Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2005 z dne 29. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2005 z dne 29. 8. 2005

Kazalo

3553. Pravilnik o vozniških dovoljenjih, stran 8417.

Na podlagi drugega odstavka 157. člena in 155. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 51/05 – uradno prečiščeno besedilo in 69/05) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vozniških dovoljenjih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode pripomočkov, ki jih mora voznik uporabljati pri vožnji vozila in omejitev za vožnjo posameznih kategorij, način vodenja evidenc izdanih vozniških dovoljenj ter izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj.
Ta pravilnik predpisuje tudi obrazec vozniškega dovoljenja v skladu z Direktivo o Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 237 z dne 24. 8. 1991, str. 1, z vsemi spremembami).
II. IZDAJA, PODALJŠANJE VELJAVNOSTI, NADOMESTITEV IN ZAMENJAVA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
1. Izdaja in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
2. člen
Zahteva za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izdajo vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega ter obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja ter vloga za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije se vloži na obrazcu št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
3. člen
Zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja je treba priložiti:
1. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji, razen če so podatki o opravljenem vozniškem izpitu organu dostopni z vpogledom v uradno evidenco;
2. veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, za katere zahteva izdajo vozniškega dovoljenja, razen v primerih, ko Zakon o varnosti cestnega prometa (zakon) določa drugače;
3. dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja).
Zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F je treba priložiti tudi potrdilo pooblaščene organizacije o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
4. člen
Zahtevi iz prejšnjega člena mora oseba priložiti fotografijo, ki kaže njeno pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugih pokrival. Oseba je lahko fotografirana brez pripomočkov za korekcijo vida.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
5. člen
Oseba, katere rok veljavnosti vozniškega dovoljenja je omejen iz zdravstvenih razlogov, mora zahtevi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja priložiti veljavno zdravniško spričevalo.
Osebam, ki so dopolnile starost 80 let, in osebam, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi ugotovljene zdravstvene nezmožnosti, se izda novo vozniško dovoljenje, če izpolnjujejo z zakonom in s tem pravilnikom določene pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja in predložijo novo zdravniško spričevalo.
6. člen
Upravna enota pred izdajo vozniškega dovoljenja ali podaljšanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja preveri podatke v zahtevi in ugotoviti istovetnost osebe.
7. člen
Vozniško dovoljenje se izda na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Obrazec je roza barve (katalog barv PANTONE, šifra barve 203 U), velikosti 106 mm x 222 mm in ima šest strani.
Na območjih, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se vozniško dovoljenje izda na obrazcu v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti.
8. člen
V vozniško dovoljenje se na mesto, določeno za kategorijo vozila, za katero velja vozniško dovoljenje, vpišejo naslednji podatki:
– v rubriki »datum izdaje« na strani 3 se pri vsaki kategoriji oziroma podkategoriji vpiše datum prve pridobitve posamezne kategorije vozniškega dovoljenja,
– v rubriko »datum veljavnosti« na strani 4 se pri vsaki kategoriji oziroma podkategoriji vpiše datum veljavnosti posamezne kategorije,
– v rubriki »M.P.« na strani 4 se odtisne pečat upravne enote pri tistih kategorijah oziroma podkategorijah, za katere je vozniško dovoljenje izdano.
V vozniškem dovoljenju se pri kategorijah oziroma podkategorijah, ki jih oseba nima pravice voziti, vse rubrike, razen rubrike »M.P.«, ki je namenjena odtisu pečata pristojne upravne enote, označijo z znakom *.
Omejitve, ki se nanašajo na posamezno kategorijo oziroma podkategorijo, se vpišejo v vozniško dovoljenje na mesto, določeno za omejitve/informacije na strani 4, z ustrezno kodo na način, naveden v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
Osebi, ki se ji izda novo vozniško dovoljenje po izrečeni sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, se ob izdaji novega vozniškega dovoljenja, pri kategoriji oziroma podkategoriji, s katero je storila prekršek, v rubriki »datum izdaje« na strani 3 vpiše datum ponovne pridobitve te kategorije oziroma podkategorije vozniškega dovoljenja. Pri ostalih prej pridobljenih kategorijah se vpišejo datumi prve pridobitve vozniškega dovoljenja za posamezno kategorijo oziroma podkategorijo.
9. člen
V vozniško dovoljenje vpiše upravna enota na mesto, določeno za omejitve/informacije na strani 4, zdravstvene ali druge omejitve, ki so navedene v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti osebe z ustrezno kodo na način, naveden v prilogi št. I, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim. Če na mestu, določenem za omejitve/informacije, ni dovolj prostora, se te vpišejo na mesto, določeno za uradne zaznamke na strani 5.
10. člen
Če oseba ob spremembi imena, priimka oziroma prebivališča zahteva vpis te spremembe v vozniško dovoljenje, ji upravna enota vpiše to spremembo v novo vozniško dovoljenje.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se lahko vpis spremembe prebivališča izvrši v obstoječi obrazec vozniškega dovoljenja, če stranka spremeni prebivališče znotraj območja upravne enote, ki je obstoječe vozniško dovoljenje izdala, in če se številka vpisa v register voznikov ni spremenila.
11. člen
Vozniku začetniku izda upravna enota ob izdaji vozniškega dovoljenja tudi karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega usposabljanja voznika začetnika, na katerega izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti iz 140. člena zakona.
12. člen
Status voznika začetnika se ob izdaji vozniškega dovoljenja z ustrezno kodo vpiše na mesto, določeno za uradne zaznamke na strani 5, na način, naveden v prilogi št. II tega pravilnika.
2. Podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
13. člen
Veljavnost vozniškega dovoljenja upravna enota na zahtevo osebe podaljša tako, da izda novo vozniško dovoljenje. Dosedanje vozniško dovoljenje upravna enota na ustrezen način uniči (s preluknjanjem, žigosanjem) in ga na željo vrne, sicer pa ga hrani v spisu imetnika vozniškega dovoljenja.
Upravičencu s statusom voznika začetnika upravna enota podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, ko predloži potrdilo o uspešno opravljenem programu usposabljanja za voznika začetnika.
3. Nadomestitev vozniškega dovoljenja
14. člen
Namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega, obrabljenega ali uničenega veljavnega vozniškega dovoljenja izda upravna enota na zahtevo upravičenca novo vozniško dovoljenje.
Novo vozniško dovoljenje se izda po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije. Zahtevi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti dokazilo o objavi preklica veljavnosti vozniškega dovoljenja v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogrešitev, izgubo ali krajo vozniškega dovoljenja lahko stranka tudi samo naznani pri upravni enoti, če želi, da ta na njene stroške prekliče vozniško dovoljenje v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrabljeno ali uničeno vozniško dovoljenje upravna enota ob nadomestitvi za novo vozniško dovoljenje na ustrezen način uniči (s preluknjanjem, žigosanjem) in ga na željo vrne stranki, sicer pa ga hrani v spisu imetnika vozniškega dovoljenja.
Določbe drugega odstavka tega člena, ki se nanašajo na preklic, se ne uporabljajo, če gre za pogrešitev, izgubo ali krajo neveljavnega vozniškega dovoljenja.
15. člen
Pod pogoji, navedenimi v prvem odstavku 16. člena tega pravilnika, se izda novo vozniško dovoljenje tudi na zahtevo osebe, ki ji je bilo vozniško dovoljenje izdano v kateri od naslednjih držav:
– državi članici Evropske unije;
– Islandiji;
– Liechtensteinu;
– Norveški.
Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja mora upravna enota pridobiti potrebne podatke o vozniškem dovoljenju, ki ga je izdal organ tuje države (neposredno pri tujem organu, preko veleposlaništva tuje države v Republiki Sloveniji oziroma veleposlaništva v tujini, ki je akreditirano za Republiko Slovenijo). Upravna enota o izdaji novega vozniškega dovoljenja obvesti organ tuje države, ki je vozniško dovoljenje izdal.
16. člen
Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega vozniškega dovoljenja lahko upravna enota izvede postopek, da ugotovi, v kakšnih okoliščinah je bilo vozniško dovoljenje pogrešano, izgubljeno ali ukradeno oziroma da ni bilo odvzeto v postopku zaradi storitve prekrška ali kaznivega dejanja. Postopek ne sme trajati več kot 60 dni.
Upravna enota izda osebi, na podlagi naznanitve pogrešitve, izgube ali odtujitve, podane na zahtevku za izdajo dvojnika, za čas postopka do izdaje novega vozniškega dovoljenja začasno potrdilo na obrazcu št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Začasno potrdilo velja največ 60 dni.
Na potrdilu mora biti fotografija imetnika potrdila, ki je v skladu s 4. členom tega pravilnika.
Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja mora oseba potrdilo iz prejšnjega odstavka vrniti. Potrdilo mora oseba vrniti tudi v primerih, če se pogrešano, izgubljeno ali ukradeno vozniško dovoljenje najde.
Po objavi preklica v Uradnem listu RS mora imetnik najdeno preklicano vozniško dovoljenje vrniti upravni enoti. Preklicano listino upravna enota na ustrezen način uniči (s preluknjanjem, žigosanjem) in ga na njeno željo vrne stranki, sicer pa ga hrani v spisu imetnika vozniškega dovoljenja.
17. člen
V vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega, upravna enota na mesto, določeno za uradne zaznamke na strani 5, vpiše ustrezno kodo na način, naveden v prilogi št. II tega pravilnika.
Novo vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega ter obrabljenega ali uničenega, ima številko vpisa v register voznikov, ki jo določi organ, ki izda dvojnik vozniškega dovoljenja.
4. Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije
18. člen
Zahtevi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije je potrebno, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, priložiti:
1. zdravniško spričevalo iz druge točke 3. člena tega pravilnika, če zakon ne določa drugače,
2. veljavno tuje vozniško dovoljenje,
3. potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji,
4. dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja),
5. dokazilo, da je oseba v času pridobitve vozniškega dovoljenja najmanj šest mesecev prebivala v državi, ki je to vozniško dovoljenje izdala (dokazila organov drugih držav, vizumi, dovoljenje za prebivanje, podatki iz evidence registra stalnega prebivalstva, izjave strank in druga dokazila),
6. listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja, če iz besedila vozniškega dovoljenja to ni razvidno (overjen prevod, potrdila diplomatskih in konzularnih predstavništev, mednarodno vozniško dovoljenje, potrdila pristojnih organov druge države).
Upravna enota preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 153. člena zakona v evidencah registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije.
19. člen
Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v kakšni od držav iz 15. člena tega pravilnika ali Švici, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje, ni potrebno priložiti zdravniškega spričevala iz prve in potrdila iz tretje točke prejšnjega člena.
20. člen
Upravna enota mora tuje vozniško dovoljenje, ki ga zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, posredovati neposredno organu tuje države, ki je vozniško dovoljenje izdal. Če naslov organa, ki je vozniško dovoljenje izdal, ni znan, se vozniško dovoljenje posreduje preko veleposlaništva tuje države v Sloveniji oziroma veleposlaništva v tujini, ki je akreditirano za Republiko Slovenijo. Vozniška dovoljenja članov tujih diplomatskih predstavništev, konzulatov, misij tujih držav, mednarodnih organizacij in njihovih predstavništev v Republiki Sloveniji, razen častnih konzularnih funkcionarjev, upravna enota ob zamenjavi za slovensko vozniško dovoljenje posreduje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve.
Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se v vozniško dovoljenje Republike Slovenije na mesto, določeno za uradne zaznamke na strani 5, vpiše ustrezna koda na način, naveden v prilogi št. II tega pravilnika.
21. člen
Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se v vozniškem dovoljenju Republike Slovenije označijo posamezne kategorije tako, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika, s prepisom datumov pridobitve posameznih kategorij oziroma podkategorij iz tujega vozniškega dovoljenja. Če iz tujega vozniškega dovoljenja datumi pridobitve posameznih kategorij vozniškega dovoljenja niso razvidni, se kot datum pridobitve pri posameznih kategorijah vpiše datum izdaje vozniškega dovoljenja v tuji državi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se veljavnost posameznih kategorij vozniškega dovoljenja določi po predpisih, ki veljajo za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj v Republiki Sloveniji.
III. EVIDENCA IN DOKAZILA
22. člen
Evidenca o vozniških dovoljenjih je sestavljena iz centralne računalniške evidence, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve, iz registra vozniških dovoljenj in spisov imetnikov vozniških dovoljenj.
Upravna enota vnese podatek o postopku, ki ga je opravila, v centralno računalniško evidenco vozniških dovoljenj.
Register voznikov in spise imetnikov vozniških dovoljenj vodi in hrani upravna enota v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje.
23. člen
V register voznikov se vpisujejo naslednji podatki:
– številka vpisa oziroma serijska številka vozniškega dovoljenja,
– priimek in ime,
– EMŠO ali datum rojstva,
– kraj rojstva,
– prebivališče osebe,
– kategorije in podkategorije vozil,
– opombe (vpisujejo se zdravstvene in druge administrativne omejitve).
Register voznikov se hrani kot dokument trajne vrednosti. Register se sme voditi tudi v elektronski obliki, če je zagotovljena trajnost podatkov.
Spis imetnika vozniškega dovoljenja sestavljajo zahteva, na podlagi katere je bilo osebi izdano novo vozniško dovoljenje, ter priložena dokazila. Vsa dokazila morajo biti priložena na vpogled v izvirniku, razen dokazil, ki so organu dostopna v elektronski obliki. V spis imetnika vozniškega dovoljenja se vložijo izvirnik dokazil ali kopije dokazil. Stranka mora izvirnike dokazil hraniti najmanj 10 let od izdaje vozniškega dovoljenja.
Spis imetnika vozniškega dovoljenja hrani upravna enota, ki je postopek opravila, za dobo 10 let.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka spise imetnikov vozniških dovoljenj, izdanih pred uveljavitvijo tega pravilnika, hranijo upravne enote do smrti imetnika vozniškega dovoljenja.
V centralno računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj se vpisujejo podatki iz 156. člena zakona.
24. člen
V centralno računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj upravna enota poleg podatkov iz šestega odstavka prejšnjega člena vnese tudi podatke o kazni prepovedi vožnje motornega vozila ter varnostnem ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja, sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in o sankciji prepovedi vožnje motornega vozila, ki so bili osebi izrečeni zaradi prekrškov oziroma kaznivih dejanj, storjenih v cestnem prometu.
Kazen prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije ter čas trajanja upravna enota vpiše tudi v vozniško dovoljenje.
V centralno računalniško evidenco se vpisujejo tudi podatki o odvzemu vozniškega dovoljenja za čas postopka ter podatki o odvzemu oziroma omejitvi uporabe vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov.
IV. IZDAJA MEDNARODNIH VOZNIŠKIH DOVOLJENJ
25. člen
Mednarodno vozniško dovoljenje se izda na obrazcu, ki je predpisan s konvencijo v cestnem prometu, sprejeto na Dunaju dne 8. novembra 1968 (Uradni list RS – MP, št. 9-55/92) z vsemi spremembami.
Zahtevi za izdajo mednarodnega vozniškega dovoljenja je treba priložiti veljavno slovensko vozniško dovoljenje in fotografijo v skladu s 4. členom tega pravilnika.
Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora izpolnjevati pogoje:
– imeti mora ustrezno informacijsko opremljenost,
– kadre z najmanj srednješolsko izobrazbo.
Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora voditi evidenco o izdanih vozniških dovoljenjih. Evidenca se vodi elektronsko in vsebuje naslednje podatke:
– priimek in ime voznika,
– EMŠO,
– številko vpisa v evidenco in serijsko številko obrazca,
– serijsko številko vozniškega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano mednarodno vozniško dovoljenje,
– opombe.
Evidenca izdanih vozniških dovoljenj se hrani najmanj tri leta od dneva izdaje vozniškega dovoljenja. Evidenca se vodi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Pooblaščena organizacija za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj mora do 31. januarja ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, posredovati statistične podatke iz evidence izdanih mednarodnih vozniških dovoljenj za preteklo leto.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Obrazec št. 2 iz tega pravilnika se začne uporabljati najkasneje 1. 1. 2006. Do začetka izdajanja vozniških dovoljenj na obrazcih, določenih s tem pravilnikom, se uporabljajo obrazci vozniških dovoljenj, določeni s Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04).
Do takrat se vpisi zdravstvenih omejitev, administrativnih omejitev, vpisi podkategorij in drugi vpisi opravijo na način, določen s Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04). Obrazec št. 1 iz tega pravilnika se začne uporabljati z dnem začetka uporabe obrazca št. 2 tega pravilnika, do takrat se uporablja obrazec št. 1 Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04).
Določbe 11. člena ter drugega odstavka 13. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z začetkom uporabe določb 140. člena zakona.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1321-03-214/107-2005
Ljubljana, dne 16. avgusta 2005.
EVA 2005-1711-0010
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve