Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005

Kazalo

642. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica, stran 1461.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 14. seji, dne 3. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica, ki je v javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
3. člen
Praviloma se financirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študenstske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
5. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo v sedež v Občini Sodražica,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega prebivališča v Občini Sodražica.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati občino Sodražica.
6. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega razpisa.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala ljubiteljsko kulturno dejavnost v skladu z merili za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep župana o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom na predlog občinske uprave.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na oglasni deski občine.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od dveh mesecev.
11. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predstavnik občinske uprave in dva predstavnika kulturnih društev.
12. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku sedmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi župan s sklepom.
13. člen
Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenje, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju.
14. člen
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
15. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
16. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev rezerve skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče v naprej načrtovati.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-66001-1/05
Sodražica, dne 4. februarja 2005.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.
    B) KULTURNI PROJEKTI
    Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (predstava,
koncert, izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika ...).
    Vsako leto se lahko sofinancirajo tudi posamezni kulturni projekti, ki
so v interesu občine, kažejo vsebinsko učinkovitost in imajo promocijski
pomen za občino (prireditve posvečene državnemu in občinskemu prazniku,
gostovanja, udeležba na tekmovanjih, nastopi v tujini, revije, delavnice …).
    Izbor projektov ter višino sofinanciranja določi po oceni in predlogu
komisije župan.
    Projekt, za katerega izvajalec pridobi sredstva iz naslova pod to točko,
se ne upošteva pri točkovanju programa društva pod točko A v naslednjem
letu.