Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

352. Pravilnik o evidenci o vodenju postopkov davčnega nadzora, stran 925.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o evidenci o vodenju postopkov davčnega nadzora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja evidence o vodenju postopkov davčnega nadzora, ki jih pri zavezancih za davek opravlja Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).
(2) Evidenco o vodenju postopkov davčnega nadzora vodijo davčni uradi in izpostave davčnih uradov.
2. člen
(evidenca)
(1) Evidenca o vodenju postopkov davčnega nadzora vsebuje podatke za pridobivanje informacij o vpisu, zbiranju, obdelovanju, uporabi, razvrščanju, shranjevanju, pridobivanju in razkrivanju osebnih in drugih podatkov, ki jih davčni organ v skladu z zakoni o obdavčenju, zakonom, ki ureja davčni postopek, in drugimi zakoni, pridobi in ugotovi pri vodenju postopkov davčnega nadzora.
(2) Evidenco o vodenju postopkov davčnega nadzora sestavljata:
– evidenca postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora in
– evidenca postopkov nadzora obračunov davka pri davčnem organu.
II. OBLIKA
3. člen
(oblika)
Evidenca o vodenju postopkov davčnega nadzora se vodi v elektronski obliki.
4. člen
(razčlenitev)
(1) Podatki o postopku davčnega nadzora so v evidenci o vodenju postopkov davčnega nadzora razčlenjeni na:
– splošne podatke o zavezancu za davek,
– podatke o izvajalcih davčnega nadzora,
– podatke o predmetu davčnega nadzora,
– podatke o evidentiranih kršitvah,
– podatke o dodatno obračunanih davčnih obveznostih,
– podatke o pridobljenih podatkih v postopkih vodenja davčnega nadzora,
– podatke o prejetih in izdanih upravnih aktih in dokumentih in
– podatke o razkritju podatkov.
(2) Evidenca postopkov nadzora obračunov davka pri davčnem organu vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka razen podatkov iz četrte alinee prejšnjega odstavka.
5. člen
(podatki evidence postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora)
Za vsak postopek davčnega inšpekcijskega nadzora se v evidenco davčnega inšpekcijskega nadzora vpišejo naslednji podatki:
1. Splošni podatki o zavezancu za davek iz davčnega registra:
a) šifra zadeve;
b) splošni podatki o zavezancu za davek, pri katerem se vodi postopek nadzora obračuna davka pri davčnem organu za:
– pravno osebo, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, ali drugo osebo, ki opravlja dejavnost: davčna številka, firma, sedež, osebni podatki o zastopniku (davčna številka ter osebno ime oziroma naziv)
– fizično osebo: davčna številka, osebno ime in naslov, osebni podatki o zastopniku (davčna številka ter osebno ime oziroma naziv)
– šifra in naziv dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti.
2. Izvajalci davčnega nadzora:
– osebno ime davčnega inšpektorja, ki izvaja davčni inšpekcijski nadzor in
– osebno ime strokovnega sodelavca v postopkih davčnega nadzora.
3. Predmet nadzora:
– vrsta davka,
– obdobje obdavčevanja, na katerega se nadzor nanaša, in
– vrsta davčnega inšpekcijskega nadzora.
4. Evidentirane kršitve iz zapisnika:
– naziv predpisa,
– določba predpisa, ki se krši,
– določba predpisa, ki določa storitev ali opustitev kot prekršek, in
– sankcija.
5. Dodatno odmerjene davčne obveznosti:
– vrsta davčne obveznosti,
– znesek povečanja obveznosti / zmanjšanja obveznosti,
– znesek obresti,
– obdobje zaračunanih obresti,
– skupni znesek obveznosti,
– druge ugotovitve, ki imajo posreden vpliv na višino davčne obveznosti.
6. Pridobljeni podatki v postopkih vodenja davčnega nadzora:
– šifra zadeve,
– osebni podatki osebe, od katere so prejeti podatki:
– za pravno osebo, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in drugo osebo, ki opravlja dejavnost: davčno številko, firma, sedež in naslov,
– za fizično osebo: davčno številko, osebno ime, naslov stalnega in začasnega bivališča in
– rok izvršitve.
7. Podatki o prejetih in izdanih upravnih aktih in dokumentih:
– vrsta dokumenta,
– datum dokumenta,
– datum vročitve,
– način vročitve in
– rok izvršitve.
8. Podatke o razkritju podatkov:
– šifra zahtevka,
– datum prejema zahtevka,
– pravna podlaga,
– datum prejetja soglasja,
– šifro, datum in številko izvoda dokumenta, ki vsebuje razkriti podatek, ki je davčna tajnost,
– osebno ime oziroma naziv osebe ali drug podatek, ki omogoča identifikacijo osebe, ki ji je bil razkrit podatek, ki je davčna tajnost,
– razlog razkritja in
– datum in čas razkritja.
6. člen
(podatki evidence postopkov nadzora obračunov davka
pri davčnem organu)
Za vsak postopek nadzora obračuna davka pri davčnem organu se v evidenco postopkov nadzora obračunov davka pri davčnem organu vpišejo naslednji podatki:
1. Splošni podatki o zavezancu za davek iz davčnega registra:
a) šifra zadeve;
b) splošni podatki o zavezancu za davek, pri katerem se vodi postopek nadzora obračuna davka pri davčnem organu za:
– pravno osebo, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, ali drugo osebo, ki opravlja dejavnost: davčna številka, firma, sedež, osebni podatki o zastopniku (davčna številka ter osebno ime oziroma naziv)
– fizično osebo: davčna številka, osebno ime in naslov, osebni podatki o zastopniku (davčna številka ter osebno ime oziroma naziv).
2. Izvajalci davčnega nadzora:
– osebno ime oseb, ki vodijo postopek nadzora obračuna davka pri davčnem organu.
3. Predmet nadzora:
– vrsta obračuna davka, ki je predmet nadzora,
– obdobje, za katerega je sestavljen obračun davka, ki je predmet nadzora in
– postavke iz obračuna davka, ki so predmet nadzora.
4. Dodatno odmerjene davčne obveznosti:
– vrsta davčne obveznosti,
– znesek povečanja obveznosti / zmanjšanja obveznosti,
– znesek obresti,
– obdobje zaračunanih obresti,
– skupni znesek obveznosti,
– druge ugotovitve, ki imajo posreden vpliv na višino davčne obveznosti.
5. Pridobljeni podatki v postopkih vodenja davčnega nadzora:
– šifra zadeve,
– osebni podatki osebe, od katere so prejeti podatki za pravno osebo, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in drugo osebo, ki opravlja dejavnost: davčna številka, firma, sedež in naslov; za fizično osebo: davčna številka, osebno ime in naslov in
– rok izvršitve.
6. Podatki o prejetih in izdanih upravnih aktih in dokumentih:
– vrsta dokumenta,
– datum dokumenta,
– datum vročitve,
– način vročitve in
– rok izvršitve.
7. Podatke o razkritju podatkov:
– šifra zahtevka,
– datum prejema zahtevka,
– pravna podlaga,
– datum prejetja soglasja,
– šifro, datum in številko izvoda dokumenta, ki vsebuje razkriti podatek, ki je davčna tajnost,
– osebno ime oziroma naziv osebe ali drug podatek, ki omogoča identifikacijo osebe, ki ji je bil razkrit podatek, ki je davčna tajnost,
– razlog razkritja in
– datum in čas razkritja.
8. Podatki o razkritju podatkov:
– šifra zahtevka,
– datum zahtevka,
– datum prejema zahtevka,
– šifro, datum in številko izvoda dokumenta, ki vsebuje razkriti podatek, ki je davčna tajnost,
– osebno ime oziroma naziv osebe ali drug podatek, ki omogoča identifikacijo osebe, ki ji je bil razkrit podatek, ki je davčna tajnost,
– razlog razkritja,
– datum in čas razkritja,
– pravna podlaga in
– datum prejetja soglasja.
III. NAČIN VODENJA
7. člen
(načela vodenja)
Podatki postopka davčnega nadzora se vpisujejo v evidenco iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v skladu s časovnim zaporedjem nastanka posameznih dejanj. Vpisi morajo biti popolni, pravilni in ažurni.
8. člen
(pooblaščene osebe)
Vpis podatkov, sprememba vpisov oziroma urejanje podatkov postopka davčnega nadzora so dovoljeni:
1. v evidenci o vodenju postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora:
– vodji oddelka za davčni inšpekcijski nadzor oziroma vodji skupine, ki nadomešča odredbodajalca davčnega inšpekcijskega nadzora,
– pooblaščeni osebi, ki opravlja davčni inšpekcijski nadzor za zadeve, ki jih izvaja, in
– drugi osebi davčnega urada, pooblaščeni za vpis in urejanje podatkov v evidenci;
2. v evidenci postopkov nadzora obračunov davka pri davčnem organu:
– vodji oddelka za odmero in kontrolo oziroma vodji referata;
– osebi, ki opravlja nadzor obračuna davka pri davčnem organu;
– osebi, ki vodi postopek razkrivanja podatkov nadzora obračunov davka pri davčnem organu;
– drugi osebi davčnega urada, pooblaščeni za vpis in urejanje podatkov v evidenci.
9. člen
(popravki)
Posamezni vpisi se ne smejo brisati niti na drug način uničiti. Popravki pomotoma vpisanih podatkov morajo biti razvidni.
10. člen
(nadzor nad vpisi v evidenco)
(1) Nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo vpisanih podatkov v evidenco postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora izvaja vodja oddelka za davčno inšpiciranje oziroma vodja skupine za skupino, ki jo vodi. Nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo vpisanih podatkov v evidenco postopkov nadzora obračunov davka pri davčnem organu izvaja vodja oddelka za odmero in kontrolo oziroma vodja referata.
(2) Nadzor se izvaja po končanem postopku na prvi stopnji oziroma po razkritju podatkov na podlagi izpisa podatkov iz evidence. Nadzor se konča s podpisom izpisa evidentiranih podatkov, ki se hrani v popisu dosjeja zadeve.
11. člen
(zaključevanje)
(1) V evidenci o vodenju postopkov davčnega nadzora se zadeva zaključi, ko je v evidenco vnesen kateri koli izmed naslednjih podatkov:
– datum uradnega zaznamka, da postopka nadzora ni mogoče začeti,
– datum pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka,
– datum pravnomočnosti odločbe ali
– datum pravnomočnosti sklepa o zavrženju pritožbe.
(2) Zadeva, ki se zaključi, se šteje za rešeno. Ko je zadeva zaključena, se vpisani podatki ne smejo več spreminjati.
12. člen
(vodenje evidence)
Podatki iz evidence o vodenju postopkov davčnega nadzora se arhivirajo za vsako leto posebej, po stanju na zadnji dan v letu. Podatki, ki se nanašajo na postopke, ki so se začeli v predhodnih koledarskih letih, se vpisujejo v evidenco tistega leta, v katerem so bili začeti.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(oblika evidence v prehodnem obdobju)
(1) Do vzpostavitve evidence o vodenju postopkov davčnega nadzora v elektronski obliki se vodi evidenca postopkov nadzora obračunov davka pri davčnem organu iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v fizični obliki.
(2) Do vzpostavitve elektronske oblike glavne davčne evidence iz tretjega odstavka 26. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odločba US) se v evidenco iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, vpisujejo podatki, ki se nanašajo na nadzor obračunov davka pri davčnem organu v skladu s 3. točko drugega odstavka 99. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS 1 in 109/05).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-06-146/2005/4
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
EVA 2005-1611-0163
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance