Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004

Kazalo

4265. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, stran 11761.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa način določanja in obračunavanja takse za obremenjevanje okolja (v nadaljnjem besedilu: taksa), ki je posledica uporabe mazalnih olj, tekočin in njim sorodnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: mazalna olja).
2. člen
Taksa je v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije.
3. člen
Mazalna olja po tej uredbi so olja mineralnega ali sintetičnega izvora, ki so glede na odmero takse razvrščena v dva razreda in imajo naslednjo tarifno oznako po kombinirani nomenklaturi v skladu z Uredbo o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami (Uradni list RS, št. 98/01 in 13/02):
– prvi razred: 2710 19 81, 2710 19 87 in 3403 19 91;
– drugi razred: 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 99, 3403 99 10, 3403 99 90 in 3819 00 00.
4. člen
(1) Takse se ne plačuje za uporabo mazalnih olj, če so namenjena kot surovina za proizvodnjo drugih mazalnih olj ali so kot proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v teh materialih.
(2) Za mazalna olja po tej uredbi se ne štejejo tista mazalna olja, ki so rastlinskega ali živalskega izvora, ali mešanice mazalnih olj z olji rastlinskega ali živalskega izvora, če je biološka razgradljivost njihovih osnovnih sestavin in dodatkov najmanj 60%, določena s preskusno metodo iz standarda OECD 301, oziroma najmanj 80%, če se biološka razgradljivost določa s preskusno metodo iz standarda CEC-L-33-A-93.
(3) Standarda za preskusno metodo iz prejšnjega odstavka sta na vpogled pri ministrstvu, pristojnem za okolje.
(4) Taksa se ne plačuje za mazalna olja, ki se ne porabijo na območju Republike Slovenije zaradi izvoza iz območja Skupnosti ali iznosa v druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ne glede na to ali so proizvedene v Republiki Sloveniji, uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU.
(5) Taksa se ne plačuje za mazalna olja, ki se proizvedejo, pridobijo v drugi državi članici EU ali uvozijo za namen vgradnje v končne izdelke, ki se iznesejo iz ozemlja Republike Slovenije ali izvozijo iz območja Skupnosti.
II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TAKSE
5. člen
(1) Obveznost za obračun takse nastane, ko je mazalno olje dano prvič v promet, če gre za proizvodnjo, oziroma ob pridobitvi mazalnega olja iz druge države članice EU oziroma ob uvozu mazalnega olja iz tretjih držav.
(2) Zavezanec za obračunavanje in plačevanje takse je:
– proizvajalec mazalnih olj (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec),
– oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobi mazalna olja v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj mazalnih olj) in
– uvoznik mazalnih olj (v nadaljnjem besedilu: uvoznik).
(3) Uvoz po tej uredbi je sprostitev blaga v prost promet ali katerikoli drug carinski postopek ali ravnanje, pri katerem nastane carinski dolg v skladu s carinskimi predpisi.
6. člen
(1) Osnova za obračunavanje takse je masa mazalnega olja, izražena v kilogramih. Za preračun prostorninskih enot v masne se za vsa mazalna olja po tej uredbi uporablja faktor 0,9.
(2) Taksa se plačuje v višini, ki znaša:
– 50% osnove iz prejšnjega odstavka za mazalna olja drugega razreda iz 3. člena te uredbe,
– 100% osnove iz prejšnjega odstavka za mazalna olja prvega razreda iz 3. člena te uredbe.
(3) Višino takse za enoto osnove za obračunavanje takse določi Vlada Republike Slovenije s sklepom.
7. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj mazalnih olj morata za koledarski mesec voditi evidenco proizvedenih ali pridobljenih mazalnih olj ločeno po vrsti in količini ter po namenu porabe ne glede na to, ali za mazalna olja plačuje takso, ali takso porablja za namene iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, ali pa je oproščen plačila takse zaradi razlogov iz četrtega ali petega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi proizvajalec oziroma pridobitelj mazalnih olj mesečni obračun takse, ki ga mora predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun takse.
(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni: obdobje, za katero se plačuje taksa, opravljen promet po vrstah in količinah mazalnih olj ter zneski obračunane takse in vrste in količine mazalnih olj, za katere je plačila takse oproščen oziroma se zahteva vračilo plačane takse zaradi izvoza oziroma iznosa.
(4) Proizvajalec ali pridobitelj mazalnih olj morata obračunano takso plačati do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun takse.
(5) Proizvajalec ali pridobitelj mazalnih olj mora predložiti davčnemu organu mesečni obračun takse na obrazcu »TAKSA-obračun« iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Če proizvajalec ali pridobitelj preneha obstajati, ali če preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžan obračunavati ali plačevati takso, je treba predložiti davčnemu organu ob zadnjem obračunu takse iz prejšnjega odstavka tudi obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti na obrazcu »TAKSA- mazalna olja-Prijava« iz priloge 2, ki sestavni del te uredbe.
8. člen
(1) Uvoznik je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Pri uvozu mazalnih olj obračunava takso pristojni carinski organ, taksa pa se obračunava in plačuje kot uvozna dajatev po carinskih predpisih.
(3) V skladu s prejšnjim odstavkom se takse ne plačuje od mazalnih olj, sproščenih v prost promet, za katere je v skladu s carinskimi predpisi uveljavljena oprostitev plačila carinskih dajatev.
9. člen
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev, doplačila in povračila takse, postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka, stvarne in krajevne pristojnosti davčnega oziroma carinskega organa se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek in davčno službo oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinsko službo.
III. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN EVIDENTIRANJE PROIZVAJALCEV IN PRIDOBITELJEV
10. člen
(1) Proizvajalec ali pridobitelj mazalnih olj je dolžan davčnemu organu prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju takse, prične, spremeni ali preneha.
(2) Proizvajalec ali pridobitelj mazalnih olj, ki prvič postane zavezanec, mora pri davčnem organu vložiti prijavo za evidentiranje najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(3) Proizvajalec ali pridobitelj mazalnih olj mora v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti le-to prijaviti, prekinitev oziroma ustavitev opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov pa mora prijaviti nemudoma.
(4) V primerih iz prejšnjih odstavkov tega člena mora proizvajalec ali pridobitelj mazalnih olj predložiti davčnemu organu prijavo na obrazcu »TAKSA-mazalna olja-Prijava« iz Priloge 2 te uredbe.
11. člen
Če proizvajalec ali pridobitelj mazalnih olj preneha opravljati dejavnost, davčni organ odloči o izbrisu iz evidence iz 12. člena te uredbe po uradni dolžnosti ali na zahtevo proizvajalca oziroma pridobitelja.
12. člen
(1) Davčni organ vzpostavi in vodi posebno evidenco proizvajalcev oziroma pridobiteljev mazalnih olj.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca oziroma pridobitelja ter davčno številko,
– vrsto mazalnih olj, na katere se nanaša prijava dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju takse, in
– začetek opravljanja dejavnosti.
IV. VRAČILO PLAČANE TAKSE
13. člen
(1) Do vračila plačane takse je upravičen proizvajalec, pridobitelj mazalnih olj, uvoznik ali druga pravna oseba, ki mazalna olja ali avtomobile, stroje in druge naprave, ki vsebujejo mazalna olja, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi, če k zahtevku za vračilo takse priloži dokumente, ki dokazujejo, da je bila taksa za mazalna olja plačana in da je bilo blago iznešeno iz območja Republike Slovenije ali izvoženo iz območja Skupnosti.
(2) Zahtevek za vračilo takse iz prejšnjega odstavka vlagatelj predloži ministrstvu, pristojnemu za okolje, v roku 30 dni po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo takse. Zahtevku mora vlagatelj predložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila takse in sicer: dokazilo o vplačilu takse, račun, ki ga je izstavil kupcu mazalnih olj ali avtomobilov, strojev in drugih naprav, ki vsebujejo mazalna olja, in prevozno listino ali drug dokument, iz katerega sta razvidna ime in naslov prejemnika mazalnih olj, ali izvozno carinsko deklaracijo, če gre za izvoz.
V. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja pristojen davčni in carinski organ.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
(1) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo takse, če pri uvozu mazalnih olj carinskemu organu ne predloži pravilnih podatkov o uvoženem mazalnem olju, če to povzroči ali bi lahko povzročilo, da se taksa ne plača ali da bi se plačala v manjšem znesku, kot je določeno s to uredbo.
(2) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec ali pridobitelj mazalnih olj:
– proda mazalno olje brez plačila takse,
– ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati takso,
– ne predloži pravočasno obračuna takse,
– z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun takse, oziroma predloži neresnične podatke.
(3) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(1) Za blago, ki je bilo iznešeno iz območja Republike Slovenije ali izvoženo v tretjo državo, lahko upravičenci uveljavljajo vračilo plačane takse za takso, ki je bila vplačana po 1. maju 2004.
(2) Do uveljavitve drugačne ureditve ministrstvo, pristojno za okolje, posreduje odločbe o vračilu takse davčnemu organu, ki izvrši izplačilo vračila plačane takse upravičencem.
17. člen
(1) Globe iz 15. člena te uredbe se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/91, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01).
(2) Določbe četrtega odstavka 15. člena te uredbe, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/93).
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 2/02, 20/02 in 46/04).
(2) Do sprejema sklepa iz 6. člena te uredbe se za znesek takse uporablja znesek iz Sklepa o znesku takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 3/02).
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike.
Št. 423-16/2001-5
Ljubljana, dne 26. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0245
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik