Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2860. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL C2 Poštni vrt – del, stran 6741.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) sprejme župan Občine Logatec
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL C2 Poštni vrt – del
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Pravna podlaga za sprejem Občinskega lokacijskega načrta DL C2 Poštni vrt – del (v nadaljevanju: OLN DL C2 Poštni vrt – del) je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 2000, za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 75/04), ki med drugim določa območja, ki se bodo urejala z občinskimi lokacijskimi načrti.
Predmetna območja OLN DL C2 Poštni vrt – del se bodo urejala po skrajšanem postopku, kakor jih opredeljuje 34. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1).
II. Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega akta
Predmet sprejetja je izdelava občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL C2 Poštni vrt – del. V spremembah dolgoročnega plana iz leta 2004 je navedeno, da bodo z namenom hitrejšega razvoja v okviru prostorskih možnosti spodbude namenjene centralnim naseljem. Z lokacijskim načrtom se želi urediti območje javnih parkirnih površin v osrednjem delu naselja Logatec.
Organizacija dejavnosti
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim, to je terciarnim in kvartarnim dejavnostim, stanovanjem ter komunalnim in energetskim dejavnostim za potrebe centralnih dejavnosti. Predvideni so javno-poslovni objekti ter zelene rekreacijske površine.
III. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja
Območje urejanja zajema naslednje parcele: 1761, 36/5, 36/2, 36/4, 36/3, *515, 38, 36/1-del, vse k.o. Dolenji Logatec.
Lega območja urejanja
Območje urejanja se nahaja v osrednjem delu naselja Logatec. Območje urejanja zajema severovzhodni del predvidenega Občinskega lokacijskega načrta DL C2 Poštni vrt.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, ter oskrbe in čiščenja voda),
– Občina Logatec – lokalne ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Adriaplin – Naklo d.o.o.,
– Komunalno podjetje Logatec,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi osnutka občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki ter upoštevajo določila Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
VI. Roki za pripravo prostorskega akta
– Občina zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 z minimalnim tehničnim poročilom) po sprejetju tega programa priprave.
– Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu smernic.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog OLN DL C2 Poštni vrt – del.
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga OLN DL C2 Poštni vrt – del.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Logatec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter na krajevno pristojen način.
– Občina Logatec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
– Občina Logatec z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN DL C2 Poštni vrt – del.
– Občina Logatec pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet sprejme Odlok o OLN DL C2 Poštni vrt – del.
– Objava Odloka v Uradnem glasilu Občine Logatec.
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja OLN DL C2 Poštni vrt – del zagotovi sredstva Občina Logatec.
VIII. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03/05-7
Logatec, dne 27. junija 2005.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost