Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1994 z dne 19. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1994 z dne 19. 5. 1994

Kazalo

1124. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem, stran 1740.

Na podlagi 45.č člena in v povezavi s 45.f členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in v skladu z družbenim planom SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in družbenim planom občine Žalec za obdobje 1986-1990 sprejme lokacijski načrt za AVTOCESTO ARJA VAS-LOČICA PRI VRANSKEM. Lokacijski načrt je izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o. Celje v aprilu 1994 pod številko projekta 248/1993.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni opisi obsegajo:
1. postopek priprave lokacijskega načrta – obrazložitev
2. glavne značilnosti poteka trase avtoceste
3. opis in utemeljitev prostorskih pogojev
4. seznam posebnih strokovnih podlag
5. soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij
Grafični prikazi obsegajo:
1. pregledni situacijski načrt
2. prikaz prostorskih sestavin planskih aktov M 1:25.000 in 1:5000
3. situacija obstoječega stanja s traso avtoceste, inventarizacija rabe prostora in predvidene rušitve
4. tehnični elementi za zakoličenje objektov
5. ureditvena – krajinsko urbanistična situacija
6. situacija komunalne in energetske infrastrukture
7. podolžni profil
8. normalni profil
9. lokacije lovilcev olj.
II. MEJA IN OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Območje se nahaja v občini Žalec. Trasa poteka preko katastrskih občin: Gorica, Levec, Žalec, Gotovlje, Zalog, Šempeter, Polzela, Latkova vas, Gomilsko, Orla vas, Trnava, Šmatevž, Ojstriška vas, Prekopa, Tešova in Vransko. Območje avtoceste obsega cele ali dele katastrskih parcel v naslednjih katastrskih občinah:
K.o. ŠMATEVŽ 989
45/12, 47/4, 48/3, 49, 50, 51/1, 52/1, 53/1, 45/9, 45/10, 45/13, 58, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 122/1, 122/2, 45/7, 71/1, 71/1, *12, *13, *13, 54/1, 55, 90/1, 91/1, 94/1, 99/1, 99/2, *8, 71/2, 75, 76, 77, 85/2, 101, 123, 2/5, 491/2, 497/2, 73, 74, 66/1, 67/1, 5/1, 109, 467, 113, 64/1, 65, 103, 108, 115, 105, 110, 114, 111, 121, 63, 117/1, 104, 107, 496, 491/1, 51/2, 52/2, 53/2, 90/2, 91/2, 91/2, 91/2, 91/2, 57, 72/1, 72/1, 7174, 71/4, 116, 69, 69, 45/15, 106, 45/14, 112,
K.o. TRNAVA 990
193/1, 193/2, 193/3, 680/2, 403, 404, 357, 358, 419/13, 419/9, 419/16, 419/23, 367, 419/10, 419/12, 419/7, 188, 364, 369/3, 372, 373, 374, 184, 194, 419/11, 420/16, 438, 648/1, 649/1, 650, 657, 660, 665/3, 623, 637/2, 647/1, 664/2, 672/1, 672/1, 948, 653, 667/1, 910, 431, 661, 669/1, 947, 940, 651, 652, 662, 664/1, 674, 677/2, 677/2, 868/9, 852, 855, 863, 868/10, 868/13, 185/1, 668/1, 933, 179, 181, 182, 624/1, 624/1, 907, 939, 958, 1021, 190, 945, 355, 420/15, 43/2, 916, 917, 870/3, 870/5, 874, 875, 191/pl, 191/2, 191/3, 407/2, 175, 977, 908, 909, 930, 931, 932, 189, 195, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 366/1, 366/2, 366/3, 658, 659, 425, 942, 624/2, 624/2, 363, 637/3, 359, 360, 361, 419/8, 944, 419/15, 421/1, 422, 422, 937, 362, 178, 677/1, 677/1, 420/17, 185/2, 905, 906, 681/1, 943, 946, 912, 936, 914, 938, 978, 957, 949, 927, 928, 929, 941, 976, 976, 918, 919, 365,
K.o. ORLA VAS 991
174/1, 174/2, 323, 359, 188, 329/13, 368/1, 655, 189, 275, 657, 187/2, 276, 340, 658, 190, 273, 278, 349/1, 329/8, 361/1, 366/1, 660, 186/1, 186/2, 271, 274, 324, 330/17, 330/18, 597/1, 187/1, 277, 337, 343, 363/1, 215, 364/2, 365/1, 184, 201, 204/1, 204/2, 168, 197, 219, 198, 330/12, 596, 329/4, 329/6, 222, 209, 213, 224/2, 225, 583/1, 585, 586, 667, 223/2, 216, 207, 656, 329/57, 593, 593, 329/109, 329/3, 347, 194, 339, 346, 212, 364/1, *93, *93, *93, 217, 217, 329/5, 663, 329/235, 653, 195, 202, 223/1, p224/l, 329/2, 191, 206, 350, 358, 375, 389, 662, 169, 173, 348, 185/1, 185/2, 272, 316/1, 367/1, 218, 221, 329/206, 210, 665, 329/233, 329/234, 329/234, 654/1, 654/2, 654/4, 654/4, *62, 214/1, 214/2, 329/108, 329/9, 659, 182/1, 183/1, 192, 193, 220/1, 220/2, 208, 652/1, 652/2, 329/7, 661, 597/2, 597/2,
K.o. POLZELA 992
245/43, 245/11, 246/93, 245/37, 193/2, 199, 245/4, 245/34, 192/2, 245/5, 245/6, 245/7, 245/39, 246/148, 243, 251, 252/1, 252/2, 252/3, 253, 254, 240/20, 242, 245/16, 245/17, 245/31, 245/35, 245/36, 246/101, 189/2, 123/2, 240/5, 240/6, 258, 126/2, 127/2, 245/40, 246/141, 244, 245/32, 246/146, 246/147, 239, 245/9, 245/10, 245/30, 245/30, 245/41, 245/18, 245/19, 245/8, 245/23, 245/24, 245/38, 246/97, 1093/2, 1093/5, 246/185, 1105/2, 1106/1, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1135, 263/2, 263/2, 263/2, 1133/1, 1133/1, lpl33/l, 1133/1, 1133/1, 1122/2, 245/14, 196/1, 197/1, 245/15, 246/94, 246/95, 220/1, 246/140, 246/144, 246/145, 198, 246/139, 246/139, 246/139, 246/138, 200, 245/28, 245/29, 245/69, 131/1, 132, 185, 186, 187, 188, 192/1, 197/2, 240/1, 189/1, 218, 216/2, 245/22, 246/98, 246/149, 245/25, 245/21, 245/1, 245/2, 245/3, 131/2, 1134, 1134, 246/142, 245/33, *224, 260, 245/12, 245/13, 245/42, 245/20, 246/96, 246/99, 246/100, 238,
K.o. ZALOG 994
1294/2, 1009/2, 1295, 876/3, 884, 458/60, 459, 458/51, 458/52, 458/54, 458/53, 458/56, 461/1, 462, 463, *104/2, 1004/1, 1026, 1031/1, 1031/2, 1045/2, 1268, 1274, 1282, 1289, 1008, 1036, 1036, 1037, 1050, 1275, 1276, 1284/1, 1293/2, 1293/3, 1018, 1056/1, 1283, 1291, 1290, 998, 1287, 1004/2, 1005, 1013, 1024, 1025, 1284/2, 1285, 1017, 1292, 1288/1, 1288/2, 1014, 1022, 1023/1, 1023/2, 887/81, 887/82, 887/89, 2114/8, 2124, 2171, 2175, 467/2, 2165/4, 2165/7, 2125, 1009/1, 1286/1, 1286/2, 887/48, 887/49, 479, 8p31/l, 831/2, 833, 861, 862, 863/3, 887/53, 887/54, 887/55, 997, 458/55, 1045/6, 1278, 1281, 1030, 457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 457/5, 457/6, 457/7, 457/8, 457/9, 457/10, 457/11, 457/12, 457/13, 457/14, 457/15, 458/48, 458/49, 458/50, 834/1, 834/2, 834/3, 863/1, 863/2, 864, 873, 874, 874, 885, 887/50, 887/51, 887/52, 887/52, 887/56, 887/56, 887/57, 887/58, 887/59, 887/60, 887/61, 887/64, 887/65, 887/69, 887/72, 887/86, 887/87, 887/88, 887/99, 1046, 1047/2, 1056/2, 1045/1, 1045/5, 876/4, 876/4,
K.o. ŠEMPETER 995
84, 42/2, 87, 87, 83, 105/1, 59, 60/1, 88/1, 88/1, 55, 57/1, 1122, 1173/1, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 46/15, *529, 114, 62, 42/10, 82/5, 82/5, 42/6, 42/7, 42/8, 46/11, 46/12, 46/13, 46/20, 52, 52, 41/1, 41/1, 113, 47, 48, 42/5, 42/9, 88/2, 90/1, 91/3, 92/1, 93/1, 94/2, 95, 96/2, 97/2, 100/2, 101/2, 105/2, 109/1, 110/1, 111/2, 111/3, 112/2, 112/3, 90/4, 46/10, 108/2, 56, 42/1, 42/4, 42/11, 42/12, 89/1, 89/1, 46/16, 46/16, 46/19, 49, 49, 42/3, 43/2,
K.o. ŽALEC 996
233/1, 233/4, 319/1, 335/1, 335/2, 336, 337, 338, 341, 342, 345/1, 345/2, 346, 40/1, 40/2, 40/6, 41/1, 41/2, 2001/7, 1961, 1965/1, 1966/1, 1962/3, 41/4, 238, 239, 208, 40/4, 206, 332, 223/1, 223/2, 220, 38, 42/1, 42/2, 42/3, 193, 194, 195, 196, 204/1, 204/2, 224, 225, 226, 227, 232, 234/1, 234/2, 240/2, 343, 344/1, 344/2, 233/2, 233/3, 331/2, 1960/3,
207, 200, 201/2, 217, 228, 229, 230, 41/3,
K.o. GOTOVLJE 997
589, 590, 591, 594, 801, 802, 568, 803, 522/113, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 587, 588, 786/2, 999/1, 522/157, 522/ 154, 582/1, 600/1, 600/2, 614, 778/4, 770, 994/1, 611/1, 569/1, 569/2, 570/1, 340, 522/61, 503/1, 503/2, 504/2, 504/4, 504/4, 505, 506/3, 619, 620, 623, 624/1, 624/2, 626, 501, 522/118, 522/121, 522/123, 621, 625/1, 627/3, 777/1, 777/2, 777/6, 918/1, 1004, 1013, 1014, 1017/1, 1018, 999/2, 994/2, 522/156, 522/163, 608, 616/1, 616/2, 778/3, 1006, 1720/1, 1720/3, 1720/4, 1723/1, 1723/2, 1724/1, lp724/2, 1726, 1727/1, 618, 881, 567/1, 567/2, 491/1, 524/27, 524/28, 617, 522/76, 522/78, 522/82, 1744/1, 778/5, 511/2, 607/1, 615, 522/107, 768, 22/114, 522/169, 1003, 522/95, 522/96, 522/ 97, 522/115, 522/116, 522/120, 804, 800, 917/1, 917/2, 1020/1, 1020/2, 779/1, 779/2, 779/3, 522/77, 522/80, 522/83, 628/2, 769, 628/1, 585, 786/3, 522/86, 522/88, 522/89, 522/174, 1154, 522/68, 522/158, 308, 522/99, 522/211, 522/122, 777/5, 777/5, 522/181, 522/182, 506/5, 509, 780, 1007, 1008, 1009, 799/6, 522/213, 493/2p, 493/3, 570/2, 522/71, 522/72, 522/72, 522/72, 522/72, 603/1, 601/3, 613,
K.o. GORICA 999
264/10, 266/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 273/4, 291/2, 259/2, 254, 255/2, 257, 264/5, 264/6, 379/1, 379/3,
480, 263/7, 294, 295, 296/1, 296/4, 263/1, 265/3, 263/10, 263/9, 267/1, 267/2, 263/3, 266/1, 265/2, 265/2, 264/12,
K.o. LEVEC 1000
1455/158, 1455/21, 1455/25, 1455/22, 1506/1, 1455/23, 1458/3, 1463/1, 1465/6, 1468/5, 1468/7, 1458/1, 1459, 1463/ 2, 1465/1, 1465/2, 1455/24, 1466/1, 1467,
K.o. LATKOVA VAS 1006
1374/21, 1353/22, 1374/31, 1353/20, 1353/21, 1353/23, 1353/24, 1353/25, 1374/11, 1374/23, 1374/22, 1374/22, K.o. GOMILSKO 1008
765/2, 69/8, 69/6, 69/6, 69/6, 69/7, 785,
K.o. OJSTRIŠKA VAS 1009
475, 477, 478, 483, 456/1, 479, 458, 456/2, 480, 482,
481, 494, 467, 497, 474, 468, 469, 476, 488, 491, 461, 493, 457, 486, 487, 516/6, 485, 484, 489, 492, 490,
K.o. PREKOPA 1010
1317/1, 1318, 1415, 1422/1, 1417/3, 1321, 1359/1, 1416, 1420, 1447, 1359/2, 130/3, 1356/1, 1355, 1357/6, 1358/1, 1425, 1322, 1360/1, 1431, 1356/4, 1421/1, 1421/2, 1421/3, 1421/4, 1421/5, 1430, 514/3, 562, 563/2, 570, 683, 684, 557/1, 564/2, 573/1, 514/1, 514/2, 685, 704, 705, 707, 858/4, 571, 839/8, 839/10, 844/9, 844/15, 844/16, 849/1, 849/4, 850/1, 543, 548/3, 549, 844/6, 854, 567, 568, 676/1, 679/1, 708, 809/1, 839/1, 839/3, 839/4, 844/1, 847, *334, 1342/1, 1352, 844/8, 844/11, 850/3, 839/2, 839/7, 844p/5, 844/10, 849/3, 850/2, 850/4, 1623, 1611, 1613/1, 1615, 1618, 1619/1, 560/1, 1439, 1439, 1440/1, 1445, 695, *278, 858/5, 548/1, 563/1, 564/1, 559/2, 560/2, 561/1, 561/3, 673, 675, 1432, 1440/3, 1443, 679/2, 1441, 839/6, 844/18, 688/1, 691/1, 691/5, 692, 839/11, 840, 842/2, 842/3, 844/17, 1341/2, 1341/3, 700, 701, 701, 515, 516, 542, 1414, 546, 1413/1, 548/2, 1595/1, 1444, 577, 691/2, 691/6, 844/2, 1595/4, 1595/5, 1601/2, 1610, 678, 1357/7, 1357/7, 680, 689, 1417/2, 1440/2, 1417/1, 1345, 1446, 555/2, 56pl/2, 676/2, 803/2, 809/2, 849/2, 1419, 688/4, 1319, 574/2, 681, 682, 1433, 839/9, 1424, 566, 677, 1442/1, 1442/2, 1351/1, 1351/1, 688/5, 691/3, 576,
K.o. TEŠOVA 1011
657/1, 702, 703, 759, 761, 761, 701/1, 701/3, 746/1, 748, 751, 754/1, 754/2, 754/3, 755/1, 755/2, 716, 718/1, 718/4, 723/1, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 727, 803, 669/1, 669/2, 9991, 691/3, 692/1, 757, 768/1, 768/2, 760, 771, 707/1, 707/2, 660/2, 752, 753, 660/3, 661, *190, 718/2, 718/3, 824, 825, 667/3, 668/1, 668/1, 668/2, 671/2, 762, 756, 756, 770, 829, 831, 749, 750/2, *96,
K.o. VRANSKO 1012
509, 777/1, 528, 725, 523, 524, 524, 526, 527, 527, 561, 522, 551, 551, 553, 554, 555, 616/4, 642/1, 642/3, 704/2, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 721/3, 722/1, 722/2, 786/2, 707, 778/3, 786/3, 723/1, 723/2, 723/3, 518, 720/3, 721/4, 779, 786/1, 515, 693/1, 693/2, 507/2, 777/2, 712, 507/1, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 532, 529/2, 529/1, 580, 580, 595, 596, 614, 614, 724/1, 724/2, 736, 604, 560/1, 719, 703, 708/1, 693/3, 693/4, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 593, 593, 616/1, 616/3, 617, 644/3, 644/3, 645/1, 645/2, 647/1, 691/2, 704/1, 705, 706,
Seznam parcel predvidenih za začasni odvzem za prestavitev železniške proge:
K.o. Šempeter:
88/1, 89/1, 82/5, 261/1, 298,
K.o. Polzela:
62/2, 63/2, 66/2, 67/2, 68/2, 71/2, 72/2, 73/2, 77/3, 78/2, 1136, 81/2, 84/2, 86/2, 89/2, 92/2, 95/2, 98/2, 101/2, 104/2, 107/2, 112/2, 117/2, 120/2, 123/2, 127/2, 126/2, 131/2, 190, 189/2, 192/2, 193/2, 196/1, 198, 199, 200, 204, 197/1.
opomba: * – stavbišče
Seznam parcel, odvzetih zaradi višinske spremembe železniške postaje v Šempetru in za prestavitev poti ob progi:
K. o, Šempeter
1126/2, 23/2, 22/1, 19/2, 18/1, 15/2, 14/1, 10/2, 9/1, 6/2, 5/3, 2/3, 128/1, 135/1, 137/2,- 140/1, 143/2, 146/1, 149/2, 152, 155, 158
Parcele z objekti, na katerih bo izvedena pasivna protihrupna zaščita
K.o. Gotovlje
494/4
K.o. Polzela
246/143
K.o. Orla vas
284
Parcela za gradnjo nadomestne osnovne šole K.o. Trnava 147/5 k.o.
Parcele na katere se prestavijo stojna mesta drogov za daljnovod 220 kV Podlog-Beričevo:
K.o. Prekope
854, 839/9
Parcele, na katere se prestavi stojno mesto daljnovoda 110 k V Podlog-Lava
K.o. Gotovlje
552/99, 522/93
Parcela na katero se prestavi stojno mesto daljnovoda 110 k V Podlog-Laško
K.o. Gotovlje
1020/2
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje znotraj opisane meje in obsega, ki je določeno v II. poglavju te uredbe, je namenjeno izgradnji avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem, začasni cestninski postaji in priključkom na cesto Arja vas-Velenje M 10-8 v Arji vasi, na cesto Celje-Ljubljana M-10 in cesto Šempeter-Polzela R 342 v Šempetru, na cesto Šentrupert-Mozirje R 340 v Šentrupertu, na cesto M-10 Celje-Ljubljana v Čepljah in na cesto Celje-Ljubljana M-10 na Vranskem.
5. člen
Avtocesta Arja vas-Ločica pri Vranskem je del avtoceste Slovenika, oziroma evropske ceste E93, ter bo povezovala jugozahodni s severovzhodnim delom Slovenije.
V izgradnjo avtoceste iz prejšnjega odstavka so vključeni priključki na magistralni in regionalni cesti, deviacije, regulacije, ureditev pripadajočega zemljišča in okolice ter rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine, krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena, plodne zemlje, bivalnega in delovnega okolja, zelenih in rekreacijskih površin, varstva zraka, voda in zemlje pred onesnaženjem.
Avtocesta Arja vas-Ločica pri Vranskem je uvrščena v prvi prometni razred. Temu pogoju ustrezajo vsi prometno-tehnični elementi.
IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
6. člen
1. Potek trase
Od že zgrajenega dela avtoceste pri Mali Pirešici poteka trasa z ustreznimi horizontalnimi elementi vse do Podloga v smeri zahod. V km 51.315 je predviden nadvoz za magistralno cesto Arja vas-Velenje in izvennivojski priključek tipa diamant. Niveleta, ki je pri Arnovskem gozdu na koti 263, se vse do kmetije Kralj pod Velikim hribom dviga z največ 1,7% po južnih obronkih gričevja. Na tem delu doseže največji nasip preko dolinice Vršce višino 7 m, ukopa v km 52,9 in 54,1 pa dosežeta globini 8 oziroma 10 m v osi avtoceste. Od kmetije Kralj, kjer je avtocesta na koti 278,5, se niveleta spusti z obronkov gričevja v dolino na najnižjo koto 269,4 v km 54,7, nato pa se z vzponom do 0,5% dviga vzdolž Ložnice v nasipu višine ca. 2 m. Poleg Ložnice, ki jo prečka v km 55,528 m, prečka avtocesta na tem delu še nekaj manjših potokov in melioracijskih jarkov. V km 55,280 je predviden podhod pod avtocesto širine 3,0 m in višine 3,0 m, ki bo služil dostopom na polja in povezoval z avtocesto prekinjeno pešpot, ki se nadaljuje z brvjo preko Ložnice. V km 56,460 predviden most preko melioracijskega jarka bo s svetlo višino 2,5 m med dnom jarka in spodnjim robom mostne konstrukcije omogočal prehod živine. Avtocesta poteka ca. 200 m južneje od transformatorske postaje Podlog. V km 57 se trasa z radijem 2800 obrne proti jugozahodu, zaobide Spodnje Grušovlje po severni strani na oddaljenosti ca. 100 m, se spusti na teren v km 57,5, nato pa se zopet dvigne tako, da prečka železniško progo Celje-Velenje v nadvozu na koti ca. 281,10 in na stacionaži železniške proge km 13+644 oziroma na stacionaži avtoceste km 58,233. Kota železniške proge, ki bo poglobljena glede na obstoječo progo za največ 4 m, pa bo 274. Poglobitev proge bo imela vpliv vse do postajališča Šempeter, kjer bo potrebno urediti peron, prav tako pa bo potrebna poglobitev nivojskega prehoda v km proge 13,4 in ureditev dostopnosti do objektov na južni strani proge. Gradnja nadvoza in poglobitev železnice bo zahtevala začasno deviacijo proge in sicer pri postajališču na severno stran, na ostalem delu pa na zahodno stran. Odvodnjavanje železniške proge bo zahtevalo izgradnjo meteornega kanala skozi Dobrtešo vas, prečkanje M 10 in ureditev izliva v Strugo gorvodno od AERA ter višinsko uskladitev s predvidenim zbiralnikom za mešan sistem. Med Strugo in Savinjo je niveleta avtoceste najnižje na koti ca. 274,5, kar je 1 m nad terenom. Radij konveksne zaokrožitve je 20.000 m. Med železniško progo in Savinjo se avtocesta s horizontalnim radijem R=1500 m približa magistralni cesti na vsega 150 m in se zopet obrne proti zahodu. Najvišji nasip pod ježo v Dobrteši vasi bo visok ca. 6 m, ob sami pozidavi pri regionalni cesti Šempeter-Polzela pa so zaradi ohranitve funkcionalnega prostora namesto nasipov predvideni podporni zidovi kot nadaljevanje kril podhoda. V km 58,588 prečka avtocesta regulacijo Struge v km 58,820 pa prečka avtocesto deviacija regionalne ceste Šempeter-Polzela, na kateri je predviden izvennivojski priključek. Savinjo prečka avtocesta pod poševnim potom ca. 44° 850 m gorvodno od mostu na magistralni cesti in južno od Orle vasi ter Ločice ob Savinji. Kota visoke vode Savinje je 276,40, potrebna varnostna višina minimalno 1,50 m, niveleta avtoceste na mostu pa ca. 280,80. Most razpona ca. 140 m bo imel tri podpore. Podvoz na levem bregu Savinje bo v slučaju prelitja Savinje preko obrambnih nasipov služil kot propust. Glede oblikovanja mostu velja posebna pozornost oblikovanju in upoštevanje regionalne tipologije.
Od Orle vasi do Šmatevža poteka avtocesta po kmetijskih zemljiščih južno od Trnave in Zakla tako, da poruši šolo ob regionalni cesti Šentrupert-Logarska dolina. Regionalna cesta, na kateri je predviden izvennivojski priključek, bo z nadvozom speljana preko avtoceste. Med km 60 in 62 je avtocesta v ukopu globine do 5 m, nato pa se dvigne na nasip višine ca. 2 m in prečka najprej potok Trebnik, nato pa Trnavco z mostom razpetine 30 m pod kotom 40°.
Od Orle vasi do Šmatevža se niveleta dviga z največ 0,7%, od tam naprej pa se z 2,5% dvigne na Prekopske šume, kjer doseže najvišjo koto 356,5. Ukopi pri Šmatevžu so v osi avtoceste globoki do 4 m, na območju Gomilskih, Kapelskih in Prekopskih šum pa so ukopi in nasipi večji. Tako je ukop v km 67,6 globok v osi avtoceste 17 m, nasipi med km 67,7 in 68,0 do 13 m, ukop v km 68,3 pa je globok v osi 17 m in je na južni strani podprt s ca. 80 m dolgim opornim zidom višine do 7 m. Pri Stopniku zaobide avtocesta z vinogradi in vikendi "posejan" grič z ukopom po severni strani, nato pa se z največ 3% padca spusti v dolino, kjer prečka magistralno cesto, plinovod in Bolsko. Na magistralni cesti, ki bo deviirana nekoliko proti severu in z nadvozom speljana preko avtoceste, je predviden priključek tipa "polovična deteljica".
Južno od vasice Brode preseka avtocesta Grilov grič z ukopom globine do 14 m, naprej proti Ločici pri Vranskem pa poteka na južnem robu Vranskega polja tako, da minimalno poseže v kmetijska zemljišča in strugo Bolske.
Med Ločico in Vranskim se avtocesta z začasnim priključkom naveže na magistralno cesto. Križišče je oblikovano tako, da je poudarjena povezava avtoceste na magistralno cesto, promet iz Vranskega pa se lahko na križišču navezuje samo za smer proti Ljubljani. Na območju križišča bo avtocesta začasno prometno urejena kot dvopasovnica.
7. člen
2. Tehnični elementi
Računska hitrost:
120 km/h (priključki 40-60 km/h, pomembnejše deviacije 40-80 km/h)
Horizontalni elementi:
Minimalni horizontalni radij: R = 750 m
Minimalna dolžina prehodnice: 120 m
Vertikalni elementi:
Maksimalni vzpon: i = 3.0%
Minimalni konveksni radij: R = 18.000 m
Prečni elementi:
Odprta trasa
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče          |4 x 3,75      |15,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- robni pas         |2 x 0,50      |l,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- odstavni pas       |2 x 2,50      |5,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- srednji pas        |3,00        |3,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- bankini          |2 x 1,00      |2,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |26,00 m          |
+------------------------------------------------+--------------------------+
|Vključevalni in izključevalni pas        |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče          |4 x 3,75 2 x 0,50- |15,00 m 1,60 m      |
|– robni pas         |2 x 0,30 2(1) x  |(3,00 m) 3,00 m 2,00 m  |
|– dodatni pas        |3,00 6,00 m 3,00  |             |
|– srednji pas        |2 x 1,00      |             |
|– bankini          |          |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |27,60 m (26,80)      |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Enosmerna priključna rampa           |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče          |5,00 2 x 0,35 2 x |5,00 m 0,70 m 2,00 m   |
|– robni pas         |1,00        |             |
|– bankini          |          |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |7,70 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Dvosmerna priključna rampa           |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišča          |2 x 3,50 2 x 0,35 |7,00 m 0,70 m 1,00 m 2,00 |
|– robni pas         |1,00 2 x 1,00   |m             |
|– prednji pas        |          |             |
|– bankini          |          |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |9,70 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Enosmerna priključna rampa           |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče          |5,00 2 x 0,35 2 x |5,00 m 0,70 m 2,00 m   |
|– robni pas – bankini    |1,00        |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |7,70 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
| Magistralna cesta               |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče          |2 x 3,50 2 x 0,35 |7,00 m 0,70 m 2,00 m   |
|– robni pas         |2 x 1,00      |             |
|– bankini          |          |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |9,70 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Regionalna cesta                |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče – robni pas    |2 x 3,25 2 x 0,30 |6,50 m 0,60 m 2,00 m   |
|– bankini          |2 x 1,00      |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |9,10 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Lokalna cesta        |          |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče          |2 x 2,75 2 x 0,20 |5,50 m 0,40 m 2,00 m   |
|– robni pas         |2 x 1,00      |             |
|– bankini          |          |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |7,90 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Pomembnejša krajevna cesta           |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče          |2 x 2,50 2 x 1,00 |5,00 m 2,00 m       |
|– bankini          |          |             |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |7,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|Krajevna, dostopna gozdna in poljska cesta                 |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- vozišče          |4,00        |4,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|- bankini          |2 x 0,50      |1,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
|NPP             |          |5,00 m          |
+----------------------------+-------------------+--------------------------+
Gozdna in poljska pot
– neasfaltirano vozišče NPP 3,00 m
Nagibi brežin
– ukopi 1:1,5 do 1:3
– nasipi 1:2
– visoki nasipi spodaj 1:2, zgoraj (4 m) 1:1,5 Zgornji ustroj avtoceste
Vozišče avtoceste bo zgrajeno z zaključno plastjo iz absorbcijskega asfalta, tako da bo okolje zaščiteno pred škodljivimi emisijami v največji možni meri.
Priključki
– Priključek Arja vas: km 51,315 diamant
– Priključek Šempeter: km 58,820: kombinacija južno diamant, severno polovična deteljica
– Priključek Šentrupert: km 60,961 diamant
– Priključek Čeplje km 68,850 polovična deteljica
8. člen
3. Deviacije cest in poti
Deviacija magistralne ceste 10-8 Arja vas-Velenje dolžine 520 m in širine 7,70 + 2 x 1,00 m prečka os AC v km 51,315 ca. 25 m zahodno od obstoječe ceste v nadvozu. Med obema nivojskima križiščema za priključek bo imela deviacija na nadvozu še dva dodatna pasova širine 3,00 m za leve zavijalce in hodnika za pešce širine 2,00 m, ki bosta služila predvsem za zagotovitev preglednosti. Obstoječi nasip magistralne ceste v JV kvadrantu se po izgradnji deviacije odstrani in Zemljišče rekultivira.
Cesta Žalec-Pirešica bo na dolžini 400 m deviirana ca. 17 m proti zahodu in bo v podvozu prečkala avtocesto v km 52,450. Širina novega dela bo 5,90 m + 2 x 1,00 m.
Deviacija dostopne poti širine 3,00 m ob južni strani avtoceste med km 52,05 in km 52,64.
Deviacija ceste na Plevno širine 4,0 + 2 x 0,5 m ob severni strani avtoceste med km 52,44 in km 52,88.
Deviacija poljske ceste širine 4,00 + 2 x 0,5 m skozi podvoz v km 53,21.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m ob severni strani avtoceste med km 53,20 in km 53,54.
Deviacija poljske poti širina 3,0 m ob južni strani avtoceste med km 53,20 in km 53,38.
Deviacija krajevne ceste Gotovlje-Visoko širine 5,00 + 2 x 1,00 m bo v podvozu prečkala avtocesto v km 53,880 bo 100 m vzhodno od obstoječe ceste. Največji vzpon nivelete je 8%.
Deviacija dostopne ceste širine 4,0 + 2 x 0,5 m ob severni strani avtoceste med km 53,54 in km 53,88.
Deviacija krajevne ceste Gotovlje-Gotoveljski Zalog dolžine 580 m in širine 5,00 + 2 x 1,00 m prečka avtocesto z nadvozom v km 54,511 ca. 85 m vzhodno od obstoječe ceste. Najmanjši horizontalni radij je 100 m, največji vzpon pa 5,7%.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m med km 54,21 in km 0,42 deviacije ceste v Gotoveljski Zalog ob severni strani avtoceste.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m med km 54,36 in km 0,04 deviacije ceste v Gotoveljski Zalog ob južni strani avtoceste.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m med km 54,55 in km 55,14 ob južni strani avtoceste.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m v km 55,28 s podhodom pod avtocesto širine 3,0 m in višine 3,0 m.
Deviacija ceste Podlog-Pekel širine 5,00 + 2 x 1,00 m in dolžine 400 m prečka avtocesto z nadvozom v km 55,808. Največji vzpon je 5,5%.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m ob južni strani avtoceste med km 55,62 in km 55,72.
Deviacija poljske ceste širine 4,0 + 2 x 0,5 m, ki z nadvozom v km 56,84 prečka avtocesto. Konveksni radij vertikalne zaokrožitve je 1000 m, največji vzpon pa ne preseže 7%.
Deviacija krajevne ceste Sp. Grušovlje-Zg. Grušovlje širine 5,00 + 2 x 1,00 m bo prečkala avtocesto z nadvozom v km 57,42 na mestu obstoječe ceste.
Deviacija poljske ceste širine 4,0 + 2 X 0,5 m bo potekala po južni strani avtoceste med deviacijo ceste v Grušovlje in km avtoceste 57,85. V nadaljevanju te ceste bo potrebno zaradi poglobitve železniške proge ustrezno poglobiti tudi to cesto.
Deviacija poljske ceste širine 4,0 + 2 x 0,5 m bo prečkala avtocesto v podvozu ob vzhodni strani železniške proge v km 58,218.
Podhod pod avtocesto na mestu obstoječe regionalne ceste Šempeter-Polzela v km 58,82 bo širok 6,0 m in visok najmanj 2,5 m.
Deviacija regionalne ceste Šempeter-Polzela širine 7,10 + 2 x 1,00 m bo prečkala avtocesto v km 58,82 z nadvozom. Na nadvozu so zaradi bližine križišča potrebni trije pasovi. Na deviaciji bo potrebno zgraditi štiri križišča.
Deviacija krajevne ceste širine 4,0 + 2 x 0,5 m prečka avtocesto v podvozu v km 59,460.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m bo speljana pod mostom čez Savinjo na njenem desnem bregu.
Deviacija krajevne ceste Latkova vas-Orla vas širine 5,00 + 2 x 1,00 m prečka avtocesto z nadvozom v km 60,075.
Deviacija poljske ceste širine 4,0 + 2 x 0,5 m povezuje prekinjeno cesto na južni stani avtoceste okoli km 60,0.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m prečka avtocesto v km 60,55 z nadvozom. Konveksni radij vertikalne zaokrožitve je 1000 m.
Deviacija regionalne ceste Šentrupert-Logarska dolina širine 7,10 + 2 x 1,00 m prečka avtocesto z nadvozom v km 60,961. Na nadvozu bo potreben zaradi bližine križišč tretji pas za leve zavijalce in predvsem zaradi preglednosti obojestranski hodnik širine 1,55 m. Med gradnjo nadvoza in priključnih nasipov bo potrebno izdelati začasni obvoz ob nasipu.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m prečka avtocesto v km 61,275 z nadvozom. Konveksni radij vertikalne zaokrožitve je 1000 m.
Deviacija krajevne ceste Trnava-Zakl dolžine 760 m in širine 5,00 + 2 x 1,00 m prečka avtocesto v nadvozu v km 62,182 ca. 180 m zahodno od obstoječe ceste. Največji vzpon je 6%.
Deviacija krajevne ceste Gomilsko-ZakI dolžine 400 m in širine 5,00 + 2 x 1,00 m prečka avtocesto v nadvozu v km 63,112 ca. 10 m zahodno od obstoječe ceste. Največji vzpon je 6%.
Deviacija krajevne ceste širine 4,0 + 2 x 0,5 m bo povezovala Zakl s Šmatevžem po severni strani avtoceste med km 63,10 in 63,25.
Deviacija lokalne ceste Gomilsko-Braslovče dolžine 420 m in širine 5,90 + hodnik širine 1,5 m na zahodni strani in bankina širine 1,0 m na vzhodni strani prečka avtocesto v nadvozu v km 63,642 približno na mestu obstoječe ceste. Največji vzpon je 4,5%.
Deviacija gozdne ceste širine 4,0 + 2 x 0,5 m poti prečka avtocesto v podvozu v km 64,33.
Deviacija gozdne poti širine 3,0 m poteka ob severni strani avtoceste med km 64,6 in 65,1.
Deviacija gozdne ceste širine 4,0 + 2 x 0,5 m prečka avtocesto v podvozu v km 65,49.
Deviacija gozdne poti širine 3,0 m poteka ob severni strani avtoceste med km 65,2 in 65,8.
Deviacija gozdne poti širine 3,0 m poteka ob južni strani avtoceste med km 65,75 in 66,30.
Deviacija krajevne ceste Prekopa-Šmartno 5,0 + 2 x 0,5 m prečka avtocesto v podvozu v km 66,75 in poteka vzporedno po južni strani do km 76,2.
Dostopna cesta 4,0 + 2 x 0,5 m do cestninske postaje na južni strani avtoceste od km 66,62 do km 66,76.
Deviacija gozdne poti širine 3,0 m med km 66,46 in 66,70 na južni strani avtoceste.
Deviacija krajevne ceste Prekopa-Kisovec dolžine 360 m in širine 5,00 + 2 x 1,00 m prečka avtocesto v nadvozu v km 67,200 ca. 20 m vzhodno od obstoječe ceste. Največji vzpon je 8%.
Deviacija gozdne poti širine 3,0 m med km 67,1 in 67,45 ob severni strani avtoceste.
Deviacija krajevne ceste Prekopa-Stopnik dolžine 220 m širine 4,00 + 2 x 0,5 m prečka avtocesto v podvozu v km 67,840 na mestu obstoječe ceste.
Deviacija krajevne ceste Čeplje-Stopnik širine 4,00 + 2 x 0,5 m prečka avtocesto v podvozu v km 68,500.
Dostopna pot do vikendov širine 3,0 m poteka ob južni strani avtoceste med km 67,1 in km 67,45.
Deviacija magistralne ceste M 10 Celje-Ljubljana dolžine 700 m in širine 7,70 + 2 x 1,00 m, prečka avtocesto v nadvozu v km 68,850. Tehnični elementi ceste ustrezajo hitrosti 80 km/h. Največji vzpon je 3,5%, najmanjši vertikalni radij pa je 3000 m.
Deviacija dostopne poti ob južni strani magistralne ceste od km 0,0 do km 0,2 bo široka 3,0 m.
Deviacija krajevne ceste Tržca-Brode širine 4,0 + 2 x 0,5 m in dolžine 280 m prečka avtocesto z nadvozom v km 69,595.
Deviacija dostopne poti širine 3 m ob južni strani avtoceste med km 69,6 in km 69,76.
Deviacija poljske ceste Vransko-Ilovica 4,0 + 2 x 0,5 m prečka avtocesto z nadvozom v km 70,54.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m ob južni strani avtoceste med km 70,54 in km 70,74.
Deviacija poljske poti širine 3,0 m ob južni strani avtoceste med km 70,4 in magistralno cesto bo služila za dostope do zemljišč med avtocesto in Bolsko.
9. člen
4. Objekti
Križišča
Priključek Arja vas
– 2 nesemaforizirani, kanalizirani križišči Priključek Šempeter
– 3 nesemaforizirana, kanalizirana križišča
– 1 nesemaforizirano, nekanalizirano križišče Priključek Šentrupert
– 2 nesemaforizirani, kanalizirani križišči
Priključek Čeplje
– 2 nesemaforizirani, kanalizirani križišči Začasni priključek
– 1 nesemaforizirano, kanalizirano križišče Prometno pomembnejša križišča bodo gradbeno pripravljena za kasnejšo semaforsko ureditev.
Zidovi
– podporni zid ob podhodu v Ločici ob Savinji -obojestransko (možna varianta z nasipom)
– oporni zid v km 68,3 levo – dolžina ca. 80 m, višina do 7 m
Nadvozi
Podvozi
Mostovi
Mostovi, ki so na območju zaščite podtalnice, imajo betonsko varovalno ograjo, na ostalih mostovih je predvidena jeklena varovalna ograja. Objekti nad 15 m dolžine pa imajo betonsko varovalno ograjo tudi v vmesnem pasu.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
10. člen
Trasa avtoceste in z njo povezane ureditve predstavljajo velik poseg v urbanem in odprtem (gozdnem in kmetijskem) prostoru. Za vse posege urejanja kontaktnega prostora mora biti izdelana izvedbena dokumentacija.
Ureditve morajo upoštevati: Urbani prostor:
– zagotoviti varstvo pred vplivi avtoceste v smislu hrupa in onesnaženja zraka z oblikovalsko ustreznimi rešitvami;
– nasilne posege v razdelitev poselitve je potrebno urejati z oblikovalsko ustreznimi rešitvami avtoceste in kontaktnega območja, funkcionalne prehode, povezave je potrebno ohranjati z obstoječim sistemom povezav. Pri teh ureditvah je treba upoštevati tudi elemente dojemanja prostora in psihološke vidike urejanja;
– začasna cestninska postaja mora biti arhitekturno oblikovana;
– most in območje prečkanja reke Savinje in območje križanja s Savinjsko železnico morajo biti arhitektonsko in krajinsko oblikovani. Poudarek arhitekture mostu je lahko v drugačnem pristopu h konstrukciji in pri izvedbi detajlov (ograje);
-vsi nadvozi in podvozi morajo biti arhitektonsko oblikovani in usklajeni z urbano in krajinsko podobo;
– pri vseh deviacijah, pri nadvozih je treba upoštevati načelo netipskega oblikovanja ograj, spoštovanja regionalne tipologije. Pri podvozih je željeno strukturirati stene (vzorci regionalne krajinske tipologije);
– vsi podvozi oziroma podhodi, ki se nahajajo na lokacijah, kjer sicer divjad prečka prostor, morajo imeti, v primeru da je cestišče asfaltirano, ob voznem še makadamski pas širine 3 metre za prehod divjadi;
– vsa območja priključkov na avtocesto v obliki diamantov morajo biti ustrezno arhitektonsko in krajinsko oblikovani. Vmesni prostor mora biti v največji možni meri zapolnjen, konfiguracijsko iztečen in ustrezno ozelenjen;
– na območju podtalnice, kjer je tudi srednji ločilni pas avtoceste asfaltiran, mora biti le-ta izveden v drugačni barvi ali teksturi asfalta kot vozišče;
– protihrupne ograje: fasadne linije in višine protihrupnih ograj, zidov morajo biti členjene, možna je uporaba različnih materialov. Prehod med krajino in protihrupno ograjo (začetek, konec), mora biti poleg višinske členitve ustrezno prehodno ozelenjen. V primeru postavitve jeklene odbojne ograje in protihrupne ograje na betonskem podstavku se predvidi med obema ograjama dovolj prostora za zasaditev grmovnic in popenjavk. Grmovnice, popenjavke in drevesa je potrebno zasaditi tudi na tisto stran protihrupne ograje, ki je obrnjena v prostor. V zidu ograje (odvisno od dolžine) je potrebno predvideti vrata. Pri pomembnih vedutah v krajini je želena uporaba steklenih površin. Pri oblikovanju protihrupnih ograj, zidov je želeno uporabiti motive značilne regionalne krajinske tipologije.
Odprti prostor – krajina
Za potek trase v odprtem prostoru veljajo za urejanje kontaktnega območja splošna načela:
– ob stiku s kmetijskimi površinami so predvidene pasovne zasaditve raznovrstnih grmovnic in grmastih dreves (varstvo kmetijskih zemljišč) in mestoma poudarki z drevesi;
– ob stiku z gozdnimi površinami je potrebno sanirati ali na novo vzpostaviti linijo gozdnega roba, preostali del površine med gozdnim robom in cesto pa zatraviti oziroma mestoma zasaditi z grmovnicami.
– Vkopi, nasipi: vse večje projektirane nasipe in predvsem vkope je potrebno posebno skrbno oblikovati. Brežine vkopov je potrebno mehko speljati v obstoječi teren v vzdolžni in prečni smeri. V primerih vkopov v območju trase avtoceste skozi gozdne površine, je pretežni del vkopa potrebno zasaditi z grmovnicami. Pri krajinsko oblikovalskih potezah je potrebno predvsem poudariti iztek avtoceste iz hribovitega gozdnega predela v ravninski del in nadvse pozorno opredeliti ukope in nasipe in njihovo ozelenitev.
– Kmetijske površine: pri vseh stikih avtoceste s kmetijskimi površinami je potrebno optimizirati izrabo le-teh. Stik med avtocesto in kmetijskimi površinami je predvideno gosto ozeleniti s pasom grmovnic in grmastih dreves.
– Gozdovi: gozdne površine v območju trase avtoceste je potrebno maksimalno ohranjati. Posebna pozornost velja varovalnemu gozdu na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd. V območju, kjer bo potreben posek gozda, je v okviru ureditev potrebno na novo vzpostaviti gozdni rob, ki pa mora biti oblikovan v smislu nove krajine.
– Regulacije vodotokov: regulacije vodotokov, ki so potrebne zaradi izgradnje avtoceste, morajo upoštevati tipiko urbane in krajinske slike. Vzdolžni profili naj bodo rahlo vijugasto oblikovani, prečni profili pa v različnih naklonih. Nove regulacije je potrebno zasaditi s tipično avtohtono obvodno vegetacijo.
– Protihrupni nasipi: protihrupni nasipi morajo biti ustrezno mehko oblikovani v vzdolžnem profilu in v prečnih profilih. Zasaditev nasipov mora biti z mešano listnato in igličasto vrsto vegetacije, grmovnicami in grmastimi drevesi. Vrste izbranih sadik naj bodo iz vrst, ki zadržijo liste dolgo v jesen in zimo in ki imajo barvite sadeže. Prehod med začetkom in koncem protihrupnega nasipa mora biti zazelenjen z vegetacijo tako, da le-ta ustvarja mehek prehod med krajino in nasipom.
– Ježe: ježe ob vodotokih (Savinja, Bolska), ki bodo zaradi izgradnje avtoceste prekinjene na delih trase, je potrebno krajinsko smiselno preoblikovati.
– Zasaditve: vse zasaditve v odprtem prostoru naj pretežno upoštevajo izbor sadik iz vrst avtohtone vegetacije, seveda pa je potrebno v okviru izvedbene dokumentacije presoditi, kdaj stike prehodov urejati izključno z avtohtono vegetacijo in kdaj kot poudarke uporabiti tudi parkovne vrste (percepcija prostora).
– V okviru nalog, vezanih na izvedbeno dokumentacijo bo potrebno definirati oblikovanje vseh grajenih elementov, ureditve in opremo: cestni objekti, zemeljska dela, vrste protihrupne zaščite, razsvetljava, mikrourbane opreme, podhodi, nadhodi, mostovi, vizualna zaščita ter sanacija stikov s krajinsko in urbano občutljivimi območji.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
11. člen
1. Kanalizacija
Predvidena trasa avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem križa obstoječo kanalizacijo Breg-Ločica, medtem ko so na območju predvidene avtoceste predvideni oziroma načrtovani kanali in kanalizacijski sistemi določeni le v idejnih zasnovah in projektih. Na območju predvidene avtoceste potekajo oziroma so predvideni naslednji kanali:
– v km 52,130 je predvideno križanje avtoceste s kanalom Pirešica-Arja vas, profila Ø 30 cm,
– v km 54,530 je predvideno križanje avtoceste s kanalom Gotoveljski Zalog, Jedert-Gotovlje, profila Ø 30 cm,
– v km 57,450 je predvideno križanje avtoceste s kanalom Zg. Grušovlje-Šempeter profila DN 30 cm,
– v km 58,640 prečka avtocesto kolektor kanalizacije ČN Kasaze-Polzela profila 60 cm,
– v km 63,250 je predvideno križanje avtoceste s kanalom Šmatevž-Gomilsko, profila Ø 40 cm,
– za vsa predvidena križanja kanalizacije z avtocesto so določeni profili cevi, vse ostale elemente bo potrebno določiti pri nadaljnem načrtovanju.
Za vse načrtovane kanalizacijske sisteme, ki križajo avtocesto, je treba le-te uskladiti pri nadaljnem načrtovanju z upravljalcem.
12. člen
2. Vodovod
Pri križanju oziroma poteku predvidene trase avtoceste s trasami vodovoda je potrebno upoštevati naslednje:
– pri odstranitvi sedanje cestninske postaje v Arji vasi je treba na sekundarnem cevovodu odklopiti obstoječi vodovodni priključek,
– km 52,120: križanje cevovoda PEHD 125 v useku avtoceste,
– km 52,830: križanje cevovoda PVC 400 v globokem useku. Prehodi cevi vodovoda pod cestiščem bodo v prehodni kineti,
– km 53,550: za stanovanjsko hišo obstoječi vodovodni priključek prečka avtocesto. Ta priključek se odstrani, stanovanjski objekt pa priključi na vodovod, ki ne bo prečkal trase ceste,
– km 53,570: na tem mestu se v cestišče vgradi zaščitna cev Ø 300 mm za izgradnjo predvidenega cevovoda rezervoar Plevna-Gotovlje,
– km 54,150: na severni strani avtoceste je več stanovanjskih in gospodarskih objektov. Njihov vodovodni priključek prečka avtocesto. Priključek se odstrani, objekti se navežejo na vodovod Jedert ali izvede jeklena zaščita v podvozu ter ustrezna prevezava,
– km 54,590: križanje cevovoda PEHD 90 Gotovlje-Gotoveljski Zalog. Prečkanje cevovoda se izvrši z zaščitno cevjo minimalnega profila 250 mm. Sedanja cev PEHD 90 se zamenja s cevjo profila 125 mm, vsled predvidene navezave vodovoda Jedert na vodovod Žalec preko tega cevovoda. Pri prestavitvi lokalne ceste se v cestišču zaščiti cev vodovoda,
– km 55,810: križanje cevovoda PEHD 125 farma Podlog-TP Podlog se izvede z zaščitno cevjo. Prestavljena lokalna cesta dvakrat prečka cevovod. Na prečkanjih se cevovod vgradi v zaščitno cev,
– km 55,810: križanje cevovoda PEHD 125 se prestavi ca. 50 m proti zahodu s cevno zaščito na mestu križanja,
– km 57,460: križanje avtoceste z azbestno-cementnim cevovodom 100 mm. Salonitno cev se zamenja s polietilensko cevjo profila 125 mm/10 kos in zaščiti z jekleno cevjo. Enako se izvrši zamenjava in zaščita cevi na prehodu preko prestavljene lokalne ceste,
– km 58,630: salonitni cevovod 125 mm se na križanju z avtocesto zamenja z jekleno cevjo in primerno zaščiti,
– km 59,000: križanje cevovoda PEHD 90 se izvede z zaščitno cevjo,
– km 59,520 v podvozu vgraditi zaščitne cevi za načrtovan vodovod Ø 200,
– km 59,950: križanje salonitnega cevovoda 100 mm Orla vas-Hrastje se izvrši z zamenjavo cevovoda in prestavitvijo zunaj trase nadvoza lokalne ceste in nasipne brežine,
– km 60,880: križanje salonitnega cevovoda 80 mm se izvrši s prestavitvijo vodovoda v dolžini L= 350 m, PEHD 100/10 na mestu križanja z avtocesto v km 60,670 pa se zaščiti z jekleno cevjo, urediti je treba skupinski vodovodni priključek za stanovanjske hiše v Trnavi. Predvidena je zaščita Ø 100 pod regionalno cesto in odstranitev priključka za šolo,
– km 62,170: vodovod Ø 150 salonitne izvedbe se zamenja s PEHD Ø 160/10 in vgradi v zaščitno cev,
– km 63,570: salonitni cevovod Ø 125 mm Gomilsko-Braslovče, ki križa avtocesto, leži tik cestišča lokalne ceste. Cevovod se prestavi na vzhodno stran lokalne ceste ali se vgradi v nadvoz. Salonit se zamenja z drugim, primernim materialom. Odcep cevovoda v Smatevž se prestavi izven trase avtoceste.
– km 64,290: magistralni cevovod PVC 225 se na mestu križanja zaščiti v prehodni kineti. Višinska lega cevi vodovoda naj ne bo spremenjena, oziroma naj ne bo vzdolžnega loma cevovoda, ki bi zahteval vgradnjo zračnika,
– km 67,740: odcep cevovoda iz Prekope v smeri kolonije Rdečega križa se na križanju z avtocesto obnovi s cevjo Ø 80 mm in primerno zaščititi, priključek za dom RIC se odstrani, vgradi se zaščita za stanovanjsko hišo Stopnik 29,
– km 68,060: oba cevovoda na vznožju hriba pod rezervoarjem Čeplje se skupno z odcepom cevovoda v naselju Čeplje, primerno prestavita skupaj z odcepom tako, da bo prehod obeh cevi preko cestišča potekal pravokotno na os ceste. Prehod obeh cevi (magistralni cevovod PVC 225 in A.C.C. 80) se izvede v ustreznem materialu v prehodni kineti,
– km 68,470: vgradi se zaščitna cev za graščino Stopnik,
– km 68,750: oba cevovoda, magistralni cevovod PVC 225 in A.C.C 80 ob izvozu iz avtoceste v Vransko bo potrebno, vsled lege v nasipu priključne ceste na določeni dolžini (ca. 350 m) prestaviti proti severu,
– km 68,850 do km 69,270: na tem odseku avtoceste bo potrebno, zaradi gradnje ceste in regulacije Boljske izvršiti prevezave in preložitve vodovodnih priključkov za več stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, ter prestaviti dva vodovodna priključka na severno stran ter enega v zaščito na južni strani,
– km 69,300: vgraditi zaščitno cev in zamenjati vodovodni priključek za Tržco,
– km 69,350: odcep cevovoda iz naselja Brode v smeri jug se na prehodu preko avtoceste zaščiti z jekleno cevjo 200 mm v katero se vstavi alkaten cev DN 90,
– km 71,250: urediti skupinski vodovodni priključek, ki prečka M 10 in uvoz na avtocesto.
13. člen
3. Elektrika
Preurediti je treba vsa križanja nizkonapetostnih vodov. Nizkonapetostne trase je treba večji del demontirati in jih nadomestiti z novimi trasami oziroma napajalnimi točkami. Predvidena je prestavitev DV 20 kV Šempeter v Ločici pri Polzeli.
Na trasi avtoceste bodo nadzemno izvedena naslednja križanja z daljnovodi 20 kV:
km 52,7 – DV 20 kV Ponikva
km 54,7 – DV 2 x 20 kV RTP Podlog-Žalec
km 56,0 – DV 2 x 20 kV RTP Podlog-Roje
km 56,4 – DV 2 x 20 kV RTP Podlog-Šempeter
km 58,7 – DV 20 kV Šempeter-Breg
DV 20 kV Šempeter-Groblje
km 59,2 – DV 20 kV Ločica-Gmajna
km 60 – DV 20 kV Prebold
km 61,8 – DV 20 kV Vransko
km 67,7 – DV 20 kV Stopnik
Križanja bodo izvedena z dvostranskimi predalčnimi jambori, prestavljeni DV pa na betonskih drogovih.
Na km 59,7 je predvidena prestavitev jamborske TP na lokacijo 40 m od avtoceste.
Med km 51,0 in 71,0 križa trasa avtoceste naslednje visokonapetostne prenosne elektroenergetske vode:
km 54,7 – DV 110 kV Podlog-Lava
km 54,8 – DV 2 x 110 kV Podlog-Celje
km 55,0 – DV 110 kV Podlog-Laško
km 64,9 – DV 110 kV Podlog-Lipa I/II
km 67,9 – DV 220 kV Beričevo-Podlog
Med stojnimi mesti štev. 118-122 bo DV 220 kV Beričevo-Podlog prestavljen. Vodniki visokonapetostnih vodov bodo obešeni na konzole jeklenih enosistemskih (dvosistemskih) križnih stebrov. Križanja bodo izvedena na primernih varnostnih višinah.
Investitor mora pokriti vse stroške izdelave tehnične dokumentacije in prestavitve nizkonapetostnih in visokonapetostnih električnih vodov.
14. člen
4. TT veze
Trasa avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem križa obstoječe medkrajevno in krajevno telefonsko omrežje:
km 51,3 – medkrajevni telefonski kabel TD 15 in krajevni telefonski kabel TK 10
km 53,5  – krajevni telefonski kabel   TK 33 AP
km 54,0  – krajevni telefonski kabel   TK 33 AP
km 54,6  – krajevne telefonske kable   TK OOV
                      TK OOV
                      TK OOV
                      TK 33AP
      4 x               TK 33AP
km 55,8  – krajevni telefonski kabel   TK 33V
km 57,5  – krajevni telefonski kabel   TK 33V
km 58,6  – krajevni telefonski kabel   TD 10
      – krajevni telefonski kabli   TK 10
                      TK 10
                      TK OOV
                      TK 10
      – krajevni telefonski kabel   TK 33V
km 59,8  – krajevni telefonski kabel   TK 33V
km 60,8  – krajevni telefonski kabel   TK 33V
km 63,0  – krajevni telefonski kabli   TK OOV
                      TK OOV
                      TK OOV
km 67,7  – krajevni telefonski kabel   TK OOV
                      TK 33V
km 68,9  – medkrajevni telefonski kabel TD 45
      – krajevni telefonski kabli   TK OOV
                      TK OOV
                      TK OOV
                      TK 33AP
Na vseh navedenih križanjih je predvidena zaščita telefonskih kablov. Vzporedno z inštalacijo za klic v sili se lahko vodi optični telekomunikacijski sistem Ljubljana-Celje.
15. člen
5. Plin
Predvidena trasa avtoceste z deviacijami in odvodnjavanji prečka magistralni plinovod M2 Rogatec-Vodice in razdelilne plinovode R 23A – priključek Žalec, R 24 Podlog-Ravne in R 25 B priključek Šempeter. Magistralni plinovod je korigiran v smislu dodatne zaščite na naslednjih stacionažah:
M2   km 44,203 – priključek za Velenje
R23A  km 50,233 – križanje z avtocesto
M26   km 45,273 – deviacija Pirešica
M2   km 46,028 – križanje z avtocesto
R24   km 0,165  – križanje z avtocesto
M2   km 48,868 – križanje z avtocesto
R25B  km 1,260  – križanje z avtocesto
R25B  km 1,540  – izvoz Šempeter
M2   km 54,679 – izvoz Šentrupert
M2   km 55,530 – približanje avtocesti na ca. 10 m
R25C  km 0,065  – križanje z avtocesto
R25C  km 0,495  – križanje z deviacijo Trnava-Zakl
M2   km 55,898 – križanje avtoceste
M2   km 56,862 – deviacija Gomilsko-Zakl
M2   km 57,388 – križanje z deviacijo Gomilsko Braslovče
M2   km 62,980 – križanje z avtocesto in deviacijo Čeplje
M2   km 65,560 – križanje z začasnim priključkom
           avtoceste na magistralno cesto M10
Pri vseh navedenih križanjih je predvidena zaščita z betonskimi ploščami. Za zaščito in katodno zaščito plinovoda je treba izdelati elaborat zaščite. V 2 x 5,00 m pasu plinovoda ni dovoljeno deponiranje gradbenega materiala.
VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
16. člen
1. Vodnogospodarske ureditve, varstvo vodnih virov in podtalnice
Trasa avtoceste križa vodotoke, ki so delno regulirani, pretežno pa so struge naravne:
– km 51,5 – Arnovski potok
– km 51,9 – jarek
– km 52,1 – potok Vršca
– km 53,2 – dva manjša potoka
– km 54,2 – potok
– km 54,7 – 55,1 – potok
– km 55,5 – Ložnica
– km 56,4 – melioracijski odvodnik
– km 57,0 – melioracijski jarek – km 58,7 – Struga
– km 59,5 – Savinja
– km 62,3 – Trnavca
– km 64,1 – 66,6 – 66,7 – 67,1 – 67,3 – 67,9 – manjši vodotoki
– km 67,0 – Kisovec
– km 67,7 – Tudruščica
– km 68,3 – Poltav
– km 68,7, 69,6 – Bolska
Za vsa križanja z vodotoki je treba izdelati detajlno tehnično dokumentacijo, pri načrtovanju regulacijskih ukrepov pa upoštevati sodobne tehnične rešitve, ki v čimvečji meri upoštevajo naravno ravnovesje. Trasa avtoceste poteka po območju podtalnice v Spodnji Savinjski dolini.
Na odseku trase med Ložnico in Trnavico je treba upoštevati naslednje pogoje, ki ustrezajo I. stopnji zaščite podtalnice:
– nepropustno cestišče in nepropustni ločilni pas, ki sta odporna proti pronicanju naftnih derivatov in nevarnih snovi v podtalnico,
– v cestnem useku morata biti zgrajena nepropustna koritnica in nepropustna brežina do višine 1.8 m nad cestiščem,
– v cestnem nasipu je potrebna namestitev betonske odbojne ograje ali nepropustna brežina, nepropustna koritnica v peti nasipa in zunanji 5.0 m širok nepropustni pas terena naklonjen proti koritnici,
– če je cestišče v višini okoliškega terena, je potrebna betonska odbojna ograja ali nepropustna koritnica in zunaj nje 3.0 m širok nepropustni pas naklonjen proti koritnici,
– ponikanje padavinskih vod s cestišča je prepovedano,
– vse površinske vode s cestišča avtoceste in drugih avtocestnih površin na območju trase avtoceste med potokoma Ložnico in Trnavico je treba voditi preko peskolovov, usedalnikov in maščobnikov. Upoštevati je kritične nalive, 7l/s ha, zadrževalni čas 20 minut. Koristni prostornini objektov je potrebno dodati 7 m3 za zadrževanje iztekajočih olj v primeru nesreče,
– olje in maščobe je treba uloviti v lovilce.
Na enak način je treba urediti odtok vod z avtoceste izven območja I. stopnje zaščite podtalnica, če je trajanje odtoka teh vod po odvodnikih do II. varstvenega pasu vodnih zajetij krajši od 1 ure pri intenziteti proračunskega naliva 7 l/s ha, zadrževalni čas 20 min.
Na območjih, kjer meteorne vode z avtoceste niso kontrolirano odvajane, je treba izvajati monitoring onesnaženosti zemlje in voda.
Ob prestavljenih površinskih odvodnikih je treba zagotoviti možnost dostopa za vzdrževanje.
Pri izgradnji avtoceste je prepovedana odstranitev ali poškodovanje krovne zaščitne plasti, ki varuje podtalnico pred onesnaženjem.
17. člen
2. Odvodnjavanje cestišča
Na delih trase, kjer z vodnogospodarskimi pogoji ni predpisana zaščita podtalnice, je odvodnjavanje meteorne vode s cestišča urejeno preko cestnih brežin v terenske grape oziroma odvodnike.
18. člen
3. Rušenje objektov
Zaradi gradnje avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem je predvidena rušitev naslednjih objektov:
Gotovlje 119    stanovanjska hiša
          gospodarsko poslopje
Gotovlje 132    gospodarsko poslopje
Dobrteša vas 47  stanovanjska hiša
Dobrteša vas 47a  stanovanjska hiša
Orla vas 17    osnovna šola
Orla vas 18    stanovanjska hiša
          gospodarsko poslopje
Orla vas      črpališče
Šmatevž 4a     stanovanjska hiša
          gospodarsko poslopje
DOM RK Stopnik   počitniški dom
Brode 7      stanovanjska hiša s pomožnimi objekti
Stopnik 29     gospodarski objekt
Investitor mora zagotoviti sredstva za odkup vseh objektov, ki so predvideni za rušenje in zgraditi nadomestni objekt za šolo v Orli vasi na zemljišču parc. štev. 147/5 k.o. Trnava.
19. člen
4. Gozdnogospodarske ureditve
Pri posegih v gozdove je investitor dolžan:
– urediti nove povezave gozdnih cest na tistih mestih, kjer obstoječe gozdne ceste preseka trasa avtoceste,
– odvodne jarke, zamočvirjena zemljišča, manjše potoke in občasne potoke urediti tako, da ne bo prihajalo do sprememb v odvodnji padavinskih vod in s tem do sprememb mikroekosistemov,
– gozdna zemljišča, ki bodo zaradi gradnje avtoceste poškodovana v smislu konfiguracije terena, je potrebno krajinsko mehko oblikovati, drevesa pa nadomestiti v okviru istih gozdnih združb,
– posebno pozornost je potrebno posvetiti vzpostavitvi novega gozdnega roba.
Gozdni rob mora biti mehko oblikovan, izbor drevesnih vrst iz vrst gozdne združbe, poudarek naj bo predvsem na listavcih, grmastih drevesih in grmovnicah.
20. člen
5. Varstvo kmetijskih zemljišč
– Na osnovi določil 7. člena zakona o urejanju prostora in 3. odstavka 67. člena zakona o kmetijskih zemljiščih je investitor dolžan nadomestiti proizvodni potencial;
– investitor mora zagotoviti potrebna finančna sredstva za nadomestitev kmetijskih zemljišč;
– zaradi gradnje avtoceste in priključkov bodo prekinjene obstoječe poti na kmetijska zemljišča, zato mora investitor zagotoviti izgradnjo nadomestnih in novih poti, nadvozov, podvozov in obvozov, ki bodo omogočali dostop do kmetijskih površin;
– investitor mora zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo izvedenega osuševalnega in namakalnega sistema, ki so potrebna zaradi izgradnje avtoceste in za preprojektiranje še ne izvedenih sistemov, ter za izgradnjo novih črpališč za namakanje;
– na območjih, kjer avtocesta posega na večje zaokrožene kose kmetijskih zemljišč se izvedejo zložbe ali druge zemljiške operacije;
– zaradi izgradnje avtoceste bo potrebno rekonstruirati obstoječe hmeljske žičnice, v ta namen mora investitor zagotoviti potrebna finančna sredstva za rekonstrukcijo in postavitev novih hmeljskih žičnic; med avtocesto in hmeljišči mora biti 7,0 m širok obračalni pas za nemoteno obdelavo;
– vsa prizadeta kmetijska zemljišča ob izgradnji avtoceste mora investitor na lastne stroške sanirati in jih postaviti v prvotno stanje;
– zaradi zmanjševanja onesnaženosti tal mora biti ob stiku avtoceste s kmetijskimi zemljišči izvedena ustrezna gosta ozelenitev grmovnic in grmastih dreves z vmesnimi poudarki; za zasaditev zelenja je potrebno zagotoviti dovolj zemljišča.
VIII. VAROVANJA OKOLJA
21. člen
1. Varovanje objektov ter območij kulturne in naravne dediščine
– Na območju trase je ogrožen objekt kulturne dediščine – lesena kašča v bližini kmetije Šmatevž 4, ki jo je treba prestaviti na stroške investitorja;
– nadvoz poljske poti v km 61,2+75 je na severni strani speljan ob robu parka graščine Štrovsenek, tako da območje izključne rabe avtoceste ne posega v kmetijska zemljišča vzhodno od obstoječe poljske poti;
– za dovod vode do mlina ob Bolski se zagotovi cevni propust (Ø 80-100 cm), v primeru, da se v postopku priprave dokumentacije za pridobitev dovoljenja za gradnjo avtoceste izkaže interes za ohranitev stavbe;
– ob Ložnici pri Podlogu in med Zg. ter Sp. Grušovljami je treba ohraniti hrastove gozdiče ter izvesti ustrezne prehode za dvoživke in divjad v propustih, pod mostovi in v podvozih, in z ustrezno zaščito zagotoviti usmerjanje dvoživk k propustom;
– pri regulaciji vodotoka Bolska je treba v čim večji meri upoštevati njeno značilno vijuganje, zato naj bodo izravnave struge minimalne;
– za varstvo arheološke dediščine je treba na celotni trasi avtoceste izvesti:
– aerofotografijo in obhod celotne trase,
– testne izkope na lokacijah, ki bodo določene na osnovi navedenih del,
– geofizikalne meritve lokacij s površinskimi najdbami,
– izkopavanje novih najdišč,
– arheološki nadzor pri zemeljskih delih,
– zaščitna izkopavanja na nanovo odkritih najdiščih pri zemeljskih delih,
– obdelavo gradiva,
– krajinska slika, gozdni rob, bregovi Savinje in regulacije vodotokov: stične površine med traso avtoceste in obstoječo rabo površin je potrebno posebej skrbno oblikovati in v globalnem pogledu ohraniti obstoječo krajinsko sliko:
– gozdni rob mora biti oblikovan v mehki valoviti vzdolžni liniji z ustreznim višinskim prehodom od višine obstoječih dreves do gozdnega roba in tal. Pestrost nove gozdne zasaditve mora biti sicer v okviru iste gozdne združbe, vendar raznolika in s poudarkom na listavcih;
– bregovi Savinje, prečkanje avtoceste s Savinjo mora biti urejeno tako, da bo oblikovno čim bolj usklajeno v sliki krajine gledano izven območij avtoceste in tako, da bo uporabnikom avtoceste v smislu percepcije nudila varen in percepcijsko ugoden učinek. Ozelenitev bregov mora biti pestra, likovno zanimiva in po vrstah sadik raznovrstna, avtohtona;
– ureditve regulacij raznih manjših potokov, odvodnih jarkov morajo upoštevati tipiko krajinske slike: profili regulacij morajo biti v blagem naklonu, željeno da v vzdolžnem profilu nastopajo v naklonu različni prečni profili, vzdolžni profili naj bodo mehko vijugasto oblikovani. Zasaditev reguliranih brežin naj bo pestra in avtohtona;
– za vse ureditve je potrebno izdelati podrobnejšo dokumentacijo.
– Oblikovanje protihrupnih ureditev:
Glede na različne tipe protihrupnih ureditev je potrebno vsak tip ustrezno uskladiti z urbanim območjem in krajinsko sliko. Protihrupne, pretežno absorbcijske, ograje morajo biti tehnično ustrezno izvedene, poseben poudarek pa je potreben pri oblikovanju. Fasadna linija protihrupnih ograj mora biti členjena z manjšimi zamiki, možna je uporaba različnih materialov in ustreznih barvnih kombinacij. Prehod med začetkom in koncem protihrupne ograje mora biti členjen po višini in s prehodom iz večje skupine ozelenitve v postopno manjšo ozelenitev. V prečnem prerezu med traso avtoceste in protihrupno ograjo mora biti ustrezen prostor za zasaditev grmovnic in popenjavk, kjer prostorske in tehnične možnosti to dopuščajo. V protihrupni ograji je potrebno predvideti vrata za urgenten in servisni izstop z območja avtoceste. Pri pomembnih vedutah v krajini je željena uporaba steklenih površin. Kjer tehnične možnosti dopuščajo mora biti ograja obojestransko ozelenjena, tako da v sliki krajine ne predstavlja monotipnega posega in da ustvarja usklajeno sliko v krajini izven območja avtoceste in tako, da bo uporabnikom avtoceste v smislu percepcije nudila varen in percepcijsko ugoden učinek.
– Oblikovanje protihrupnih nasipov:
Protihrupni nasipi morajo biti krajinsko ustrezno oblikovani, zasajeni z mešano vrsto vegetacije grmovnic in grmastih dreves.
22. člen
2. Varstvo pred hrupom
Investitor mora zagotoviti posebne protihrupne ukrepe na naslednjih odsekih:
Op.: Lokacija se nanaša na severno ali južno stran avtoceste.
Pasivna zaščita je predvidena na objektih na zemljiščih parc. štev. 494/4 k.o. Gotovlje, 246/143 k.o. Polzela in 284 k.o. Orla vas.
Za dodatno zaščito pred hrupom bo zgornji ustroj ceste izveden iz absorbcijskega asfalta.
23. člen
3. Varstvo zraka
Posebna zaščita v zvezi s povečanjem emisij plinov v ozračje zaradi povečanega števila vozil ni predvidena. Ob pričakovanju vse večje uporabe neosvinčenega bencina se pričakuje bistveno zmanjšanje emisij škodljivih snovi v ozračje zaradi prometa.
24. člen
4. Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov ob cesti se zaradi posega ne bo spremenila. Zagotovljeni so dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi pa so prestavljeni tako, da preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.
25. člen
5. Varovanje plodne zemlje
Izkopani humus na trasi avtoceste je treba nameniti za izboljšanje kakovosti kmetijskih zemljišč ob trasi avtoceste in za ureditev brežin. Zato je treba na trasi, prst najprej odstraniti in jo deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina.
IX. POGOJI IN USMERITVE GLEDE ZAPOREDNOSTI GRADNJE
26. člen
Projekt izgradnje avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem se lahko izvede v različnih gradbenih fazah, ki predstavljajo zaključene celote. Najmanjša zaključena celota je del trase avtoceste med dvema priključkoma. V posamezni zaključeni gradbeni fazi se morajo izvesti vsi potrebni ukrepi za omilitev posledic graditve in ki jih predpisuje ta uredba. Posamezne faze bodo določene glede na dinamiko izgradnje avtocest v Sloveniji.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
27. člen
Poleg zahtev iz drugih določb te uredbe morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– vzdrževati lovilce olj;
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste, kar se bo urejalo tudi z začasnimi prevezavami;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem in železniškem omrežju. Pri gradnji deviacij na magistralni cesti M 10 Ljubljana-Celje bo promet organiziran po posebnem režimu;
– pred pričetkom del urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile kot poti na gradbišče;
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje;
– zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku. Prav tako mora biti zagotovljena nemotena komunalna oskrba objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bodo zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– transporte materiala opraviti v največji možni meri po trasi avtoceste;
– pomožna skladišča za shranjevanje goriv in maziv za potrebe v času izgradnje se locirajo izven vodozbirnih območij;
– v skladu z usmeritvami iz tega lokacijskega načrta izdelati načrte zunanje ureditve avtoceste in ostalih služnostnih površin;
– pravočasno zagotoviti ustrezno velik sadilni material za ozelenitev;
– vzdrževati vse regulacije brežin;
– izvajati meritve hrupa v času gradnje in dve leti po pričetku obratovanja ter po potrebi izvesti dodatno zaščito prizadetih objektov.
XI. TOLERANCE
28. člen
Tlorisne dimenzije in vertikalni gabariti avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem so določeni s tehničnimi elementi za zakoličbo v zakoličbenem načrtu. Odstopanja od teh dimenzij so možna, če se v podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše z okoljevarstvenega, oblikovalskega in prometnotehničnega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati ekološki pogoji, ali da bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji, pridobljenimi k lokacijskemu načrtu. Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi sprememba kakorkoli zajela.
XII. NADZOR
29. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja Republiški urbanistični inšpektorat.
XIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor ter na občini Žalec.
31. člen
Ta uredba prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/93-4/5-8
Ljubljana, dne 5. maja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost