Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2004 z dne 26. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2004 z dne 26. 8. 2004

Kazalo

4206. Aneks h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti, stran 11439.

V skladu z 61. členom Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03) in na podlagi Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) sklepajo:
Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za promet in zveze kot predstavnika delodajalcev ter
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije kot predstavnik delojemalcev
A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za poštne in kurirske dejavnosti
1. člen
V Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03) se za 14. členom doda nov 14.a člen, ki se glasi:
14.a člen
(Disciplinske sankcije)
(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko delodajalec izreče naslednje disciplinske sankcije:
– opomin,
– denarno kazen.
(2) Denarno kazen delodajalec lahko izreče največ v višini do 15% povprečne plače odgovornega delavca, izplačane za pretekle tri mesece pred kršitvijo pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Denarna kazen sme trajati največ do šest mesecev.
(3) Sklep o disciplinski odgovornosti z izrečeno denarno kaznijo je izvršilni naslov in se izvrši najkasneje v 30 dneh po vročitvi sklepa delavcu.
2. člen
Za 70. členom se dodajo novi 70.a do 70.c členi, ki se glasijo:
70. a člen
(enotni usklajevalni znesek)
V skladu z dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 se določi enotni usklajevalni znesek v višini 8.404 SIT bruto, ki se aplicira na bruto plačo vsakega zaposlenega po kolektivni pogodbi.
70.b člen
(1) Usklajevalni znesek iz 70.a člena se obračunava kot poseben dodatek k plači za mesec avgust 2004.
(2) Če so se plače v letu 2004 pri delodajalcu do navedenega datuma že povečale, se ob izplačilu plač za mesec avgust 2004 izplača le razlika do enotnega usklajevalnega zneska.
(3) Dodatek se izplačuje vse dokler se ne vključi v sistem plač v kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti.
70. c člen
Podpisniki kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti bomo določili usklajevalni znesek za leto 2005 najkasneje do konca meseca marca leta 2005.
3. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. avgusta 2004 dalje.
Ljubljana, dne 19. julija 2004.
Podpisniki:
Predstavnik delojemalcev:
 
ZSSS-Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l. r.
 
Predstavnika delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Predsednik Združenja
delodajalcev Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik Upravnega odbora
Zdenko Pavček l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 3. 8. 2004 pod zap. št. 63/2 in št. spisa 104-01-001/03-004.

AAA Zlata odličnost