Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2284. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, stran 6658.

Na podlagi 18., 32., 38., 43., 69. in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 53/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izvajanju zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
1. poglavje
IZVZEM PRIHODKOV OD UDELEŽBE NA DOBIČKU
1. člen
(način izvzetja dividend po 18. členu ZDDPO)
Dividende se izvzemajo iz davčne osnove zavezanca po 18. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04, v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-1) na način, da zavezanec v davčnem obračunu iz prihodkov izvzame te dividende, ki jih je v davčnem obračunu predhodno vključil med prihodke.
2. člen
(pogoji za izvzetje)
(1) Udeležba prejemnika iz 1. točke prvega odstavka 18. člena ZDDPO-1 pomeni neposredno udeležbo.
(2) Pogoj iz 2. točke prvega odstavka 18. člena ZDDPO-1 je izpolnjen, če traja kvalificirana udeležba od vključno določenega dne meseca (v nadaljnjem besedilu: začetni dan), ko je takšna udeležba dosežena, do preteka tistega dne v mesecu, ki se po svoji številki ujema z začetnim dnem, 24 mesecev kasneje. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, je pogoj izpolnjen, če traja kvalificirana udeležba do preteka zadnjega dne v tem mesecu.
(3) Izplačevalec, rezident Slovenije, izpolnjuje pogoj iz 3. točke prvega odstavka 18. člena ZDDPO-1, če je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb po ZDDPO-1.
(4) Izplačevalec, rezident v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), izpolnjuje pogoj iz 3. točke prvega odstavka 18. člena ZDDPO-1, če izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 18. člena ZDDPO-1.
(5) Izplačevalec, ki ni izplačevalec po tretjem in četrtem odstavku tega člena, izpolnjuje pogoj iz 3. točke prvega odstavka 18. člena ZDDPO-1, če je zavezanec za davek na dobiček, primerljiv takšnemu davku po ZDDPO-1, ter ni rezident države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi z ugodnejšim davčnim okoljem. Merilo, ali se država šteje za državo z ugodnejšim davčnim okoljem, je davčna stopnja obdavčitve dobička družb iz 3. točke prvega odstavka 18. člena ZDDPO-1. Povprečno stopnjo se izračunava, če stopnja obdavčitve dobička družb ni enotna, temveč je na primer progresivna. V primeru države z območji, za katera veljajo znižane splošne stopnje obdavčitve dobička družb, se za namene tega odstavka kot splošna stopnja upošteva ta znižana stopnja.
3. člen
(oblike družb)
Izplačevalec izpolnjuje pogoj iz 1. točke četrtega odstavka 18. člena ZDDPO-1, če ima eno od oblik, navedenih v PRILOGI 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(davki)
(1) Izplačevalec izpolnjuje pogoj iz 3. točke četrtega odstavka 18. člena ZDDPO-1, če je zavezanec za enega od davkov, navedenih v PRILOGI 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali za katerikoli drug davek, ki lahko nadomesti navedene davke.
(2) Davek iz prvega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je izplačevalec rezident za davčne namene, v primeru izplačevalca poslovne enote pa davek v državi, v kateri se poslovna enota nahaja.
5. člen
(odhodki, ki se nanašajo na udeležbo)
Za odhodke iz petega odstavka 18. člena ZDDPO-1 se štejejo zlasti stroški povezani z upravljanjem naložbe, kot so:
– potni stroški, sejnine in drugi dohodki članom uprave in članom nadzornega sveta, ki so nastali v zvezi z upravljanjem naložbe, če bremenijo družbo naložbenico;
– stroški zaposlenih (potni stroški, dnevnice, plače in drugi dohodki), ki se pri družbi naložbenici ukvarjajo z upravljanjem premoženja (upravljanje naložb);
– stroški za upravljanje, ki jih zaračuna družba ali fizična oseba (upravljavec premoženja), ki na podlagi pogodbe upravlja premoženje družbe naložbenice.
6. člen
(bančna garancija)
(1) Bančna garancija iz 18. člena ZDDPO-1 mora imeti naslednje sestavine:
– naziv in sedež banke – garanta,
– naziv naročnika bančne garancije, to je zavezanec, prejemnik dividend
– naziv upravičenca bančne garancije, to je davčni organ,
– datum izdaje in številko bančne garancije,
– podlago za izdajo garancije,
– garantirani znesek,
– zavezo banke za izpolnitev garancije, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,
– trajanje bančne garancije.
(2) Znesek iz šeste alinee prvega odstavka tega člena je enak razliki med izračunanim davkom v davčnem obračunu prejemnika dividend in davkom, ki bi bil izračunan v davčnem obračunu, če zavezanec – prejemnik ne bi izvzel teh dividend iz davčne osnove. Znesek se mora glasiti v slovenskih tolarjih.
(3) Če je prejemnik, ki izvzema dividende iz davčne osnove, poslovna enota nerezidenta, je naročnik bančne garancije davčni zavezanec nerezident.
(4) Stroški v zvezi z bančno garancijo po 18. členu ZDDPO-1 niso odhodki pri določanju davčne osnove po ZDDPO-1.
7. člen
(uveljavljanje odbitka davka za dividende)
(1) Če zavezanec ni izvzel dividend, ki jih je izplačal izplačevalec iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika, iz davčne osnove po 18. členu ZDDPO-1, lahko uveljavlja odbitek tujega davka po devetem poglavju ZDDPO-1.
(2) Če zavezanec ni izvzel dividend, ki jih je izplačal izplačevalec iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, iz davčne osnove po 18. členu ZDDPO-1, lahko uveljavlja zmanjšanje obveznosti za plačilo davka po 73. členu ZDDPO-1.
2. poglavje
OBDAVČENJE, KI VELJA ZA MATIČNE DRUŽBE IN ODVISNE DRUŽBE IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC EU
8. člen
(pogoji, da se davek ne odtegne)
(1) Udeležba prejemnika v izplačevalcu iz 1. točke prvega odstavka 69. člena ZDDPO-1 pomeni neposredno udeležbo.
(2) Pogoj iz 2. točke prvega odstavka 69. člena ZDDPO-1 je izpolnjen, če traja kvalificirana udeležba od vključno določenega dne meseca (v nadaljnjem besedilu: začetni dan), ko je takšna udeležba dosežena, do preteka tistega dne v mesecu, ki se po svoji številki ujema z začetnim dnem, 24 mesecev kasneje. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, je pogoj izpolnjen, če traja kvalificirana udeležba do preteka zadnjega dne v tem mesecu.
9. člen
(oblike družb)
Prejemnik izpolnjuje pogoj iz 3.a) točke prvega odstavka 69. člena ZDDPO-1, če ima eno od oblik, navedenih v PRILOGI 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(davki)
(1) Prejemnik izpolnjuje pogoj iz 3.c) točke prvega odstavka 69. člena ZDDPO-1, če je zavezanec za enega od davkov, navedenih v PRILOGI 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali za katerikoli drug davek, ki lahko nadomesti navedene davke.
(2) Davek iz prvega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je prejemnik rezident, v primeru prejemnika poslovne enote pa davek v državi, v kateri se poslovna enota nahaja.
11. člen
(bančna garancija)
(1) Za posrednika iz drugega odstavka 69. člena ZDDPO-1 se šteje plačnik davka po zakonu, ki ureja davčni postopek.
(2) Bančna garancija iz drugega odstavka 69. člena ZDDPO-1 mora imeti naslednje sestavine:
– naziv in sedež banke – garanta,
– naziv naročnika bančne garancije, to je plačnik davka,
– naziv upravičenca bančne garancije, to je davčni organ,
– datum izdaje in številko bančne garancije,
– podlago za izdajo garancije,
– garantirani znesek,
– zavezo banke za izpolnitev garancije, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,
– trajanje bančne garancije.
Pri izračunu zneska bančne garancije iz drugega odstavka 69. člena ZDDPO-1 se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se pomnoži z razdeljenim zneskom dividend.
(3) Preračunana davčna stopnja se izračuna z uporabo naslednje formule:
stopnja odtegnjenega davka za dividende
1 – stopnja odtegnjenega davka za dividende,
pri tem pa je stopnja odtegnjenega davka 25%.
Preračunana davčna stopnja 25% znaša 33,33%.
(4) Znesek bančne garancije se mora glasiti v slovenskih tolarjih.
(5) Stroški v zvezi z bančno garancijo po 69. členu ZDDPO-1 niso odhodki pri določanju davčne osnove po ZDDPO-1.
3. poglavje
OBDAVČITEV PRI PRENOSU DEJAVNOSTI, ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH IN DELITVAH
12. člen
(oblike družb in davki)
(1) Oblike družb, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, po 1. točki drugega odstavka 32. člena ZDDPO-1, 1. točki drugega odstavka 38. člena ZDDPO-1 in 1. točki drugega odstavka 43. člena ZDDPO-1, so oblike družb, navedene v PRILOGI 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, po 3. točki drugega odstavka 32. člena ZDDPO-1, 3. točki drugega odstavka 38. člena ZDDPO-1 in 3. točki drugega odstavka 43. člena ZDDPO-1, so davki, navedeni v PRILOGI 4, ki je sestavni del tega pravilnika, ali katerikoli drug davek, ki lahko nadomesti navedene davke.
4. poglavje
OBDAVČENJE, KI VELJA V ZVEZI S PLAČILI OBRESTI IN PLAČILI UPORABE PREMOŽENJSKIH PRAVIC MED POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC EU
13. člen
(oblike družb in davki)
(1) Oblike družb, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po 4.a) točki prvega odstavka 70. člena ZDDPO-1, so oblike družb, navedene v PRILOGI 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po 4.c) točki prvega odstavka 70. člena ZDDPO-1, so davki, navedeni v PRILOGI 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po b) točki petega odstavka 70. člena ZDDPO-1, so davki navedeni v PRILOGI 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Davek iz drugega in tretjega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je plačnik ali upravičeni lastnik rezident za davčne namene.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-02-1/03/57
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0054
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost