Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4021. Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZRZECEP), stran 9667.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZRZECEP)
Razglašam Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZRZECEP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. oktobra 2005.
Št. 001-22-104/05
Ljubljana, 12. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RAZGLASITVI ZAŠČITNE EKOLOŠKE CONE IN EPIKONTINENTALNEM PASU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZRZECEP)
1. člen
S tem zakonom Republika Slovenija razglaša zaščitno ekološko cono in ureja izvrševanje svojih suverenih pravic v epikontinentalnem pasu v skladu z mednarodnim pravom, še zlasti s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (Uradni list SFRJ-MP, št. 1/86; Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS-MP, št. 22-103/94), Sporazumom med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije o razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama z dne 8. januarja 1968 (Uradni list SFRJ-MP, št. 28/70; nota št. ZSD-JVE/46/03 z dne 24. julija 2003 in nota št. 003889/205 z dne 22. decembra 2003), Pogodbo med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo s prilogami od I do X z dne 10. novembra 1975 (Uradni list SFRJ-MP, št. 1/77; Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS-MP, št. 11-60/92) in Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
(1) Republika Slovenija ima svoj epikontinentalni pas.
(2) V epikontinentalnem pasu Republika Slovenija izvršuje svoje suverene pravice v skladu z mednarodnim pravom.
(3) Epikontinentalni pas Republike Slovenije obsega morsko dno in podzemlje v podmorskih prostorih, ki se raztezajo zunaj teritorialnega morja Republike Slovenije do meja v skladu z mednarodnim pravom.
3. člen
(1) Republika Slovenija razglaša zaščitno ekološko cono, kjer izvaja svoje suverene pravice glede raziskovanja in trajnostne rabe, ohranjanja in upravljanja z morskim bogastvom ter jurisdikcijo glede znanstvenega raziskovanja in ohranjanja ter zaščite morskega okolja v skladu z mednarodnim pravom in obveznostmi, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije.
(2) Zaščitna ekološka cona obsega območje zunaj teritorialnega morja Republike Slovenije.
4. člen
(1) Začasna zunanja meja zaščitne ekološke cone Republike Slovenije v smeri proti Republiki Italiji sledi črti razmejitve epikontinentalnega pasu, določeni s Sporazumom med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije o razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama z dne 8. januarja 1968 in poteka po razmejitveni črti epikontinentalnega pasu južno od točke T5, ki jo določa Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo s prilogami od I do X z dne 10. novembra 1975.
(2) Začasna zunanja meja zaščitne ekološke cone na južni strani poteka po vzporedniku 45 stopinj in 10 minut severne zemljepisne širine.
5. člen
(1) Dokončna zunanja meja zaščitne ekološke cone se določi s sporazumom s sosednjimi državami v skladu z mednarodnim pravom.
(2) Meja epikontinentalnega pasu med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo je enaka meji določeni v Sporazumu med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije o razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama z dne 8. januarja 1968.
(3) Meja epikontinentalnega pasu z Republiko Hrvaško bo določena z mednarodnim sporazumom med državama.
6. člen
(1) V zaščitni ekološki coni se izvaja pravni red Republike Slovenije in pravni red Evropske unije s področja varstva in ohranitve morskega okolja vključno z arheološko dediščino in v skladu z določbami XII. dela Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu.
(2) V zaščitni ekološki coni veljajo tudi za ladje, ki plujejo pod tujo zastavo in za tujce, pravni red Republike Slovenije, pravni red Evropske unije in mednarodne pogodbe s področja:
– preprečevanja onesnaževanja morskega okolja, vključno z onesnaževanjem zaradi ladijskega prometa ter odpadnih voda;
– onesnaževanja zaradi odlaganja trdih odpadkov;
– onesnaževanja, ki izvira iz raziskovanja ali izkoriščanja morskega dna ter
– varstva in ohranjanja sesalcev ter drugih živalskih in rastlinskih vrst s ciljem ohranitve celovitosti morskega ekosistema.
7. člen
Ne glede na suverene pravice Republike Slovenije na območju iz tega zakona uživajo druge države pravice in svobode kot jih zagotavlja mednarodno pravo.
8. člen
Podrobnejši način izvrševanja posameznih suverenih pravic in jurisdikcije iz tega zakona se uredi s podzakonskimi predpisi.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-08/05-13/1
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EPA 411-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost