Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1632. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode, stran 4075.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju: ZUreP – 1) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je župan Občine Vransko dne 23. marca 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
za obrtno-stanovanjsko cono Brode
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta, in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Za območje vzhodnega dela naselja Brode je bil sprejet Ureditveni načrt za obrtno-stanovanjsko cono Brode (projekt Urbis d.o.o., številka proj. 292-URN/02, Odlok Uradni list RS, št. 5/03), ki je opredeljeval izgradnjo obrtno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov. Lastnik zemljišča želi na severnem delu območja, ki obsega proste nepozidane površine, umestiti večstanovanjske objekte – vila blok. Glede na spremenjene zahteve po gradnji na območju veljavnega UN, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve UN Brode. Zemljišče je nepozidano in leži izven območja varovanj kulturnega spomenika.
Pravna podlaga za izdelavo spremembe prostorskega akta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03 – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in 19/02).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev UN je umestitev novih večstanovanjskih objektov – vila blok s pripadajočo komunalno, energetsko in teleprenosno infrastrukturo ob upoštevanju vseh omejitev v prostoru. Pri pripravi UN se upošteva kontinuiteto urejanja naselja, s ciljem pridobiti ustrezno ureditev območja, ki zaokrožuje podobo naselja.
4. člen
(okvirno območje)
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN obsega območje nepozidanih površin severno in zahodno od obstoječe pozidave naselja Brode, ki je na vzhodni in zahodni strani omejeno s cestama v k.o. Tešova, približne površine 21.000 m2.
Poleg opredeljenega območja so sestavni del tudi zemljišča izven območja UN, ki so potrebna za izvedbo omrežja gospodarske javne infrastrukture, potrebno za komunalno opremljanje območja ureditev predvidenih z UN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave in načrtovanja, podajo svoje smernice in k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta mnenje v skladu z 29. in 30. členom ZUreP-1, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Celje;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d.;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana;
– Energetika-projekt d.o.o. Vransko;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje;
– Elektro Turnšek, Celje;
– Javno komunalno podjetje Žalec;
– Občina Vransko.
Po sprejemu programa priprave pobudnik izdelave UN, oziroma načrtovalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
Pripravljavec UN je Občina Vransko. Postopek priprave in sprejemanja UN vodi Občina Vransko za pridobljeno strokovno rešitev, ki jo pripravi investitor.
Izdelovalca oziroma načrtovalca, ki mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za načrtovalca skladno s 158. členom ZUreP-1 in 130. členom ZGO-1, izbere investitor. Investitor in Občina v postopku priprave in sprejemanja UN ter pri načrtovanju ureditve strokovno sodelujeta.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi strokovnih podlag in UN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku sprejemanja UN je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
UN bo izdelan na geodetskem posnetku po obliki in vsebini skladnem s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Pridobi ga investitor.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz izdelave lokacijskega načrta:
1. Župan Občine Vransko sprejme Program priprave.
2. Priprava gradiva za pridobitev smernic (18) dni.
3. Program priprave z gradivom pošlje pripravljavec pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku trideset dni od prejema Programa podajo smernice za načrtovanje (30) dni.
4. Izdelovalec pripravi predlog UN (30 dni).
5. Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga).
6. Javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni po objavi).
7. Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne razgrnitve.
8. Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
9. Pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva).
10. Izdelava usklajenega predloga lokacijskega načrta (15 dni).
11. Občinski svet Občine Vransko na predlog župana obravnava in sprejme usklajen predlog UN oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo UN zagotovi pobudnik.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350/2006
Vransko, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost