Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004

Kazalo

2302. Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi, stran 6761.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena, drugega odstavka 51. člena in drugega odstavka 56. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in za izvajanje 6. člena v povezavi z 2. točko prvega odstavka 16. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za izkoriščanje in priznavanje naravne mineralne vode ter pogoje za dajanje predpakirane naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode v promet, seznam sestavin naravnih mineralnih vod, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, dopustne mejne vrednosti teh sestavin in zahteve za označevanje nekaterih sestavin, pogoje za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, za izločanje železovih, manganovih, žveplovih in arzenovih spojin iz naravnih mineralnih vod ali izvirskih vod, in zahteve za označevanje za tako obdelane vode, kot je določeno v Direktivi Sveta 80/777/EGS z dne 15. julija 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (UL L 229, 30. 8. 1980) s spremembami, ter Direktivi Komisije 2003/40/ES z dne 16. maja 2003 o uvedbi seznama, mejnih koncentracijskih vrednosti in zahtev v zvezi z označevanjem sestavin naravnih mineralnih vod in pogojev za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, za obdelavo naravnih mineralnih vod in izvirskih vod (UL L 126, 22. 5. 2003).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za naravno mineralno vodo, ki se na izviru uporablja v zdravilne namene v naravnih zdraviliščih in termah.
2. člen
(označevanje)
Predpakirana naravna mineralna voda, izvirska voda in namizna voda mora biti v prometu označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
(meroslovne zahteve)
Nazivna oziroma neto količina, dovoljeno negativno odstopanje ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirano naravno mineralno vodo, izvirsko vodo in namizno vodo morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
II. POSEBNE DOLOČBE
1. Naravna mineralna voda
4. člen
(definicija)
(1) Naravna mineralna voda je voda, ki poleg mikrobioloških zahtev iz 5. člena tega pravilnika, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
a) ima svoj izvor v podzemnem vodnem viru, zaščitenim pred kakršnokoli možnostjo kontaminacije in izteka ali se črpa na izviru iz enega ali več naravnih iztokov ali vrtin;
b) ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode, ki izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambno-fiziološke učinke;
c) ima enako čistost kot na izvoru; pri čemer morajo lastnosti iz b) in c) točke tega odstavka, zaradi podzemnega izvora vode, ostati nespremenjene.
(2) Sestava, temperatura in druge pomembne lastnosti naravne mineralne vode morajo biti stalne v okviru naravnih nihanj. Na lastnost naravne mineralne vode še zlasti ne smejo vplivati morebitna nihanja v pretoku vode na izviru.
(3) Odstopanje od srednjih letnih izmerjenih vrednosti za glavne sestavine, značilne za posamezno naravno mineralno vodo, je lahko največ ±15%.
5. člen
(mikrobiološke zahteve)
(1) Naravna mineralna voda na izviru in naravna mineralna voda, ki je v prometu, ne sme vsebovati:
– parazitov in njihovih razvojnih oblik ter patogenih mikroorganizmov;
– bakterij vrste Escherichia coli, drugih koliformnih bakterij, enterokokov ter bakterij vrste Pseudomonas aeruginosa v 250 ml vzorca;
– sporogenih sulfitreducirajočih anaerobnih bacilov v 50 ml vzorca.
(2) V naravni mineralni vodi na izviru skupno število enot, ki tvorijo kolonije mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje (v nadaljnjem besedilu: število mikroorganizmov), ne sme presegati naslednjih vrednosti:
– 5 v 1 ml pri temperaturi 37 °C in 24-urni inkubaciji na hranljivem agarju;
– 20 v 1 ml pri temperaturi 20 do 22 °C in 72-urni inkubaciji na hranljivem agarju.
(3) V naravni mineralni vodi na izviru mora število mikroorganizmov, ki izhajajo iz naravnega okolja, ustrezati njenemu običajnem številu mikroorganizmov, kar dokazuje, da je izvir zaščiten pred kakršnokoli kontaminacijo.
(4) Običajno število mikroorganizmov iz prejšnjega odstavka pomeni sprejemljivo stalno število mikroorganizmov na izviru pred katerimkoli dovoljenim postopkom obdelave. Vrsta in število teh mikroorganizmov, ki so upoštevani v postopku priznavanja naravne mineralne vode, morajo biti preverjeni najmanj enkrat letno v skladu s 5. točko priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) V naravni mineralni vodi, ki je v prometu, se mora število mikroorganizmov ugotavljati najpozneje v 12 urah po polnjenju naravne mineralne vode, katera mora biti v tem času shranjena pri temperaturi 5 (C ±3 (C in ne sme presegati naslednjih vrednosti:
– 20 v 1 ml pri temperaturi 37 °C in 24-urni inkubaciji na hranljivem agarju;
– 100 v 1 ml pri temperaturi 20 do 22 °C in 72-urni inkubaciji na hranljivem agarju.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vsebuje naravna mineralna voda, ki je v prometu, tudi večje število mikroorganizmov, če je le-to posledica običajnega povečanja števila mikroorganizmov, ki jih je naravna mineralna voda imela na izviru in pod pogojem, da je voda organoleptično ustrezna.
6. člen
(pogoji za izkoriščanje izvirov in dajanje v promet)
(1) Naravna mineralna voda se lahko izkorišča samo iz izvirov, katerih uporabo je z odločbo dovolilo ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.
(2) Naravna mineralna voda iz prejšnjega odstavka se lahko polni in daje v promet, če izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega pravilnika.
(3) Oprema za izkoriščanje izvira naravne mineralne vode mora biti takšna, da se prepreči kakršnakoli možnost kontaminacije in da se ohranijo enake lastnosti, kot jih ima naravna mineralna voda na izviru, zato:
– mora biti izvir naravne mineralne vode ali njegov iztok zaščiten pred možnostjo kontaminacije;
– mora biti tehnična oprema (npr. zajetja, cevovodi in rezervoarji) izdelana iz materialov, primernih za pitno vodo, ter takšna, da se prepreči vsaka kemijska, fizikalno-kemijska ali mikrobiološka sprememba te vode;
– morajo pogoji izkoriščanja, še posebej prostor in naprave za pranje in polnjenje, ustrezati higienskim zahtevam, kar velja tudi za embalažo, ki mora biti obdelana ali izdelana tako, da ne vpliva na mikrobiološke in kemijske lastnosti naravne mineralne vode;
– je prepovedan prevoz naravne mineralne vode v drugačni embalaži kot tisti, v kateri se daje v promet;
– mora prenos naravne mineralne vode od izvira do polnilnice potekati izključno po cevovodih, ki morajo biti izdelani tako, da je onemogočena kakršnakoli kontaminacija.
(4) Če se med izkoriščanjem izvira in naravne mineralne vode v prometu ugotovi, da je voda kontaminirana in ne ustreza mikrobiološkim in kemijskim zahtevam iz tega pravilnika, ali če okoliščine kažejo na neko drugo kontaminacijo izvira, mora oseba, ki izkorišča izvir, takoj prekiniti vse postopke, še zlasti postopek polnjenja oziroma dajanja v promet, dokler se ne odpravi vzrok za kontaminacijo in voda ponovno izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
7. člen
(postopki obdelave)
(1) Naravna mineralna voda na izviru oziroma v postopku polnjenja je lahko obdelana le z naslednjimi postopki:
a) z izločanjem njenih neobstojnih sestavin (npr. železove in žveplove spojine), s postopkom filtracije ali dekantiranja, ki lahko vključuje tudi postopek predhodne oksidacije, če ta postopek ne spremeni sestave naravne mineralne vode glede njenih značilnih sestavin;
b) z izločanjem železovih, manganovih in žveplovih spojin ter arzena iz določenih naravnih mineralnih vod s pomočjo zraka, obogatenega z ozonom, če ta postopek ne spremeni sestave naravne mineralne vode glede njenih značilnih sestavin;
c) z izločevanjem neželenih sestavin, razen tistih iz a) in b) točke tega odstavka, če ta postopek ne spremeni sestave naravne mineralne vode glede njenih značilnih sestavin;
č) s popolnim ali delnim odvzemom prostega ogljikovega dioksida z izključno fizikalnimi postopki;
d) z uvajanjem ali ponovnim uvajanjem ogljikovega dioksida, v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(2) Prepovedan je vsak postopek obdelave naravne mineralne vode, ki bi lahko spremenil običajno število mikroorganizmov, kot je razkuževanje s katerimikoli sredstvi, dodajanje bakteriostatičnih sredstev oziroma uporaba kateregakoli drugega postopka.
8. člen
(pogoji za uporabo oksidacije z ozonom)
(1) Uporabo obdelave naravnih mineralnih vod z zrakom, obogatenim z ozonom, se mora predhodno sporočiti organizaciji iz 17. člena tega pravilnika, ki zagotovi, da:
(a) se uporaba take obdelave utemelji s sestavo vode glede na vsebnost železovih, manganovih, žveplovih in arzenovih spojin;
(b) proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi z obdelavo naravne mineralne vode z zrakom, obogatenim z ozonom in jamči, da je obdelava učinkovita in varna. Proizvajalec mora organizaciji iz 17. člena tega pravilnika omogočiti preverjanje.
(2) Za obdelavo naravnih mineralnih vod z zrakom, obogatenim z ozonom, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) z obdelavo se ne sme spremeniti fizikalno-kemijska sestava naravne mineralne vode glede značilnih sestavin;
(b) pred obdelavo mora naravna mineralna voda izpolnjevati mikrobiološke zahteve iz 5. člena tega pravilnika;
(c) obdelava ne sme povzročiti nastanek spojin s koncentracijo, ki presega najvišjo mejno vrednost, določeno v Tabeli 3 priloge 1 tega pravilnika ali spojin, ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi.
9. člen
(embalaža)
Embalaža za polnjenje naravne mineralne vode mora biti takšna, da preprečuje kakršnokoli možnost kontaminacije ali potvorbe naravne mineralne vode, glede migracij sestavin embalaže pa mora ustrezati pogojem iz predpisov, ki urejajo izdelke in snovi, ki prihajajo v stik z živili.
10. člen
(uporaba)
Naravna mineralna voda se lahko uporablja za proizvodnjo brezalkoholnih pijač.
1.1. Razvrščanje in označevanje
11. člen
(poimenovanje)
Naravna mineralna voda, ki vsebuje ogljikov dioksid, se po vsebnosti in izvoru ogljikovega dioksida, razvršča in poimenuje kot naravna mineralna voda:
– z naravno vsebnostjo ogljikovega dioksida, ki ima po morebitni pripravi in polnjenju enako vsebnost ogljikovega dioksida kot na izviru, tudi v primeru, ko se zaradi priprave naravne mineralne vode ogljikov dioksid sprošča in se ga pozneje nadomesti z ustrezno količino iz istega izvira;
– z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom, ki ima po morebitni pripravi in polnjenju višjo vsebnost ogljikovega dioksida kot na izviru;
– z dodanim ogljikovim dioksidom, kateri je dodan ogljikov dioksid, ki ni iz istega izvira kot naravna mineralna voda;
– brez ogljikovega dioksida, ki vsebuje le količino ogljikovega dioksida, katera je potrebna za ohranjanje hidrogenkarbonatnega ravnotežja.
12. člen
(dodatne navedbe)
(1) Označba za predpakirano naravno mineralno vodo mora, poleg imena iz prejšnjega člena, vsebovati še podatke o:
– kemijski sestavi, ki navaja značilne sestavine;
– kraju izkoriščanja in imenu izvira;
– postopku obdelave, če je bila naravna mineralna voda obdelana s katerim od postopkov iz 7. in 8. člena tega pravilnika.
(2) Če je naravna mineralna voda iz tretje alinee prejšnjega odstavka obdelana z zrakom, obogatenim z ozonom, mora biti na označbi v bližini podatka o kemijski sestavi, ki navaja značilne sestavine, navedeno »naravna mineralna voda, obdelana z odobrenim postopkom oksidacije z zrakom, obogatenim z ozonom«.
(3) Na označbi se lahko navede ime kraja, vasi ali pokrajine, če se takšno ime nanaša na naravno mineralno vodo, katere izvir se izkorišča na kraju, ki je naveden na označbi, ter pod pogojem, da navedeno ime ni zavajajoče glede kraja izkoriščanja izvira.
(4) Naravna mineralna voda, ki izvira iz istega izvira, je lahko v prometu le pod eno blagovno znamko.
(5) Če vključuje označba oziroma blagovna znamka ime izvira ali kraja, ki se razlikuje od imena izvira ali kraja njegovega izkoriščanja, mora biti ime izvira ali kraja navedeno s črkami, ki so najmanj enkrat in pol višje in širše kot največje črke na označbi oziroma blagovni znamki naravne mineralne vode.
13. člen
(prepoved označb)
(1) Pri naravni mineralni vodi v prometu in njenem reklamiranju je prepovedano uporabljati označbe, blagovne znamke, zaščitne znamke, slike ali druge navedbe, ki bi navajale lastnosti, ki jih naravna mineralna voda nima, zlasti glede izvora, rezultatov analize, datuma izdaje dovoljenja za njeno izkoriščanje in drugih navedb.
(2) Pri predpakirani naravni mineralni vodi, ki ni bila priznana v skladu s tem pravilnikom, je prepovedano uporabljati označbe, ki bi lahko povzročile zamenjavo z naravno mineralno vodo, še zlasti glede uporabe označbe »mineralna voda«.
(3) Prepovedana je uporaba označb ali navedb, da ima naravna mineralna voda lastnosti, ki preprečujejo nastanek obolenj ali zagotavljajo oziroma pospešujejo njihovo zdravljenje, razen navedb iz 14. člena tega pravilnika.
14. člen
(posebne navedbe)
(1) Naravna mineralna voda je lahko označena s posebnimi navedbami oziroma podatki iz priloge 2, ki sestavni del tega pravilnika, če izpolnjuje v tej prilogi navedene kriterije. Če ti kriteriji niso posebej navedeni, morajo navedbe oziroma podatki temeljiti na fizikalno-kemičnih analizah ter po potrebi farmakoloških, fizioloških in kliničnih raziskavah iz priloge 1 tega pravilnika, opravljenih v skladu z znanstveno priznanimi in preverjenimi postopki.
(2) Minister, pristojen za zdravje, lahko na označbi dovoli navedbo »spodbuja prebavo«, »lahko deluje blago odvajalno« ali podobne navedbe. Dovoli lahko tudi vključitev drugih navedb, če te niso v nasprotju s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Pogoji za vsebnost določenih sestavin v naravni mineralni vodi, ki je primerna za pripravo hrane za dojenčke, ter dodatne pogoje za uporabo navedbe primerna za pripravo hrane za dojenčke, lahko določijo drugi predpisi.
(4) Na označbi naravne mineralne vode s koncentracijo fluorida, ki presega 1,5 mg/l, se mora navesti »vsebuje več kot 1,5 mg/l fluorida: ni primerna za redno uživanje za dojenčke in otroke, mlajše od 7 let«. Ta navedba se na označbi iz prvega odstavka tega člena navede v neposredno bližino trgovskega imena ter mora biti jasna in vidna.
1.2. Postopek priznavanja
15. člen
(ministrstvo)
Voda, ki izvira iz tal Republike Slovenije, je lahko v prometu z označbo naravna mineralna voda, če je njeno označbo z odločbo priznalo ministrstvo, pristojno za prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
16. člen
(postopek)
(1) Vlogo za priznanje označbe naravne mineralne vode (v nadaljnjem besedilu: vloga) vloži na ministrstvo proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). K vlogi mora priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so izpolnjeni pogoji za priznanje po tem pravilniku.
(2) Priložena dokumentacija mora vsebovati:
1. rezultate raziskav, določenih v prilogi 1 tega pravilnika, ki jih opravi pristojna organizacija iz 17. člena tega pravilnika, in sicer:
– na izviru,
– po kateremkoli postopku obdelave, določenem v 7. in 8. členu tega pravilnika,
– po polnjenju;
2. poročilo o opravljenem prvem pregledu.
(3) Ministrstvo z odločbo o priznanju označbe naravna mineralna voda (v nadaljnjem besedilu: odločba) prizna naravno mineralno vodo, če vsebuje vloga vse podatke in dokumente, ki jih določata zakon, ki ureja kmetijstvo, in ta pravilnik, in je zanjo izdano pozitivno mnenje ekspertne komisije iz 18. člena tega pravilnika.
17. člen
(prvi in redni pregled)
(1) Prvi pregled na izviru naravne mineralne vode opravi organizacija, ki jo na podlagi javnega razpisa določi minister, pristojen za prehrano. Pregled se opravi glede kriterijev za priznavanje naravne mineralne vode iz priloge 1 tega pravilnika, razen 1. točke poglavja A, kateregakoli postopka obdelave iz 7. in 8. člena tega pravilnika in ustreznosti opreme za izkoriščanje njenega izvira. Na podlagi ugotovitev pregleda izda organizacija vlagatelju poročilo o opravljenem pregledu, iz katerega mora biti razvidno, ali voda izpolnjuje predpisane pogoje za njeno priznanje in izkoriščanje iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Redni pregled naravne mineralne vode v polnilnici pred polnjenjem opravi organizacija iz prejšnjega odstavka najmanj enkrat letno, iz poročila pa mora biti razvidno, ali naravna mineralna voda izpolnjuje predpisane pogoje za izkoriščanje in dajanje v promet iz 6. člena tega pravilnika. Poročilo o pregledu mora organizacija poslati na ministrstvo.
(3) Stroški prvega pregleda bremenijo vlagatelja, stroški rednih pregledov pa proizvajalca.
18. člen
(ekspertna komisija)
(1) Minister, pristojen za prehrano, imenuje za izdajo mnenja o priznanju označbe naravna mineralna voda ekspertno komisijo, ki jo sestavljajo po en predstavnik ministrstva, pristojnega za prehrano, ministrstva, pristojnega za zdravje, ministrstva, pristojnega za okolje, in strokovnjaki s področja poznavanja naravnih mineralnih vod.
(2) Ekspertna komisija preuči vlogo za priznanje označbe naravne mineralne vode in o njej poda mnenje.
(3) Iz proračuna Republike Slovenije se zagotovijo finančna sredstva za potrebe delovanja ekspertne komisije.
19. člen
(naravna mineralna voda, ki ne izvira iz tal na območju RS)
(1) Naravna mineralna voda, ki izvira iz tal države članice Evropske unije, in je v prometu, mora biti priznana kot naravna mineralna voda s strani pristojnega organa katerekoli države članice Evropske unije.
(2) Za priznavanje naravne mineralne vode, ki izvira v državi, ki ni članica Evropske unije, se smiselno uporabljajo določbe iz 15. in 16. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ministrstvo z odločbo prizna naravno mineralno vodo, če priloži vlagatelj k vlogi ali:
– uradni dokument o priznanju pristojnega organa te države, s katerim dokazuje, da naravna mineralna voda ustreza enakim kriterijem za priznavanje in enakim pogojem za izkoriščanje in dajanje v promet, kot je določeno s tem pravilnikom, ter je zanjo izdano pozitivno mnenje ekspertne komisije;
– potrdilo, da je že bila priznana s strani pristojnega organa v katerikoli državi članici Evropske unije.
(4) Veljavnost uradnega dokumenta države izvoznice iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljša od dveh let, pred potekom veljavnosti pa jo je potrebno obnoviti. Priznanje preneha veljati, če uradni dokument ni pravočasno predložen.
20. člen
(evidenca)
Ministrstvo vodi evidenco priznanih označb naravnih mineralnih vod v Republiki Sloveniji, ki vsebuje blagovno znamko, ime izvira, kraj izkoriščanja ter podatke o vlagatelju.
21. člen
(objava in sporočanje)
Ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije objavi blagovno znamko, ime izvira in kraj izkoriščanja priznane naravne mineralne vode, v primeru, da naravna mineralna voda izvira iz tal tretje države, pa tudi državo proizvajalca. Naštete podatke ministrstvo sporoči tudi Komisiji Evropske unije.
22. člen
(zaščitni znak)
Priznana naravna mineralna voda je lahko označena tudi z zaščitnim znakom, ki ga podeli ministrstvo v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za podelitev zaščitnega znaka za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
2. Izvirska voda
23. člen
(definicija)
(1) Izvirska voda je voda, ki ima enako čistost kot na izvoru, ne vsebuje onesnaževalcev ter se polni na izviru.
(2) Voda iz prejšnjega odstavka, ki je v prometu, se označi kot izvirska voda.
24. člen
(pogoji za izkoriščanje in dajanje v promet)
(1) Glede pogojev za izkoriščanje in dajanje v promet, mikrobioloških zahtev in postopkov obdelave izvirske vode se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki veljajo za naravno mineralno vodo.
(2) Če je izvirska voda iz prejšnje alinee obdelana z zrakom, obogatenim z ozonom, mora biti na označbi navedeno »voda, obdelana z odobrenim postopkom oksidacije z zrakom, obogatenim z ozonom«.
(3) Fizikalno-kemijske lastnosti izvirske vode, z izjemo organskih in anorganskih onesnaževalcev, ki ne smejo biti prisotni, morajo ustrezati pogojem iz predpisa, ki ureja pitno vodo.
(4) Vsebnost snovi ne sme presegati mejnih vrednosti iz tabele 1 v prilogi 1 tega pravilnika.
(5) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja pristojna organizacija iz 17. člena tega pravilnika.
25. člen
(označevanje)
(1) Označba za predpakirano izvirsko vodo mora, poleg imena, vsebovati še naslednje podatke:
– kraj izkoriščanja izvira in ime izvira;
– vse morebitne postopke obdelave iz 7. in 8. člena tega pravilnika.
(2) Na označbi za izvirsko vodo se lahko navede ime kraja, vasi ali pokrajine, če se takšno ime nanaša na izvirsko vodo, katere izvir se izkorišča na kraju, ki je naveden na označbi, ter pod pogojem, da navedeno ime ni zavajajoče glede kraja izkoriščanja izvira.
(3) Izvirska voda, ki izvira iz istega izvira, je lahko v prometu le pod eno blagovno znamko.
(4) Če vključuje označba oziroma blagovna znamka za izvirsko vodo ime izvira ali kraja, ki se razlikuje od imena izvira ali kraja njegovega izkoriščanja, mora biti ime izvira ali kraja navedeno s črkami, ki so najmanj enkrat in pol višje in širše kot največje črke na označbi oziroma blagovni znamki izvirske vode.
3. Namizna voda
26. člen
(definicija)
(1) Namizna voda je voda, ki je pripravljena iz pitne vode oziroma naravne mineralne vode oziroma izvirske vode in lahko vsebuje eno ali več dodanih snovi iz drugega odstavka tega člena, dodano morsko vodo ter dodani ogljikov dioksid.
(2) Za pripravo namizne vode je vodi dovoljeno dodajati naslednje snovi: natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid, natrijev karbonat, kalcijev karbonat, natrijev hidrogenkarbonat, magnezijev karbonat, natrijev sulfat, magnezijev sulfat in natrijev fluorid.
(3) Vse dodane snovi iz prejšnjega odstavka morajo glede čistosti ustrezati pogojem iz predpisa, ki ureja merila čistosti za aditive.
27. člen
(pogoji za dajanje v promet)
Namizna voda mora, glede fizikalno-kemijskih in mikrobioloških lastnosti, izpolnjevati pogoje iz predpisa, ki ureja pitno vodo, glede vsebnosti snovi, ki so lahko zdravju škodljive, pa mora ustrezati pogojem iz 4.6 točke priloge 1 tega pravilnika.
28. člen
(označevanje)
(1) Namizna voda, ki je v prometu, mora biti označena kot namizna voda.
(2) Namizna voda, ki vsebuje najmanj 570 miligramov natrijevega hidrogenkarbonata na liter, ter vsebuje ogljikov dioksid, se lahko označi kot sodavica.
(3) Namizna voda, ki ima dodano morsko vodo, mora imeti dodano navedbo »s…% morske vode«.
(4) Na označbi za namizno vodo je prepovedano uporabljati kakršnakoli imena, blagovne znamke, zaščitne znamke, slike, risbe, simbolične ali druge označbe, ki bi lahko povzročile zamenjavo z naravno mineralno vodo ali izvirsko vodo.
III. DODAJANJE AROME
29. člen
(poimenovanje)
Naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi je dovoljeno dodajati aromo, pod pogojem, da je v prometu označena kot aromatizirana pijača. Lahko ima dodatno označbo kot …voda z aromo… (npr. izvirska voda z aromo limone ipd.).
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN NADZOR
30. člen
(preskušanje in spremljanje kakovosti)
(1) Za ugotavljanje skladnosti naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode z zahtevami tega pravilnika za namene inšpekcijskega nadzora ter za spremljanje kakovosti se uporabljajo preverjene in znanstveno utemeljene analizne metode, ki morajo biti preverjene na naslednje kriterije:
– specifičnost,
– točnost,
– natančnost (ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost znotraj laboratorija ter med laboratoriji),
– meja zaznave,
– občutljivost,
– praktičnost in uporabnost,
– meja določanja,
– drugi kriteriji po izbiri.
(2) Vrednosti natančnosti iz tretje alinee prejšnjega odstavka se pridobijo z medlaboratorijskim primerjalnim preskušanjem, ter se izrazijo, v skladu z mednarodnim standardom (SIST ISO 5725) o medlaboratorijskih preskušanjih.
(3) Kriteriji analiznih metod za analiziranje snovi iz tabele 2 priloge 1 so navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prehodne določbe)
Do določitve organizacije za ugotavljanje skladnosti naravne mineralne vode po tem pravilniku ugotavljata skladnost Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.
32. člen
(prehodno obdobje)
(1) Predpakirana naravna mineralna voda od 1. januarja 2006 ne sme glede sestavin presegati najvišjih mejnih vrednosti iz Tabele 2 priloge 1 tega pravilnika, od 1. januarja 2008 pa tudi glede mejnih vrednosti fluoridov in niklja.
(2) Predpakirana naravna mineralna voda ter izvirska voda morata biti glede označevanja iz drugega odstavka 12. člena in drugega odstavka 24. člena tega pravilnika v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 1. julija 2004. Predpakirana naravna mineralna ter izvirska voda, ki je polnjena in označena pred 1. julijem 2004, je lahko v prometu do porabe zalog.
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Mejne vrednosti fluoridov in niklja, določene v Tabeli 1 priloge 1 tega pravilnika, prenehajo veljati 1. januarja 2008, mejne vrednosti ostalih snovi iz navedene tabele pa 1. januarja 2006.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 62/03).
34. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen Tabele 2 priloge 1 tega pravilnika, ki začne za mejne vrednosti fluoridov in niklja veljati 1. januarja 2008, za mejne vrednosti ostalih snovi iz navedene tabele pa 1. januarja 2006.
Št. 324-01-38/2004
Ljubljana, dne 23. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0008
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost