Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, stran 4965.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr., 54/00 – Zkme in 37/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem
1. člen
V Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02), se v naslovu črtata zvezdica in opomba pod črto.
2. člen
V 1. členu se v napovednem stavku za besedo »pravilnik« doda besedilo »v skladu z Direktivo 2000/14/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem (UL L št. 162 z dne 3. 7. 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/14/ES)«.
3. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe tega pravilnika se tudi ne uporabljajo za stroje, ki so razstavljeni na sejmih, razstavah, predstavitvah ali podobnih prireditvah, če je razstavni prostor opremljen z vidnim napisom, ki naznanja, da stroj ni skladen z zahtevami iz tega pravilnika in ne bo dan v promet ali uporabo, dokler za stroj ne bo izveden v skladu s tem pravilnikom določen postopek ugotavljanja skladnosti.«.
4. člen
V 4. členu se v 6. točki besedilo spremeni tako, da se glasi:
»priglašeni organ je organ za ugotavljanje skladnosti strojev z zahtevami tega pravilnika, ki ga država članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), na območju katere ima organ svoj sedež, priglasi Evropski komisiji in drugim državam članicam EU in o katerih vodi Evropska komisija seznam, ki je objavljen v Uradnem listu Evropske unije;«.
5. člen
V 5. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Če proizvajalec iz tretje države nima pooblaščenega zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji in ne pooblaščenega zastopnika, ki zagotavlja za njegove stroje izpolnjevanje zahtev tega pravilnika v drugi državi članici EU, mora izpolnjevanje zahtev tega pravilnika zagotoviti oseba, ki daje stroje v promet ali jih zaradi lastne uporabe pridobiva v drugi državi članici EU ali uvaža.«.
6. člen
V 7. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji mora za vse stroje, dane v promet na območju Republike Slovenije, izdati ES izjavo o skladnosti, s katero potrjuje, da je stroj v skladu z zahtevami tega pravilnika.«.
Besedilo drugega stavka tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Če je izdal ES izjavo o skladnosti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v drugi državi članici EU, mora biti prevedena v slovenski jezik.«.
V četrtem odstavku se za besedo »skladnosti« doda besedilo »skupaj s tehnično dokumentacijo iz 13., 16., 17. in 21. člena tega pravilnika«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) ES izjava o skladnosti proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v drugi državi članici EU je veljavna, če je izdana v skladu z zahtevami Direktive 2000/14/ES.«.
Šesti odstavek se črta.
7. člen
V 22. členu se za besedo »okolje,« doda besedilo »Evropski komisiji ali katerikoli drugi državi članici EU«.
8. člen
V 23. členu se v prvem odstavku za besedilom »Priglašeni organ« doda besedilo »s sedežem v Republiki Sloveniji«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedilom »Priglašeni organ« doda besedilo »s sedežem v Republiki Sloveniji«, v drugem stavku pa za besedilom »priglašeni organ« besedilo »s sedežem v Republiki Sloveniji«.
9. člen
V 25. členu se za besedo »okolje,« doda besedilo »in Evropski komisiji«.
10. člen
V 27. členu se v tretjem odstavku za besedo »prometa« doda vejica.
V četrtem odstavku se za besedo »trg« doda besedilo », ter Evropski komisiji in drugim državam članicam EU«.
11. člen
V Prilogi 5 se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Na podlagi Direktive 2000/14/ES«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-36/2005
Ljubljana, dne 25. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0094
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti