Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1341. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2004, stran 3589.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 10. in 33. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in 90. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97, 38/99, 13/01) je Občinski svet občine Jesenice na 25. seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2004 so realizirani v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|   |                |     |      |  v 000 SIT|
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|Post. |Opis              | Proračun|  Krajevne|  Konsolid.|
|   |                |     |    skup.|    izkaz|
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|A)  |Izkaz prihodkov in odhodkov  |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|I.  |Prihodki            | 2,830.817|   16.616|  2,836.779|
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|II.  |Odhodki            | 2,734.130|   15.095|  2,738.571|
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|III. |Proračunski presežek      |  96.687|    1.521|    98.208|
|   |(primanjkljaj)         |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in  |     |      |       |
|   |naložb             |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil |    401|      –|     401|
|   |in prod. kap. deležev     |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje   |     –|      –|      –|
|   |kapitalskih deležev      |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in |    401|      –|     401|
|   |pov. kap. deležev       |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|VII. |Skupni presežek (primanjkljaj) |  97.088|    1.521|    98.609|
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|C)  |Račun financiranja       |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|VIII. |Zadolževanje          |     –|      –|       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|IX.  |Odplačilo dolgov        |  43.659|      –|    43.659|
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|X.  |Neto zadolževanje       |  -43.659|      –|   -43.659|
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|XI.  |Povečanje (zmanjšanje) sredstev|  53.429|    1.521|    54.951|
|   |na računih           |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|XII. |Stanje sredstev na računih   |  327.777|    4.079|   331.856|
|   |konec preteklega leta     |     |      |       |
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
|XIII. |Sredstva na računih      |  381.206|    5.600|   386.807|
+------+-------------------------------+----------+------------+-------------+
3. člen
Ostanek sredstev v višini 381.206 tisoč tolarjev se prenese na račun proračuna občine naslednjega leta. Sredstva v višini 68.190 tisoč tolarjev se v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah kot namenska sredstva razporedijo:
                          v tisoč SIT
1. prenos požarne takse                 1.319
2. za Čistilno napravo ZBČN (okoljska dajatev)     29.884
3. za povečanje rezervnega sklada za obresti       4.318
4. za počitniško dejavnost                9.765
5. za stanovanjsko gospodarstvo             22.904
Sredstva v višini 19.418 tisoč tolarjev se namenijo za poravnavo obveznosti iz leta 2004, ki zapadejo v plačilo v letu 2005, in sicer:
                               v tisoč SIT
1. za spomenik Belo polje                     216
2. za Spomeniško varstvene akcije – oprema
  v arhivu Kasarne za Gornjesavski muzej            1.233
3. za tekočo porabo za Mladinski center              375
4. za Investicijsko vzdrževanje
  javnih zavodov Mladinski center                 745
5. za izgradnjo vodovoda Javorniški rovt             1.191
6. za ostale infrastrukturne objekte                450
7. za intervencije v kmetijstvo                  978
8. za urbanizem – kolesarsko pot                 2.950
9. za ureditev in pridobitev uporabnega dovoljenja za
  Kurirski dom na Pristavi                   5.000
10. za ureditev kanalizacije na Kidričevi 37 c in izdelavo
  centralnega ogrevanja KS Podmežakla              4.000
11. za načrte in drugo projektno dokumentacijo
  za PCJ in Črno vas                      1.310
12. za poravnavo obveznosti za GIS iz leta 2004           970
Ostanek sredstev v višini 293.598 tisoč tolarjev se nameni za pokrivanje planiranega proračunskega primanjkljaja v letu 2005.
Ostanek sredstev posamezne krajevne skupnosti se prenese na račun te krajevne skupnosti. Sredstva se prenesejo v naslednje leto.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
                               v tisoč SIT
1. Stanje rezervnega sklada 1. 12. 2003             32.291
2. Oblikovanje v letu 2004 – obresti               4.318
3. Poraba sredstev v letu 2004                 19.826
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2004            16.783
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 17,597.295 tisoč tolarjev.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/03
Jesenice, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.