Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2005 z dne 23. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2005 z dne 23. 5. 2005

Kazalo

2151. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje, stran 5112.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I 94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št 96/02), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na 22. seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje združi Zavod za kulturne prireditve Celje in Zavod za turizem Celeia Celje v javni zavod Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celja (v nadaljevanju: zavod), uredi status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: ustanovitelj).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet mestne občine Celje (v nadaljevanju: Mestni svet).
2. člen
Zavod je pravni naslednik Zavoda za kulturne prireditve Celje, s sedežem v Celju, Trg celjskih knezov 8, in Zavoda za turizem Celeia Celje, s sedežem v Celju, Trg celjskih knezov 9.
3. člen
Poslanstvo zavoda na področju opravljanja kulturnih dejavnosti je trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih vizualne in glasbene umetnosti ter drugih sodobnih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru, poleg navedenega pa tudi varovanje premične kulturne dediščine s področja likovne umetnosti. Poslanstvo zavoda na področju opravljanja turističnih dejavnosti je promocija in spodbujanje razvoja turizma ter oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju ustanovitelja. Zavod zagotavlja učinkovitejše in kompleksnejše kulturno-prireditvene in turistično-promocijske storitve v povezavi s komplementarno kulturno in turistično ponudbo na Celjskem. Zavod razvija kakovostno in pestro strukturirano kulturno in turistično ponudbo s ciljem vzpostavitve prepoznavnosti Celja kot kulturno razvitega srednjeevropskega mesta in turističnega središča celjske regije.
4. člen
Ime zavoda je: Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje.
Skrajšano ime zavoda je: Zavod CELEIA Celje.
Sedež zavoda je: 3000 Celje, Krekov trg 3.
II. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE
5. člen
Zavod sestavljajo štiri notranje organizacijske enote:
– Center sodobnih umetnosti,
– Prireditveni center,
– Turistično promocijski center,
– Skupne službe.
Notranje organizacijske enote lahko vodijo vodje enot.
Notranje organizacijske enote nimajo pooblastil v pravnem prometu.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, kot javna služba na področju kulture opravlja naslednje naloge:
– organizira, ustvarja in izvaja kulturne in umetniške prireditve, zlasti na področjih likovne in glasbene umetnosti;
– uveljavlja likovne in glasbene dosežke slovenskih avtorjev doma in v tujini ter seznanja domačo javnost z umetniškimi dosežki drugih narodov;
– usklajuje programe kulturnih ustanov in organizacij, ki delujejo na območju ustanovitelja;
– organizira prireditve po planu ustanovitelja;
– pripravlja in izvaja prireditvene in promocijske programe na področju kulture, organizira koncerte, festivale in druge multimedijske prireditve;
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov za vse generacijske stopnje;
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na področju likovnih, glasbenih in drugih kulturno-umetniških programov;
– organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– v prostorih Galerije sodobne umetnosti in Likovnega salona izvaja osrednjo galerijsko dejavnost za celotno celjsko regijo;
– ustvarja pogoje za dostopnost del stalne likovne zbirke in jo dopolnjuje z deli, pomembnimi za obravnavo polpreteklih in sodobnih razvojnih dogodkov na Celjskem;
– sistematično zbira gradivo, hrani, dokumentira in proučuje polpreteklo in sodobno likovno ter glasbeno kulturo celjske regije; izdaja strokovno publicistiko;
– hrani, zbira in predstavlja gradiva s področja dela zavoda;
– sodeluje s kulturnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami s področja dela zavoda;
– vzdržuje strokovno knjižnico s področja dela zavoda.
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, v okviru turističnega območja ustanovitelja opravlja v javnem interesu naslednje naloge:
– opravlja informacijsko turistično dejavnost tako, da: informira turiste, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavlja njihovo mnenje o kakovosti turistične ponudbe, sprejema in posreduje predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, ureja in vzdržuje turistično signalizacijo;
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
– načrtuje, oblikuje in trži celovito turistično ponudbo na ravni zaokroženega turističnega območja;
– skrbi za razvoj turistične infrastrukture;
– skrbi za razvoj javnih površin, namenjenih turistom;
– organizira in izvaja prireditve ter promocijske programe na področju spodbujanja razvoja turizma;
– ozavešča in spodbuja prebivalce na območju ustanovitelja za pozitiven odnos do turistov in turizma;
– informira obiskovalce Turistično informacijskega centra;
– organizira in izvaja nastope na sejmih, borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njimi povezanimi dejavnostmi;
– pripravlja strokovne podlage za strategijo razvoja turističnega območja;
– zbira, analizira in posreduje podatke o turističnem prometu;
– usklajuje programe prireditev na Starem gradu;
– analizira učinke promocijskih aktivnosti;
– povezuje aktivnosti turističnih društev;
– izdaja promocijsko informativne materiale;
– izvaja druge storitve, ki jih nudi turistom.
Poleg nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– organizira in izvaja različne zvrsti prireditev in promocijskih dogodkov;
– pripravlja predavanja, strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, seminarje, kongrese, sejme in podobno;
– izdeluje ekspertize in daje nasvete, pojasnila in drugo strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam s področij likovne in glasbene umetnosti;
– organizira priložnostne muzejske razstave;
– izdaja znanstveno-raziskovalne publikacije s področij likovne in glasbene umetnosti; kataloge in druga pisana in tiskana besedila, nosilce zvoka, spominke ter druge izdelke, ki izhajajo iz dejavnosti in poslanstva zavoda;
– opravlja dejavnost prodajnih galerij;
– oddaja prostore in opremo za kulturne, kulturno-vzgojne, promocijske in podobne namene;
– opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb;
– opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost za potrebe obiskovalcev in zaposlenih;
– sodeluje in se povezuje s sorodnimi kulturnimi in turističnimi organizacijami doma in v tujini;
– nudi interesentom pogodbene storitve v okviru svoje dejavnosti;
– opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost zavoda.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
7. člen
Dejavnosti iz 6. člena tega odloka se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):
– DE/22.110  Izdajanje knjig
– DE/22.120  Izdajanje časopisov
– DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
– DE/22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.150  Drugo založništvo
– DE/22.220  Drugo tiskarstvo
– DE/22.240  Priprava za tisk
– DE/22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.320  Razmnoževanje video zapisov
– DE/22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.190  Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/52.120  Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
– G/52.471  Dejavnost knjigarn
– G/52.472  Trgovina na drobno s časopisi, revijami
– G/52.473  Dejavnost papirnic
– G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
– G/52.620  Trgovina na drobno, na tržnicah in stojnicah
– G/52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– H/55.210  Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
– H/55.220  Dejavnost kampov
– H/55.231  Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
– H/55.232  Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
– H/55.233  Oddajanje sob gospodinjstev gostom
– H/55.239  Druge nastanitve za krajši čas
– H/55.400  Točenje pijač
– I/60.230  Drug kopenski potniški promet
– I/61.200  Promet po rekah, jezerih, prekopih
– I/63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti
– J/67.130  Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
– K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
– K/71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
– K/71.402  Dejavnost videotek
– K/71.403  Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
– K/72.300  Obdelava podatkov
– K/72.400  Omrežne podatkovne storitve
– K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
– K/74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.400  Oglaševanje
– K/74.810  Fotografska dejavnost
– K/74.851  Prevajanje
– K/74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.853  Druga splošna tajniška opravila
– K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
– K/74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– M/80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O/91.110  Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– O/92.120  Distribucija filmov in videofilmov
– O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.330  Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
– O/92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
– O/92.400  Dejavnost tiskovnih agencij
– O/92.511  Dejavnost knjižnic
– O/92.521  Dejavnost muzejev
– O/92.522  Varstvo kulturne dediščine
– O/92.623  Druge športne dejavnosti
– O/92.720  Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
– O/93.050  Druge osebne storitve/organizacija porok.
IV. ORGANA ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
Direktor
9. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje pomočnika direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, enajste in dvanajste alinee prejšnjega odstavka tega člena daje soglasje svet zavoda.
10. člen
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, katerih vrednosti presegajo tiste, določene s predpisi, ki urejajo naročila malih vrednosti in za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih zavod ima v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje župana Mestne občine Celje.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
11. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, ekonomske, pravne, organizacijske ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovno pozna področje dela zavoda,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
12. člen
Direktorja imenuje Mestni svet na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis objavi pristojno delovno telo Mestnega sveta, ki lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če svet zavoda ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi mnenja sveta ali poteku roka za njegovo pridobitev pristojno delovno telo Mestnega sveta predlaga Mestnemu svetu kandidata za direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Mestni svet imenuje direktorja največ šest mesecev in najmanj tri mesece pred iztekom mandatne dobe prejšnjega direktorja.
13. člen
Mestni svet je dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Poleg razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko direktor predčasno razreši zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja razreši Mestni svet v skladu s Statutom Mestne občine Celje.
Pred razrešitvijo direktorja si mora Mestni svet pridobiti mnenje sveta zavoda, razen če je dal pobudo za razrešitev direktorja svet zavoda. Svet zavoda mora mnenje izdati v roku 30 dni, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno.
Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Svet zavoda
14. člen
Svet zavoda ima sedem članov:
– štiri člane – predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet,
– enega člana – predstavnika delavcev izvolijo delavci na zboru delavcev,
– enega člana – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (SUZD),
– enega člana – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Turistično društvo Celje.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja, zaposlene in Umetnostnozgodovinsko društvo Slovenije o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Konstitutivno sejo skliče direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je zahteval sklic.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
15. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda in politiko ustanovitelja,
– potrjuje letno poročilo,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sprejema poslovnik o delu sveta zavoda in tiste splošne akte zavoda, ki jih po zakonu ali tem odloku ne sprejema direktor,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
16. člen
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
17. člen
Zavod za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja in je zavod dolžan z njim ravnati kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
18. člen
Viri financiranja zavoda so:
– sredstva iz proračuna ustanovitelja,
– sredstva iz proračuna Republike Slovenije,
– sredstva iz javnih razpisov,
– sredstva Slovenske turistične organizacije,
– sredstva članarin,
– turistična taksa,
– lastni prihodki s prodajo blaga in storitev na trgu,
– koncesijske dajatve,
– darila, sponzorska sredstva, donacije in drugi viri.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem samostojno, razen če ni s pogodbo med ustanoviteljem in zavodom drugače določeno.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja ustanovitelja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ter za investicije.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
21. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
22. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– omogoča finančne in prostorske pogoje za delovanje zavoda v skladu z zakonodajo,
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Celje,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavno­sti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na zahtevo organov mestne uprave Mestne občine Celje, pristojnih za kulturo in turizem, predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
23. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom in tem odlokom.
Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v roku petih mesecev od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja njegove nujne naloge obstoječi svet javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat dosedanji direktorici Zavoda za kulturne prireditve Celje in dosedanji direktorici Zavoda za turizem Celeia Celje.
26. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo šestih mesecev, Mestni svet imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda mora priglasiti vpis zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi najkasneje v roku petnajstih dni od svojega imenovanja.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preidejo v sestavo zavoda delavci Zavoda za kulturne prireditve Celje in delavci Zavoda za turizem Celeia Celje.
Akta o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za kulturne prireditve Celje in v Zavodu za turizem Celeia Celje se smiselno in skladno s tem odlokom uporabljata do sprejema novega akta o sistemizaciji delovnih mest v zavodu v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prevzame zavod v upravljanje vse nepremičnine in opremo v njih, s katero upravljata Zavod za kulturne prireditve Celje in Zavod za turizem Celeia Celje.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje (Uradni list RS, št. 82/04), ki ga je Mestni svet sprejel na seji dne 8. 6. 2004, Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni list RS, št. 10/00), ki so ga sprejeli Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 7. 12. 1999, Občinski svet občine Dobrna na seji dne 19. 1. 2000, Občinski svet občine Štore na seji dne 20. 12. 1999 in Občinski svet občine Vojnik na seji dne 1. 12. 1999, in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni list RS, št. 45/02), ki so ga sprejeli Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 3. 2002, Občinski svet občine Štore na seji dne 25. 4. 2002 in Občinski svet občine Vojnik na seji dne 16. 4. 2002.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-00003/2004
Celje, dne 21. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.