Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

28. Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese, stran 53.

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o trženju semena krmnih rastlin in pese
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa za posamezne vrste krmnih rastlin in pese kategorije semena ter za posamezno kategorijo semena krmnih rastlin in pese zahteve za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom krmnih rastlin in pese ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena v skladu z Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298, z vsemi spremembami) in Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12, z vsemi spremembami).
2. člen
(vrste krmnih rastlin in pese)
Vrste krmnih rastlin in pese so:
a) Trave:                 
+--+-------------------+------------------+
|- |Agrostis canina  |pasja šopulja;  |
| |list        |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Agrostis      |lasasta šopulja; |
| |capillaris list  |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Agrostis      |plazeča šopulja; |
| |stolonifera list  |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Agrostis gigantea |orjaška šopulja; |
| |Roth.       |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Alopecurus     |travniški lisičji |
| |pratensis list   |rep;       |
+--+-------------------+------------------+
|- |Arrhenatherum   |visoka pahovka;  |
| |elatius (L.)    |         |
| |P. Beauv. ex. J.S. |         |
| |et K.B. Presl.   |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Bromus catharticus |čistilna stoklasa;|
| |Vahl        |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Bromus sitchensis |aljaška stoklasa; |
| |Trin.       |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Cynodon dactylon  |prstasti pesjak; |
| |(L.) Pers.     |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Dactylis glomerata |navadna pasja   |
| |list        |trava;      |
+--+-------------------+------------------+
|- |Festuca      |trstikasta    |
| |arundinacea    |bilnica;     |
| |Schreber      |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Festuca ovina list |ovčja bilnica;  |
+--+-------------------+------------------+
|- |Festuca pratensis |travniška bilnica;|
| |Hudson       |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Festuca rubra list |rdeča bilnica;  |
+--+-------------------+------------------+
|- |Lolium multiflorum |mnogocvetna    |
| |Lam.        |(laška) ljuljka  |
| |          |(vključno z    |
| |          |westerwoldsko   |
| |          |ljuljko);     |
+--+-------------------+------------------+
|- |Lolium perenne   |trpežna (angleška)|
| |list        |ljuljka;     |
+--+-------------------+------------------+
|- |Lolium x      |oldenburška    |
| |boucheanum Kunth  |(skrižana)    |
| |          |ljuljka;     |
+--+-------------------+------------------+
|- |Phalaris aquatica |vodna čužka;   |
| |list        |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Phleum bertolonii |bertolonijev mačji|
| |DC.        |rep;       |
+--+-------------------+------------------+
|- |Phleum pratense  |travniški mačji  |
| |list        |rep;       |
+--+-------------------+------------------+
|- |Poa annua list   |enoletna latovka; |
+--+-------------------+------------------+
|- |Poa nemoralis list |podlesna latovka; |
+--+-------------------+------------------+
|- |Poa palustris list |močvirska latovka;|
+--+-------------------+------------------+
|- |Poa pratensis list |travniška latovka;|
+--+-------------------+------------------+
|- |Poa trivialis list |navadna latovka; |
+--+-------------------+------------------+
|- |Trisetum      |zlati (rumenkasti)|
| |flavescens (L.) P. |ovsenec;     |
| |Beauv.       |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Festuca spp. x   |križanci nastali s|
| |Lolium spp.    |križanjem vrste iz|
| |          |rodu Festuca z  |
| |          |vrsto iz rodu   |
| |          |Lolium      |
| |          |(festulolium – x |
| |          |Festulolium);   |
+----------------------+------------------+
 b) Metuljnice               
 (stročnice):               
+--+-------------------+------------------+
|- |Hedysarum     |medenica;     |
| |coronarium list  |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Lotus corniculatus |navadna nokota;  |
| |list        |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Lupinus albus list |beli volčji bob; |
+--+-------------------+------------------+
|- |Lupinus      |modri volčji bob; |
| |angustifolius list |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Lupinus luteus   |ozkolistni volčji |
| |list        |bob;       |
+--+-------------------+------------------+
|- |Medicago lupulina |hmeljna meteljka; |
| |list        |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Medicago sativa  |lucerna;     |
| |list        |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Medicago x varia  |pisana meteljka; |
| |T. Martyn     |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Onobrychis     |navadna turška  |
| |viciifolia Scop.  |detelja;     |
+--+-------------------+------------------+
|- |Pisum sativum list |krmni grah;    |
| |(partim)      |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Trifolium     |aleksandrijska  |
| |alexandrinum list |detelja;     |
+--+-------------------+------------------+
|- |Trifolium hybridum |hibridna detelja; |
| |list        |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Trifolium     |inkarnatka;    |
| |incarnatum list  |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Trifolium pratense |črna detelja;   |
| |list        |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Trifolium repens  |bela (plazeča)  |
| |list        |detelja;     |
+--+-------------------+------------------+
|- |Trifolium     |perzijska     |
| |resupinatum list  |(zasukanocvetna) |
| |          |detelja;     |
+--+-------------------+------------------+
|- |Trigonella foenum- |sabljasti triplat;|
| |graecum list    |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Vicia faba list  |krmni bob;    |
| |(partim)      |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Vicia pannonica  |panonska grašica; |
| |Crantz       |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Vicia sativa list |navadna grašica; |
+--+-------------------+------------------+
|- |Vicia villosa Roth |kuštrava grašica; |
                      
 c) Druge vrste              
 krmnih rastlin:              
+--+-------------------+------------------+
|- |Brassica napus   |koleraba, kavla; |
| |list var.     |         |
| |napobrassica (L.) |         |
| |Rchb.       |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Brassica oleracea |krmni ohrovt;   |
| |list convar.    |         |
| |acephala (DC.)   |         |
| |Alef. var.     |         |
| |medullosa Thell. + |         |
| |var. viridis list |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Phacelia      |facelija;     |
| |tanacetifolia   |         |
| |Benth.       |         |
+--+-------------------+------------------+
|- |Raphanus sativus  |oljna redkev;   |
| |list var.     |         |
| |oleiformis Pers.  |         |
+--+-------------------+------------------+
                      
 d) Pesa:                 
+--+-------------------+------------------+
|- |Beta vulgaris list |krmna pesa in   |
| |          |sladkorna pesa.  |
+--+-------------------+------------------+
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. žlahtniteljevo seme pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte ali je pridelano v njegovem imenu in na njegov račun ter je namenjeno pridelavi predosnovnega semena ali osnovnega semena;
2. ne dokončno potrjeno seme je pridelano oziroma požeto seme katerekoli kategorije, za katerega je bilo v postopku uradne potrditve uradno ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. organ za potrjevanje je pravna ali fizična oseba, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
4. pregledniki, vzorčevalci in laboratoriji pod uradnim nadzorom so fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovane za opravljanje pregledov pod uradnim nadzorom, opravljanje vzorčenj pod uradnim nadzorom ter za opravljanje testiranj semenskega materiala pod uradnim nadzorom;
5. poljski pregled je del postopka uradne potrditve, s katerim pooblaščeni strokovni delavci organa za potrjevanje oziroma pregledniki ugotavljajo, ali semenski posevek krmnih rastlin ali pese izpolnjuje predpisane zahteve;
6. tujeprašna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki se jasno razlikuje od drugih sort po katerikoli lastnosti in pri razmnoževanju te lastnosti ohranja. Pri pridelavi semena se rastline posamezne sorte med seboj prosto oprašujejo;
7. enoklično seme je gensko enoklično seme;
8. obloženo seme je seme, namenjeno rabi v razdelilnih enotah, iz katerega zraste posamezna sadika;
9. majhno ES A pakiranje krmnih rastlin je pakiranje mešanice semena, ki ni namenjeno pridelavi krmnih rastlin, katerih neto masa ne presega 2 kg. V neto maso semena se ne štejejo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje semena in drugi trdni dodatki;
10. majhno ES B pakiranje krmnih rastlin je pakiranje semena, ki vsebuje osnovno seme, certificirano seme, trgovsko seme oziroma mešanice semena, kadar ne gre za majhno ES A pakiranje, katerih neto masa ne presega 10 kg. V neto maso semena se ne štejejo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje semena in drugi trdni dodatki;
11. majhno ES pakiranje pese je pakiranje, ki vsebujejo certificirano seme pese:
– enoklično ali obloženo seme: ne presega 100.000 klobčičev ali zrn ali čiste mase 2,5 kg, brez upoštevanja granuliranih fitofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje semena in drugih trdnih dodatkov,
– seme, ki ni enoklično ali obloženo seme: ne presega čiste mase 10 kg, brez upoštevanja granuliranih fitofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje semena in drugih trdnih dodatkov.
4. člen
(kategorije semena)
(1) Seme posameznih vrst krmnih rastlin se sme tržiti samo v naslednjih kategorijah:
a) osnovno seme:
1. požlahtnjenih sort je seme, ki:
– ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je pridelano v njegovem imenu in na njegov račun neposredno iz žlahtniteljevega semena ali je pridelano iz semena generacije pred osnovnim semenom (v nadaljnjem besedilu: predosnovno seme), v skladu s priznanimi postopki za vzdrževanje sorte,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme, kategorij certificirano seme prve množitve ali certificirano seme druge množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje, ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
2. domačih sort je seme, ki:
– je pridelano pod uradnim nadzorom iz semena domače sorte, ki je uradno priznana kot domača sorta na enem ali več gospodarstvih, ki se nahajajo na jasno razmejenem izvornem območju,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in priloge 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje, ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
b) certificirano seme vseh vrst krmnih rastlin iz 2. člena tega pravilnika, razen vrst iz rodu volčjega boba (Lupinus spp.), krmnega graha (Pisum sativum), boba in grašice (Vicia spp.) ter lucerne (Medicago sativa), ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
c) certificirano seme prve množitve vrst iz rodu volčjega boba (Lupinus spp.), krmnega graha (Pisum sativum), boba in grašice (Vicia spp.) ter lucerne (Medicago sativa), ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme druge množitve oziroma za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme prve množitve iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
d) certificirano seme druge množitve vrst iz rodu volčjega boba (Lupinus spp.), krmnega graha (Pisum sativum), boba in grašice (Vicia spp.) ter lucerne (Medicago sativa), ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena, certificiranega semena prve množitve ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme druge množitve iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
e) trgovsko seme panonske grašice (Vicia pannonica) in navadne turške detelje (Onobrychis viciifolia), ki:
– je pridelano v imenu in na račun dobavitelja,
– je vrstno pristno,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgovsko seme iz priloge 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke.
(2) Seme krmne in sladkorne pese se sme tržiti samo v naslednjih kategorijah:
a) osnovno seme, ki:
– ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je pridelano v njegovem imenu in na njegov račun neposredno iz žlahtniteljevega semena ali iz predosnovnega semena v skladu s priznanimi postopki za vzdrževanje sorte,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
b) certificirano seme, ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– je namenjeno pridelavi pese,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahevam za kategorijo certificirano seme iz priloge 1 in 2 in
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke.
5. člen
(trženje predosnovnega semena in ne dokončno potrjenega semena)
Ne glede na določbe prejšnjega člena se dovoli tudi trženje:
a) predosnovnega semena, če:
– je organ za potrjevanje z uradnim pregledom ugotovil, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za potrjevanje osnovnega semena iz priloge 1 in 2;
– je seme pakirano in izvirno zaprto v skladu z določbami tega pravilnika in
– so pakiranja označena z uradno etiketo, na kateri so navedeni podatki iz 1. točke priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) ne dokončno potrjenega semena, ki se trži z namenom priprave za trg in je označeno v skladu z določbami tega pravilnika.
6. člen
(izjema glede kalivosti)
(1) Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede kalivosti iz priloge 2.
(2) Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje do prvega prejemnika semena kategorij osnovno seme, certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve in trgovsko seme, kljub temu, da uradni pregled, s katerim se ugotavlja, ali seme ustreza zahtevam za kalivost iz priloge 2, še ni končan.
(3) Etikete ali potrdila iz 21. člena tega pravilnika izda organ za potrjevanje le ob predložitvi začasnega poročila o analizi kakovosti semena in navedbi imena ter naslova prvega prejemnika semena. Kalivost semena za trženje se navede na posebni etiketi, na kateri mora biti navedeno tudi osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča dobavitelja ter številka partije semena.
(4) Pakiranje semena iz prvega odstavka tega člena mora dobavitelj označiti z dodatno etiketo, ki vsebuje naslednje podatke:
– dejansko kalivost semena,
– osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter
– številko partije semena.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za seme, uvoženo iz tretjih držav.
7. člen
(sortna lista)
(1) Uradna potrditev in trženje sta dovoljena samo za tiste sorte krmnih rastlin in pese, ki izpolnjujejo zahteve za vpis in so vpisane v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa sort v sortno listo in vodenje sortne liste, ali so vpisane v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1) oziroma je za sorte v skladu s predpisi Skupnosti dovoljeno trženje semena na skupnem trgu.
(2) Za seme sort krmnih rastlin in pese, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se dovoli uradna potrditev oziroma dovoli trženje semena v skladu z Odločbo Komisije 2004/842/ES z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semena tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21).
(3) Za vse druge sorte krmnih rastlin in pese, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora dobavitelj predhodno pridobiti dovoljenje Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(4) Uprava izda dobavitelju dovoljenje, da se sme sorto vključiti v postopek potrjevanja semena tudi za sorte, ki niso vpisane v sortno listo, če gre za razmnoževanje semena in dobavitelj izkaže, da bo pridelano seme v celoti izvozil.
II. PRIDELOVANJE SEMENA
8. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi seme v uradno potrditev organu za potrjevanje na prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in na račun dobavitelja: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave,
– zemljiščih, na katerih je semenski posevek: površina in parcelna številka (katastrska številka) ter ledinsko ime zemljišča,
– predhodnih posevkih kmetijskih rastlin na zemljišču,
– poreklu uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka,
– datumu setve,
– količini posejanega semena.
(2) Dobavitelj mora prijavi priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo poreklo uporabljenega semena. Če dobavitelj uporabi seme, ki ga je pridelal sam, zadostuje kopija uradnega potrdila o ne dokončni potrditvi semena, ki ga organ za potrjevanje izda v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(3) Rok za prijavo semena v uradno potrditev je za vsako leto:
– do 1. aprila za peso, oljno redkev in kolerabo in
– do 15. aprila za vse druge vrste krmnih rastlin.
(4) Organ za potrjevanje obvesti pristojnega inšpektorja in Upravo o prejetih prijavah semena v uradno potrditev.
9. člen
(vrstenje predhodnih posevkov)
Zemljišče je primerno za pridelovanje semenskega posevka posamezne vrste oziroma sorte krmnih rastlin in pese, če na njem najmanj dve predhodni rastni dobi ni bila posejana krmna rastlina enake vrste oziroma pesa in na njem ne sme biti samosevnih rastlin.
10. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek tujeprašnih vrst krmnih rastlin in pese mora biti oddaljen od vseh drugih posevkov in virov cvetnega prahu, da se prepreči neželeno opraševanje semenskega posevka.
(2) Semenski posevek samoprašnih vrst krmnih rastlin in pese mora biti od drugih posevkov krmnih rastlin in pese ločen z oviro ali prostorom, da se prepreči mešanje semena med žetvijo.
(3) Podrobnejše zahteve za izolacijo semenskih posevkov krmnih rastlin in pese so navedene v prilogi 1.
11. člen
(zapleveljenost)
Če organ za potrjevanje ugotovi, da je semenski posevek tako močno zapleveljen, da ni mogoče pridelati semena, ki bi ustrezal zahtevam iz tega pravilnika, zavrne uradno potrditev. Največje dovoljeno število rastlin posameznih vrst plevelov na kontrolno enoto je navedeno v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
12. člen
(zdravstveno stanje)
(1) Zahteve za zdravstveno stanje semena so navedene v prilogi 2 ter v metodah iz prejšnjega člena.
(2) Poleg zahtev, predpisanih s tem pravilnikom, mora seme glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
13. člen
(sortna pristnost in čistost)
Semenski posevek mora glede sortne pristnosti in sortne čistosti, oziroma pri kategoriji semena trgovsko seme glede vrstne pristnosti in vrstne čistosti, izpolnjevati zahteve iz priloge 1 in 2.
14. člen
(poljski pregledi)
(1) Organ za potrjevanje mora po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika opraviti poljske preglede semenskega posevka. Poljske preglede opravi organ za potrjevanje ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske preglede se opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.
(2) Pri vseh vrstah krmnih rastlin in pese, morata biti opravljena najmanj dva poljska pregleda vsakega semenskega posevka.
(3) Velikost, število in razporeditev kontrolnih enot, na katerih se opravlja poljski pregled, ter podrobnejši način opravljanja poljskih pregledov so navedeni v metodah iz 11. člena tega pravilnika.
(4) Poleg metod iz prejšnjega odstavka se za poljske preglede na zahtevo pridelovalca uporabljajo tudi metode Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD sheme).
15. člen
(potrdilo o ne dokončni potrditvi semena)
(1) Organ za potrjevanje oziroma preglednik pod uradnim nadzorom po končanem zadnjem poljskem pregledu semena iz prejšnjega člena sestavi zapisnik.
(2) Če je s poljskimi pregledi ugotovljeno, da semenski posevek izpolnjuje zahteve, določene s tem pravilnikom, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda potrdilo o ne dokončni potrditvi semena krmnih rastlin ali pese, ki mora vsebovati podatke iz priloge 4.
16. člen
(dokončna potrditev semena)
(1) Organ za potrjevanje dokončno uradno potrdi kot certificirano seme krmnih rastlin ali pese, seme ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali iz certificiranega semena prve množitve, ki je bilo uradno potrjeno v državi članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi Evropske unije, ali
– je pridelano neposredno iz oplodnje med osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v državi članici Evropske unije, in osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi Evropske unije, in je bilo požeto v drugi državi članici Evropske unije ali v tretji državi, če je bilo v državi članici Evropske unije ali v tretji državi predhodno uradno potrjeno kot ne dokončno potrjeno seme.
(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme iz prejšnjega odstavka dokončno uradno potrdi v ustrezno kategorijo v skladu s 4. členom tega pravilnika, če je bil za navedeno seme opravljen poljski pregled, če seme izpolnjuje zahteve za ustrezno kategorijo semena iz priloge 1 in če je bilo z uradnim pegledom ugotovljeno, da so izpolnjene zahteve iz priloge 2 za isto kategorijo.
III. PRIPRAVA SEMENA ZA TRG
17. člen
(partija in vzorčenje semena)
(1) Dobavitelj prijavi vzorčenje in pakiranje semena na posebni prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– mestu vzorčenja semena,
– vrsti, sorti in kategoriji semena,
– partiji semena, ki se vzorči,
– količini semena in načinu pakiranja.
(2) Vzorci se za analizo kakovosti semena, za potrjevanje semena in za trgovsko seme, odvzamejo iz homogenih partij. Največja dovoljena velikost partije in velikost vzorcev sta navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorce za analizo kakovosti semena uradno odvzame organ za potrjevanje oziroma vzorčevalec pod uradnim nadzorom iz še ne pakirane in ne zaprte partije semena, ki jo po odvzemu vzorca zapečati. Če je seme že zaprto in označeno pod uradnim nadzorom, se vzorci za analizo kakovosti semena odvzamejo iz že zapakirane partije semena.
(4) Organu za potrjevanje mora biti omogočen dostop do vsake enote pakiranja partije semena.
(5) Za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA), ki so dostopne na Upravi.
18. člen
(analiza kakovosti)
Organ za potrjevanje seme dokončno uradno potrdi, če na podlagi analiz iz prejšnjega člena, ki jih je opravil sam ali laboratoriji pod uradnim nadzorom, ugotovi, da seme glede kakovosti izpolnjuje zahteve iz priloge 2.
19. člen
(osnovne zahteve za trženje semena)
Osnovno seme, certificirano seme vseh kategorij in trgovsko seme se sme tržiti le v dovolj homogenih partijah in zaprtih pakiranjih, ki imajo v skladu z 21., 22., 23. in 24. členom tega pravilnika ustrezen sistem zapiranja in označevanja.
20. člen
(semenska mešanica)
(1) Seme krmnih rastlin se lahko trži kot mešanica semena različnih rodov, vrst ali sort ter lahko vsebuje tudi seme rastlin, ki niso krmne rastline, določene s tem pravilnikom, če sestavine pred mešanjem izpolnjujejo zahteve za trženje, določene s tem pravilnikom.
(2) Semenske mešanice, namenjene pridelavi krme:
– ne smejo biti sestavljene iz sort krmnih rastlin, ki niso namenjene pridelavi krme,
– lahko vsebujejo seme sort žit iz rodov Avena, Hordeum, Secale in Triticum.
(3) Dobavitelj prijavi semensko mešanico za vpis v evidenco semenskih mešanic na posebni prijavi, ki jo pridobi pri Upravi. V prijava navede zlasti:
– podatke o dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– podatke o semenski mešanici: oznaki, sestavi vrst oziroma sort, utežnem deležu v % posamezne sestavine,
– namen uporabe semenske mešanice.
(4) Dobaviteljem se dovoli proizvajanje in trženje semenske mešanice za pridelovanje krme v skladu z Odločbo Komisije 2004/371/ES z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, namenjenih za uporabo kot krme rastline (UL L št. 116 z dne 22. 4. 2004, str. 39).
21. člen
(uradne etikete, etikete dobavitelja in OECD etikete)
(1) Seme, ki se trži, mora biti označeno z uradnimi etiketami. Organ za potrjevanje izda uradne etikete samo za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Uradne etikete so:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
– modre barve za certificirano seme in certificirano seme prve množitve,
– rdeče barve za certificirano seme druge množitve,
– rjave barve za trgovsko seme,
– zelene barve za mešanico semena,
– sive barve za ne dokončno potrjeno seme,
– oranžne barve za seme sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo.
(3) Uradne etikete so označene s serijskimi številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se majhna ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in majhna ES pakiranja pese lahko označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka kot barva uradne etikete iz drugega odstavka tega člena. Organ za potrjevanje pred prvo uporabo preveri vsebino in obliko etikete dobavitelja.
(5) Organ za potrjevanje izda za vsako partijo semena tudi potrdilo o uradni potrditvi semena, ki vsebuje najmanj podatke, ki so navedeni na uradni etiketi.
(6) Na posebno zahtevo dobavitelja in če so izpolnjene zahteve v skladu z OECD shemami potrjevanja, izda organ za potrjevanje OECD etikete in OECD certifikat o sortni pristnosti in čistosti.
(7) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketah, so navedeni v prilogi 4.
22. člen
(pakiranje in zapiranje)
(1) Pakiranja osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena (razen majhnih ES A pakiranj, majhnih ES B pakiranj in majhnih ES pakiranj pese) so uradno izvirno zaprta ali izvirno zaprta pod uradnim nadzorom tako, da jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Sistem zapiranja (razen pri majhnih ES A pakiranjih, majhnih ES B pakiranjih in majhnih ES pakiranjih pese) sestavlja uradna etiketa ali pritrditev uradne plombe, da se zagotovi izvirnost zapiranja. Izvirnost zapiranja je zagotovljena tudi z uporabo drugačnega sistema zapiranja, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti.
(3) Pakiranj (razen majhnih ES A pakiranj, majhnih ES B pakiranj in majhnih ES pakiranj pese) se ne sme ponovno zapreti, razen uradno ali pod uradnim nadzorom. Če so pakiranja ponovno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja in organ za potrjevanje navedena na uradni etiketi.
(4) Majhna ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in majhna ES pakiranja pese, se zapirajo tako, da je onemogočeno njihovo odpiranje brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na etiketi ali na pakiranju.
(5) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi semena je do konca naslednje setvene sezone.
(6) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja opravi ponovno analizo kakovosti semena (najmanj glede kalivosti) in seme, če še izpolnjuje predpisane zahteve, dodatno označi v skladu s prilogo 4.
23. člen
(zapiranje in označevanje pod uradnim nadzorom)
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam izvirno zapre in označi pakiranje semena z uradnimi etiketami, če dobavitelj zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki je za označevanje semena z uradnimi etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje izda dobavitelju na njegovo zahtevo dovoljenje iz prejšnjega odstavka za tekoče leto, če izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri dobaviteljih, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega odstavka, organ za potrjevanje zagotovi uradni nadzor nad izvirnim zapiranjem in označevanjem semena z uradnimi etiketami tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje neposredno nadzira uradno označevanje semena pri najmanj 5% partij semena.
24. člen
(označevanje)
(1) Pakiranje osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena (razen majhnih ES A pakiranj, majhnih ES B pakiranj in majhnih ES pakiranj pese) mora biti označeno tako, da ima na zunanji strani pritrjeno uradno etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev zavarovati z uradno plombo.
(2) Dovoljena je uporaba uradnih samolepilnih etiket, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena organ za potrjevanje dovoli tiskanje predpisanih podatkov pod uradnim nadzorom neposredno na pakiranja semena krmnih rastlin vseh kategorij osnovnega semena in certificiranega semena v skladu z Odločbo Komisije 2004/266/ES z dne 17. marca 2004 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena krmnih rastlin (UL L št. 83 z dne 20. 3. 2004, str. 23).
(4) Organ za potrjevanje vodi evidenco o količinah semena, označenega na način iz prejšnjega odstavka.
(5) Vsako pakiranje mora vsebovati kartonček iste barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 2. točke priloge 4. Kartonček je izdelan tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo. Kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če je uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
(6) Seme krmnih rastlin in pese, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede kakovosti iz tega pravilnika ali če sorta ni vpisana v sortno listo in se trži z dovoljenjem Uprave po predhodnem dovoljenju pristojnega organa Skupnosti, se označi na naslednji način:
– pakiranje semena, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede kakovosti iz tega pravilnika, mora biti označeno z etiketo za ustrezno kategorijo semena;
– pakiranje semena, katerih sorta ni vpisana v sortno listo, mora biti označeno z etiketo rjave barve;
– pakiranja semena iz prve in druge alinee tega odstavka morajo biti dodatno označena z navedbo: »Seme ne izpolnjuje predpisanih zahtev za kategorijo«.
(7) Majhna pakiranja imajo na zunanji strani pakiranja etiketo dobavitelja, na kateri so natisnjeni ali žigosani predpisani podatki. Pri prozornih pakiranjih je ta etiketa lahko na notranji strani, pod pogojem, da je etiketa kljub temu jasno vidna in čitljiva.
(8) Na pakiranju oziroma dobaviteljevi etiketi za majhna ES B pakiranja in za majhna ES pakiranja pese mora biti poleg predpisanih podatkov navedena tudi uradno dodeljena serijska številka, ki jo dodeli organ za potrjevanje.
IV. TRŽENJE
25. člen
(seme za ekološko pridelavo)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi posebne zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih rastlin.
(2) Pri semenu iz prejšnjega odstavka je na uradni etiketi ali na etiketi dobavitelja dodana oznaka »Ekološko pridelano«.
26. člen
(evidenca uvoženega semena)
Uprava vodi evidenco uvoženega semena krmnih rastlin in pese na podlagi kopije odločbe fitosanitarnega inšpektorja o dovolitvi uvoza. Za vsako uvoženo partijo semena, z maso večjo od 2 kg, vodi Uprava evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave semena in organu za potrjevanje,
– državi izvoznici,
– uvozniku,
– količini semena.
27. člen
(naknadna kontrola)
(1) Za preverjanje skladnosti semena, ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike Slovenije, z zahtevami iz tega pravilnika, organ za potrjevanje oziroma pristojni inšpektor uradno odvzame vzorce za naknadno kontrolo sortne ali vrstne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja.
(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh partij semena kategorije certificirano seme prve množitve, če je namenjeno pridelavi semena, in od vseh partij predosnovnega semena ter osnovnega semena,
– od določenega deleža partij kategorije certificirano seme prve množitve, če je namenjeno pridelavi kmetijskih rastlin, kategorije certificirano seme, certificirano seme druge množitve in trgovsko seme.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega deleža partij semena, ki so dane na trg.
(4) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode iz petega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(5) Delež vzorcev kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve iz druge alinee drugega odstavka tega člena in certificirano seme druge množitve v naknadni kontroli je od 5% do 25% vseh partij semena. Delež vzorcev semena je vsako leto prilagojen rezultatom naknadne kontrole semena krmnih rastlin in pese iz prejšnjega leta, kot je razvidno iz tabele:
+------------------------------------------------------+--------------------+
| Delež vzorcev semena naknadne kontrole v prejšnjem | Najmanjši delež  |
|       letu, ki ne ustreza zahtevam       |   preverjanj   |
|         iz tega pravilnika         |v naknadni kontroli |
|                           |    semena    |
|                           |  v tekočem letu  |
+------------------------------------------------------+--------------------+
|           manj od 0,5%           |     5%     |
+------------------------------------------------------+--------------------+
|           0,5% – 3,0%           |    10%     |
+------------------------------------------------------+--------------------+
|           več kot 3,0%           |    25%     |
+------------------------------------------------------+--------------------+
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je naknadna kontrola obvezna za vse vzorce kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve in certificirano seme druge množitve certificiranega semena, če je seme pridelano v Republiki Sloveniji, v sortno listo pa je sorta vpisana v drugi državi.
(7) V naknadni kontroli se preverjajo vsi vzorci žlahtniteljevega semena na tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati glede sortne pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za potrjevanje ne potrdi semena, pridelanega iz žlahtniteljevega semena.
(8) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo metode za naknadno kontrolo semena, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(uradna potrditev in trženje semena sort, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v sortno listo)
(1) Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika se lahko seme sort krmnih rastlin in pese prideluje in trži v Republiki Sloveniji do 1. maja 2009, če:
– izpolnjuje zahteve iz desetega odstavka 83. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04),
– organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semena sort krmnih rastlin in pese iz tega odstavka na podlagi prijave dobavitelja, ki se vloži v skladu z 8. členom tega pravilnika,
– organ za potrjevanje uradno potrdi seme sort krmnih rastlin in pese iz tega odstavka, če so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika, razen zahteve glede sorte, in
– organ za potrjevanje izda uradne etikete ter potrdilo o uradni potrditvi.
(2) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka morajo biti rjave barve in označene s serijskimi številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm. Na uradnih etiketah morajo biti navedeni naslednji podatki:
– Organ za potrjevanje, država članica,
– »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
– »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– »Kategorija:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
– »Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«.
(3) Majhna pakiranja semena sort iz prvega odstavka tega člena imajo na etiketi navedene vse podatke iz prejšnjega odstavka, razen podatka iz šeste alinee, ter navedbo:
– imena in naslova dobavitelja (ali njegove identifikacijske številke) in
– tržnega leta zapiranja majhnega pakiranja.
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 91/03 in 38/04).
30. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-364/2004-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
EVA 2004-2311-0361
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti