Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1286. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2004, stran 3417.

Na podlagi 29. člena ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 9. redni seji dne 15. 3. 2004 sprejel v drugem branju
O D L O K
o proračunu Občine Vransko za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vransko za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              335.031
    tekoči prihodki (70+71)                   163.167
70   Davčni prihodki                       124.103
    700 Davki na dohodek in dobiček               89.874
    703 Davki na premoženje                   14.143
    704 Domači davki na blago in storitve            20.086
71   Nedavčni prihodki                      39.064
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                      3.549
    711 Takse in pristojbine                   1.554
    712 Nadomestilo za degradacijo
      in uzurpacijo prostora                   10
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           364
    714 Drugi nedavčni prihodki                 33.587
72   Kapitalski prihodki                      2.997
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           2.997
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopredmetenih dolgoročnih sredstev            –
74   Transferni prihodki                     168.867
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij               168.867
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                326.444
40   Tekoči odhodki                        87.242
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            24.428
    401 Prispevki delodajelcev za socialno varnost        3.067
    402 Izdatki za blago in storitve              47.647
    403 Plačila domačih obresti                 9.600
    409 Rezerve                         2.500
41   Tekoči transferi                      126.815
    410 Subvencije                        7.600
    411 Transferi posemeznikom in gospodinjstvom        73.315
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                      24.700
    413 Drugi tekoči domači transferi              21.200
42   Investicijski odhodki                    94.295
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           94.295
43   Investicijski transferi                   18.092
    430 Investicijski transferi                 18.092
III.  Proračunski presežek (I.-II.)                 8.587
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapit. deležev (750+751+752)                   –
75   Prejeta vračila danih posojil                   –
    750 Prejeta vračila danih posojil                –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)   –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
    440 Dana posojila                        –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapit. deležev (IV.-V,)                      –
 
C)   Račun financiranja
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                        –
50   Zadolževanje                           –
    500 Domače zadolževanje                     –
VIII. Odplačilo dolga (550)                     8.587
55   Odplačilo dolga                        8.587
    550 Odplačilo domačega dolga                 8.587
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    –
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)              -8.587
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                  -8.587
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – prejemki in izdatki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del, sestavljen po področjih proračunske porabe in po proračunskih postavkah – podkontih, so priloga temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanja le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah/podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunskega porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevala plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka/podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadla v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino izterjave.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 403-02/01-04
Vransko, dne 15. marca 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost