Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4031. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, stran 10888.

Na podlagi petega odstavka 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02 in 57/03) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
1. člen
V Pravilniku o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 59/02) se v 4. členu besedilo »Urada Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: urad)« spremeni tako, da se glasi: »Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
2. člen
V 5. členu se v tretji alinei za besedo »pravilnika« doda besedilo »ter zagotoviti ustrezno literaturo oziroma študijsko gradivo«.
3. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Med strokovnjaki iz prejšnjega odstavka morata biti diplomirani inženir gradbeništva in diplomirani varnostni inženir z opravljenim strokovnim izpitom s področja stroke in opravljenim preizkusom znanja za koordinatorje na podlagi 8. člena uredbe in tega pravilnika.«
V tretjem odstavku se besedilo »Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« spremeni tako, da se glasi: »ministrstvo«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedna zveza »pri uradu« spremeni v besedno zvezo »pri ministrstvu«.
V drugem odstavku se za tretjo alineo dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
»– študijski primer varnostnega načrta,
– seznam literature oziroma študijskega gradiva«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedna zveza »Direktor urada« spremeni v besedno zvezo »Minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
V prvem stavku drugega odstavka se besedna zveza »direktor urada« spremeni v besedo »minister«. V drugem stavku drugega odstavka se črta »urad,« in za besedo »delo« doda oklepaj, ki se glasi »(v nadaljnjem besedilu: inšpektorat)«.
6. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »inšpekcija za delo« spremeni tako, da se glasi: »inšpektorat«.
7. člen
V 11. in 15. členu se beseda »urad« spremeni v besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
8. člen
V 16., 18., 19., 24. in 25. členu se beseda »urad« spremeni v besedo »inšpektorat« v ustreznem sklonu.
9. člen
V prvem stavku prvega odstavka 20. člena se besedna zveza »Direktor urada« spremeni v »Glavni republiški inšpektor za delo«. V drugem stavku prvega odstavka se črta »urad,« in besedilo »Inšpektorat Republike Slovenije za delo« spremeni v »inšpektorat«.
10. člen
V drugem odstavku 22. člena se besedna zveza »direktor urada« spremeni v »glavni republiški inšpektor za delo«.
11. člen
V prilogah II in III se »Urad RS za varnost in zdravje pri delu« spremeni v »Inšpektorat Republike Slovenije za delo«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02/004/04-010
Ljubljana, dne 30. julija 2004.
EVA 2004-2611-0051
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost