Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2861. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL S5 – S2 Grapovčnik, stran 6742.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) sprejme župan Občine Logatec
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL S5 – S2 Grapovčnik
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Območje obsega predel med domom za starejše občane na zahodni strani, obstoječim stanovanjskim naseljem enodružinskih stanovanjskih hiš in blokov na južni strani in cesto na Koš (Vodovodna ulica) na severni strani. Ledinsko ime je »v Dovcah«. Obravnavana morfološka enota je nepozidano travnato pobočje do roba gozda in majhen del v območju gozda. Relief je razgiban z višinsko razliko do 30 m. Geološka sestava tal je pretežno dolomit in lapor s posameznimi viri vode.
Razlog za pripravo lokacijskega načrta je izgradnja obrtnih con, ugodna klima območja, potrebe po stanovanjih, nadpovprečno velika rodnost v Logatcu in dobra prometna povezanost s Primorsko in Ljubljano.
Pravna podlaga za sprejem Občinskega lokacijskega načrta DL S5 – S2 Grapovčnik (v nadaljevanju: OLN DL S5 – S2 Grapovčnik) je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 2000, za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 75/04), ki med drugim določa območja, ki se bodo urejala z občinskimi lokacijskimi načrti.
Predmetno območje OLN DL S5 – S2 Grapovčnik se bo urejalo po skrajšenem postopku, kot ga opredeljuje 34. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), saj se spremembe in dopolnitve prostorskega akta (5. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec, Uradni list RS, št. 32/97) nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo oziroma spreminjajo dejavnosti osnovne namenske rabe prostora.
II. Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega akta
Predmet sprejetja je izdelava občinskega lokacijskega načrta za območje, DL S5 – S2 Grapovčnik. Z OLN DL S5 – S2 Grapovčnik bodo določeni lokacijski pogoji, za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po zakonu o urejanju prostora.
Organizacija dejavnosti
Ureditveno območje S5 – S2 Grapovčnik je opredeljeno kot območje namenjeno stanovanjski gradnji v kateri je predvidena izgradnja stanovanjskih blokov in stolpičev, vrstnih stanovanjskih zazidav in posamično oblikovanih objektov.
Predvidena je etapna pozidava z manjšimi stanovanjskimi bloki, vrstnimi hišami in enodružinskimi stanovanjskimi hišami. Predvidoma bo izdelano naselje za 800 prebivalcev. Ulično omrežje in ostala infrastruktura se bosta navezovala na JZ del območja proti stanovanjskim blokom na Pavšičevi. Ves promet bo gravitiral proti novozgrajenemu krožnemu križišču na regionalni cesti s priključkom na AC. Izdelana je študija možnih navezav in povezav med ostalimi bližnjimi morfološkimi enotami Logatca in povezave s prometnicami.
III. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja
Območje urejanja zajema naslednje parcele.: 913, 898/1, 914, 915, 898/2, 1567/1, 909, 898/3, 908/1, 908/3, 903, 907, 908/11, 905/4, 1561/1, 1563/2del, 1563/1del, 1579/1, 1620/2del, 1616/2del, 1619del, 1582, 904/1, 896/1, 905/7, 905/8, 905/9, 899, 896/2, 905/1, 893, 1587, 1595, 1597/1, 1597/2, 1596/1, 1596/3, 1600/5, 1596/2, 1597/3, 1580/1, 1600/3, 1593/2, 1600/4, 898/5, 904/2, 904/3, 1577/2, 1593/1, vse k.o. Blekova vas. Območje meri ca. 12,0 ha.
Lega območja urejanja
Območje urejanja se nahaja v severozahodnem delu naselja Logatec.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, ter oskrbe in čiščenja voda),
– Občina Logatec – lokalne ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Adriaplin – Naklo d.o.o.,
– Komunalno podjetje Logatec,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi osnutka občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki ter upošteva, določila Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
VI. Roki za pripravo prostorskega akta
– Občina zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 z minimalnim tehničnim poročilom) po sprejetju tega programa priprave.
– Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu smernic.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog OLN DL S5 – S2 Grapovčnik.
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga OLN DL S5 – S2 Grapovčnik.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Logatec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno pristojen način.
– Občina Logatec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
– Občina Logatec z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN DL S5 – S2 Grapovčnik.
– Občina Logatec pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet sprejme Odlok o OLN DL S5 – S2 Grapovčnik.
– Objava Odloka v Uradnem glasilu Občine Logatec.
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja OLN DL S5 – S2 Grapovčnik zagotovi sredstva Občina Logatec.
VIII. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05/05-1
Logatec, dne 27. junija 2005.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost