Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1992 z dne 30. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1992 z dne 30. 9. 1992

Kazalo

2213. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja CR 3/1 (del) Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad, stran 2820.

Na podlagi drugega odstavka 39. in prvega odstavka 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 50. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 13/92) je Skupščina občine Ljubljana Center na 11. seji družbenopolitičnega zbora, dne 8. julija 1992. na 17. seji zbora združenega dela. dne 9. septembra 1992 in na 17. seji zbora krajevnih skupnosti, dne 8. julija 1992 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja CR 3/1 (del) Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Za območji urejanja CR 3/1 (del) Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje mesta Ljubljane pod št. 60/92 v februarju 1992 in dopolnil v juniju 1992.
2. člen
Meja območja urejanja je razvidna iz katastrske karte "Meja območja in členitev območja" v merilu 1:1000.
3. člen
Sestavni del odloka je kartografsko gradivo odloka z vsebino:
– Meja območja in členitev območja v merilu 1:1000;
– Normativni elementi 1:1000.
II. DOLOČBE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
4. člen
Območje urejanja CR 3/1 (del) Tivoli se členi V dve funkcionalni enoti: A – Krožni plato B – Območje jas
Območje urejanja CR 3/2 Tivolski grad se členi v štiri funkcionalne enote: A – Tivolski grad B – Švicarija C – Pristava D – Letni kino
2.1. Skupni pogoji za območji urejanja
5. člen
Vsi posegi v obstoječe objekte in ureditve se morajo načrtovati in izvajati v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine, saj gre za pomembno območje varovane naravne in kulturne dediščine.
Raba prostora mora biti usklajena z naravnimi danostmi, zlasti z nagibi površin. Za vse vrste sanacij je treba uporabljati okolju sprejemljive materiale.
Vse erodirane površine je treba ustrezno zaščititi.
Pri sanaciji obstoječih makadamskih poti. kot tudi izgradnji novih je treba s primernimi ukrepi preprečevati spiranje posipnega materiala.
Vsi objekti morajo biti priključeni na kanalizacijo. Nova priključevanja je dopustno izvesti le po ločenem sistemu. Meteorna voda z manipulacijskih površin (dostava) mora biti speljana preko lovilca olj. Vodo iz hudourniških jarkov na pobočju Rožnika naj se stabilizira, zajema in kontrolirano razpršuje.
Pri vseh posegih v prostor, ki ne sodijo med nujno vzdrževanje, je treba zagotoviti sočasno sanacijo in dopolnitev kanalizacijskega omrežja. Sočasno je treba sanirati tudi odvod zalednih in drenažnih voda.
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati, da se del območja nahaja v 3. varstvenem pasu virov pitne vode v Ljubljani oziroma v njegovi neposredni bližini.
Pri vseh posegih v prostor, ki ne sodijo med nujno vzdrževanje, je potrebno zagotoviti sočasno sanacijo in dopolnitev vodovodnega omrežja (tudi z ustreznim hidrantnim omrežjem). Za navodnjavanje zelenih in parkovnih površin naj se praviloma uporablja vode studencev oziroma ribnika. Poraba pitne vode za te namene naj se omejuje.
Za zagotavljanje zadostne količine, oziroma zadostnega pretoka vode zaradi neenakomerne potrošnje v zimskem in letnem času in s tem nevarnosti zastajanja vode v ceveh, je treba zgraditi nov vodovod od obstoječega 0 325 cm severno od ribnika mimo gostišča do obstoječega priključka za vrtnarijo.
Dodatno povečanje obratovalnega tlaka pri predvidenih potrošnikih bo treba zagotoviti s prečrpalno postajo, kar je treba usklajevati s fazami izgradnje v ureditvenem območju.
Za potrebe ogrevanja, priprave tople vode, kuhe in tehnologije je treba ob novogradnji ali prenovi objekte priključiti na plinovodno omrežje, ki poteka po Večni poti.
Za napajanje novogradenj oziroma prenovljenih objektov z električno energijo je treba v okviru območja zgraditi transformatorsko postajo s priključkom 10 kV in ustrezni podzemno kablirani nizko napetostni razvod. Transformatorsko postajo je dopustno locirati v enega izmed objektov. Za potrebe novih telefonskih priključkov je treba dopolniti telefonsko omrežje (podzemno kablirano), ki naj se navezuje na območje telefonske centrale RC Center I.
Zbirna mesta za komunalne odpadke za program v grajenih objektih je locirati v objekte.
Promet z motornimi vozili, razen za dostavo, stanovalce in za potrebe vzdrževanja Tivolija, ni dopusten. Vozila za dostavo od javne prometne površine do objekta morajo biti na električni ali drug ekološko nesporen vir. Sicer je dopusten samo dostop intervencijskih vozil. Dovoz do objektov Pod Turnom ostane obstoječ. Dostavne poti do vseh objektov morajo biti urejene kot urgentne poti. Parkiranje oziroma garažiranje za potrebe območja naj se zagotavlja izven območja. Ob Večni poti je dopustna ureditev postajališča mestnega javnega prometa in ureditev vzdolžnih parkirišč. Pri načrtovanju dostopov je treba upoštevati pravilnik o projektiranju brez arhitektonskih ovir.
Pri načrtovanju prenove in novogradenj je treba upoštevati, da je območje ocenjeno z 8,3 stopnje po MCS lestvici.
2.2. Pogoji po območjih
2.2.1. CR 311 (del) Tivoli
6. člen
Območje A – Krožni plato
Dosledno naj se izpelje motiv krožnega platoja, za kar je dopustno uporabiti različna sredstva.
Zahodni del platoja se nameni parkovno razstavnemu programu. Ob prenovi območja je treba vse obstoječe objekte, razen starejšega simetrično zasnovanega steklenjaka in objekta nekdanje čolnarne, porušiti. Stari simetrično zasnovan steklenjak je dopustno prenoviti za prvotno namembnost, objekt nekdanje čolnarne pa za gostinski paviljon v parku, dopolnjen z ustreznimi zunanjimi gostinskimi površinami.
Ob robu krožnega platoja je dopustna izgradnja servisnega objekta za potrebe vzdrževalcev Tivolija (max. 250 m2 BEP). Servisni objekt naj bo vkopan in lociran ob robu krožnega platoja na jugozahodni strani.
Vzhodni del krožnega platoja ostane namenjen otroški igri. Otroško igrišče naj se prenovi. Na severovzhodni strani naj ga omejuje polkrožni drevored, na jugozahodni pa drevored divjega kostanja.
Ribnik je treba očistiti in sanirati. Ob tem naj ohrani svojo prvotno obliko. Pri sanaciji ribnika je treba uporabljati naravne materiale. Ob sanaciji je treba zagotoviti tudi dotok sveže vode v ribnik. Ribnik mora ohraniti funkcijo zadrževalnega bazena, ki s konstantnim maksimalnim prelivom spušča v kanalizacijo po Veselovi ulici le sprejemljivo količino zaledne vode.
Ribnik naj se uredi kot parkovna vodna ploskev, porasla z vodnim rastlinjem in naj omogoča tudi ohranitev obstoječe favne (ribe. raki). Brežine je treba ob sanaciji zavarovati z ustrezno pokrovno obvodno vegetacijo in na delu proti otroškemu igrišču po potrebi še z ograjo.
Sanacija ribnika mora biti izvajana tako. da pri tem ne bo ogrožen obstoj favne v vodi.
7. člen
Območje C – Območje jas
V nasprotju s krožnim platojem, ki naj bi bil programsko zgoščen naj bo območje jas programsko nekoliko skromnejše. Posebno pozornost je pri urejanju tega območja treba posvetiti ureditvi obrobja železniškega nasipa, prenovi obstoječih drevoredov in ureditev ter njihovi obogatitvi, odvodnjavanju ribnika in ureditvi močvirnega biotopa pod njim. Ureditev dostopa in manipulacijskih površin servisnega objekta mora biti izvedena tako, da bodo le-te čimbolj zakrite pogledom obiskovalcev Tivolija.
V osi severno od ribnika naj se ob robu krožnega platoja zgradi razstavni objekt (zimski vrt) naslonjen na brežino (max. 700 m2 BEP). Objekt naj bo namenjen tudi vzgojnoizobraževalnemu programu ter društvenim dejavnostim s področja hortikulture. V njem naj bodo locirane tudi javne sanitarije za potrebe obiskovalcev parka.
V severovzhodnem delu območja, ki je predvideno za hipno evakuacijo, je treba ob prenovi urediti drenaže in ob pešpoti v osrednjem zagotoviti priključek na vodovod (min. 0 80) in na elektriko.
2.2.2. CR 3/2 Tivolski grad
8. člen
Območje A – Tivolski grad
Tivolski grad se sme prenavljati v skladu s smernicami pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine za potrebe kulturnoumetniških dejavnosti.
9. člen
Območje B – Švicarija
Objekt se sme prenoviti za potrebe kulturnoumetniških in njim kompatibilnih gostinskih in drugih dejavnosti. Ob prenovi ga je treba vzpostaviti v avtentično prvotno stanje, ga potresno sanirati, ter odstraniti vse kasnejše prizidave, dozidave in prezidave. Eventuelne dopolnitve so dopustne le v soglasju in pod pogoji pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Ob prenovi objekta je treba sanirati tudi okolico objekta (dostopi, plato). Posegi v območje naravnega spomenika Pod turnom niso dopustni.
10. člen
Območje C – Pristava
Objekt se sme prenoviti za potrebe ateljejev ali drugih kulturnoumetniških in njim kompatibilnih dejavnosti. Ob prenovi ga je treba vzpostaviti v avtentično prvotno stanje, ga potresno sanirati, ter odstraniti vse kasnejše prizidave, dozidave in prezidave. Eventualne dopolnitve so dopustne le v soglasju in pod pogoji pristojnega zavoda za-varstvo naravne in kulturne dediščine. Posegi v območje naravnega spomenika Pod turnom niso dopustni.
11. člen
Območje D – Letni kino
Ostanki objektov letnega kina naj se ob prenovi območja odstranijo, površine pa sanirajo in hortikulturno uredijo.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom stalno na vpogled pri:
– Komiteju za urejanje prostora občine Ljubljana Center.
– Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje
in
– Krajevni skupnosti Ajdovščina.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Urbanistična inšpekcija Mestne uprave inšpekcijskih služb mesta Ljubljane.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-17/92
Ljubljana, dne 9. septembra 1992.
Predsednica
Skupščine občine Ljubljana Center
Alenka Žagar Slana l. r.