Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 3368.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 – odl. US, 87/97, 35/98 – odl. US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odl. US, 97/01 in 105/03 – odl. US), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 61. člena ZAKONA o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03 in 135/03, v nadaljevanju: pravilnik) se v enajstem odstavku 8. člena spremeni besedilo 4. točke tako, da se glasi:
»4. na podračun št. 01100-1003213221 – zamudne obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida – od tekočih, plinastih in trdih goriv;«
(2) V enajstem odstavku 8. člena se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem.
(3) V enajstem odstavku 8. člena se za točko 5 doda 6. točka, ki se glasi:
»6. na podračun št. 01100-1008326479 – zamudne obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida – od gorljivih organskih snovi.«
(4) V dvanajstem odstavku 8. člena se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem.
(5) V dvanajstem odstavku 8. člena se za točko 4 doda 5. točka, ki se glasi:
»5. na podračun št. 01100-1008331329 – taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – zamudne obresti.«
2. člen
(1) V sedmem odstavku 12. člena se za 2. točko doda 3. točka, ki se glasi:
»3. na podračun določen v 1. delu Priloge »RPO« pod zap. št. 36. – prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini – zamudne obresti;«
(2) V sedmem odstavku 12. člena dosedanji 3. in 4. točki postaneta novi 4. in 5. točka. Na koncu 5. točke se pika nadomesti s podpičjem.
(3) V sedmem odstavku 12. člena se za 5. točko doda 6. točka, ki se glasi:
»6. na podračun št. 01100-1006234674 – prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (ki pripadajo državi) – zamudne obresti.«
3. člen
(1) Za osmim odstavkom 13. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge »RPO« pod zap. št. 37.
– nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta;«
(2) Dosedanji deveti odstavek 13. člena postane deseti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Na plačilnih nalogih za plačila odškodnin določenih v šestem odstavku, komunalnih prispevkov določenih v sedmem odstavku, vodnih povračil določenih v osmem odstavku in nadomestil zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta določenih v devetem odstavku tega člena, morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.«
(3) Dosedanji deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek 13. člena postanejo enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek tega člena.
4. člen
(1) V prilogi »SŠO«, v točki 1.2. DAJATVE, ZA KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11, se v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, za zaporedno številko 26 doda zaporedna številka 27, ki se glasi:
(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 12. člen pravilnika, za zaporedno številko 15, doda zaporedni številki 16 in 17, ki se glasita:
(3) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, za zaporedno številko 21, doda nova zaporedna številka 22, ki se glasi:
5. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 2.2 DAJATVE, KI JIH POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA UPRAVA RS IN KI SE PLAČUJEJO NEPOSREDNO NA PODRAČUNE, v tabeli, ki se nanaša na 4. člen pravilnika, spremeni besedilo zaporednih številk 1 in 2, tako da se glasi:
(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, spremeni besedilo zaporedne številke 10 tako, da se glasi:
(3) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, za zaporedno številko 13 doda zaporedna številka 14, ki se glasi:
6. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 2.3 DAJATVE, KI JIH DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IZTERJUJE, v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, dosedanje 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. točka postanejo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točka.
7. člen
(1) V prilogi »RPO« PODRAČUNI DAJATEV, KI PRIPADAJO OBČINAM, 1. del: Vplačilni in zbirni prehodni podračuni dajatev, se v tabeli za zaporedno številko 35, doda nova zaporedna številka 36, ki se glasi:
(2) V prilogi iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli za zaporedno številko 36, doda nova zaporedna številka 37, ki se glasi:
8. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 2.3 DAJATVE, KI JIH DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IZTERJUJE, v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, dosedanje 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. točka postanejo 9., 10, 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točka.
9. člen
Priloga »846« se nadomesti z novo, ki se glasi:
»PODRAČUNI DAVČNIH ORGANOV                   Priloga »846«
-----------------------------------------------------------------------------
PODRAČUN       NAZIV
-----------------------------------------------------------------------------
01100-8460802529   Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Center
01100-8460802626   Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Moste Polje
01100-8460802723   Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Šiška
01100-8460802432   Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Bežigrad
01100-8460802820   Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Vič Rudnik
01100-8460803014   Preh. podračun MF DURS – izpostava Logatec
01100-8460806021   Preh. podračun MF DURS – izpostava Vrhnika
01100-8460800686   Preh. podračun MF DURS – izpostava Domžale
01100-8460800977   Preh. podračun MF DURS – izpostava Grosuplje
01100-8460801559   Preh. podračun MF DURS – izpostava Kamnik
01100-8460802335   Preh. podračun MF DURS – izpostava Litija
01100-8460800492   Preh. podračun MF DURS – izpostava Cerknica
01100-8460400367   Preh. podračun MF DURS – izpostava Celje
01100-8460402016   Preh. podračun MF DURS – izpostava Laško
01100-8460405120   Preh. podračun MF DURS – izpostava Slovenske Konjice
01100-8460405217   Preh. podračun MF DURS – izpostava Šentjur pri Celju
01100-8460505418   Preh. podračun MF DURS – izpostava Šmarje pri Jelšah
01100-8460406284   Preh. podračun MF DURS – izpostava Žalec
01100-8460501635   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Kočevje
01100-8460601739   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Koper
01100-8460701843   Preh. podračun MF DURS – izpostava Kranj
01100-8460705335   Preh. podračun MF DURS – izpostava Škofja Loka
01100-8460705820   Preh. podračun MF DURS – izpostava Tržič
01100-8460701455   Preh. podračun MF DURS – izpostava Jesenice
01100-8460704462   Preh. podračun MF DURS – izpostava Radovljica
01100-8460300263   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Brežice
01100-8460906416   Preh. podračun MF DURS – izpostava Maribor
01100-8460905058   Preh. podračun MF DURS – izpostava Slovenska Bistrica
01100-8460900790   Preh. podračun MF DURS – izpostava Dravograd
01100-8460902148   Preh. podračun MF DURS – izpostava Lenart
01100-8461003610   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Murska Sobota
01100-8461103714   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Nova Gorica
01100-8461203818   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Novo mesto
01100-8461304116   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Postojna
01100-8461404220   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Ptuj
01100-8461501026   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Hrastnik
01100-8461605980   Preh. podračun MF DURS – davčni urad Velenje«
-----------------------------------------------------------------------------
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-01-1/2003/7
Ljubljana, dne 8. marca 2004.
EVA 2004-1611-0042
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti