Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1674. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjenega 2000 za območje Občine Logatec, stran 4133.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 33. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99), sklepa Vlade RS, št. 350-00/2001-184, z dne 22. 4. 2004, v zvezi z izvedenim nadzorom Ministrstva za okolje in prostor RS, je Občinski svet Občine Logatec na svoji 25. redni seji dne 2. 3. 2006 sprejel
Popravek
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjenega 2000 za območje Občine Logatec
1. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjenega 2000 za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 75/04, v nadaljnjem besedilu: odlok) se v razpredelnici z naslovom KS Tabor - Logatec popravi alineja za naselje Grčarevec
+---------+-----------+-------------------------+--------------+
|Naselje |Del naselja|Tip naselja       |Oznaka naselja|
|     |      |             |       |
+---------+-----------+-------------------------+--------------+
|GRČAREVEC|      |ruralno urbano naselje  |   BC 1   |
|     |      |             |       |
+---------+-----------+-------------------------+--------------+
|GRČAREVEC|      |naselje občasnega bivanja|    V   |
|     |      |             |       |
+---------+-----------+-------------------------+--------------+
2. člen
V 20. členu odloka se v tretjem odstavku spremeni zadnji del besedila, tako, da se glasi: »karta št. 7.«
3. člen
V 21. členu odloka se črta zadnja poved, ki se glasi:
»Območje počitniških hiš v Grčarevcu se spremeni v stanovanjsko območje, zaradi svoje lege in postopnega preraščanja objektov začasnega bivanja v stanovanjske objekte in zgrajene primerne infrastrukture naselja.«.
4. člen
V 23. členu odloka v poglavju 7. z naslovom Uresničevanje dolgoročnega plana je v preglednici Jedra naselja v drugi vrstici (DL-J1-C3) v tretjem stolpcu pravilno besedilo »Brod – vrt ob potoku«, v trinajsti vrstici (GL-J4-S1) je v tretjem stolpcu pravilno besedilo »Gorenji Logatec – staro jedro« ter v 17. vrstici (DL-5) v tretjem stolpcu »šola vrtec – Dolenji Logatec«.
V razpredelnici pod naslovom Centralna območja se v celoti črta 4 vrstica (DL-C4: vrt ob potoku).
V razpredelnici z naslovom Stanovanjske soseske se v tretji vrstici popravi besedilo prvega stolpca v »GL-S3« (Gorenja vas).
V razpredelnici z naslovom Območja rekreacije se v drugi vrstici (DL-R3) popravi besedilo v tretjem stolpcu, in sicer: »V Dovcah«.
5. člen
Popravi se zadnja poved besedila petega odstavka 23. člena odloka tako, da se glasi:
   »Podrobne delitve namenske rabe in delitve na urejevalske enote so
prikazane v Prilogah kartografskega dela za naselja:
Rovte	Priloga št. 1,
Hotedršica	Priloga št. 2,
Logatec	Priloga št. 3,
Kalce	Priloga št. 4,
Laze	Priloga št. 5;«.
6. člen
V 23. členu odloka se v preglednici z naslovom Jedra naselja v drugi vrstici (DL-J1-C3) v tretjem stolpcu pravilno glasi besedilo »Brod – Vrt ob potoku«, v trinajsti vrstici (GL-J4-S1) se v tretjem stolpcu pravilno glasi besedilo »Gorenji Logatec – staro jedro« ter v 16. vrstici (DL-5) v tretjem stolpcu »Šola, vrtec – Dolenji Logatec«.
V razpredelnici se črta celotna 21. vrstica (DL-C4: Vrt ob potoku).
V razpredelnici se popravi v 27. vrstici besedilo prvega stolpca v »GL-S3« (Gorenja vas).
V razpredelnici z naslovom Območja rekreacije se v drugi vrstici (DL-R3) popravi besedilo v tretjem stolpcu, in sicer: »V Dovcah«.
7. člen
V 24. členu odloka se črta naslov »8. Urbanistične zasnove«. V istem členu se ohrani naslov poglavja 8.5.1 Ureditveno območje Logatec in se zamenja prva poved:
»V poglavje 8.5.1 Ureditveno območje Logatec se za naslovom doda novelirana preglednica podrobne delitve namenske rabe:«
Za novelirano tabelo z oznakami urejanja planiranih posegov se doda besedilo: »Poimenovanje podrobnih prostorskih celot v nadaljnjem besedilu se smiselno prevzame po novelirani preglednici.«
8. člen
V 25. členu odloka se zamenja prva poved, ki se glasi:
»Za poglavjem 8.5.4 z naslovom Ureditveno območje Logatec se doda naslednje besedilo:
8.5.5 Ureditveno območje naselja ROVTE s podrobnimi delitvami območij namenske rabe«. Sledi razpredelnica delitev namenske rabe neselja Rovte.
9. člen
V 26. členu odloka se zamenja prva poved, ki se glasi:
»Za novim poglavjem 8.5.5 z naslovom Ureditveno območje naselja Rovte se doda naslednje besedilo:
8.5.6 Ureditveno območje naselja Hotedršica s podrobnimi delitvami območij namenske rabe«. Sledi razpredelnica delitev namenske rabe naselja Hotederšica.
10. člen
V 27. členu odloka se zamenja prva poved, ki se glasi:
»Za novim poglavjem 8.5.6 z naslovom Ureditveno območje naselja Hoterdšica, se doda naslednje besedilo: ...«.
11. člen
V 27. členu odloka se v poglavju 8.6.2 Programska zasnova za občinski lokacijski načrt S5 GRAPOVČNIK v Logatcu v prvi točki zamenja tretji odstavek, ki se glasi:
»Parcele, ki se urejajo znotraj obravnavanega območja, so: 893, 896/1, 896/2, 898/1-del, 898/2, 898/3, 898/5, 899, 903, 904/1-del, 905/1-del, 907, 908/1, 908/3, 908/11, 909, 913-del, 914-del, 915-del, 1561/1, 1567/1, 1577/2, 1579/1, 1580/1, 1582, 1587, 1593/1, 1593/2, 1597/1, 1597/2, 1597/3, 1596/1, 1596/2, 1595, 1600/3, 1600/4 in 1600/5, vse k.o. Blekova vas.«.
12. člen
Za 30. členom odloka se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
Sestavni del Odloka so grafične priloge programskih zasnov:
– Občinski lokacijski načrt DL-S5-S2 Grapovčnik,
– Občinski lokacijski načrt ML-P6 Novi Lazi,
– Občinski lokacijski načrt DL-R4 Skirca,
– Občinski lokacijski načrt KL-S12-S1 Mala Stran in KL-S12-S2 Male Laze.
Št. 007-11/2006-1
Logatec, dne 2. marca 2006
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost