Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1290. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004, stran 3425.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99) in 101. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 12. seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun mestne občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna. V proračun so vključeni tudi prihodki in odhodki ožjih delov mestne občine (KS in MČ) in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota.
Sestavni del proračuna so še načrt razvojnih programov za obdobje 2004–2007, kadrovski načrt za leto 2004 in 2005, program prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2004 ter načrt nabav in gradenj za leto 2004.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota se za leto 2004 določajo v višini 3.904,706.000 SIT in odhodki v višini 3.904,706.000 SIT, s čimer je proračun izravnan. V prihodke proračuna je v celoti vključen presežek na računih iz preteklega leta v znesku 28,983.000 SIT.
Prihodki in odhodki proračuna so razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v tisoč SIT
------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                        Proračun 2004
------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             3,214.723
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 2,508.101
70  DAVČNI PRIHODKI                     1,976.743
700  Davki na dohodek in dobiček               1,480.923
703  Davki na premoženje                    307.090
704  Domači davki na blago in storitve             188.730
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     531.358
710  Udeležba na dobičku in dohodki premoženja          89.598
711  Takse in pristojbine                     9.007
712  Denarne kazni                        8.520
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev            4.288
714  Drugi nedavčni prihodki                  419.945
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    173.400
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            40.200
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                 133.200
73  PREJETE DONACIJE                        80
730  Prejete donacije iz domačih virov                80
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    533.142
740  Transferni prihodki iz drugih javno
   finančnih institucij                    533.142
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               3,388.039
40  TEKOČI ODHODKI                       720.565
400  Plače in drugi izdatki zaposlenih             217.493
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost         38.721
402  Izdatki za blago in storitve                426.582
403  Plačila domačih obresti                   27.500
409  Rezerve                           10.269
41  TEKOČI TRANSFERI                     1,326.957
410  Subvencije                         14.500
411  Transferji posameznikom in gospodinjstvom         460.290
412  Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam     232.476
413  Drugi domači trasferji                   619.691
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  1,086.460
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev            1,086.460
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  254.057
430  Investicijski transferi                  254.057
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)              -173.316
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                        Proračun 2004
------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)                    11.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                11.000
750  Prejeta vračila danih posojil                11.000
751  Prodaja kapitalskih deležev                   -
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)                        12.767
440  Dana posojila                        8.167
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb           4.600
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-VI.)                -1.767
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                        Proračun 2004
------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     650.000
50  ZADOLŽEVANJE                        650.000
500  Domače zadolževanje                    650.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                   503.900
55  ODPLAČILA DOLGA                      503.900
550  Odplačilo domačega dolga                  503.900
IX.  SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+ IV.+ VII.- II.- V.- VIII.)              -28.983
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)              146.100
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)              173.316
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
5. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov.
6. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba notranjega nadzora.
7. člen
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
8. člen
Župan mestne občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o najetju kratkoročnega posojila za kritje odhodkov, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
Župan poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje konec julija 2004, o zaključnem računu proračuna za leto 2004 pa najkasneje do konca meseca marca 2005.
9. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov, davkov, terjatev in drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna odloča mestni svet.
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
V proračunsko rezervo se izločijo sredstva v višini največ 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2004 se ne predvideva formiranje proračunske rezerve.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v skladu z zakonom o javnih financah in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa.
11. člen
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,26% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
12. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razpolagajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali pa jih v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme mestni svet.
13. člen
Krajevna skupnost na območju katere se gradi ali izvaja preplastitev občinske ceste oziroma kolesarske steze in nima uvedenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, mora iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena tudi do sofinanciranja izgradnje pločnikov ob občinskih cestah in pomembnejših vaških cestah, kolikor zagotovi svoj delež sredstev v višini najmanj 50% predračunske vrednosti investicije. Za preplastitev dotrajanih pomembnejših vaških asfaltiranih cest se sofinancira v višini najmanj 50% predračunske vrednosti investicije s strani krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest oziroma mestnih ulic sekundarnega značaja, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje mora krajevna skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere se ta izgrajuje zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% od predračunske vrednosti investicije oziroma največ 1790 EUR, v tolarski protivrednosti po gospodinjstvu. Za primarno vodovodno omrežje po deležu krajevne skupnosti oziroma mestne četrti znaša 102 EUR, v tolarski protivrednosti po posameznem priključku, za večje uporabnike pa proporcionalno glede na povprečno uporabo posameznega individualnega priključka.
Mestni svet lahko udeležbo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti v specifičnih primerih spremeni.
14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževana dela oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki proračuna se v letu 2004 se predvideva zadolžitev z najetjem dolgoročnega kredita v višini 200,000.000 SIT.
Za izvedbo reprogramiranja treh dolgoročnih kreditov najetih v letih 1998, 1999 in 2001 pa se predvideva najetje dolgoročnega kredita v višini 450,000.000 SIT. Z najetjem tega kredita se odplačajo doslej neodplačane anuitete prej navedenih treh dolgoročnih kreditov.
Mestna občina v letu 2004 ne predvideva za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij izdajo poroštev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja proračuna mestne občine za leto 2004 se uporablja ta odlok in sklep župana.
17. člen
Finančno-računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračun in finance mestne občine.
18. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-0001/2004
Murska Sobota, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost