Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004

Kazalo

2774. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje, stran 7833.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 25. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja Mestne občine Celje, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Mestne občine Celje.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša za prvega novorojenca 25.000 SIT, za drugega novorojenca 30.000 SIT ter za tretjega in vsakega nadaljnjega novorojenca 40.000 SIT.
O spremembi višine pomoči odloča Mestni svet mestne občine Celje s sklepom.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Pravico do pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta oba državljana Republike Slovenije in imata stalno bivališče v Mestni občini Celje.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno bivališče v Mestni občini Celje.
5. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravica do pomoči preneha.
III. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem zagotovitve sredstev v rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2004.
7. člen
Rok za vložitev pisne vloge za uveljavitev pravice do pomoči za leto 2004 je najkasneje šest mesecev od objave tega pravilnika.
Št. 15301-0005/2004
Celje, dne 25. maja 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.