Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2004 z dne 5. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2004 z dne 5. 3. 2004

Kazalo

910. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Miren-Kostanjevica, stran 2461.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. od 72/93) in 18. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 9. seji dne 12. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Miren-Kostanjevica
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in merila ter postopek delitve sredstev, zagotovljenih v proračunskih postavkah pokroviteljstvo župana in pokroviteljstvo občinskega sveta proračuna Občine Miren-Kostanjevica.
Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, so namenjena za sofinanciranje različnih kulturnih, rekreativnih, spominskih, športnih, turističnih, vzgojnih, zabavnih in drugih podobnih programov, ki jih organizirajo fizične in pravne osebe ter nimajo tržnega namena.
Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, so lahko namenjena tudi za druge namene finančne pomoči fizičnim in pravnim osebam, s tem da se ne delijo za namene, za katere je omogočena državna pomoč v skladu z zakonom o nadzoru državnih pomoči.
Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, se ne namenjajo za aktivnosti političnih strank.
2. člen
Iz proračunskih postavk pokroviteljstvo župana in pokroviteljstvo občinskega sveta se zagotavljajo sredstva za naslednje namene:
– sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo društva oziroma druge organizacije, krajevni nivo, občinski nivo, medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo),
– sofinanciranje gostovanj skupin iz tujine pri naših društvih oziroma drugih oblikah organizacij oziroma naših društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini,
– sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je Občina Miren-Kostanjevica,
– plačilo stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem,
– drugo v skladu z odločitvijo komisije za pokroviteljstvo, ob upoštevanju tega pravilnika.
3. člen
Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Miren-Kostanjevica;
2. pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani iz Občine Miren-Kostanjevica ali pa prireditev organizirajo na območju Občine Miren-Kostanjevica oziroma fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju Občine Miren-Kostanjevica.
Do sofinanciranja oziroma finančne pomoči ni upravičena fizična ali pravna oseba, ki ima za isti namen že odobrena sredstva iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica ali pa je že zaprosila oziroma je ali bi lahko kandidirala na javnem razpisu Občine Miren-Kostanjevica za sredstva za isti ali podoben namen.
4. člen
Za sofinanciranje prosilec zaprosi s pisno vlogo, katera mora vsebovati:
1. podatke oziroma izjavo o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
2. namen porabe sredstev.
Pisno vlogo prosilec naslovi na občinsko upravo oziroma, kolikor jo naslovi na drug organ (npr. župan), jo le-ta odstopi občinski upravi. Občinska uprava preveri, ali je vloga popolna. Če vloga ob vložitvi ni popolna, občinska uprava prosilca pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Kolikor tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se zavrže.
5. člen
Občinski svet je lahko pokrovitelj večjih, pomembnejših proslav, prireditev, gostovanj, sprejemov in drugih dejavnosti.
Župan je lahko pokrovitelj manjših proslav, prireditev, gostovanj, sprejemov in drugih dejavnosti ter prošenj posameznih fizičnih in pravnih oseb, ki se ne nanašajo na pomoč pri izvedbi le-teh.
6. člen
V proračunu občine je v proračunski postavki pokroviteljstvo občinskega sveta določena vsota, namenjena pokroviteljstvu občinskega sveta.
Proslave, prireditve, gostovanja, sprejemi in druge dejavnosti, katerih pokrovitelj je občinski svet, so organizirane na različnih nivojih:
– državni, medobčinski, občinski, krajevni, društva in ostalo.
Glede na višino sredstev, določenih v proračunu za ta namen, se določi višina sredstev, dodeljenih za pokroviteljstvo dejavnosti na posameznih nivojih in sicer za:
1. državni nivo največ 20% sredstev, določenih v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta,
2. medobčinski nivo največ 20% sredstev, določenih v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta,
3. občinski nivo največ 30% sredstev, določenih v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta,
4. krajevni nivo največ 20% sredstev, določenih v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta,
5. nivo društev in ostalo največ 15% sredstev, določenih v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta.
V proračunu občine je v proračunski postavki pokroviteljstvo župana določena vsota, ki je namenjena pokroviteljstvu župana.
Prosilci so praviloma obvezni oddati pisne vloge za namen porabe sredstev iz proračunskih postavk pokroviteljstvo župana in pokroviteljstvo občinskega sveta najkasneje do 31. marca za tekoče leto. Ostale vloge prosilcev se lahko obravnavajo tudi med letom, vendar le v okviru razpoložljivih sredstev.
7. člen
Občinska uprava popolno vlogo preda Komisiji za pokroviteljstvo v Občini Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje občinski svet. Sestavljajo jo trije člani, to so župan in dva člana občinskega sveta. Komisija je imenovana za obdobje mandata občinskega sveta.
Komisija v skladu s 5. členom tega pravilnika s sklepom odloči ali posamezna prošnja sodi pod pokroviteljstvo občinskega sveta ali pokroviteljstvo župana.
8. člen
Ko komisija odloči o pokroviteljstvu župana, župan s sklepom določi višino odobrenih sredstev.
Komisija odloči o pokroviteljstvu občinskega sveta s sklepom, v katerem določi tudi višino odobrenih sredstev v skladu s 6. členom tega pravilnika in namen porabe le-teh.
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga upošteva predvsem pomembnost proslave oziroma druge dejavnosti za družbeno življenje občanov, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih proslav oziroma drugih dejavnosti. V primeru prošenj posameznih fizičnih in pravnih oseb pa upošteva pomen dodelitve sredstev za posameznega prosilca ter sorazmernost dodeljevanja sredstev podobnim prosilcem.
9. člen
Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi.
10. člen
Prošnje se obravnavajo do porabe sredstev, določenih v proračunu v proračunskih postavkah pokroviteljstvo župana in pokroviteljstvo občinskega sveta proračuna Občine Miren-Kostanjevica. Če v proračunu ni zagotovljenih sredstev, se pokroviteljstvo ne izvaja.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2004-9-4
Miren-Kostanjevica, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost