Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1938. Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Beltinci, stran 4806.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 38/04 – uradno prečiščeno besedilo), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 20. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči
v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodeljevanja socialno varstvenih pomoči v Občini Beltinci.
Socialno varstvene pomoči po tem pravilniku so:
– denarna socialna pomoč,
– pomoč pri kritju pogrebnih stroškov.
2. člen
Občina Beltinci sredstva za socialno varstvene pomoči po tem pravilniku zagotavlja v vsakoletnem proračunu občine na posebni proračunski postavki: socialno varstvene pomoči.
II. DENARNE SOCIALNE POMOČI
3. člen
Do denarnih socialnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani in občanke s stalnim prebivališčem v Občini Beltinci, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
4. člen
Kriterij za dodelitev denarnih socialnih pomoči je minimalni dohodek, določen v 22. členu Zakona o socialnem varstvu, ki je izjemoma glede na socialne razmere upravičenca lahko povečan za 50%.
5. člen
Denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
6. člen
Denarne socialne pomoči po tem pravilniku so:
– enkratna denarna pomoč;
– plačilo oziroma doplačilo oskrbe v kriznem centru oziroma zavetišču.
II. A) Enkratna denarna pomoč
7. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
– plačilo šolskih kosil osnovnošolcem,
– plačilo šole v naravi osnovnošolcem,
– nakup šolskih potrebščin,
– (do)plačilo letovanja socialno ogroženih otrok,
– obdarovanje otrok in občanov ob novem letu, ki se nahajajo v rejništvu in zavodih,
– nakupu ozimnice in kurjave,
– doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne pa jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne pokriva,
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti upravičenca, z upoštevanjem njegovih materialnih razmer.
8. člen
Enkratna denarna pomoč za plačilo šolskih kosil in šole v naravi osnovnošolcem se dodeli največ do višine dejansko nastalega stroška, ki ga zaračuna šola, vendar največ do višine minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu na osebo ali družino. Stroški se poravnajo neposredno šoli, ki jo obiskuje upravičenec.
Enkratna denarna pomoč za plačilo letovanj otrokom se dodeli največ do višine dejansko nastalega stroška, ki ga zaračuna organizator letovanja, vendar največ do višine minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu na osebo ali družino. Stroški se poravnajo neposredno organizatorju letovanja.
Enkratna denarna pomoč za ostale namene iz 7. člena tega pravilnika se dodeli občanki oziroma občanu največ do višine minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu na osebo ali družino. Praviloma se enkratna denarna pomoč upravičencu izplača v gotovini, razen v primeru, ko obstoji možnost, da sredstva ne bi bila namensko porabljena. V takem primeru se denarna pomoč nakaže izvajalcu izdaje določenega blaga oziroma opravljene storitve upravičencu.
9. člen
Višina denarne pomoči iz 7. člena tega pravilnika se za upravičence, ki prejemajo dohodke, določi kot razlika med minimalnim dohodkom iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu na osebo ali družino, ki pripada upravičencu in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa Zakon o socialnem varstvu.
Pri določanju višine denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika ali družine iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu.
10. člen
Enkratna denarna pomoč se praviloma dodeli enkrat letno.
Izjemoma se denarna pomoč lahko odobri dvakrat letno, vendar le pod pogojem, da upravičenec v upravnem postopku obravnave vloge dokaže namensko porabo sredstev iz prve dodelitve enkratne denarne pomoči. Ponovna denarna pomoč se poravna neposredno izvajalcu, ki bo upravičencu nudila blago oziroma storitve.
II. B) Oskrba v kriznem centru oziroma zavetišču
11. člen
Do doplačila oziroma plačila oskrbe v kriznem centru oziroma zavetišču je upravičen občan oziroma občanka Občine Beltinci, ki se je znašel(la) v trenutni stiski glede nastanitve, ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
12. člen
Višina doplačila je odvisna od materialnih pogojev upravičenca in dejansko nastalih obveznosti do kriznega centra oziroma zavetišča za upravičenca, vendar sme preseči višino minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu največ za 50%.
13. člen
Oskrba se plačuje oziroma doplačuje najdalj tri mesece z možnostjo podaljšanja, če se razmere niso spremenile, neposredno kriznemu centru oziroma zavetišču.
III. POMOČ PRI KRITJU POGREBNIH STROŠKOV
14. člen
Vlogi za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se odobri za pokojnika(co):
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Beltinci in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali ni imel lastnih prihodkov, nima premoženja in zavezancev, ki bi bili dolžni kriti pogrebne stroške;
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Beltinci in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali ni imel lastnih prihodkov in zavezanci oziroma dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa;
– ki je bil najden, oziroma je umrl na območju Občine Beltinci in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega bivališča.
Šteje se, da zavezanci oziroma dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, kadar so tudi sami upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali nimajo lastnih prihodkov.
15. člen
Za pokojnika Občina Beltinci doplača oziroma plača stroške najnujnejše pogrebne opreme in storitve v višini, kot to priznava in izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
16. člen
Kljub izkazanemu dohodku se lahko odkloni plačilo pogrebnih stroškov, na podlagi ocene dejanskega materialnega stanja dedičev in zavezancev. Kolikor je pokojnik svoje premoženje v enem letih pred smrtjo predal drugi osebi ali dedičem, ni upravičen do povračila pogrebnih stroškov, kot tudi v primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premičnega premoženja.
17. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravna Občina Beltinci. V tem primeru občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.
IV. POSTOPKI
18. člen
Postopke o socialno varstvenih pomočeh vodi in o njih odloča občinska uprava Občine Beltinci, na podlagi tega pravilnika in upoštevajoč določila Zakona o socialnem varstvu.
Občanke in občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialno varstvene pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialno varstvene pomoči« pri občinski upravi Občine Beltinci. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
19. člen
Občinska uprava Občine Beltinci preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku 30 dni od prejema popolne vloge odloči o upravičenosti do občinske socialno varstvene pomoči z odločbo.
Zoper odločbo o dodelitvi občinske socialno varstvene pomoči je dopustna pritožba, ki jo vlagatelj lahko vloži v roku 8 dni od vročitve odločbe na naslov: Občina Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
O pritožbi zoper odločbo občinske uprave odloča župan Občine Beltinci.
20. člen
Občina Beltinci lahko s pogodbo prenese vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi socialno varstvenih pomočeh na Center za socialno delo Murska Sobota. V primeru, ko o dodelitvi socialno varstvenih pomoči upravičencem odloča Center za socialno delo Murska Sobota, mora pred odločitvijo o dodelitvi te pomoči upravičencem Občino Beltinci zaprositi za potrditev odobritve pomoči.
Občina Beltinci mora v 15 dneh od prejema zahtevka centru dati pisno odobritev k dodelitvi socialno varstvenih pomoči. Kolikor Občina Beltinci v tem roku centru ne da nobenega odgovora, se šteje, da soglaša s predlogom centra za dodelitev občinske socialno varstvene pomoči.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2005-20-316/III
Beltinci, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.