Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1999 z dne 7. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1999 z dne 7. 9. 1999

Kazalo

3566. Odlok o grbu in zastavi Občine Polzela, stran 9249.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in na podlagi 6. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 7. redni seji dne 24. 8. 1999 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se na ta odlok ureja grb in zastavo Občine Polzela (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Polzela
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Republike Slovenije,
– v registru HGV društva Heraldica Slovenica, ki je simbole ustvarila,
– v arhivu občine.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Polzela v dveh izvodih.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ali določen rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Očine Polzela.
7. člen
Gospodarske družbe, zavoda, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Polzela lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O primernosti, časovnem veku ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Polzela.
Uporaba simbola (grba) Občine Polzela v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Polzela.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno:
V deljenem ščitu zgoraj srebrn malteški križ na rdečem polju, spodaj na srebrnem polju črn ležeči lev s pridvignjenim repom.
Predstavitev grba – blazon:
Grb Občine Polzela je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na prvem rdečem polju je predstavljen malteški križ, na drugem srebrnem pa črn, ležeči lev z nad hrbet zavihanim repom.
Višina križa mora presegati 8/10 višine prvega polja in sme dosegati le 9/10 imenovane višine.
Podoba atributa v drugem polju mora imeti 6/10 višine med kotom dna ščita in delilno črto.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki (in miniaturi), v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah občinskih organov na območju Občine Polzela,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečenih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okrasjem, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Polzela (z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. na plaketah in drugih priznanjih Občine Polzela se uporablja z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih; športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Ko se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma oznakoma, mora biti na sredini.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom, tako, da se kvari ugled Občine Polzela.
III. ZASTAVA
13. člen
Splošno
Zastava Občine Polzela je rdeče barve z belim malteškim križem na prvem delu polja, ter z belo progo v sredini preostalega dela zastave.
Opis
Zastava občine Polzela je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti dolžini “L“ je 1: 2,5 s tem, da ima njena ruta namišljeno vertikalno delitev na dva po višini enaka po dolžini pa neenaka dela, od katerih je prvi del kvadratne oblike njen drugi, preostali del rute pa pravokotne oblike.
Na prvem rdečem kvadratu rute je upodobljen bel malteški križ, katerega velikost mara biti v mejah med osmimi desetinami in devetimi desetinami višine zastavine rute.
Drugi del zastavine rute je krojno deljen tretjinsko horizontalno na enako rdečo in belo barvo kot so v prvem delu s tem, da na sredini srednjega belega polja leži drugi atribut iz grba, črna podoba ležečega leva.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv, so sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izvešena na poslopju sedeža Občine Polzela.
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izvesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenjije na način, ki ga določa zakon.
15. člen
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
16. člen
Ko je zastava Občine Polzela izvešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo občine postavljen pred drogovi teh zastav.
Ko je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Polzela v sredini.
Ko je zastava Občine Polzela izvešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Polzela:
1. ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. ko so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. ko so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na območju občine.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti, na njenem začetku beli malteški križ na rdečem polju, njen preostali del pa sestavljajo vodoravne rdeča, bela in rdeča barvne proge, položene vertikalno druga na drugo. Na sredini bele proge leži atribut črnega ležečega leva tako, da njegova podoba izraža naravni položaj živali – simbola.
Horizontalno zastavo izvešamo na vertikalni drog, oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna zastava je tista, ki ima v obešenem položaju pokončno podobo, torej je zastavina ruta ozka in visoka. Malteški križ je zgoraj nad vertikalno sredinsko belo progo, na sredini le-te je atribut podoba črnega ležečega leva v horizontalni legi, torej v naravnem položaju živali – simbola.
Temu primerna je tudi njena uporaba, analogna uporabi horizontalne zastavine rute.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Polzela.
IV. NADZOR
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske uprave občine in inšpekcijske službe.
V. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Polzela.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Polzela, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema v občinskem svetu.
Št. 001-04/001/99
Polzela, dne 24. avgusta 1999.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti