Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5533. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006, stran 14001.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZTB-B) in 18. člena statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 27. seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).
2. člen
Proračun Občine Žirovnica za leto 2006 sestavljajo:
– splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja,
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 57/05). Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|v 1000  |   |Opis                      | Proračun|
|SIT Konto |   |                        |   2006|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |   | A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |I.  |S K U P A J  P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |  504.298|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |  489.552|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|70    |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)       |  443.078|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|700    |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK          |  352.313|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|703    |   |DAVKI NA PREMOŽENJE              |  56.410|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|704    |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE       |  34.355|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|706    |   |DRUGI DAVKI                  |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|71    |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    |  46.474|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|710    |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  |  23.808|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|711    |   |TAKSE IN PRISTOJBINE              |    925|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|712    |   |DENARNE KAZNI                 |     0|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|713    |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|714    |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            |  21.741|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|72    |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)       |   2.182|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|720    |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV     |   2.182|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|721    |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG           |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|722    |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA |     0|
|     |   |PREMOŽENJA                   |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|73    |   |PREJETE DONACIJE (730+731)           |     0|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|730    |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV       |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|731    |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE           |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|74    |   |TRANSFERNI PRIHODKI              |  12.564|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|740    |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH  |  12.564|
|     |   |INSTITUCIJ                   |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |II. |S K U P A J  O D H O D K I (40+41+42+43)   |  492.298|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|40    |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      |  180.920|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|400    |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM       |  40.211|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|401    |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST   |   6.440|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|402    |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          |  126988|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|403    |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            |     0|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|409    |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          |   7.281|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|41    |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       |  182.432|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|410    |   |SUBVENCIJE                   |   4.481|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|411    |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM    |  86.495|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|412    |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |  39.237|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|413    |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         |  52.219|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|42    |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          |  112.583|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|420    |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV       |  112.583|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|43    |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)         |  16.363|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|430    |   |INVESTICIJSKI TRANSFER             |     0|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|431    |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM |   6.000|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|432    |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM      |  10.363|
|     |   |UPORABNIKOM                  |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) |  12.000|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |   | B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|75    |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |     0|
|     |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)         |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|750    |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |     0|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|751    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|44    |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |     0|
|     |   |(440+441)                   |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|440    |   |DANA POSOJILA                 |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|441    |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    |     0|
|     |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)         |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) TER SALDO    |  12.000|
|     |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + |     |
|     |   |V.)                      |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |   |C. RAČUN FINANCIRANJA             |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|50    |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)               |     0|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|500    |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE              |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|55    |IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)             |     0|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|550    |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA            |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)         |     0|
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   |  12.000|
|     |   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)  |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA |     |
|     |   |LETA                      |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
|     |   |- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ    |     |
|     |   |PRETEKLEGA LETA                |     |
+----------+-----+-----------------------------------------------+----------+
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– taksa za obremenjevanje vode,
– turistična taksa,
– koncesijska dajatev od iger na srečo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarna taksa,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– vsi transferni prihodki,
– prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
5. člen
Občina Žirovnica v letu 2006 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Izdatki proračuna za leto 2006 se izplačujejo do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2006.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov proračuna za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki proračuna, razen namenskih prihodkov iz 4. člena tega odloka, so namenjeni pokrivanju vseh izdatkov proračuna. Namenski prihodki, ki v tekočem letu niso porabljeni, se namensko prenesejo v proračun naslednjega leta.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od dinamike nastajanja obveznosti in možnosti pokrivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in posrednim uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za investicije se posrednik uporabnikom zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, v skladu s sprejetim finančnim načrtom, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan. Na sklep župana pritožba ni možna.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob ustreznem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana. Finančni referent za proračun kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske uprave, zadolženi za likvidacijo dokumentov za posamezne proračunske postavke.
13. člen
Splošna proračunska rezervacija za financiranje posameznih z zakonom opredeljenih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikuje v višini 6.000.000,00 SIT. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.
14. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O prerazporeditvah župan šestmesečno obvešča občinski svet.
15. člen
V proračunu za leto 2006 se zagotovijo sredstva rezerve v višini 281.000,00 SIT. Sredstva se namenijo za odpravo nesorazmerij v plačah v skladu z določili zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
16. člen
V letu 2006 se za proračunsko rezervo namenijo sredstva v višini 1.000.000,00 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.000.000,00 SIT za posamezni namen odloča župan na predlog delavca občinske uprave, odgovornega za finance, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve župan obvešča občinski svet.
17. člen
Župan je pooblaščen za nabavo nepremičnin do vrednosti 1.000.000,00 SIT za posamezni namen. O nabavi nepremičnin na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet na prvi seji po nabavi.
18. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
19. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju.
20. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti finančne načrte za leto 2006 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka in jih posredovati občinski upravi.
Finančni načrt posrednega uporabnika mora biti v skladu s sprejetim proračunom.
V finančnem načrtu se prikaže realizacija za leto 2004, ocena realizacije za leto 2005 in plan za leto 2006 in primerjava plana za leto 2006 na obe predhodni leti.
Posredni uporabniki proračuna so dolžni do 28. 2. 2007 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za leto 2006 in realizacijo finančnega načrta za leto 2006.
21. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43) za celotno vrednost investicije, ki je vključena v načrt razvojnih programov in so zanjo že načrtovane pravice porabe v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prav tako omejitev iz tretjega člena ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih cest in izdajanja občinskega časopisa.
4. PRORAČUNSKI NADZOR
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem neposrednega uporabnika proračuna, glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
23. člen
Občinska uprava pri posrednih uporabnikih proračuna in pri prejemnikih proračunskih sredstev opravlja nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo proračunskih sredstev.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev pri posrednih uporabnikih proračuna in prejemnikih proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodje računovodstva
Na zahtevo občinske uprave so posredni uporabniki proračuna in prejemniki proračunskih sredstev dolžni predložiti podatke za analizo porabe proračunskih sredstev.
Če posredni uporabniki proračuna in prejemniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.
5. ZADOLŽEVANJE
24. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85. člena Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
25. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Žirovnica, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja oziroma soustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V kolikor bo v letu 2007 potrebno začasno financiranje občine, se za čas začasnega financiranja uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju, ki ga izda župan.
27. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 40302-0001/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost