Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1997 z dne 21. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1997 z dne 21. 11. 1997

Kazalo

3431. Odlok o grbu in zastavi Občine Lenart, stran 5624.

Na podlagi 6. in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 2. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Lenart
1. člen
Občina Lenart ima svoj grb in zastavo, ki ju je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb ima obliko ščita. Razmerje med horizontalno in vertikalno črto je 6:7. Grb tvorita dva griča v spodnjem delu ščita, med katerima stoji cerkev, ki jo sestavljata zvonik z dvema strešinama levo in desno ter del fasade. Osnovna barva ščita je bele barve, griča zelene barve (SCC 64), obe strehi in strešina zvonika rdeče barve (SCC 13). Robovi ščita, gričev in sestavnih delov cerkve so obrobljeni s črno barvo (SCC 88) zvonik, okni in fasada cerkve črne barve, medtem, ko je lina v strehi zvonika bele barve.
3. člen
Zastava v razmerju stranic 1:3 in v zeleni barvi (SCC 64) sredi katere je v sečišču diagonal grb Občine Lenart. Širina grba je polovica širine zastave.
4. člen
Črno-bela pojavnost grba in zastave ter njuni geometrijski oblikovanji sta sestavni del tega odloka.
Barvna pojavnost grba in zastave se shranita na sedežu Občine Lenart.
5. člen
Zastava in grb Občine Lenart se smeta uporabljati samo v obliki, ki je določena v 2. in 3. členu tega odloka ter na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Občine Lenart.
6. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Lenart skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
Občinska uprava ima v hrambi grb in zastavo v izvirniku z geometrijskimi podobami.
7. člen
Zastava občine se izobesi v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih, športnih ali sejemskih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih. Izobesi se na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine.
8. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– Občina Lenart ter njeni organi,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Lenart,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Lenart ter njihova obrtna zbornica,
– krajevne skupnosti na področju Občine Lenart,
– politične, družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju Občine Lenart in
– drugi, ki za uporabo grba Občine Lenart izkažejo svoj interes.
9. člen
Grb občine se uporablja zlasti:
– na registrskih tablicah,
– na protokolarnih listinah in dokumentih, ki jih istavljajo župan in občinski upravni organi, vizitkah, ipd.,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini,
– na listinah, oznakah, publikacijah, ki jih izdaja občinski svet in njegovi organi,
– na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi določeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu javno nastopajo,
– na delovnih oblekah oziroma uniformah,
– na spominkih in značkah,
– v drugih primerih.
10. člen
Vsi, ki zaprosijo za uporabo grba Občine Lenart, lahko le-tega uporabljajo poleg svojega znaka, ki pa mora biti primerno oblikovan.
11. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opisa tehnike in količino.
12. člen
Uporabo grba in zastave občine dovoljuje, razen v primeru iz 6. člena tega odloka, občinski upravni organ, po predhodnem mnenju občinskega sveta.
V primeru, da se namerava grb uporabiti ob že določenem znaku, si lahko občinska uprava priskrbi mnenje licenčno poblaščenega oblikovalca ali organizacije.
13. člen
Z odločbo, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/97
Lenart, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost