Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1611. Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe, stran 4040.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98, 70/00, 51/02 in 72/05) so
– Občinski svet Občine Vrhnika na 29. seji dne 22. 12. 2005,
– Občinski svet Občine Logatec na 24. redni seji dne 20. 12. 2005,
– Občinski svet Občine Brezovica na 24. redni seji dne 15. 12. 2005,
– Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 20. redni seji dne 21. 12. 2005 in
– Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 2. 3. 2006
sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se kot organ skupne občinske uprave ustanavlja skupna notranja revizijska služba (v nadaljevanju: revizijska služba) na območjih občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec in Borovnica (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
2. člen
Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
3. člen
Sedež revizijske službe je: Tržaška cesta 15, Logatec.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
Revizijska služba opravlja naloge notranjega revidiranja organizacijskih enot občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki.
5. člen
Pri izvrševanju svojih nalog nastopa revizijska služba kot strokovni oziroma svetovalni organ župana tiste občine ustanoviteljice, v katero pristojnost zadeve spada.
Revizijska služba mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic na osnovi sprejetega Pravilnika o delovanju skupne notranje revizijske službe.
Pravilnik o delovanju skupne notranje revizijske službe sprejmejo župani občin ustanoviteljic. Veljati začne, ko ga podpišejo vsi župani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO
6. člen
Sredstva za delo revizijske službe občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Sredstva za delo revizijske službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
Za dolgove iz delovanja revizijske službe občine ustanoviteljice odgovarjajo solidarno.
Revizijska služba posluje preko transakcijskega računa proračuna Občine Logatec.
IV. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
7. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom, ki ga podpišejo župani občin ustanoviteljic, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do revizijske službe, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog ter druge, za nemoteno delo revizijske službe pomembne zadeve (v nadaljevanju: dogovor). Pri tem pa se upošteva delež sredstev za delo revizijske službe, ki jih zagotavljajo občine ustanoviteljice v skladu z določbo drugega odstavka 6. člena tega odloka. Obseg dela se določa z letnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
8. člen
Za delo revizijske službe zagotovijo opremo in prostor občine ustanoviteljice, vsaka na svojem sedežu. Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorijo župani občin v dogovoru iz prejšnjega člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Revizijska služba začne z delom v letu 2006, potem ko župani vseh občin ustanoviteljic sprejmejo pravilnik o delovanju skupne notranje revizijske službe.
10. člen
Druge občine lahko pristopijo k ustanovljeni revizijski službi, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Občinska uprava Občine Logatec opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo revizijske službe skladno z drugim odstavkom 6. člena tega odloka.
11. člen
Namero za izstop iz skupne revizijske službe po tem odloku mora občina ustanoviteljica pisno podati vodji revizijske službe najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do revizijske službe in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.
12. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. V Uradnem listu Republike Slovenije ga objavi Občina Logatec, veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/05-10
Vrhnika, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Vrhnika
Marjan Rihar l.r.
Logatec, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.
Brezovica, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.
Dobrova - Polhov Gradec, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
Borovnica, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.

AAA Zlata odličnost