Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1373. Odlok o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah, stran 3621.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet občine Sveta Ana na 15. seji dne 11. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Sveta Ana
na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Sveta Ana na nepremičninah na območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Za območje predkupne pravice se določi:
A) Na območjih poselitve (območja naselij in območja, predvidena za njihovo
širitev, ki so kot takšna določena v prostorskih aktih občine):
+----------+---------------------------+--------+------------+---------------+
|Katastrska|Parcelna številka     |Površina|Območje   |Namen     |
|občina  |              |v ha  |      |        |
+----------+---------------------------+--------+------------+---------------+
|Krivi Vrh |56/2;56/1;50/1;*7;*51;   |3,3042 |Ureditveno |Stanovanjska  |
|     |*13;54;55;16/2;53/3;    |    |območje   |gradnja v   |
|     |*16/1;17;15;*4;14/1;2;1;  |    |naselja   |naselju Sveta |
|     |18;*3;14/2;4/1;5/3;58/1;  |    |Sveta Ana  |Ana      |
|     |58/2;58/3;61/2;61/5;61/6; |    |      |        |
|     |*18;177/2;177/1;171;    |    |      |        |
|     |*48/1;190/1;190/2;     |    |      |        |
|     |185/4;185/2;185/3;     |    |      |        |
+----------+---------------------------+--------+------------+---------------+
|Kremberk |326/2;326/1;*83;324/1;   |1,1346 |Ureditveno |Stanovanjska  |
|     |324/2;317;301/8;301/9;   |    |območje   |gradnja v   |
|     |328/5;328/6;*80;      |    |naselja   |naselju    |
|     |327/3;334/2;334/1;     |    |Sveta Ana  |Kremberk    |
|     |335/2;328/7;        |    |      |        |
+----------+---------------------------+--------+------------+---------------+
|Zg. Ročica|106;107/3;107/1;107/2;   |1,2013 |Ureditveno |Stanovanjska  |
|     |107/4;104;105;103;101;   |    |območje   |gradnja v   |
|     |100/1;100/2;        |    |naselja   |naselju Krivi |
|     |              |    |Sveta Ana  |Vrh      |
+----------+---------------------------+--------+------------+---------------+
|Lokavec  |81/3;80/2;78;81/2     |1,4835 |Ureditveno |Stanovanjska  |
|     |              |    |območje   |gradnja v   |
|     |              |    |naselja   |naselju    |
|     |              |    |Lokavec   |Lokavec    |
+----------+---------------------------+--------+------------+---------------+
 
  B) Na območjih izven ureditvenega območja naselja:
+----------+------------------+------------+-------------------+------------+
|Katastrska|Parcelna številka |Površina  |Območje      |Namen    |
|občina  |         |v ha    |          |      |
+----------+------------------+------------+-------------------+------------+
|Žice   |497/1;500/2;492/3;|5,0917   |Območje izven   |Obrtna cona |
|     |497/2;492/2;189/5 |      |ureditvenega    |Sveta Ana  |
|     |         |      |območja naselja – |      |
|     |         |      |območje za poslovno|      |
|     |         |      |dejavnost     |      |
+----------+------------------+------------+-------------------+------------+
|Krivi Vrh |90/6       |0,4022   |Ureditveno območje |Območje   |
|     |         |      |naselja Sv. Ana – |poslovne  |
|     |         |      |območje za poslovno|dejavnosti |
|     |         |      |dejavnost     |      |
+----------+------------------+------------+-------------------+------------+
 
  C) Območja infrastrukturnih omrežij in objektov (obstoječa in predvidena):
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Katastrska|Parcelna  |Površina  |Območje        |Namen      |
|občina  |številka  |v ha    |            |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Zg. Ročica|269/3   |0,4    |Območje izven     |Čistilna    |
|     |      |      |ureditvenega območja  |naprava za   |
|     |      |      |naselja – območje   |naselje Sveta  |
|     |      |      |javne infrastrukture  |Ana       |
|     |      |      |            |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Kremberk |75/1    |0,3    |Območje izven     |Čistilna    |
|     |      |      |ureditvenega območja  |naprava za   |
|     |      |      |naselja – območje   |naselje Sveta  |
|     |      |      |javne infrastrukture  |Ana       |
|     |      |      |            |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Lokavec  |51/3    |0,2    |Območje izven     |Čistilna    |
|     |      |      |ureditvenega območja  |naprava za   |
|     |      |      |naselja – območje   |naselje Lokavec |
|     |      |      |javne infrastrukture  |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Zg. Ročica|90/8;90/7 |0,032   |Ureditveno območje   |Vodohran Krivi |
|     |      |      |naselja Sv. Ana –   |Vrh       |
|     |      |      |območje javne     |        |
|     |      |      |infrastrukture     |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Zg.    |74;74/1  |0,03    |Območje izven     |Vodohran Zg.  |
|Ščavnica |      |      |ureditvenega območja  |Ščavnica    |
|     |      |      |naselja- območje javne |        |
|     |      |      |infrastrukture     |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Rožengrunt|251/1   |0,03    |Območje izven     |Prečrpalnica  |
|     |      |      |ureditvenega območja  |Rožengrunt   |
|     |      |      |naselja- območje javne |        |
|     |      |      |infrastrukture     |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Zg. Ročica|39/5    |0,02    |Območje izven     |Prečrpalnica  |
|     |      |      |ureditvenega območja  |Krivi Vrh    |
|     |      |      |naselja- območje javne |        |
|     |      |      |infrastrukture     |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
|Zg. Ročica|92/1    |0,1348   |Ureditveno območje   |Javna pot    |
|     |      |      |naselja Sv. Ana –   |        |
|     |      |      |območje javne     |        |
|     |      |      |infrastrukture     |        |
+----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------+
– površine, po katerih potekajo lokalne ceste in javne poti, skupaj s pripadajočim varovalnim pasom, kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 37/00);
– površine, po katerih poteka obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura, prikazana v prostorskih aktih Občine Sveta Ana, ter geodetskih in drugih načrtih, ki so sestavni del dokumentacije za pridobitev dovoljenj.
3. člen
Občinski urad bo v skladu z veljavno zakonodajo uveljavljal predkupno pravico občine na nepremičninah navedenih v 2. členu tega odloka glede na dejansko potrebo in razpoložljiva proračunska sredstva ali pa izdal potrdilo, da občina ne uveljavlja predkupne pravice.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike in začne veljati peti dan po objavi.
Št. 46501-001/2005
Sv. Ana, dne 11. marca 2005.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost