Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2004 z dne 10. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2004 z dne 10. 3. 2004

Kazalo

940. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna, stran 2555.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02, 55/03, 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 5. korespondečni seji dne 2. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o načinu sestave seznama upravičencev
in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje
na območju Občine Dobrna
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci, višina vračila, način in pogoji vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna. Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. po tem odloku so fizične osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka, na območju občine, sklepale pogodbe z bivšo Krajevno skupnostjo Dobrna in lokalna skupnost, ki je sklenila pogodbo z pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d., in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljevanju: SIS).
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje lahko dokazujejo obstoj pravice do vračila vlaganj le s pogodbo iz prvega odstavka tega člena, medtem, ko pogodbeno vrednost dokazujejo s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti, katerim verodostojnost daje pogodba.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračila vlaganj fizičnim osebam iz drugega člena tega odloka je Občina Dobrna, ki izvaja vračila vlaganj kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem odlokom. Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
4. člen
(vlaganje zahtevkov)
Občina Dobrna bo v roku štirih mesecev od poziva, ki ga je objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVVJTO v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Predlog pisne poravnave bo podan v pregled komisiji iz 6. člena, katera predlog poravnave tudi potrdi.
Pisno poravnavo sklene župan. Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo. V primeru, da predlog pisne poravnave s strani komisije občinskega sveta ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.
5. člen
(pristojni organi)
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in tega odloka opravlja občinska uprava. Za izvedbo le-teh je imenovana posebna komisija s sklepom Občinskega sveta Občine Dobrna.
V dopolnitev komisije lahko župan imenuje poleg delavcev občinske uprave tudi bivše predstavnike takratne KS Dobrna. Z aktom o imenovanju komisije se določijo tudi naloge komisije, notranja razmerja in način dela komisije. Komisija vodi vse postopke do konca izplačila vsem upravičencem.
6. člen
(javni poziv)
Komisija objavi na krajevno običajen način poziv za prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih naslednikov, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Rok za prijavo podatkov določi komisija v pozivu. Podatke so dolžni prijavit upravičenci na predpisanem obrazcu pri občinski komisiji. Obrazec predpiše komisija najkasneje do objave poziva.
V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka);
– roki za vložitev zahtevkov za vračila in način vložitve;
– sestavni deli prijave in priloge v smislu listinskih dokazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.
7. člen
(način sestave seznama končnih upravičencev)
Komisija v roku 45 dni od dne objave javnega poziva pripravi in objavi predlog seznama končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi vložene listinske dokumentacije upravičencev skladne z 2. členom tega odloka.
Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče;
– čas oziroma leto vplačila;
– izkazana višina vlaganja.
Izkazana višina vlaganja predstavlja pogodbeno vrednost preračunano v DEM na dan sklenitve pogodbe.
Predlog seznama komisija objavi na krajevno običajen način.
8. člen
Fizične osebe, ki jih ni v predlogu seznama končnih upravičencev, ali če le-te menijo, da podatki iz seznama niso pravilni, lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave predloga seznama ugovor. Ugovor mora biti podan v pisni obliki in utemeljen ter podprt z dokazili o pravnem naslovu in višini vlaganj iz drugega člena tega odloka. O utemeljenosti ugovora odloča župan, ki z odločbo vlogi ugodi, jo zavrže ali zavrne. Odločba župana je dokončna.
9. člen
Na osnovi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev Občinskemu svetu občine Dobrna. Tako potrjeni predlog končnega seznama upravičencev se objavi na krajevno običajen način.
10. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vlagateljev)
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki ga prejme vsak končni upravičenec predstavlja priznana višina vlaganja posameznega končnega upravičenca v skladu s predpisi in merili, ki urejajo to področje.
V primerih, ko se je primarno omrežje financiralo solidarno, to je, ko so vsi upravičenci prispevali enak delež, se tudi vračilo izvaja v enakih deležih.
11. člen
Vsakemu upravičencu komisija izda individualni sklep o dodeljeni višini vračila vlaganj in roku vračila. Zoper sklep je dovoljena pisna pritožba v roku 8 dni od prejema pisnega sklepa. Pritožba je dovoljena samo zoper izračun višine dodeljenega sredstva. Pritožba se vloži pri komisiji.
12. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Prejeta vračila lokalna skupnost po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, vrne končnim upravičencem v deležih, sorazmernih vlaganjem upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo in tem odlokom.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot kontnim upravičencem neposredno na račun upravičencev, ki so ga navedli v svoji prijavi, vse v roku 30 dni od dneva prejema sredstev s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in pravnomočnosti individualnega sklepa iz 11. člena tega odloka. V primeru, da bo občina prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se vračajo sredstva kontnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati v celoti predhodni odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/02.
Št. 015-02-0018-1/2004
Dobrna, dne 1. marca 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost