Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2004 z dne 13. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2004 z dne 13. 4. 2004

Kazalo

1580. Pravilnik o vrednotenju, financiranju, koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v Občini Kočevje, stran 4324.

Na podlagi 3., 7., 9., 21. in 22. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – pop. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US, 28/01 sklep US, 16/02 – sklep US in 51/02), 21. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop., 73/02, 117/02, 43/03 in 108/03 – odl. US), 2. in 4. člena sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34/04) je Občinski svet občine Kočevje na 10. redni seji dne 22. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju, financiranju, koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za vrednotenje športnih objektov, načini financiranja upravljanja s športnimi objekti in koriščenja športnih objektov.
II. VREDNOTENJE FUNKCIONALNEGA OBRATOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV
2. člen
Vrednotenje funkcionalnega obratovanja zajema vrednotenje objektov oziroma delov objektov in površin, namenjenih športu.
Oblikovanje cene najema objektov in površin namenjenih športu
Za izračun cene najemne ure (60 min.) za odkrite in pokrite športne objekte se upošteva elemente izračuna:
– obratovalni stroški (elektrika, voda, ogrevanje, čiščenje, hišniška opravila; komunalne storitve, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo zemljišča, dela po pogodbi in ostali skupni stroški);
– stroški upravljalca (pogodba na podlagi javnega razpisa);
– amortizacija odkritih in pokritih športnih objektov in športne opreme;
– investicijsko vzdrževanje odkritih in pokritih športnih objektov in športne opreme;
– tekoče vzdrževanje odkritih in pokritih športnih objektov in športne opreme.
Osnovna enota najema je čas uporabe (60 min.).
3. člen
Cenik najema oblikuje upravljalec na naslednji način:
a) najemna ura za izvajalce letnega programa športa in najemnike s področja vzgoje in osnovnega šolstva v Občini Kočevje (brez amortizacije);
b) najemna ura za najemnike s področja srednjega šolstva;
c) najemna ura za športna društva in klube, ki niso izvajalci letnega programa športa, rekreacijo, profitne organizacije, negospodarske ustanove iz Kočevja (ekonomska cena);
d) najemna ura za najemnike iz drugih občin in tujce.
4. člen
Upravljalec, izbran na podlagi javnega razpisa, vsako leto izdela predlog cen najemne ure. Cenik, usklajen s pristojnim oddelkom občinske uprave, potrdi župan Občine Kočevje in velja predvidoma za obdobje od julija tekočega leta do julija naslednjega leta ob upoštevanju rasti cen življenjskih stroškov.
III. VIRI FINANCIRANJA UPRAVLJALCA S ŠPORTNIMI OBJEKTI
5. člen
Upravljalec lahko pridobiva sredstva za upravljanje s športnimi objekti:
1. iz občinskega proračuna – sredstva razpisa za upravljanje objekta;
2. iz občinskega proračuna – sredstva za investicije v športne objekte po programu sprejetem na občinskem svetu, kolikor je upravljalec nosilec investicije;
3. sponzorstva, donatorstva…
IV. KORIŠČENJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
6. člen
Prednost pri koriščenju športnih objektov imajo programi šolske vadbe, sledijo programi:
– programi športne vzgoje otrok in mladine;
– programi selektivnega športa otrok in mladine ter kakovostnega, tekmovalnega in vrhunskega športa;
– športna rekreacija;
– ostali programi.
7. člen
Urnik koriščenja športnih objektov za redno šolsko športno vadbo izdela vodstvo šole. Z urnikom vadbe mora šola seznaniti upravljalca objektov.
Celotni urnik vadbe v športnih objektih pripravlja upravljalec športnih objektov v sodelovanju z izvajalci športnih programov.
V. UPRAVLJANJE S ŠPORTNIMI OBJEKTI
8. člen
Način oddaje športnih objektov lokalnega pomena v upravljanje določi s sklepom o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje občinski svet na predlog župana.
Na podlagi sklepa občinskega sveta o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje župan izvede javni razpis za izbor upravljalca.
Javni razpis se objavi na lokalno običajen način ali v uradnem glasilu.
Župan pred objavo razpisa določi petčlansko strokovno komisijo.
Strokovna komisija v skladu z merili in kriteriji, določenimi v razpisu zbere in obdela prijave na razpis in na podlagi programa predlaga županu upravljalca.
Upravljalca na podlagi javnega razpisa izbere župan in z njim sklene ustrezno pogodbo.
9. člen
Upravljalec in lastnik športnih objektov na osnovi tega pravilnika in sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje skleneta medsebojno pogodbo o upravljanju s športnimi objekti, v kateri se opredelijo predvsem:
1. naloge upravljalca
2. objekti in površine, ki jih lastnik objektov daje upravljalcu v upravljanje
3. določitev financiranja
4. nadzor nad gospodarjenjem z nepremičninami, porabo sredstev in koriščenja športnih objektov
5. medsebojne obveznosti naročnika in izvajalca.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Upravljalec vodi finančno poslovanje prihodkov in odhodkov z naslova upravljanja s športnimi objekti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju.
11. člen
Upravljalec posreduje ob polletju in ob koncu leta finančno poročilo o poslovanju in zaključni račun pristojnemu organu lastnika objektov. Prav tako je upravljalec dolžan predložiti druge podatke za katere je zaprošen in iz katerih je razvidno njegovo delovanje in poslovanje.
12. člen
Upravljalec športnih objektov lahko odda poslovne prostore, ki jih ne potrebuje za svoje delovanje ali za izvajanje dogovorjenega letnega programa športa, v najem. Ob tem mora pridobiti soglasje lastnika in skleniti pogodbo o najemu.
13. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vrednotenju, financiranju, koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 99/99).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/04-153
Kočevje, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gr. l. r.