Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2566. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, stran 3994.

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), 4. člena odloka o pristojnostih in sestavi zborov ter o volitvah v zbore Skupščine občine Domžale (Uradni Vestnik občine Domžale, št. 1/90), navodil za pripravo PUP za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93) in uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načina njihovega plačila (Uradni list RS, št. 52/93) je Skupščina občine Domžale na 28. skupni seji zborov dne 29. 9. 1994 sprejela
ODLOK
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom občina Domžale sprejme prostorske ureditvene pogoje za sanacijo degradiranega prostora, ki jih je izdelal Razvojni zavod Domžale, Ljubljanska 76, pod št. 54/94 v februarju 1994 in na osnovi javne obravnave in javne razgrnitve dopolnil v juniju 1994.
2. člen
S tem odlokom se urejajo območja znotraj urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč, območja znotraj ureditvenih območij naselij (v nadaljevanju: UON), druga ureditvena območja (ureditvena območja drugih naselij in območja izven ureditvenih območij), ki so na osnovi evidenc o nedovoljenih posegih v prostor opredeljena kot degradiran prostor.
3. člen
Vsi obravnavani posegi se usklajajo v območju občine Domžale z izjemo območja, ki delno sega na območje občine Kamnik in predstavlja predmet medobčinskega sodelovanja. Meje obravnavanosti posegov so opredeljene s parc. št., ki predstavljajo območja posegov in so:
k.o. Blagovica: 148/2, 708/1, 708/5, 305/1, 305/2, 1456, 1455, 797, 1202/3;
k.o. Brdo: 273/1, 274/1, 251/5, 77/18, 217/2, 283, 205/3;
k.o. Brezovica: 156/5, 48/2, 1147/5, 594/5, 17, 18, 113/11,1090/1,58/4, 58/2, 510/1, 510/3;
k.o. Češnjice: 66/1, 66/4, 66/2;
k.o. Depala vas: 314/2, 312, 313, 147, 149;
k.o. Dob: 302/1, 302/2,144/1, 144/2, 262/5, 262/6, 718/8, 122/5, 144/2, 144/1;
k.o. Domžale: 2560/4, 2560/14, 2560/15, 2261, 702/ 3,702/4, 2342/1, 2345, 4819, 4526/2, 4526/1, 4524/1, 694, 451, 1339/4, 1140, 1141/1, 141/2, 5316/1, 5322/10, 3018, 4668, 4669, 1217, 244, 917;.
k.o. Homec: 820/2, 124/2, 823/7, 374/5, 272/3, 272/2, 781/1, 782, 139, 241/3, 779/2, 3554/5, 390/27, 390/31, 390/6, 259/2, 259/5, 387/2;
k.o. Ihan: 215/4;
k.o. Krašce: 271/2, 550/6, 557/1, 556/1, 38/2, 483, 485/1, 850;
k.o. Krašnja: 198/3, 268/2, 117/4, 117/2, 494/8;
k.o. Koreno: 8/9, 8/1, 10/3, 10/1, 10/6;
k.o. Sp. Koseze: 818/2, 818/5;
k.o. Krtina: 425/2, 425/1;
k.o. Limbarska gora: 819, 1002, 142, 154/3, 488/1
k.o. Loka: 561;
k.o. Mengeš: 836/4, 855/51, 2945/1, 1801/2, 1801/5, 1802/4, 301/6, 301/4, 485/3, 1508/2, 1509/15, 888/1, 884/5, 884/2, 748/5,. 748/4, 3211, 3137, 3157/1, 1014/1, 836/3, 2925/16, 288/6, 288/25, 287/6,856/17, 9/9, 288/38, 288/39, 2925/28;
k.o. Moravče: 417, 99/36, 99/30, 161/6, 753, 752, 546, 541/1, 517;
k.o. Negastrn: 922, 207/1;
k.o. Prevoje: 19, 20,182/3, 50/2, 668/1, 668/2, 113/3;
k.o. Pšata: 625/i, 625/2;
k.o. Radomlje: 513/5, 512/1, 814/2, 814/3, 181/1; 986/2, 986/1, 986/5, 986/6, 703/2, 356/2;
k.o. Studenec: 100/3;
k.o. Selo: 402/6, 384/1, 383/2 – 2X, 674/2;
k.o. Šentožbolt: 65, 64, 157/2, 395/5, 395/3, 597/1;
k.o. Studa: 81/14;
k.o. Trzin: 28/2, 28/3, 1631/53, 885/6, 885/1, 808/11, 106/1, 107/2, 106/2, 808/31, 985/3, 808/10, 625/2, 625/3, 625/4, 1572/1, 1646/38, 888/1, 887/3, 889;
k.o. Trojica: 608/4, 523;
k.o. Volčji potok: 694/6, 694/;
k.o. Zlato polje: 1709/2, 1429/2, 1326/1, 1489;
k.o. Velika vas: 304/2, 356;
k.o. Vrhpolje: 323/2, 316/3, 1306, 1081/2;
k.o. Rafolče: 118/2, 118/3, 92/1.
MERILA IN POGOJI ZA SANACIJO NEDOVOLJENIH POSEGOV
4. člen
Posegi iz evidence o nedovoljenih posegih v prostor so razdeljeni na:
I. posege, ki že imajo pravno podlago za pridobitev lokacijskega dovoljenja,
II. posege, ki so na območju, za katere je prostorski izvedbeni akt že v fazi sprejemanja oziroma je v skladu z osnutkom prostorskega izvedbenega akta (v nadaljevanju: PIA),
III. posege, ki so na zazidljivem zemljišču,
IV. posege, ki so v ureditvenem območju naselja ali v območju razpršene gradnje po veljavnem prostorskem planu občine Domžale,
V. posege, ki so na nezazidljivem zemljišču.
Za navedene posege so v nadaljevan ju opredeljeni z merili in pogoji glede na vrste gradenj.
5. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Domžale opredeljuje vrste gradenj po načinu na novogradnje in dopolnilne gradnje. Novogradnje obsegajo gradnje samostojnih enot in enot stanovanjskih dvojčkov, dopolnilna gradnja pa obsega prizidave in nadzidave. Glede na namen pa so gradnje razdeljene na stanovanjske gradnje, gradnje sekundarnih počitniških bivališč, gospodarskih objektov (kmetijski, obrtni, storitveni, poslovni in trgovski) ter pomožnih objektov (garaže, skladišča, pomožni prostori, delavnice).
6. člen
S tem odlokom se lahko dopusti posege le, če jih je možno uvrstiti v enega izmed sledečih sklopov meril:
I. poseg se nahaja na zazidljivem zemljišču,
II. poseg se stikuje z zazidljivim zemljiščem in ga je možno oblikovno vklopiti v arhitekturno in vizualno pojavnost naselja oziroma zaselka,
III. poseg še skoraj stikuje z zazidljivim zemljiščem, tako da razdalja ni večja od 45 metrov in
IV. poseg, ki se nahaja zunaj zazidljivih zemljišč (posamičen, v gruči dveh do osem – zaselek, oziroma v gruči devetih in več – naselje).
7. člen
Po sklopih meril iz 6. člena tega odloka se lahko dopusti posege, če je s sanacijo možno izpolniti naslednje pogoje za njihovo dopustnost:
I. skladnost s tehničnimi, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, okoljevarstvenimi in drugimi varstvenimi predpisi in zahtevami;
II. zagotovitev, minimalne, komunalne, energetske in prometne infrastrukture, in sicer:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ali odvoz komunalnih odplak;
– ravnanje s komunalni odpadki;
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in
– prometna dostopnost za vozila in pešce;
III. preoblikovanje gruče večjih objektov v parcelni zaselek (za gruče dveh do osmih objektov), če je faktor izrabe zemljišča manjši od 40%, oziroma v urbano naselje (za gruče devetih in več objektov), če je faktor izrabe večji od 40%;
IV. izpolnitev pogojev, ki jih je potrebno zaradi zahtevnosti sanacije posega pridobiti za presojo in odločanje in
V. izpolnitev zahtev soglasij organov in organizacij.
8. člen
S tem odlokom ni možno dopustiti posegov, ko:
I. se poseg nahaja na lokaciji, ki je z prostorskim planskim aktom oziroma veljavnim prostorskim aktom predvidena za gradnjo objektov za izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb drugih dejavnosti javnega sektorja ali centralnih dejavnosti, razen če se zanje z aktom o legalizaciji ne zagotovi enakovredna nadomestna lokacija;
II. je namembnost posega drugačna, kot jo določa prostorski akt, razen če se z aktom o legalizaciji ta namembnost spremeni oziroma če jo je možno spremeniti tako, da je skladna s prostorskim aktom;
III. je namembnost posega nezdružljiva z namembnostjo, ki jo določa prostorski akt, pa z aktom o legalizaciji sprememba namembnosti ni mogoča, razen če se s sanacijo oziroma projektno rešitvijo sanacije ne zagotovi ustrezna sprememba namembnosti posega samega;
IV. je stavba oziroma stanovanjska stavba locirana tako, da s svojo umeščenostjo v prostor onemogoča s prostorskim aktom predpisani faktor izrabe oziroma predpisano računsko gostoto razen, če se s projektnimi rešitvami sanacije ne zagotovi zgostitev pozidave, če je stvarni faktor izrabe manjši od predpisanega, oziroma zredčenje zazidave, če je stvarni faktor izrabe večji od predpisanega, ali predvidijo druge ustrezne rešitve sanacije;
V. predstavlja poseg izrazito vizualno oziroma oblikovno motnjo v prostoru, razen če se na podlagi projektne rešitve sanacije ne zagotovi njegova arhitekturna (estetska) sanacija bodisi na objektu, bodisi z vključitvijo sanacije njegove okolice;
VI. se poseg nahaja na drugih s posebnimi predpisi zavarovanih območjih, razen če se s projektnimi rešitvami sanacije zagotovi, da poseg ne bo ogrožal človekovega zdravja in okolja, da ne bo bistveno v nasprotju s smotrno organizacijo in racionalno rabo prostora ter da ne bo bistveno rušil urbanistične oziroma arhitekturne ali krajinske podobe območja;
VII. se na podlagi projektnih rešitev nedvoumno ugotovi, da sanacija posega ni možna z normalnimi tehničnimi sredstvi ter stroški sanacije ne bodo v razumnem sorazmerju z vrednostjo posega, razen če se investitor posega ne zaveže in ustrezno garantira za izvedbo takšne sanacije;
VIII. so pridobljena negativna soglasja oziroma mnenja ključnih soglasodajalcev.
UKREPI ZA SANACIJO NEDOVOLJENIH POSEGOV
9. člen
S tem odlokom se določajo ukrepi za sanacijo nedovoljenih posegov v prostor, kot sledi, obenem pa se določa obvezno upoštevanje ukrepov iz utemeljitve akta legalizacije, ki je sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora.
10. člen
Prostorsko-urbanistični ukrepi narekujejo v čim večji meri upoštevanje koncepta stare tlorisne zasnove objekta, območja oziroma naselja. Smer slemena mora biti usklajena z obstoječo zasnovo naselja oziroma ambientalno ureditvijo gruče hiš oziroma zaselka.
a) Odmiki:
– sanirani objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih meja tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje in raba objekta z lastnega funkcionalnega zemljišča in da so upoštevani varstveni pogoji (požarni dostop),
– odmiki od javnih poti, cest, ulic in trgovin v mestnih naseljih in naseljih mestnega značaja ne smejo biti manjši od 4 m, razen v območjih in naseljih za katere veljajo pogoji varstva naravne in kulturne dediščine oziroma kjer so v zazidavi dominantne obstoječe gradbene linije ob cesti.
b) Dovozi in dostopi:
– pri določanju sanacije objektov je potrebno zagotoviti skupne priključke na javno cesto, javno pot oziroma na ceste, ulice in kraje v mestih in naseljih mestnega značaja,
– dovozne poti do objektov in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene (gasilske intervencije) v protipožarni izvedbi in odvodnjavane. Enako velja za potrebne parkirne površine.
c) Kmetije:
– pri sanaciji posegov modernizacije in obnove kmetij se mora iskati rešitve znotraj zaključenih kompleksov. V primeru večjih prostorskih potreb po objektih kmetijske proizvodnje, se mora izoblikovati novo, od prvotne kmetije ločeno gručo objektov, ob upoštevanju mikrolokacijskih načel, ki veljajo za konkretno kmetijo.
d) Obrtne delavnice:
– ki nimajo negativnega vpliva na okolje (manjša obrt) je možno sanirati v stanovanjskih soseskah s pridobitvijo mnenja mejašev in KS. Maksimalno dovoljen hrup je 50 dB.
e) Pomožni objekti:
– sanacija je dovoljena le, če v sklopu obstoječe gradbene lupine ni mogoče rešiti manjkajočih funkcionalnih prostorskih potreb.
11. člen
Arhitektonsko-oblikovalski ukrepi narekujejo oblikovanje (sanacijo) arhitektonske zasnove v čim večji meri podrejene značilnostim lokalne tradicije glede tlorisne zasnove, gabaritov, naklon strehe, uporaba materiala in obdelave fasad.
a) Stanovanjski objekti:
– tloris: praviloma podolgovat v razmerju stranic 1:1,5 kolikor lokalna tipika ne zahteva drugačnega razmerja;
– višina: zavisi predvsem od okoliških objektov. Saniran objekt načeloma ne sme odstopati iz silhuete naselja;
– naklon strehe se ravna po prevladujočem naklonu okoliških objektov;
– kritina: enotna – usklajena s tipiko naselja.
b) Pomožni objekti:
samostojni in prizidani objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti oziroma z osnovnim objektom (gabarit, naklon strehe in drugih materialov), ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru prizidka, ki služi obstoječemu objektu kot uporabna terasna površina. Dograjujejo se lahko vsi objekti, razen pomožnih. Površina dograditve (prizidkov), naj praviloma ne presega 30% zazidalne površine obstoječega objekta, razen v primeru, ko gre za dograditev samostojne stanovanjske enote ali gospodarskega poslopja. Za oblikovanje objektov, ki se dograjujejo in prenavljajo, veljajo enaka merila in pogoji, kot za novogradnje.
12. člen
Komunalno tehnični ukrepi za sanacijo posegov morajo biti izvedeni na način, ki zagotavljajo ustrezno varstvo okolja (zrak, voda itd.) in ustreza obrambnozaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrba v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti itd.), ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
a) Vodooskrba
V naseljih kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezervne požarne vode, se mora urediti ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom. Za priključitev na primarni vodovod se mora pridobiti soglasje upravljalca vodovoda.
b) Odvajanje odpadnih voda
Obvezno je odvajanje odpadnih voda v sistem javne kanalizacije s končno dispozicijo v centralnih čistilnih napravah. V območjih, kjer še ni zgrajena primarna kanalizacija je za sanacijo posamične gradnje dovoljena začasna izgradnja ustreznih vodotesnih greznic, ki jih je potrebno redno prazniti.
Vse meteorne vode s strehe in zelenic se mora ponikati ali pa se mora tam, kjer to zaradi sestavine tal ni možno predvideti posebna meteorna kanalizacija do naravnega recipienta. Meteorne vode z utrjenih površin se mora predhodno očistiti v usedalniku, opremljenem z ustrezno dimenzioniranim lovilcem maščob. Izpuščanje strupenih snovi v kanalizacijski kolektor in v podtalnico ni dovoljen. Za te vrste odplak se zahteva poseben zaprt postopek in odvoz strupenih snovi na posebno določeno mesto.
c) Odstranjevanje komunalnih odpadkov Obvezno se mora rešiti vprašanje sistema deponiranja, odvažanja in končnega uničenja ali predelave trdnih odpadkov ter usedlin iz čistilnih naprav.
Ostale komunalne odpadke je obvezno deponirati na za to določena sprejemališča odpadkov.
Za odvoz odpadkov je treba zagotoviti ustrezen dostop za komunalna vozila.
d) Oskrba z električno energijo
Na področju oskrbe z električno energijo se mora upoštevati za to področje veljavne predpise in zasnove električnega omrežja ter pogoje upravljalca, ki podrobneje določa možnosti priključitve za vsak posamezni poseg.
13. člen
Okoljevarstveni ukrepi pri sanaciji nedovoljenih posegov se podrejajo določilom osnovnega odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območja celotne občine Domžal.
14. člen
S tem odlokom se razvršča vse posege na:
1. Posege, ki jih akt legalizacije ne dopušča
To so posegi pod zaporedno številko iz evidence posega:
49, 60, 71, 72, 90, 146
2. Posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije To so posegi pod zaporedno številko iz evidence posega:
7, 10, 15, 28, 43, 47, 75, 76, 86, 91, 93, 98, 110, 127, 132.
3. Posege, ki jih akt legalizacije dopušča pod pogojem sanacije, ki se po svoji vsebini deli na tri kategorije:
a) oblikovalska sanacija, ki zajema posege pod zaporedno številko iz evidence posega:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56,57, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69,70, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 92, 94, 96, 97, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148
b) krajinska sanacija (dodatne zasaditve), ki zajema posege pod zaporedno številko iz evidence posega:
2, 8, 12, 19, 21, 26, 27, 39, 53, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69,70, 77, 84, 85, 88, 100, 102, 109, 113, 14,116,129, 135, 138, 145
c) infrastrukturna sanacija, ki zajema posege pod zaporedno številko iz evidence posega:
1, 2, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 55, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 74, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 117, 119, 121, 124, 125, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149
Predvidena sanacija za posamezne posege je razvidna iz grafičnega in tekstualnega dela akta legalizacije, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na razvrstitev posegov v prvi točki tega člena odloka lahko upravni organ izda gradbeno dovoljenje za sanacijo, če prosilec do rušitve predloži pozitivna stališča soglasodajalcev za legalizacijo objekta.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega območja so na vpogled na Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Domžale, Ljubljanska 69.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-27/94-9
Domžale, dne 29. septembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Domžale
mag. Ervin-Anton Schwarzbartl
dipl. inž. l. r.