Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2005 z dne 3. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2005 z dne 3. 3. 2005

Kazalo

704. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2005, stran 1651.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/2003 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/95 in 87/99) in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 20. seji, dne 1. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2005
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun mestne občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna. V proračun so vključeni tudi prihodki in odhodki ožjih delov mestne občine (KS in MČ).
Sestavni del proračuna so še načrt razvojnih programov za obdobje 2005–2008, kadrovski načrt za leto 2005 in 2006, program prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2005 ter načrt nabav in gradenj za leto 2005.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota se za leto 2005 določajo v višini 3.824,480.000 SIT in odhodki v višini 3.824,480.000 SIT s čimer je proračun izravnan. V prihodke proračuna je v celoti vključen presežek na računih iz preteklega leta v znesku 89,509.000 SIT.
Prihodki in odhodki proračuna so razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                       Proračun 2005
-----------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)                    3,566.971
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                2,495.414
70   DAVČNI PRIHODKI                    2,029.216
700  Davki na dohodek in dobiček              1,558.706
703  Davki na premoženje                   358.960
704  Domači davki na blago in storitve            119.550
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    466.198
710  Udeležba na dobičku in dohodki
    premoženja                        94.877
711  Takse in pristojbine                    7.800
712  Denarne kazni                       16.200
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev           5.221
714  Drugi nedavčni prihodki                 342.100
72   KAPITALSKI PRIHODKI                   360.077
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           5.800
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                354.277
73   PREJETE DONACIJE                        0
730  Prejete donacije iz domačih virov               0
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   711.480
740  Transferni prihodki iz drugih javno
    finančnih institucij                   711.480
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              3,784.380
40   TEKOČI ODHODKI                      710.822
400  Plače in drugi izdatki zaposlenih            232.632
401  Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                          37.333
402  Izdatki za blago in storitve               413.905
403  Plačila domačih obresti                  17.700
409  Rezerve                          9.240
41   TEKOČI TRANSFERI                    1,242.754
410  Subvencije                         9.500
411  Transferji posameznikom
    in gospodinjstvom                    453.624
412  Transferji neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                       223.424
413  Drugi domači trasferji                  556.206
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 1,487.837
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev           1,487.837
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 342.979
430  Investicijski transferi                  78.679
431  Invest.transferi pravnim in fizičnim
    osebam, ki so prorač. upor.               264.300
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
    PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)             –217.409
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                       Proračun 2005
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                       2.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               2.000
750  Prejeta vračila danih posojil               2.000
751  Prodaja kapitalskih deležev                  -
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)                       3.600
440  Dana posojila                       3.600
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb            0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-VI.)                         -1.600
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                       Proračun 2005
-----------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                    166.000
50   ZADOLŽEVANJE                       166.000
500  Domače zadolževanje                   166.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                   36.500
55   ODPLAČILA DOLGA                      36.500
550  Odplačilo domačega dolga                 36.500
IX.  SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+ IV.+ VII.- II.- V.- VIII.)             -89.509
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)             129.500
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)             217.409
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
5. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov.
6. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba notranje revizije.
7. člen
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
8. člen
Župan mestne občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o najetju kratkoročnega posojila za kritje odhodkov, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
Župan poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje do konca julija 2005, o zaključnem računu proračuna za leto 2005 pa najkasneje do 31. marca 2006.
9. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
10. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov, davkov, terjatev in drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna odloča mestni svet.
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
11. člen
V proračunsko rezervo se izločijo sredstva v višini največ 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2005 se ne predvideva formiranje proračunske rezerve.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v skladu z Zakonom o javnih financah in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa.
12. člen
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,25% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
13. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razpolagajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali pa jih v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme mestni svet.
14. člen
Krajevna skupnost, na območju katere se gradi ali izvaja preplastitev občinske ceste oziroma kolesarske steze in nima uvedenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, mora iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena tudi do sofinanciranja izgradnje pločnikov ob občinskih cestah in pomembnejših vaških cestah, kolikor zagotovi svoj delež sredstev v višini najmanj 50% predračunske vrednosti investicije. Za preplastitev dotrajanih pomembnejših vaških asfaltiranih cest se sofinancira v višini najmanj 50% predračunske vrednosti investicije s strani krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest oziroma mestnih ulic sekundarnega značaja, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje mora krajevna skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere se ta izgrajuje zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% od predračunske vrednosti investicije oziroma največ 1790 EUR, v tolarski protivrednosti po gospodinjstvu. Za primarno vodovodno omrežje pa delež krajevne skupnosti oziroma mestne četrti znaša 102 EUR, v tolarski protivrednosti po posameznem priključku, za večje uporabnike pa proporcionalno glede na povprečno uporabo posameznega individualnega priključka.
Mestni svet lahko udeležbo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti v specifičnih primerih spremeni.
15. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževana dela oddajati s pogodbo in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
16. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki proračuna se v letu 2005 predvideva zadolžitev z najetjem dolgoročnega kredita v višini 166,000.000 SIT.
Mestna občina v letu 2005 ne predvideva za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij izdajo poroštev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V obdobju začasnega financiranja proračuna mestne občine za leto 2005 se uporablja ta odlok in sklep župana.
18. člen
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračuna in finance mestne občine.
19. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 40302-0005/2005/10
Murska Sobota, dne 1. marca 2005.
Župan
Mestne občine
Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost