Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4420. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva, stran 12536.

Na podlagi Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, in Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 06/00) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnik delavcev:
– Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
in
kot predstavnik delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije-Združenje
drobnega gospodarstva
A N E K S št. 1
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
med delavci in družbami drobnega gospodarstva
1. člen
Podpisnika Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva (v nadaljevanju: kolektivna pogodba) s tem aneksom v skladu z Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 določata višino posebnega dodatka k bruto plači zaposlenim pri delodajalcih, za katere velja ta kolektivna pogodba.
2. člen
Plače zaposlenih, za katere velja ta kolektivna pogodba, se povečajo:
– pri obračunu in izplačilu plač za mesec avgust 2004 in naprej za 7.400 SIT (bruto),
– pri obračunu in izplačilu plač za mesec avgust 2005 in naprej za 6.800 SIT (bruto).
Povečanje iz prvega odstavka tega člena se izplačuje kot dodatek k plači in je sestavni del plače za polni delovni čas.
3. člen
Dodatek k plači iz prejšnjega člena tega aneksa se delavcem obračunava in izplačuje, dokler se ne vključi v znesek oziroma zneske plač, določenih s kolektivno pogodbo.
4. člen
Ta aneks začne veljati, ko ga podpišeta pooblaščena predstavnika obeh podpisnikov in začne veljati z dnem objave.
5. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu RS in vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Ljubljana, dne 1. septembra 2004.
Gospodarska
zbornica Slovenije –
Združenje
drobnega gospodarstva
Andrej Kadunc l. r.
 
Sindikat obrtnih
delavcev Slovenije
Peter Jančar l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 6. 9. 2004 pod zap. št. 60/1 in št. spisa 104-02-001/99-004.