Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2005 z dne 3. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2005 z dne 3. 3. 2005

Kazalo

706. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center, stran 1656.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 5. člena Zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS in 44/96 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na 18. redni seji dne 17. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center
1. člen
V Odloku o ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center (Uradni list RS, št. 4/00) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:
»S tem odlokom Občina Šentjur in Občina Dobje (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljici) ustanavljata zavod na področju pospeševanja razvoja gospodarstva, podeželja in turizma – Razvojna agencija Kozjansko (v nadaljevanju besedila: RA Kozjansko).«
2. člen
S spremembo imena zavoda iz LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center v Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko, se novo ime smiselno uporabi v naslovu odloka in v vseh nadaljnjih členih.
3. člen
Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:
»Ime zavoda je: Razvojna agencija Kozjansko.
Skrajšano ime: RA Kozjansko.
Sedež: Šentjur, Mestni trg 2.«
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»RA Kozjansko izvaja naslednje naloge:
– izvajanje programov in projektov na področju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,
– izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov,
– priprava območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo,
– koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva,
– izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni,
– zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh nivojih,
– sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
– koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij,
– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in potencialnim podjetnikom,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– aktiviranje in razvoj kadrov za razvojne naloge,
– strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov,
– koordinacija in izvajanje nalog iz programa aktivne politike zaposlovanja)
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč primernih za razvoj gospodarstva,
– priprava in izdelava posameznih projektov po naročilu,
– spodbujanje razvoja turizma na območju,
– skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe območja,
– izvajanje strokovnega dela in koordinacija aktivnosti TIC Šentjur,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju,
– informiranje in prenos informacij do vseh partnerjev,
– druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom.«
Drugi odstavek 6. člena se dopolni, tako da se za osemnajsto alineo doda naslednja alinea:
» – DE/ 22.110 – izdajanje knjig,«
ostale alinee pa se ustrezno pomaknejo navzdol.
5. člen
Spremeni se 7. člen, tako da se glasi:
»Organi Razvojne agencije Kozjansko so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.«
Besedna zveza »upravni odbor« se v vseh členih zamenja z besedno zvezo »svet zavoda« v ustreznih sklonih.
6. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»RA Kozjansko upravlja svet zavoda, ki šteje sedem članov, s pristojnostmi določenimi z Zakonom o zavodih in Statutom RA Kozjansko.
Svet zavoda RA Kozjansko je sestavljen iz:
– petih predstavnikov ustanovitelja, in sicer štirih predstavnikov občine Šentjur ter enega predstavnika občine Dobje;
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Območna obrtna zbornica Šentjur;
– enega predstavnika, ki ga izvolijo zaposleni v RA Kozjansko.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.«
7. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 9. člena se nadomesti beseda »višjo« z besedo »univerzitetno«.
8. člen
V 14. členu se na koncu druge alinee črta beseda »in« ter se za njo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
» – s sredstvi za izvajanje projektov v okviru državnih razvojnih spodbud, mednarodnih pomoči in ostalih sredstev zainteresiranih naročnikov,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih delovanju razvojnih agencij ter«.
Dosedanja tretja alinea postane peta.
9. člen
Za 18. členom se dodajo novi 18.a, 18.b in 18.c člen, ki se glasijo:
»18.a člen
RA Kozjansko se pri svojem delu povezuje z drugimi razvojnimi agencijami v statistični regiji in izven nje ter drugimi partnerji.
18.b člen
Delo zavoda je javno.
Javnost zavoda se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda.
Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor zavoda ali za to pooblaščena oseba.
18.c člen
Direktor in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih imajo dostop, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni kot poslovna skrivnost po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma drugem področnem zakonu.«
10. člen
Črtajo se 20., 21., 22., in 24. člen.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 020-6/99-100
Šentjur, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti