Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2006 z dne 3. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2006 z dne 3. 1. 2006

Kazalo

1. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 1.

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f, 52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 108/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 60/05 in 117/05) se v 27. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Tuja oseba, ki ima sedež v drugi državi članici in ne izpolnjuje pogojev za identifikacijo za namene DDV v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se mora identificirati za namene DDV, če od vključno 1. februarja 2006 dalje opravi uvoz blaga v skladu z 28.a členom ZDDV. Za izpolnjevanje obveznosti, določenih z ZDDV in s tem pravilnikom, lahko imenuje davčnega zastopnika, ki za njen račun izpolnjuje predpisane obveznosti.
(4) Tuja oseba, ki ima sedež v tretji državi ali na tretjem ozemlju, lahko uveljavi oprostitev plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV ob sprostitvi blaga v prost promet od vključno 1. februarja 2006 dalje le, če se identificira za namene DDV in če imenuje davčnega zastopnika, ki za njen račun izpolnjuje obveznosti, določene z ZDDV in s tem pravilnikom.«
2. člen
V 85. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je uvoznik blaga oseba s sedežem v drugi državi članici ali v tretji državi oziroma na tretjem ozemlju, je uvoz blaga na njeno zahtevo oproščen plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, če lahko ob uvozu dokaže, da je blago namenjeno v drugo državo članico pod pogoji iz 31.a člena ZDDV in če je identificiran za namene DDV v Sloveniji v skladu s 27. členom tega pravilnika.«
Črtata se četrti in peti odstavek.
3. člen
V 182.a členu se v petem odstavku na koncu doda stavek, ki se glasi: »Ne glede na četrti odstavek 181. člena tega pravilnika v tem primeru davčnemu zavezancu ni treba priložiti pogodbe ali predpogodbe oziroma drugega dokazila, iz katerega bi bil razviden njegov namen opravljati dejavnost v Sloveniji.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02-6/2003/38
Ljubljana, dne 2. januarja 2006
EVA 2005-1611-0210
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance