Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1945. Pravilnik »štipendijske sheme za Gorenjsko«, stran 4814.

V skladu s cilji Regionalnega razvojnega programa za Gorenjsko za obdobje do leta 2006 in s smernicami za novo programsko obdobje ter na podlagi Sklepa št. 5, sprejetega na 15.seji Razvojnega sveta RRA Gorenjske o sodelovanju občin pri izvajanju Štipendijske sheme za Gorenjsko, je direktor RRA, BSC Poslovno podpornega centra d.o.o. Kranj (v nadaljevanju RRA BSC Kranj) sprejel
P R A V I L N I K
»štipendijske sheme za Gorenjsko«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom Štipendijske sheme za Gorenjsko (v nadaljevanju: pravilnik) se urejajo: način ugotavljanja potreb po kadrih, ki bodo vključeni v štipendiranje iz Štipendijske sheme za Gorenjsko (v nadaljevanju: štipendijska shema), javni razpis štipendij, merila in pogoji za dodelitev štipendij in šolnin, uveljavljanje pravice do štipendije in šolnine, izplačilo štipendije in šolnine ter mirovanje in prenehanje izplačevanja štipendij in šolnin.
2. člen
Naloge RRA BSC Kranj na projektu so: vzpostavitev in izvajanje delovanja štipendijske sheme; priprava in izvedba poziva delodajalcem, za pridobitev potreb po kadrih; zagotavljanje sredstev štipendijske sheme za štipendije in šolnine iz občinskih ali državnih in podjetniških virov, priprava in izvedba javnega razpisa štipendij iz štipendijske sheme za posamezno šolsko/študijsko leto, obračunavanje in izplačevanje štipendij in šolnin ter konsistentno izvajanje nalog sekretariata ŠSG.
3. člen
Delodajalci po tem pravilniku so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in pravne osebe javnega prava.
Štipenditor po tem pravilniku je RRA BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj.
Štipendist po tem pravilniku je dijak/študent, ki prejema štipendijo ali šolnino iz štipendijske sheme.
4. člen
Sredstva za štipendije in šolnine po tem pravilniku zagotavljajo delodajalci iz Gorenjske regije, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili, in občine, na območju katerih imajo štipendisti svoje stalno prebivališče, ter sredstva neposrednih regionalnih spodbud ali drugih državnih oziroma razvojnih spodbud, v primeru, da jih štipenditor pridobi. Sredstva občin so sredstva iz proračunov občin.
Delodajalci in občine zagotavljajo vsak 50% potrebnih sredstev za izplačilo štipendij in šolnin za celotno dobo šolanja štipendista oziroma za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju.
Sredstva državnih in drugih razvojnih spodbud, ki jih pridobi štipenditor za izvajanje štipendijske sheme, zmanjšujejo delež iz prejšnjega odstavka, ki ga sicer zagotavljajo občine in delodajalci. V prvem letu delovanja štipendijske sheme (za šolsko leto 2005/06): 20% podjetja, 20% občine, 60% neposredne regionalne spodbude.
Posebne štipendije in šolnine za tujino so v celoti financirane s strani občine, kjer ima štipendist stalno prebivališče.
Potrebna sredstva za izvedbo projekta so opredeljena s Finančno konstrukcijo štipendijske sheme, sredstva za izplačilo štipendij in šolnin na osnovi izvedbe javnega razpisa za posamezno šolsko/študijsko leto pa s Programom štipendiranja za posamezno šolsko/študijsko leto.
5. člen
Štipendije in šolnine (v nadaljevanju: štipendije) se dodelijo iz štipendijske sheme dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oziroma izrazijo interes, prioritetno pa za deficitarne in perspektivne poklice.
V primeru, ko je izkazan interes delodajalcev večji od možnosti štipendiranja iz štipendijske sheme, se upošteva pri uskladitvi interesa delodajalcev z možnostmi štipendiranja iz štipendijske sheme deficitarnost poklica, ki se ugotovi na osnovi analize kadrovskih potreb v regiji in podatkov Zavoda RS za zaposlovanje ter perspektivnost poklica, ki se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvojnega programa. Kadrovska potreba mora biti utemeljena v kadrovskem planu delodajalca, razvojnem načrtu, programu prestrukturiranja, izkazana z neuspešnim iskanjem ali kako drugače utemeljena.
6. člen
Do štipendij iz štipendijske sheme so upravičeni:
– dijaki, ki se šolajo na poklicnih (IV. stopnja strokovne izobrazbe) in srednjih (V. stopnja strokovne izobrazbe) šolah v RS;
– redni dodiplomski študentje (VI. in VII. stopnja strokovne izobrazbe), ki se izobražujejo v RS ali v tujini;
– redni podiplomski študentje (VIII. in IX. stopnja strokovne izobrazbe), ki se izobražujejo v RS ali v tujini.
Do šolnin iz štipendijske sheme so upravičeni:
– izredni dodiplomski študentje (VI. in VII. stopnja strokovne izobrazbe), ki se izobražujejo v RS ali v tujini;
– izredni podiplomski študentje (VIII. in IX. stopnja strokovne izobrazbe), ki se šolajo v RS ali v tujini.
Štipendija in šolnina po tem pravilniku se izključujeta.
Štipendije in šolnine iz štipendijske sheme ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira.
II. ORGANI UPRAVLJANJA
7. člen
Projektni svet sestavlja 23 članov: predstavniki občin, imenovani v Odbor za štipendije, predstavnik ZRSZ Kranj, predstavnik GZS OZ za Gorenjsko in po en predstavnik vsakega OOZ. Projektni svet skliče po potrebi RRA BSC Kranj. Njegova naloga je priprava predloga imenovanja za Odbor za štipendije. Sestaja se 1x letno in ima svetovalno vlogo.
8. člen
Odbor za štipendije (v nadaljevanju: odbor) imenuje direktor RRA BSC Kranj za dobo 5 let na podlagi predlogov predstavnikov občin, ki sestavljajo Projektni svet. Sestavlja ga 16 članov: po en predstavnik iz vsake občine, ki sodeluje v štipendijski shemi. Člani odbora med sabo izvolijo predsednika.
9. člen
Komisijo za vloge (v nadaljevanju: komisija) imenuje odbor. Odbor imenuje v komisijo predstavnika lokalnih skupnosti iz regije, ki sodeluje v štipendijski shemi, in predstavnika štipenditorja. Komisija ima najmanj tri člane, izmed katerih odbor imenuje predsednika. Odbor imenuje komisijo za vsako odpiranje vlog delodajalcev posebej. Pri imenovanju upošteva rotiranje predstavnikov lokalnih skupnosti v okviru posamezne regije. V primeru, da prve komisije ne imenuje odbor, jo imenuje Projektni svet.
10. člen
Komisijo za ugovore imenuje odbor. Komisija ima najmanj tri člane, izmed katerih odbor imenuje predsednika. Komisija rešuje pritožbe na 2. stopnji.
III. UGOTAVLJANJE POTREB PO KADRIH
PRI DELODAJALCIH
11. člen
Potrebe delodajalcev po kadrih ugotovi RRA BSC Kranj z javnim pozivom. Javni poziv delodajalcem se izvede v mesecu maju za prihodnje šolsko/študijsko leto. Javni poziv delodajalcem se objavi v Gorenjskem glasu, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja in na drug način obveščanja (s pismom delodajalcem, na e-naslove delodajalcev ali na drug način).
Javni poziv se izvede za delodajalce, ki imajo sedež na območju Gorenjske regije.
Namen javnega poziva je ugotoviti potrebe delodajalcev po kadrih in interes delodajalcev za štipendiranje iz štipendijske sheme.
12. člen
Delodajalec, ki je izrazil potrebo po kadrih in interes za štipendiranje iz štipendijske sheme skladno z javnim pozivom in je bil izbran, dobi možnost štipendiranja kadra, ki ga potrebuje, iz štipendijske sheme.
13. člen
Delodajalec mora za štipendiranje kadrov iz štipendijske sheme izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež na območju Gorenjske regije,
– ima kadrovsko potrebo, ki ustreza določbam 5. in 6. člena tega pravilnika,
– kadrovska potreba je utemeljena v kadrovskem planu, razvojnem načrtu, programu prestrukturiranja, izkazana z neuspešnim iskanjem ali kako drugače utemeljena,
– zagotavljati sredstva za izplačilo ½ štipendije iz štipendijske sheme za celotno dobo šolanja štipendista,
– zagotavljati štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom oziroma najmanj za enako obdobje, kot so ga štipendirali s pomočjo štipendijske sheme,
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju,
– kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oziroma je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega podjetja.
Podrobneje se pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, če želi sodelovati v štipendijski shemi, določijo z javnim pozivom. Delodajalec mora vlogi priložiti dokazila, kot določa javni poziv.
14. člen
Postopek odpiranja pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog vodi komisija. Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge evidentira in neodprte vrne pošiljatelju. Kolikor je zaradi nepravilno označene vloge le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
Komisija deluje na sejah. Odločitve sprejema z večino glasov članov komisije. O delu vodi zapisnik, v katerem navede: nepravočasno prispele in nepopolno označene vloge, vse pravočasne in pravilno označene vloge, za vsako pravočasno in pravilno označeno vlogo pa tudi, ali je popolna ali nepopolna z navedbo vsebine dopolnitve in roka, v katerem mora biti dopolnitev posredovana štipenditorju.
Vloga je nepopolna, če ne ustreza pogojem iz 13. člena pravilnika oziroma pogojem iz javnega poziva delodajalcem. Če je vloga nepopolna, komisija pozove vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni.
15. člen
Po dopolnitvi vlog ugotovi štipenditor število pravilnih in pravočasnih vlog delodajalcev in jih uskladi z možnostjo sofinanciranja občin in oblikuje predlog ter ga posreduje v odločanje odboru.
16. člen
Odbor odloča o vlogah delodajalcev za štipendije iz štipendijske sheme na predlog, ki ga pripravi in posreduje štipenditor.
Odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. O delu odbora se vodi zapisnik.
Odbor ugotovi kadrovske potrebe delodajalcev, ki so osnova za razpis štipendij iz štipendijske sheme.
Če so delodajalci iz celotne Gorenjske regije posredovali več vlog za štipendije od razpisanega števila in jih štipenditor ni uspel uskladiti z možnostmi sofinanciranja občin, imajo prednost:
– vloge delodajalcev za zagotovitev deficitarnih poklicev, ki se ugotovijo na osnovi analize kadrovskih potreb v regiji in podatkov Zavoda RS za zaposlovanje ter perspektivnost poklica, ki se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvojnega programa. Kadrovska potreba mora biti utemeljena v kadrovskem planu delodajalca, razvojnem načrtu, programu prestrukturiranja, izkazana z neuspešnim iskanjem ali kako drugače utemeljena,
– delodajalci, s svojimi potrebami, ki še niso vključeni v štipendijsko shemo,
– delodajalci, ki želijo s štipendiranjem družinskih članov zagotoviti pogoje za nadaljevanje in prevzem vodenja družinskega podjetja,
– majhni delodajalci pred velikimi,
– vloge delodajalcev za štipendiranje kadra na višji stopnji strokovne izobrazbe.
17. člen
Štipenditor obvesti delodajalce o izidu javnega poziva z Obvestilom o izboru, ki ga izda odbor v roku 30 dni po preteku roka za oddajo vlog. O morebitnih ugovorih odloča Komisija za ugovore, ki rešuje pritožbe na 2. stopnji. Njene odločitve so dokončne.
IV. JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ IZ ŠTIPENDIJSKE SHEME
18. člen
Štipendistom se dodelijo štipendije na podlagi javnega razpisa štipendij iz štipendijske sheme (v nadaljevanju: javni razpis), ki ga objavi štipenditor v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi za posamezno šolsko/študijsko leto v mesecu juniju.
19. člen
Javni razpis določa: število razpisanih štipendij oziroma šolnin, poklice in usmeritve, stopnjo strokovne izobrazbe, pogoje za dodelitev štipendij oziroma šolnine, način prijave, dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat, rok za posredovanje vlog ter druge podatke, ki so pomembni pri podelitvi štipendije iz štipendijske sheme, ki se določijo z javnim razpisom.
20. člen
Pravico do štipendije in šolnine iz štipendijske sheme lahko uveljavljajo dijaki, študentje višjih strokovnih šol in študentje visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskem in podiplomskem programu z javno veljavnostjo, če se prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani RS, in imajo stalno prebivališče v eni izmed gorenjskih občin, ki sodeluje v štipendijski shemi,
– ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši od 16 let, ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 19 let (redni študentje) oziroma 25 let (izredni študentje) ob vpisu na magistrski študij in 30 let (izredni študentje) ob vpisu na doktorski študij,
– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije oziroma šolnine.
21. člen
Do štipendije iz štipendijske sheme za srednjo šolo, redni dodiplomski in podiplomski študiji ni upravičen kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju RS,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
– prejema drugo štipendijo oziroma šolnino.
22. člen
Kandidat vloži vlogo za štipendijo iz štipendijske sheme na posebnem obrazcu, ki ga dobi pri štipenditorju in drugih z javnim razpisom določenih mestih. Štipenditor je dolžan prosilcu na njegovo zaprosilo poslati obrazec po pošti ali na njegov e-naslov.
23. člen
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za štipendije iz štipendijske sheme odpre komisija iz 9. člena tega pravilnika.
Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge komisija evidentira, vnese v zapisnik in vrne neodprte na naslov pošiljatelja. Kolikor je zaradi nepravilno označene vloge le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
Odpiranje vlog izvede v roku, ki je določen z javnim razpisom. O odpiranju vlog vodi komisija zapisnik, ki vsebuje najmanj:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– podatke o predlagatelju vloge,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitev o popolnosti vloge oziroma navedbo pomanjkljivosti vloge.
24. člen
Predlagatelja vloge, za katero ugotovi komisija, da ni popolna, pozove štipenditor k dopolnitvi vloge v roku 8 dni. Če kandidat vloge ne dopolni v določenem roku oziroma je tudi dopolnitev nepopolna, komisija vlogo zavrže.
Po izteku roka za dopolnitev vlog komisija za vsako posamezno vlogo ugotovi, ali predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 20. in 21. člena pravilnika, in jih razporedi po delodajalcih.
Komisija sprejme sklep o predlogu za dodelitev štipendij in ga posreduje delodajalcem v odločanje.
25. člen
O podelitvi štipendije odloča delodajalec, pri katerem se bo štipendist zaposlil. Če je kandidatov več, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu.
Pred izbiro povabi praviloma delodajalec kandidata za podelitev štipendije na pogovor.
Če delodajalec nima izdelanih meril, upošteva pri izbiri: prednost imajo kandidati, ki se izobražujejo za prevzem vodenja družinskega podjetja, kandidati, ki se vpisujejo v višji letnik šolanja, ob enakem pogoju letnika pa kandidati, ki imajo boljši šolski uspeh oziroma višjo povprečno oceno.
O podelitvi posebne štipendije ali šolnine za študij v tujini bo odločal odbor s soglasjem predstavnika občine – članom odbora, v kateri ima štipendist stalno prebivališče.
Delodajalec opravi izbiro čimprej oziroma najpozneje v 15 dneh po prejemu vloge.
Če je več delodajalcev prejelo vlogo istega kandidata in ga tudi izbralo, bo kandidat sklenil pogodbo o štipendiranju z enim od delodajalcev, pri čemer upošteva svojo izbiro.
Če delodajalec brez utemeljenega razloga ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov, izgubi možnost kandidiranja za podelitev štipendije iz štipendijske sheme za ta poklic tudi v naslednjem letu.
26. člen
Delodajalec mora o izbiri štipendista takoj obvestiti štipenditorja. Štipenditor obvesti vse kandidate za štipendijo iz štipendijske sheme, ki so podali vloge, o rešitvi vlog v roku 45 dni od datuma za oddajo vlog.
V primeru, da prosilec pri delodajalcu ni bil izbran in je izrazil enako kadrovsko potrebo drug delodajalec, bo štipenditor posredoval vlogo drugemu delodajalcu, ta pa se mora v roku, ki ga določi štipenditor, izjasniti o vlogi.
27. člen
Neizbrani kandidat ima pravico do ugovora v roku 8 dni od obvestila o tem, da ni bil izbran.
Ugovor kandidata obravnava Komisija za ugovore iz 10. člena pravilnika. Če Komisija za ugovore ugotovi, da je delodajalec pri izbiri kršil določbe tega pravilnika in svojih aktov, ki se nanašajo na izbiro štipendista, obvesti o tem delodajalca in določi rok, v katerem ta ponovno preveri svojo odločitev in nepravilnosti odpravi. Če delodajalec nepravilnosti ne odpravi, izgubi možnost sodelovanja v štipendijski shemi.
Odločitev Komisije za ugovore je dokončna.
28. člen
Po izbiri sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist pogodbo o štipendiranju, s katero se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.
V. VIŠINA ŠTIPENDIJE OZIROMA ŠOLNINE IN ČAS PREJEMANJA
29. člen
Višina osnovne štipendije znaša v šolskem/študijskem letu 2005/2006 za:
– poklicne in srednje šole 35.000 SIT,
– dodiplomski študij 50.000 SIT in
– podiplomski študij 60.000 SIT,
– posebne štipendije za tujino 150.000 SIT.
Višina osnovne štipendije iz prejšnjega odstavka tega člena se spremeni enkrat letno, na začetku novega šolskega/študijskega leta, za indeks rasti plač v RS v zadnjih 12 mesecih.
30. člen
Osnovna štipendija se za vsako leto šolanja/študija poveča za 3%.
31. člen
Za dodiplomski in podiplomski študij v tujini se osnovna štipendija lahko poveča do 50%.
Štipendija za študij v tujini se lahko izplača tudi v enkratnem znesku, vendar največ do višine 6 mesečnih štipendij, če traja izobraževanje ali izpopolnjevanje v tujini najmanj en semester po pravilih izobraževalnih institucij, kjer se štipendist izobražuje.
32. člen
Izredni podiplomski študentje imajo pravico do plačila šolnine oziroma do razlike šolnine, če prejemajo delno šolnino za podiplomski študij iz drugih virov. Šolnina za podiplomski študij ne sme presegati štipendije, do katere bi bil upravičen študent, če bi bil redno vpisan na podiplomski študij.
S šolnino iz prejšnjega odstavka tega člena krije štipenditor račun za šolnino ali razliko do polne šolnine, ki ga izda izobraževalna institucija in ga štipenditorju posreduje štipendist. Šolnina se poravna za vsak semester oziroma letnik študija.
33. člen
Štipendija se dodeli štipendistu za čas trajanja šolanja po izobraževalnem programu.
34. člen
Štipendije se izplačujejo mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec, celotno dobo trajanja šolanja/študija, po šolskem/študijskem programu za pridobitev poklica. Izplačilo štipendije je lahko ustavljeno največ eno šolsko/študijsko leto. Čas, ko štipendija miruje, se ne všteva v dobo, za katero je sklenjena pogodba o štipendiranju.
35. člen
Štipendija miruje in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik;
– če štipendist letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva;
– če je štipendist izdelal letnik in ni v roku predložil potrdil iz prvega odstavka 39. člena tega pravilnika.
Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim šolskim/študijskim letom.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA, ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA
36. člen
Delodajalec je v prvem letu delovanja ŠSG dolžan zagotoviti 20% štipendije, 20% zagotovijo občine, 60% zagotovi ARR. V nadaljevanju je delodajalec dolžan zagotavljati 50% štipendije. Ta sredstva nakazuje štipenditorju polletno na podlagi izstavljenega zahtevka.
Delodajalec je dolžan štipendista v 60 dneh po končanem šolanju zaposliti na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Če delodajalec te obveznosti ne izpolni, je dolžan štipenditorju vrniti sredstva, ki jih je za štipendista zagotavljala občina s 5% obrestmi, ki tečejo od posameznega mesečnega dela štipendije, od dneva izplačila štipendije do dneva izstavitve računa. Vrnjena sredstva delodajalca štipenditor vrne pristojni občini oziroma se po dogovoru z občino sredstva namenijo za štipendije v naslednjem šolskem letu.
37. člen
Štipenditor je dolžan štipendistu redno izplačevati štipendijo, in sicer vsak mesec do 15. za pretekli mesec.
V primeru da štipenditor, zaradi neizvajanja pogodbene obveznosti delodajalca, ne more zagotavljati rednega izplačila štipendije, lahko štipendist enostransko odstopi od pogodbe o štipendiranju, brez kakršnihkoli obveznosti do štipenditorja in delodajalca. V tem primeru lahko štipenditor zahteva od delodajalca povrnitev dela izplačane štipendije, ki jo je zagotovila občina. Obveznost delodajalca do štipenditorja se ugotovi na način, ki ga določa drugi odstavek 36. člena tega pravilnika. Vrnjena sredstva delodajalca štipenditor vrne pristojni občini oziroma se po dogovoru z občino sredstva namenijo za štipendije v naslednjem šolskem letu.
38. člen
Štipendist je dolžan redno izpolnjevati šolske/študijske obveznosti in se po končanem študiju zaposliti pri delodajalcu na ponujeno ustrezno delovno mesto.
39. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem/študijskem letu najpozneje 15 dni po zaključku šolskega/študijskega leta, predložiti štipenditorju dokazila o opravljenem letniku in opravljenih izpitih ter o vpisu v naslednji letnik. Štipenditor tekoče obvešča delodajalca o izvajanju pogodbenih obveznosti štipendista.
Štipendist je dolžan štipenditorju v roku 8 dni od nastanka sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na izplačilo štipendije, zlasti o:
– sklenitvi pogodbe o zaposlitvi,
– spremembi stalnega bivališča,
– poklicni maturi, maturi, diplomi, magisteriju ali doktoratu ter o končanem šolanju/študiju,
– porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka,
– prekinitvi šolanja/študija,
– drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izplačevanje štipendije.
40. člen
Štipendist je v primeru predčasnega končanja šolanja/študija upravičen do enkratnega izplačila nezapadlih štipendij.
41. člen
Štipendistu se štipendija preneha izplačevati, če je:
– pridobil Zoisovo, kadrovsko ali drugo štipendijo oziroma šolnino,
– mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbo iz 35. člena tega pravilnika, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v novem šolskem/študijskem letu,
– po svoji volji ali krivdi ne dokonča študijskega programa,
– spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– daje neresnične podatke,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 39. člena tega pravilnika.
V navedenih primerih je dolžan štipendist vrniti štipenditorju prejeto štipendijo, s 5% obrestmi, ki tečejo od posameznega mesečnega zneska štipendije, od dneva njenega izplačila, do dneva izstavitve računa, in sicer v 8 dneh po izstavitvi računa. O morebitnih izjemah na podlagi vloge za podaljšanje štipendije odloča odbor.
Če štipendist v roku ne vrne štipendije, je dolžan plačati tudi zamudne obresti, obrestovane po temeljni obrestni meri.
Izjemoma lahko štipenditor na pisni in utemeljen predlog štipendista odobri vračanje štipendije na obroke.
Po prejemu vračila štipendije vrne štipenditor delodajalcu njegov del štipendije. Vrnjena sredstva štipendista štipenditor vrne pristojni občini oziroma se po dogovoru z občino sredstva namenijo za štipendije v naslednjem šolskem letu.
42. člen
Štipendist je prost obveznosti vračila štipendije, delno ali v celoti:
– če šolanje/študij prekine zaradi bolezni ali invalidnosti, zaradi katere šolanja/študija ni zmožen končati, kar mora dokazati z ustreznim zdravniškim potrdilom;
– če mu delodajalec po končanem šolanju ne zagotovi ustrezne zaposlitve.
43. člen
Štipendist se je po končanem šolanju/študiju dolžan zaposliti pri delodajalcu in pri njem ostati v delovnem razmerju vsaj toliko časa, kot je prejemal štipendijo.
Če štipendistu po njegovi volji ali krivdi preneha zaposlitev pred iztekom časa iz prvega odstavka tega člena, je dolžan štipenditorju vrniti sorazmerni del štipendije. Sorazmerni del štipendije se določi tako, da se celotni znesek prejete štipendije, določen na osnovi drugega odstavka 37. člena tega pravilnika, deli s številom mesecev prejemanja štipendije in pomnoži s številom mesecev predčasnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
Štipenditorja je o prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan obvestiti delodajalec.
Po prejemu vračila štipendije vrne štipenditor delodajalcu sorazmerni del štipendije. Vrnjena sredstva štipendista štipenditor vrne pristojni občini oziroma se po dogovoru z občino sredstva namenijo za štipendije v naslednjem šolskem letu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Pravilnik je sprejel direktor RRA BSC Kranj na podlagi Sklepa št. 5, sprejetega na 15. seji Razvojnega sveta RRA Gorenjske o sodelovanju občin pri izvajanju štipendijske sheme in na podlagi njegove potrditve na odboru.
45. člen
Pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega pravilnika lahko podajo delodajalci, občine in štipendisti, ki sodelujejo oziroma so vključeni v štipendijski shemi. Spremembe ali dopolnitve k temu pravilniku lahko sprejme direktor RRA BSC Kranj na podlagi izdanega Sklepa o spremembah ali potrditvah pravilnika, izdanega s strani odbora.
46. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
RRA BSC Poslovno podporni
center d.o.o. Kranj
Bogomir Filipič l. r.
direktor

AAA Zlata odličnost