cooperativa Europaea, v nadaljnjem besedilu: SCE).
2. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon velja za SCE, ki imajo ali bodo imele sedež v Republiki Sloveniji. Ne glede na sedež SCE velja ta zakon tudi za delavce SCE, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji v udeleženih pravnih osebah in odvisnih družbah ter podružnicah SCE, ki imajo ali bodo imele sedež v drugi državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država članica).
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
a) SCE je zadruga, ki je ustanovljena v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003/ES z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) (UL L št. 207 z dne 18. avgusta 2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1435/2003/ES);
b) udeležene pravne osebe so družbe in podjetja iz drugega odstavka 48. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 325 z dne 24. decembra 2002 UL, prečiščeno besedilo), vključno z zadrugami in druge pravne osebe, ki neposredno sodelujejo pri ustanavljanju SCE;
c) odvisna družba udeležene pravne osebe ali SCE je družba, nad katero ima pravna oseba ali SCE obvladujoč vpliv v skladu z Direktivo Sveta 94/45/ES z dne 22. septembra 1994 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (UL L št. 254 z dne 30. septembra 1994, str. 64);
č) zadevna odvisna družba ter podružnica je odvisna družba ter podružnica udeležene pravne osebe, ki naj bi ob ustanovitvi SCE postala njena odvisna družba ter njena podružnica;
d) posebno pogajalsko telo je telo, ki je ustanovljeno za pogajanje s poslovodstvi udeleženih pravnih oseb o ureditvi načinov sodelovanja delavcev pri upravljanju SCE;
e) svet delavcev SCE je organ, ki zastopa delavce in je ustanovljen za obveščanje in posvetovanje z delavci SCE in njenih odvisnih družb in podružnic ter v določenih primerih za uresničevanje pravic delavcev do soodločanja v SCE;
f) sodelovanje delavcev pri upravljanju je vsak postopek, vključno z obveščanjem, posvetovanjem in soodločanjem, prek katerega lahko predstavniki delavcev vplivajo na odločitve, ki se sprejemajo v pravni osebi;
g) obveščanje je obveščanje sveta delavcev SCE ali drugih predstavnikov delavcev s strani poslovodstva SCE o vprašanjih, ki se nanašajo na SCE ali na njeno odvisno družbo ali podružnico, ki je v drugi državi članici, in o vprašanjih, ki presegajo pooblastila organov odločanja v posamezni državi članici. Obveščanje se opravi v času, na način in z vsebino, ki predstavnikom delavcev omogočajo poglobljeno oceno možnih posledic in če je primerno, vključuje pripravo posvetovanj s poslovodstvom SCE;
h) posvetovanje je vzpostavitev dialoga in izmenjava mnenj med svetom delavcev SCE ali drugimi predstavniki delavcev in poslovodstvom SCE v času, na način in z vsebino, ki predstavnikom delavcev na podlagi zagotovljenih informacij omogočajo, da izrazijo mnenje o načrtovanih ukrepih poslovodstva SCE. Mnenje se lahko upošteva pri postopku odločanja v SCE;
i) soodločanje po tem zakonu je vpliv sveta delavcev SCE ali drugih predstavnikov delavcev na zadeve pravne osebe s pravico:
– izvoliti ali imenovati določeno število članov organov vodenja ali nadzora pravne osebe, ali
– priporočiti imenovanje ali nasprotovati imenovanju določenega števila ali vseh članov organov vodenja ali nadzora pravne osebe.
II. POSTOPEK POGAJANJA
4. člen
(ustanovitev posebnega pogajalskega telesa)
(1) Po sprejemu predloga za ustanovitev SCE, v skladu z Uredbo 1435/2003/ES in določbami zakona, ki ureja zadruge, morajo poslovodstva vseh udeleženih pravnih oseb čim prej začeti pogajanja s predstavniki delavcev udeleženih pravnih oseb o ureditvi načina sodelovanja delavcev pri upravljanju SCE.
(2) V ta namen morajo poslovodstva vseh udeleženih pravnih oseb pravočasno seznaniti predstavnike delavcev ali, če teh ni, vse delavce neposredno:
– z identiteto in strukturo udeleženih pravnih oseb in odvisnih družb ter podružnic in njihovo porazdelitvijo po državah članicah,
– s številom delavcev, udeleženih pravnih osebah in odvisnih družb ter podružnic po državah članicah,
– s podatki o delavskih predstavnikih v udeleženih pravnih osebah in njihovih odvisnih družbah ter podružnicah in
– s številom delavcev, ki imajo pravico do soodločanja v organih udeleženih pravnih oseb in njihovih odvisnih družb ter podružnic.
(3) Za sklenitev sporazuma o ureditvi sodelovanja delavcev pri upravljanju SCE se ustanovi posebno pogajalsko telo, ki zastopa delavce udeleženih pravnih oseb in zadevnih odvisnih družb ter podružnic.
5. člen
(število članov posebnega pogajalskega telesa)
(1) Število članov posebnega pogajalskega telesa iz države članice je sorazmerno s številom delavcev, ki so zaposleni v udeleženih pravnih osebah in zadevnih odvisnih družbah ter podružnicah iz te države članice.
(2) Delavcem v vsaki državi članici se dodeli en sedež v posebnem pogajalskem telesu za vsakih začetih 10% od skupnega števila delavcev, ki so zaposleni v udeleženih pravnih osebah in zadevnih odvisnih družbah ter podružnicah v vseh državah članicah skupaj.
6. člen
(dodatni sedeži v primeru ustanovitve SCE z združitvijo)
(1) Če se SCE ustanovi z združitvijo, pripada udeleženim pravnim osebam iz določene države članice toliko dodatnih sedežev, da se zagotovi, da je v posebno pogajalsko telo vključen vsaj en predstavnik iz vsake udeležene zadruge, ki je registrirana in ima delavce zaposlene v tej državi članici in ki preneha obstajati kot samostojna pravna oseba po registraciji SCE.
(2) Število dodatnih članov posebnega pogajalskega telesa iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 20% števila članov, imenovanih v skladu s prejšnjim členom, in ne sme povzročiti dvojnega zastopanja delavcev.
(3) Če število udeleženih zadrug presega število dodatnih sedežev, ki so na voljo v skladu s prejšnjim odstavkom, se dodatni sedeži dodelijo zadrugam v različnih državah članicah, ki še nimajo svojega predstavnika v posebnem pogajalskem telesu in imajo največ delavcev.
7. člen
(število delavcev)
(1) Pri določanju števila članov posebnega pogajalskega telesa se upošteva število delavcev v času sprejema predloga za ustanovitev SCE.
(2) Če med delovanjem posebnega pogajalskega telesa nastanejo tolikšne spremembe v strukturi ali številu delavcev udeleženih pravnih oseb in zadevnih odvisnih družb ter podružnic, da bi se glede na merila iz 5. in 6. člena tega zakona sestava posebnega pogajalskega telesa morala spremeniti, je treba posebno pogajalsko telo ustrezno na novo sestaviti. O takih spremembah morajo poslovodstva takoj obvestiti posebno pogajalsko telo, pri čemer se smiselno uporablja 4. člen tega zakona.
8. člen
(volitve članov posebnega pogajalskega telesa iz Republike Slovenije)
(1) Predstavnike delavcev iz Republike Slovenije v posebno pogajalsko telo izvoli zbor delavcev na tajnih volitvah.
(2) Pravico predlagati kandidate za člane posebnega pogajalskega telesa imajo sveti delavcev, reprezentativni sindikati v udeleženi pravni osebi in zadevni odvisni družbi ter podružnici ter najmanj 50 delavcev v udeleženi pravni osebi in zadevni odvisni družbi ter podružnici. Pri tem si morajo v okviru možnosti prizadevati za uravnoteženo zastopanost spolov.
9. člen
(pogajanja)
(1) Poslovodstva udeleženih pravnih oseb seznanijo posebno pogajalsko telo s predlogom in postopkom ustanavljanja SCE do njene registracije.
(2) Posebno pogajalsko telo in poslovodstva udeleženih pravnih oseb se v duhu sodelovanja pogajajo, da bi dosegli sporazum o načinih sodelovanja delavcev pri upravljanju SCE. Sporazum mora biti v pisni obliki.
(3) Pogajanja se začnejo takoj, ko je posebno pogajalsko telo ustanovljeno in lahko trajajo do 6 mesecev. Stranki se lahko sporazumno odločita za podaljšanje pogajanj, vendar največ do enega leta od dneva ustanovitve posebnega pogajalskega telesa.
(4) Za dan ustanovitve posebnega pogajalskega telesa velja dan, na katerega so poslovodstva sklicala ustanovitveno sejo posebnega pogajalskega telesa.
10. člen
(strokovnjaki)
Za pogajanja lahko posebno pogajalsko telo zaprosi za pomoč strokovnjake, ki jih samo izbere, vključujoč predstavnike sindikatov na ravni Evropske unije, da mu pomagajo pri njegovem delu. Ti strokovnjaki so lahko na zahtevo posebnega pogajalskega telesa navzoči na pogajalskih sestankih v vlogi svetovalca. Posebno pogajalsko telo se lahko odloči, da bo o začetku pogajanj obvestilo predstavnike ustreznih zunanjih organizacij.
11. člen
(stroški)
(1) Vse stroške, povezane s pogajanji in delovanjem posebnega pogajalskega telesa, krijejo udeležene pravne osebe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek krijejo udeležene pravne osebe stroške le za enega strokovnjaka iz prejšnjega člena.
12. člen
(glasovanje posebnega pogajalskega telesa)
(1) Posebno pogajalsko telo odloča z večino glasov svojih članov, ki morajo hkrati predstavljati tudi večino vseh delavcev, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Vsak član posebnega pogajalskega telesa ima en glas.
(3) Člani posebnega pogajalskega telesa, ki so bili izvoljeni ali imenovani v posamezni državi članici, zastopajo vse delavce udeleženih pravnih oseb in zadevnih odvisnih družb ter podružnic iz te države.
13. člen
(posebnosti odločanja)
(1) Če pogajanja vodijo v zmanjševanje pravic soodločanja, odloča posebno pogajalsko telo z najmanj dvotretjinsko večino svojih članov, ki zastopajo vsaj dve tretjini delavcev iz vsaj dveh držav članic, če gre:
– za SCE, ki bo ustanovljena z združitvijo in ima pravico do soodločanja vsaj 25% skupnega števila delavcev v udeleženih zadrugah ali
– za SCE, ki bo ustanovljena na kakršenkoli drugi način in ima pravico do soodločanja vsaj 50% skupnega števila delavcev v udeleženih pravnih osebah.
(2) Zmanjševanje pravic soodločanja je znižanje deleža članov organov vodenja ali nadzora SCE, na katerega vplivajo delavci, pod raven najvišjega deleža v udeleženih pravnih osebah.
(3) Če v udeleženih pravnih osebah obstajajo različne oblike soodločanja, lahko posebno pogajalsko telo odloči, katera od teh oblik naj se uporabi v SCE. Če posebno pogajalsko telo ne sprejme odločitve, se v SCE uporabi oblika soodločanja, ki je veljala za večino delavcev v vseh udeleženih pravnih osebah in zadevnih odvisnih družbah ter podružnicah.
(4) Posebno pogajalsko telo obvesti poslovodstva udeleženih pravnih oseb o odločitvi iz prejšnjega odstavka.
14. člen
(sklep o prekinitvi pogajanj)
(1) Posebno pogajalsko telo lahko z najmanj dvotretjinsko večino glasov svojih članov, ki predstavljajo najmanj dve tretjini delavcev v vsaj dveh državah članicah sklene, da ne začne pogajanj ali da prekine že začeta pogajanja in da se bodo v SCE uporabljale določbe zakona, ki ureja evropske svete delavcev.
(2) Če je sprejet sklep iz prejšnjega odstavka, se ustavi postopek za dosego sporazuma o načinih sodelovanja delavcev pri upravljanju SCE iz 9. člena tega zakona in se ne uporabljajo določbe IV. poglavja tega zakona.
(3) Če je SCE ustanovljena s preoblikovanjem, ni mogoče sprejeti sklepa iz prvega odstavka tega člena, če v zadrugi, ki se bo preoblikovala, že obstaja soodločanje.
(4) Dve leti po sprejetju sklepa iz prvega odstavka tega člena se posebno pogajalsko telo znova sestane na pisno zahtevo vsaj 10% delavcev v SCE, njenih odvisnih družbah in podružnicah ali njihovih predstavnikov. Če se stranki tako dogovorita, se pogajanja lahko ponovno začnejo že prej.
(5) Če posebno pogajalsko telo sklene, da bo obnovilo pogajanja s poslovodstvom SCE, vendar se kot rezultat teh pogajanj sporazum ne doseže, se določbe IV. poglavja tega zakona ne uporabljajo.
15. člen
(uporaba zakonodaje)
Za pogajalski postopek se uporablja zakonodaja države članice, v kateri bo sedež SCE, če ta zakon ne določa drugače.
III. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
SCE NA PODLAGI SPORAZUMA
16. člen
(vsebina sporazuma)
(1) Pisni sporazum o načinu sodelovanja delavcev pri upravljanju SCE, ki ga skleneta posebno pogajalsko telo in poslovodstva udeleženih pravnih oseb v skladu z 9. členom tega zakona, vsebuje:
a) področje veljavnosti sporazuma;
b) sestavo, število članov in razdelitev sedežev v svetu delavcev SCE, ki bo sodeloval s poslovodstvom SCE pri obveščanju in posvetovanju z delavci SCE in njenih odvisnih družb ter podružnic;
c) naloge sveta delavcev SCE ter način in postopek obveščanja ter posvetovanja s svetom delavcev SCE;
č) pogostost sestankov sveta delavcev SCE;
d) finančna in materialna sredstva, ki jih je treba zagotoviti svetu delavcev SCE;
e) načine uresničevanja postopkov obveščanja in posvetovanja, če se stranki odločita za vzpostavitev teh postopkov namesto ustanovitve sveta delavcev SCE;
f) čas veljavnosti sporazuma, primere, v katerih se je treba o sporazumu znova pogajati (npr. bistvene strukturne spremembe, bistvene spremembe števila delavcev v SCE, njenih odvisnih družbah ali podružnicah ali sprememba sedeža SCE, ki nastopijo po ustanovitvi SCE) ter postopek za ponovna pogajanja.
(2) Če se stranki med pogajanji dogovorita za soodločanje, s sporazumom določita načine za soodločanje, vključno s številom članov v organih vodenja ali nadzora SCE, ki jih bodo delavci upravičeni voliti, imenovati, priporočiti ali nasprotovati, in postopke, po katerih delavci te člane lahko volijo, imenujejo, priporočijo ali jim nasprotujejo, ter njihove pravice.
(3) Za sporazum ne veljajo določbe IV. poglavja tega zakona, razen če se posebno pogajalsko telo in poslovodstva udeleženih pravnih oseb odločijo drugače.
17. člen
(SCE ustanovljena s preoblikovanjem)
Če je SCE ustanovljena s preoblikovanjem, mora sporazum o sodelovanju delavcev pri upravljanju SCE zagotoviti najmanj enako raven sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki obstaja v zadrugi, ki se bo preoblikovala v SCE.
IV. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
SCE NA PODLAGI ZAKONA
1. Splošna določba
18. člen
(uporaba določb)
Za SCE, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, se od dneva njene registracije uporabljajo določbe tega poglavja, če:
– se stranki tako dogovorita, ali
– se tako odločijo poslovodstva udeleženih pravnih oseb ter nadaljujejo postopek registracije SCE, v primeru, ko v roku iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona ni dosežen sporazum o načinih sodelovanja delavcev pri upravljanju SCE, pri čemer posebno pogajalsko telo ni sprejelo sklepa o prekinitvi pogajanj iz 14. člena tega zakona.
2. Svet delavcev SCE
19. člen
(ustanovitev in pravica sveta delavcev SCE)
(1) V primerih iz prejšnjega člena se z namenom obveščanja in posvetovanja svet delavcev SCE ustanovi na podlagi zakona.
(2) Pravica sveta delavcev SCE do obveščanja in posvetovanja je omejena na vprašanja, ki se nanašajo na SCE ali na njeno odvisno družbo ali podružnico, ki je v drugi državi članici, in na vprašanja, ki presegajo pooblastila organov odločanja v posamezni državi članici.
20. člen
(sestava sveta delavcev SCE)
(1) Člani sveta delavcev SCE so lahko le delavci SCE, njenih odvisnih družb in podružnic.
(2) Delavcem v vsaki državi članici se dodeli en sedež v svetu delavcev SCE za vsakih začetih 10% od skupnega števila delavcev, ki so zaposleni v udeleženih pravnih osebah in zadevnih odvisnih družbah ter podružnicah v vseh državah članicah skupaj v času, ko je bila dana informacija iz drugega odstavka 4. člena tega zakona.
(3) Poslovodstvo SCE takoj po imenovanju članov sveta delavcev SCE skliče njegovo ustanovitveno sejo. Na njej svet delavcev SCE izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.
(4) Predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, zastopa svet delavcev SCE v okviru sprejetih sklepov in sporoča odločitve sveta delavcev SCE poslovodstvu SCE.
21. člen
(volitve in način dela sveta delavcev SCE)
(1) Člane sveta delavcev SCE iz Republike Slovenije izvoli zbor delavcev na tajnih volitvah.
(2) Pravico predlagati kandidate za člane sveta delavcev SCE imajo sveti delavcev, reprezentativni sindikati v udeleženi pravni osebi in odvisni družbi ter podružnici ter najmanj 50 delavcev v udeleženi pravni osebi in odvisni družbi ter podružnici. Pri tem si morajo v okviru možnosti prizadevati za uravnoteženo zastopanost spolov.
(3) Če ima svet delavcev SCE več kakor 10 članov, lahko izmed članov izvoli odbor, ki ima tri člane in vodi tekoče posle sveta delavcev SCE.
(4) Svet delavcev SCE z večino glasov svojih članov sprejme poslovnik, s katerim se določijo pravila delovanja sveta delavcev SCE.
(5) Svet delavcev SCE mora poslovodstvo SCE obvestiti v najkrajšem možnem času o svoji sestavi.
22. člen
(spremembe števila delavcev)
(1) Svet delavcev SCE enkrat na leto prouči, ali spremembe števila delavcev v SCE, njenih odvisnih družbah in podružnicah zahtevajo spremembe pri dodelitvi sedežev iz drugega odstavka 20. člena tega zakona.
(2) Če spremembe števila delavcev to narekujejo, mora svet delavcev SCE preoblikovati svojo sestavo v skladu z drugim odstavkom 20. člena tega zakona.
23. člen
(sklep o ponovnem začetku pogajanj)
(1) Svet delavcev SCE se štiri leta po svoji ustanovitvi odloči, ali začne pogajanja za dosego sporazuma iz drugega odstavka 9. člena tega zakona ali pa nadaljuje delo v skladu z določbami tega poglavja.
(2) Če se svet delavcev SCE odloči za začetek pogajanj, se smiselno uporabljajo določbe III. poglavja tega zakona, pri čemer vlogo posebnega pogajalskega telesa prevzame svet delavcev SCE.
(3) Če v roku iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona ni dosežen sporazum iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, svet delavcev SCE nadaljuje delo v skladu z določbami tega poglavja.
3. Obveščanje in posvetovanje na podlagi zakona
24. člen
(obveščanje in letno posvetovanje)
(1) Poslovodstvo SCE mora svet delavcev SCE obveščati o letnih poročilih pristojnih organov SCE in zagotoviti dnevne rede sestankov organov vodenja ali nadzora SCE ter kopije vseh dokumentov, predloženih občnemu zboru članov SCE.
(2) Svet delavcev SCE ima pravico, da se vsaj enkrat na leto sestane s poslovodstvom SCE z namenom, da skupaj obravnavata redno poročilo o poslovnem uspehu in bodočem razvoju SCE. O tem je treba obvestiti poslovodstva v posameznih državah članicah.
(3) Na letnem posvetovanju se obravnavajo zlasti struktura, ekonomski in finančni položaj, verjetni razvoj poslovanja, proizvodnje in prodaje, pobude glede družbene odgovornosti podjetij, položaj in verjetna gibanja zaposlovanja, naložbe in bistvene spremembe, ki zadevajo organizacijo, uvedba novih delovnih metod ali proizvodnih postopkov, prenosi proizvodnje, združitev, zmanjšanje ali prenehanje družb, podružnic ali njihovih pomembnih delov in odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.
25. člen
(obveščanje in posvetovanje v izjemnih okoliščinah)
(1) Če obstajajo izjemne okoliščine, ki bistveno vplivajo na interese delavcev, zlasti ob preselitvah, prenosih, prenehanjih družb ali podružnic ali ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, ima svet delavcev SCE pravico, da je s tem pravočasno seznanjen.
(2) Svet delavcev SCE ima pravico, da se na lastno zahtevo sestane s poslovodstvom SCE ali z drugo primerno vodstveno ravnjo SCE, ki ima pravico odločanja, zaradi seznanitve in posvetovanja o ukrepih, ki bistveno vplivajo na interese delavcev.
(3) Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi odbor sveta delavcev SCE, če se svet delavcev SCE, zlasti v nujnih primerih, tako odloči. Na sestanku, ki ga organizira odbor sveta delavcev SCE, imajo pravico sodelovati tudi tisti člani sveta delavcev SCE, ki zastopajo delavce, ki jih ukrepi iz prvega odstavka tega člena neposredno zadevajo.
(4) Če se poslovodstvo SCE odloči, da ne bo ravnalo v skladu z mnenjem, ki ga je izrazil svet delavcev SCE, ima svet delavcev SCE za dosego dogovora pravico do ponovnega sestanka s poslovodstvom SCE.
(5) Mnenja sveta delavcev SCE ali njegovega odbora ne morejo posegati v pristojnosti poslovodstva SCE.
(6) Svet delavcev SCE ali njegov odbor, ki je po potrebi razširjen v skladu s tretjim odstavkom tega člena, ima pred sestankom s poslovodstvom SCE pravico sestati se brez navzočnosti predstavnikov poslovodstva SCE.
26. člen
(obveščanje delavcev)
Svet delavcev SCE obvesti predstavnike delavcev ali delavce SCE ter njenih odvisnih družb in podružnic o vsebini in izidu postopkov obveščanja in posvetovanja.
27. člen
(strokovnjaki)
Svetu delavcev SCE ali njegovemu odboru lahko pomagajo strokovnjaki, ki jih sam izbere.
28. člen
(izobraževanje)
Če je to potrebno za izvajanje njihovih nalog, imajo člani sveta delavcev SCE pravico do izobraževanja s pravico do plačane odsotnosti z dela.
29. člen
(stroški)
(1) Stroške sveta delavcev SCE krije SCE, ki članom tega organa zagotovi finančna in materialna sredstva, potrebna za ustrezno opravljanje njihovih nalog.
(2) Če ni dogovorjeno drugače, mora SCE še zlasti kriti stroške organiziranja sestankov in zagotavljanja prevajalskih storitev ter stroške bivanja in potne stroške članov sveta delavcev SCE in njegovega odbora. SCE krije te stroške tudi za enega strokovnjaka, ki ga svet delavcev SCE ali njegov odbor v skladu s 27. členom tega zakona lahko povabi k sodelovanju.
4. Soodločanje na podlagi zakona
30. člen
(pogoji)
(1) Soodločanje delavcev v SCE mora biti urejeno v naslednjih primerih:
1. v SCE, ki se ustanovi s preoblikovanjem, če so imeli delavci v zadrugi pred preoblikovanjem v SCE pravico do soodločanja;
2. v SCE, ki se ustanovi z združitvijo,
– če je v eni ali več udeleženih zadrugah pred registracijo SCE obstajala ena ali več oblik soodločanja za najmanj 25% skupnega števila delavcev, ki so jih zaposlovale, ali
– če je v eni ali več udeleženih zadrugah pred registracijo SCE obstajala ena ali več oblik soodločanja za manj kakor 25% skupnega števila delavcev, ki so jih zaposlovale in se posebno pogajalsko telo tako odloči;
3. v SCE, ki se ustanovi na kakršenkoli drug način,
– če je v eni ali več udeleženih pravnih osebah pred registracijo SCE obstajala ena ali več oblik soodločanja za najmanj 50% skupnega števila delavcev, ki so jih zaposlovale, ali
– če je v eni ali več udeleženih pravnih osebah pred registracijo SCE obstajala ena ali več oblik soodločanja za manj kakor 50% skupnega števila delavcev, ki so jih zaposlovale in se posebno pogajalsko telo tako odloči.
(2) Posebno pogajalsko telo mora udeležene pravne osebe obvestiti o sprejetih odločitvah iz druge in tretje točke prvega odstavka tega člena.
(3) Če pred registracijo SCE v nobeni od udeleženih pravnih oseb niso obstajale določbe o soodločanju, se od SCE ne zahteva uvedba določb o soodločanju delavcev.
31. člen
(oblike soodločanja)
(1) V SCE, ki se ustanovi s preoblikovanjem, se uporabljajo vse oblike soodločanja delavcev, ki so veljale pred registracijo.
(2) V drugih primerih ustanavljanja SCE ima svet delavcev SCE ali delavci SCE, njenih odvisnih družb in podružnic pravico, da izvolijo, imenujejo, priporočijo ali nasprotujejo imenovanju dela članov organov vodenja ali nadzora SCE, pri čemer je delež teh članov enak najvišjemu deležu v udeleženih pravnih osebah pred registracijo SCE.
32. člen
(razdelitev sedežev)
(1) Svet delavcev SCE odloči o razdelitvi sedežev v organih vodenja ali nadzora SCE med predstavnike delavcev iz različnih držav članic v skladu z njihovim deležem v skupnem številu vseh zaposlenih v posamezni državi članici, v SCE, njenih odvisnih družbah in podružnicah.
(2) Če v skladu s prejšnjim odstavkom državi članici pripade več sedežev, hkrati pa bi delavci iz ene ali več drugih držav članic ostali brez sedeža, mora svet delavcev SCE izvesti ponovno razdelitev sedežev tako, da en sedež dobijo predstavniki te ali teh držav članic. Pri tem je treba zagotoviti, da je sedež dodeljen delavcem iz države članice, v kateri bo imela SCE svoj sedež. Če tej državi po prvem odstavku že pripada sedež, se sedež dodeli državi, ki je brez sedeža in v kateri je zaposlen največji delež delavcev.
(3) Če se število članov v organih vodenja ali nadzora SCE spremeni, mora svet delavcev SCE na novo odločiti o številu delavcev ob upoštevanju prejšnjih dveh odstavkov tega člena, pri čemer odpokliče odvečne predstavnike oziroma dodeli dodatne sedeže predstavnikom delavcev iz posameznih držav članic.
33. člen
(določitev predstavnikov delavcev v organih vodenja ali nadzora SCE s sedežem v Republiki Sloveniji)
Predstavnike delavcev v organih vodenja ali nadzora SCE s sedežem v Republiki Sloveniji izvoli ali predlaga svet delavcev SCE v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju v delu, ki ureja sodelovanje delavcev v organih družbe, in zakonom, ki ureja zadruge v delu, ki ureja sistem upravljanja zadrug.
34. člen
(delitev sedežev v Republiki Sloveniji)
(1) Če so na voljo dodatni sedeži v organih vodenja ali nadzora SCE za predstavnike delavcev iz Republike Slovenije, jih svet delavcev SCE porazdeli sorazmerno številu delavcev v SCE, njenih odvisnih družbah in podružnicah v Republiki Sloveniji.
(2) Določitev predstavnikov delavcev v organih vodenja ali nadzora SCE s sedežem v Republiki Sloveniji iz držav članic, ki nimajo ureditve tega področja, izvede svet delavcev SCE.
(3) Svet delavcev SCE in poslovodstvo SCE morata biti seznanjena z izvoljenimi ali imenovanimi člani organov vodenja ali nadzora SCE.
(4) Vsak član organa vodenja ali nadzora SCE s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ga je izvolil, imenoval ali priporočil svet delavcev SCE, je polnopravni član, ki ima enake pravice in obveznosti kakor člani, ki zastopajo člane zadruge, vključno s pravico do glasovanja.
V. PRAVILA ZA SCE, KI JO USTANOVIJO FIZIČNE OSEBE ALI ENA PRAVNA OSEBA
IN FIZIČNE OSEBE
35. člen
(splošno pravilo)
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za SCE, ki jo ustanovijo fizične osebe ali ena pravna oseba in fizične osebe, ki v najmanj dveh državah članicah zaposlujejo skupno najmanj 50 delavcev, pri čemer se določbe, ki veljajo za udeležene pravne osebe smiselno uporabljajo tudi za fizične osebe, ki sodelujejo pri ustanovitvi SCE.
36. člen
(izjeme)
(1) V SCE s sedežem v Republiki Sloveniji, ki jo ustanovijo fizične osebe ali ena pravna oseba in fizične osebe, ki zaposlujejo skupno manj kot 50 delavcev ali zaposlujejo 50 ali več delavcev v eni državi članici, se za sodelovanje delavcev pri upravljanju uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju zadrug.
(2) Če ima SCE, ki je ustanovljena v skladu s prejšnjim odstavkom in ima sedež v drugi državi članici, odvisne družbe in podružnice, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, se za sodelovanje delavcev pri upravljanju v teh odvisnih družbah in podružnicah uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju zadrug.
(3) Pri prenosu sedeža SCE iz prvega odstavka tega člena, v kateri obstajajo pravila o soodločanju, iz ene v drugo državo članico, še naprej velja enaka raven pravic delavcev do soodločanja.
(4) Določbe II., III. in IV. poglavja tega zakona se smiselno uporabljajo za SCE iz prvega odstavka tega člena, če to zahteva najmanj ena tretjina skupnega števila delavcev SCE in njenih odvisnih družb ter podružnic v najmanj dveh državah članicah, ali če se doseže ali prekorači skupno število 50 delavcev v vsaj dveh državah članicah. V tem primeru vlogo udeležene pravne osebe prevzame SCE, vlogo zadevne odvisne družbe ter podružnice prevzamejo odvisne družbe SCE ter podružnice SCE.
VI. SOODLOČANJE NA OBČNEM ZBORU
37. člen
(splošno)
Če so delavci SCE s sedežem v drugi državi članici upravičeni do sodelovanja na občnem zboru SCE ali na območnem ali sektorskem delnem zboru SCE v skladu z Uredbo 1435/2003/ES, imajo tudi delavci odvisnih družb in podružnic iz Republike Slovenije pravico sodelovati na teh zborih.
38. člen
(volitve predstavnikov delavcev iz Republike Slovenije)
Predstavnike delavcev iz Republike Slovenije iz prejšnjega člena, izvoli zbor delavcev na tajnih volitvah.
VII. NAČELA SODELOVANJA IN VARSTVENA DOLOČBA
39. člen
(sodelovanje na temelju medsebojnega zaupanja)
(1) Poslovodstvo SCE in svet delavcev SCE delujeta v duhu sodelovanja ob primernem upoštevanju njunih vzajemnih pravic in obveznosti.
(2) Enako velja za sodelovanje med organi vodenja ali nadzora SCE in predstavniki delavcev v zvezi s postopkom obveščanja in posvetovanja z delavci.
40. člen
(spoštovanje zaupnosti)
(1) Člani posebnega pogajalskega telesa in sveta delavcev SCE ter strokovnjaki, ki jim pomagajo, morajo spoštovati zaupnost vseh podatkov, ki so jih poslovodstva izrecno označila kot poslovno skrivnost. Ta obveza ostane v veljavi tudi po poteku njihovega mandata.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi v primeru sklenitve sporazuma o načinih sodelovanja delavcev pri upravljanju SCE iz drugega odstavka 9. člena tega zakona.
41. člen
(varstvo predstavnikov delavcev)
Za člane posebnega pogajalskega telesa, člane sveta delavcev SCE, predstavnike delavcev, ki opravljajo funkcije v postopku obveščanja in posvetovanja, predstavnike delavcev v organih vodenja ali nadzora SCE in predstavnike delavcev na občnem zboru ali območnih ali sektorskih delnih zborih iz Republike Slovenije veljata 67. člen Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 in 56/01) in 113. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).
VIII. REŠEVANJE SPOROV
42. člen
(reševanje sporov)
Za reševanje sporov v zvezi z izvajanjem tega zakona je pristojno delovno sodišče.
IX. KAZENSKA DOLOČBA
43. člen
(prekrški)
(1) Z globo najmanj 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek udeležena pravna oseba ali SCE, če njeno poslovodstvo:
1. ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, posreduje napačne ali nepopolne podatke ali jih ne posreduje pravočasno,
2. ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 7. člena tega zakona, posreduje napačne ali nepopolne podatke ali jih ne posreduje pravočasno,
3. v nasprotju s 24. členom tega zakona ne opravi obveščanja in letnega posvetovanja, ali če posreduje napačne ali nepopolne podatke ali jih ne posreduje pravočasno,
4. v nasprotju s 25. členom tega zakona ne opravi obveščanja in posvetovanja v izjemnih okoliščinah, ali če posreduje napačne ali nepopolne podatke ali jih ne posreduje pravočasno.
(2) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, ki sodeluje pri ustanovitvi SCE.
X. KONČNA DOLOČBA
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. avgusta 2006.
Št. 300-01/06-37/1
Ljubljana, dne 14. julija 2006
EPA 788-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti