Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005

Kazalo

640. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2005, stran 1456.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00), je Občinski svet občine Sodražica na 14. redni seji, dne 3. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sodražica za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sodražica za leto 2005 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov          V tisoč tolarjev
Skupina /Podskupina kontov              Proračun leta 2005
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             358.583
   Tekoči prihodki (70+71)                  133.604
70  Davčni prihodki                      114.498
   700 Davki na dohodek in dobiček              93.000
   703 Davki na premoženje                   9.430
   704 Davki na blago in storitve               12.068
   706 Drugi davki                         –
71  Nedavčni prihodki                     19.106
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                5.106
   711 Takse in pristojbine                  1.060
   712 Denarne kazni                        –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           60
   714 Drugi neobdavčeni prihodki               12.880
72  Kapitalski prihodki                    10.280
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
   721 Prihodki od prodaje zalog                  –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja              10.280
73  Prejete donacije                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov              –
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                    209.144
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij             –
76  Prenos prih. iz pretekl. leta                5.555
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               358.583
40  Tekoči odhodki                       71.386
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           19.349
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       4.040
   402 Izdatki za blago in storitve              46.497
   403 Plačila domačih obresti                   –
   409 Rezerve                         1.500
41  Tekoči transferi                     104.622
   410 Subvencije                       2.480
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   24.804
   412 Tranferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      6.000
   413 Drugi tekoči domači transferi             71.338
   414 Tekoči transferi v tujino                  –
42  Investicijski odhodki                   176.352
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          176.352
   430 Investicijski transfer                   –
43  Investicijski transferi                   6.223
III. Proračunski presežek (I.-II.)                  –
   (proračunski primanjkljaj)                   –
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina /Podskupina kontov              Proračun leta 2005
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)                –
75  Prejeta vračila danih posojil                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)                –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)            –
 
C)  Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2005
VII. Zadoževanje (520)                        –
50  Zadolževanje                          –
   500 Domače zadolževanje                     –
VIII. Odplačila dolga (500)                      –
55  Odplačila dolga                         –
   550 Odplačila domačega dolga                  –
IX.  Sprememba stanja sredstev
   na računu (I.+.IV.+VII.+II.+V.+VIII)              –
X.  Neto zadolževanja (VII.+VIII.+IX.)               –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                   –
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: npr. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), prihodki od najemnin, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja, turistična taksa, prispevki investitorjev in soinvestitorjev, samoprispevki ter namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni proračunski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in za leto 2005 znaša 800.000 tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000 tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko gre za uporabo sredstev, ki presegajo navedeno višino, odloča Občinski svet občine s posebnim odlokom.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
8. člen
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 15%, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
11. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske prihodke, se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-1/2005
Sodražica, dne 3. februarja 2005.
Župan
Občina Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.