Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003

Kazalo

5371. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, stran 17209.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) in drugega odstavka 10. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za graditev stanovanj in stanovanjskih stavb, razen stavb oziroma stanovanj, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
(2) Graditev po tem pravilniku obsega projektiranje in gradnjo v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri rekonstrukcijah stanovanjskih stavb in pri spremembah namembnosti v stanovanjske stavbe, če so dane tehnične možnosti za njihovo izvedbo. Pri rekonstrukcijah stavb, zaščitenih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se ta pravilnik uporablja le, če ni z njimi v nasprotju.
2. člen
(izpolnjevanje zahtev)
Stanovanjska stavba ter stanovanje morata biti zgrajena oziroma rekonstruirana tako, da ob normalnem vzdrževanju ves čas svoje uporabe izpolnjujeta vse zahteve in pogoje po tem pravilniku.
II. MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA STANOVANJSKE STAVBE
3. člen
(parkirna mesta)
Za vsako stanovanje mora biti na gradbeni parceli zagotovljenega najmanj 1,50 parkirnega mesta. Kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m in je etažnim lastnikom omogočena njihova trajna uporaba.
4. člen
(vhod v dvo- in večstanovanjsko stavbo)
(1) Vhodni prostor v stavbo mora biti projektiran in zgrajen tako, da je omogočen nadzor nad vstopanjem v stavbo, komunikacija s stanovalci in dostava pošte.
(2) Vhodni prostor v stavbo mora biti širok najmanj 1,90 m.
5. člen
(skupni prostori v dvo- in večstanovanjskih stavbah)
(1) V stavbi ali na gradbeni parceli mora biti zagotovljen lahko dostopen pokrit prostor za shranjevanje koles. Velikost kolesarnice se določi tako, da se za vsako načrtovano ležišče v stanovanjski stavbi predvidi 0,40 mesta za shranjevanje kolesa. Če je v prostoru predvideno tudi shranjevanje naprav z motorjem na notranje izgorevanje, je treba v njem izpolniti enake tehnične pogoje, kot veljajo za parkirna mesta motornih vozil.
(2) Mesta za smetnjake morajo biti določena zunaj stavbe na delu gradbene parcele, ki omogoča neoviran dostop komunalni službi.
(3) V stavbi mora biti prostor za hrambo čistil za čiščenje skupnih prostorov, v katerem morata biti vodovodna napeljava in odtok. Površine tal in sten prostora za hrambo čistil morajo omogočati mokro čiščenje.
6. člen
(varnost uporabe skupnih prostorov in opreme v dvo-
in večstanovanjskih stavbah)
(1) Svetla širina stopniščnih ram, podestov in hodnikov skupnih prostorov stavbe mora biti najmanj 1,20 m.
(2) Stopnišča, balkoni, lože, terase in podobne, nad okolico več kot za 0,45 m dvignjene površine morajo biti zavarovane z ograjo, visoko najmanj 1 m. Odprtine v ograji morajo onemogočati prehod predmetov s premerom več kot 12 cm in vzpenjanje otrok.
7. člen
(merilna mesta v dvo- in večstanovanjskih stavbah)
Naprave za spremljanje porabe energentov oziroma energije in vode morajo omogočati ločeno spremljanje za vsako stanovanje in skupne prostore stavbe ter morajo biti dostopne iz njenih skupnih prostorov.
8. člen
(dvigala v večstanovanjskih stavbah)
(1) V stavbah s petimi etažami ali več mora biti vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo s svetlimi merami kabine najmanj 110 cm x 210 cm x 220 cm (širina x globina x višina).
(2) V stavbah z devetimi etažami ali več morata biti vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, pri čemer mora vsaj eno izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka.
(3) Svetla širina vhoda v kabino dvigala mora biti najmanj 80 cm.
9. člen
(garaže)
Svetla višina garaž in drugih površin, po katerih je predvidena vožnja z motornimi vozili, ne sme biti manjša od 2,20 m.
III. MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA STANOVANJA
10. člen
(deli stanovanja)
(1) Stanovanje mora biti zaključena celota, ki je sestavljena najmanj iz prostora ali dela prostora:
– namenjenega bivanju (npr. dnevna soba, delovni kot, dnevni kot, delovni kabinet),
– namenjenega spanju (npr. spalnica, otroška soba, spalni kot),
– namenjenega pripravljanju hrane (npr. kuhinja, kuhinjska niša),
– namenjenega uživanju hrane (npr. jedilnica, jedilni kot), ter
– namenjenega osebni higieni (npr. kopalnica, stranišče),
praviloma pa tudi iz predprostora (npr. hodnik, veža).
(2) Vsakemu stanovanju pripada individualni prostor, namenjen shranjevanju stvari, s tlorisno površino najmanj 3 m2, ki je lahko zunaj stanovanja, a na gradbeni parceli stavbe.
(3) Stanovanja je treba graditi tako, da je vanje mogoče namestiti vsaj pohištvo standardnih velikosti iz 24. člena in zagotoviti odmike iz 25. člena tega pravilnika.
(4) V garsonjeri so lahko vsi deli stanovanja iz prvega odstavka v enem prostoru, izjema je del, namenjen osebni higieni.
11. člen
(napeljave in naprave v stanovanju)
(1) Stanovanje mora imeti napeljavo in potrebne naprave za oskrbo s hladno in toplo pitno vodo, električno energijo, ogrevanjem, antensko napeljavo ter napeljavo, ki omogoča priključitev na javno telefonsko omrežje, skladno z zakonom, ki ureja univerzalno storitev na področju telekomunikacij oziroma elektronskih komunikacij. Prostor, v katerem je vodovodna napeljava, mora imeti urejen odtok odpadne vode.
(2) Stanovanje mora imeti najmanj en priključek na dimnik, ki mora omogočati priklop ogrevalne naprave na trdna goriva. Čiščenje dimnikov mora biti omogočeno iz skupnih prostorov stavbe. Če je ta dimnik namenjen le uporabi v izrednih razmerah in je zapečaten, se sme predvideti njegovo čiščenje in vzdrževanje iz stanovanja.
12. člen
(višina prostorov)
(1) Svetla višina stanovanjskih prostorov mora biti najmanj 2,50 m.
(2) Pri rekonstrukcijah stanovanjskih stavb se svetla višina prostorov, če je manjša od 2,50 m, ne sme dodatno zmanjšati.
(3) Določilo o najmanjši svetli višini stanovanjskih prostorov mora biti izpolnjeno najmanj na dveh tretjinah tlorisne površine vsakega prostora v stanovanju, v stanovanjskih prostorih s poševnimi stropi pa na dveh tretjinah tiste tlorisne površine, kjer je svetla višina prostora večja od 1,80 m.
(4) Svetla višina prostora iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika ne sme biti manjša kot 2,20 m.
13. člen
(širina prostorov)
Prostori, namenjeni bivanju in spanju, ne smejo biti ožji od polovice svoje dolžine in ne ožji od 1,90 m.
14. člen
(osvetljenost stanovanja)
(1) Prostori ali deli prostorov, namenjeni uživanju in pripravi hrane, spanju in bivanju, morajo biti naravno osvetljeni. Naravna osvetlitev je lahko neposredna ali posredna.
(2) Neposredna osvetlitev je dosežena, če skupna površina obdelanih zidarskih odprtin (pri tem se upošteva samo tisti del odprtine, ki je več kakor 0,50 m nad gotovim podom), namenjenih osvetlitvi, dosega najmanj 20 odstotkov neto tlorisne površine teh delov stanovanja.
(3) Posredna osvetlitev prostorov je dopustna skozi drug neposredno osvetljen prostor. V tem primeru se skupna površina odprtin neposredno osvetljenega prostora, skozi katerega se posredno osvetljujejo drugi prostori, določi skladno z drugim odstavkom tega člena, pri čemer se za osnovo upošteva skupna neto tlorisna površina neposredno osvetljenega prostora in skozi njega posredno osvetljenih prostorov. Skupna površina obdelanih zidarskih odprtin, namenjenih posredni osvetlitvi posredno osvetljenih prostorov, ne sme biti manjša od skupne površine potrebnih odprtin neposredno osvetljenega prostora.
(4) Če je del stanovanja neposredno naravno osvetljen le z ene strani, njegova globina ne sme meriti več kot tri svetle višine prostora. Skupna globina neposredno in posredno osvetljenega prostora, ki sta osvetljena le z ene strani, ne sme meriti več kot tri svetle višine neposredno osvetljenega prostora.
(5) Najmanj ena odprtina za naravno osvetlitev prostora, ki omogoča bivanje v dnevnem času, mora biti projektirana in grajena tako, da znaša višina parapeta največ 0,90 m nad gotovim podom in omogoča pogled v zunanji prostor.
(6) Vse odprtine za naravno osvetlitev morajo imeti vgrajene elemente za preprečitev prekomernega vpliva sončnih žarkov in za zatemnitev.
(7) Naravna osvetlitev delov stanovanja iz prvega odstavka tega člena, z več kot štirimi ležišči, ne sme biti zagotovljena izključno skozi odprtine, ki so orientirane v območju od severovzhodne do severozahodne smeri.
(8) Kolikor so deli stanovanja iz prvega odstavka tega člena osvetljeni preko odprtin, orientiranih v svetlobne jaške, morajo biti le-ti projektirani tako, da na del dna jaškov vsaj enkrat letno posije sonce. Prostori, ki so osvetljeni preko svetlobnih jaškov, ne morejo služiti posrednemu osvetljevanju drugih prostorov.
15. člen
(odpiranje oken in vrat)
Razmestitev, velikost in oblika oken in vrat ter namestitev opreme morajo omogočati neovirano odpiranje okenskih in vratnih kril do svetle širine njihove odprtine.
16. člen
(varnost okenskih odprtin)
Vsa okna, ki jih je mogoče odpreti in pri katerih je višina parapeta na notranji strani manjša od 0,90 m, na zunanji strani pa večja od 1 m, morajo imeti dodatno varovalno ograjo z zgornjim oprijemalnim robom, ki sega najmanj 1,05 m nad notranji gotovi pod.
17. člen
(vhod v stanovanje)
(1) Če je vhod v stanovanje iz odprtega prostora, mora biti stanovanje projektirano tako, da se toplotne izgube prostorov ali delov prostorov za bivanje, spanje in uživanje hrane ne povečajo.
(2) Vhodna vrata v stanovanje morajo zagotavljati varno ločevanje zasebnih prostorov od skupnih. Vhodna vrata oziroma zasnova in oprema stanovanja morajo omogočati vizualni nadzor prostora pred vhodnimi vrati stanovanja.
18. člen
(prehodi)
Svetla širina prehodov, namenjenih komunikaciji med prostori, mora biti najmanj 1 m, tudi ko je nameščena oprema.
19. člen
(stopnice v stanovanju)
Stopniščne rame znotraj stanovanja, ki vodijo do prostorov ali delov prostorov za bivanje, pripravo in uživanje hrane ali osebno higieno, morajo imeti svetlo širino najmanj 0,80 m, lahko pa tudi manj, če ima stanovanje v drugi etaži dodaten vhod iz skupnih prostorov stanovanjske stavbe ali drugo možnost za vnos pohištva.
20. člen
(ležišča)
V prostoru ali delu prostora, namenjenemu bivanju oziroma spanju, smeta biti predvideni največ dve ležišči. Izjema je ležišče za dojenčka, ki se šteje za začasno ležišče.
21. člen
(prostor za pripravo hrane)
V prostoru ali delu prostora za pripravo hrane morajo biti napeljava in potrebne naprave za oskrbo s hladno in toplo pitno vodo ter odvod odpadne vode.
22. člen
(prostori za osebno higieno)
(1) V kopalnici morajo biti napeljava in potrebne naprave za dovod hladne in tople pitne vode, odtoki odpadne vode in talni odtok s sifonom.
(2) Stanovanje s štirimi ležišči ali več mora imeti straniščno školjko v posebnem prostoru – stranišču, v katerem mora biti tudi umivalnik.
(3) V stranišču morata biti napeljava za dovod vsaj hladne vode in odvod odpadne vode.
(4) Ena kopalnica in eno stranišče morata imeti vstop iz hodnika, predsobe ali podobnega prostora stanovanja.
(5) V kopalnici mora biti vgrajena najmanj naslednja oprema: umivalnik, kopalna kad ali prha in straniščna školjka s splakovalnikom. V stranišču morata biti vgrajena straniščna školjka s splakovalnikom in umivalnik. Umivalniki in kad morajo imeti vgrajene pipe.
23. člen
(obdelava površin)
Površina sten do višine 1,50 m in tal v kopalnici in stranišču ter površina sten ob točilnih mestih v prostoru za pripravo hrane ne sme prepuščati vode in mora omogočati mokro čiščenje.
24. člen
(oprema prostorov)
(1) V stanovanju mora biti zagotovljen prostor za namestitev in uporabo najmanj naslednje opreme:
– kuhinjska oprema stanovanja z enim ležiščem: kuhinjski blok 100 cm x 60 cm in shrambna omara 60 cm x 60 cm;
– kuhinjska oprema stanovanja z dvema ležiščema: štedilnik 60 cm x 60 cm, hladilnik 60 cm x 60 cm, pomivalno korito 60 cm x 60 cm, shrambna omara 60 cm x 60 cm, delovno-odlagalna površina najmanj 60 cm;
– kuhinjska oprema stanovanja z več kot dvema ležiščema: oprema kot v prejšnji alinei, pri čemer se za vsako nadaljnje ležišče stanovanja doda delovno-odlagalna površina v širini najmanj 40 cm;
– oprema prostora za uživanje hrane: jedilna miza in tolikšno število stolov, ki najmanj za dva presega število ležišč v stanovanju. Za vsak stol je treba predvideti najmanj 60 cm dolžine in 40 cm globine mize;
– oprema prostorov, namenjenih bivanju: sedežna garnitura – sedišče 80 cm x 80 cm, na vsako ležišče stanovanja. TV-knjižna omara s širino najmanj 60 cm in globino 40 cm na vsako ležišče stanovanja, klubska miza 60 cm x 60 cm;
– oprema prostorov, namenjenih spanju: ležišče 90 cm x 210 cm, ležišče za dve osebi 160 cm x 210 cm, delovna miza 120 cm x 70 cm na tri ležišča (ki je lahko tudi v bivalnem prostoru);
– vsako stanovanje: visoke garderobne omare s skupno širino najmanj 150 cm in globino 60 cm na vsako ležišče stanovanja;
– oprema kopalnice: umivalnik 60 cm x 55 cm, kopalna kad 160 cm x 75 cm ali prha površine 80 cm x 80 cm, straniščna školjka 40 cm x 60 cm;
– oprema stranišča: straniščna školjka 40 cm x 60 cm in manjši umivalnik.
(2) V stanovanju mora biti zagotovljen prostor za namestitev in priključitev pralnega stroja z merama 60 cm x 60 cm.
(3) Vhodna ter vsa notranja vrata stanovanja morajo imeti svetlo odprtino najmanj 80 cm x 210 cm.
25. člen
(odmiki opreme)
(1) V stanovanju morajo biti projektirani naslednji prosti odmiki in višine:
– pred omarami in pralnim strojem najmanj 70 cm;
– pred nizom kuhinjske opreme oziroma med dvema nizoma te opreme mora biti prehod, širok najmanj 110 cm, svetla višina stropa ob stenah, kjer je predvidena kuhinjska oprema, mora biti najmanj 2 m;
– na tistih stranicah mize, kjer so predvideni stoli, najmanj 75 cm;
– pred dostopnimi stranicami ležišča najmanj 70 cm, pri čemer mora biti ležišče za dve osebi dostopno z obeh daljših stranic;
– pred opremo v prostorih za osebno higieno najmanj 70 cm, pred umivalnikom v stranišču pa najmanj 60 cm;
– stranski odmiki med opremo v prostorih za osebno higieno morajo biti najmanj 20 cm, če je predviden tudi bide, mora stranski odmik znašati najmanj 25 cm;
– odmiki med premičnimi elementi opreme morajo biti najmanj 25 cm;
– kjer je načrtovana namestitev električnih stikal ali vtičnic ob vratnih podbojih, je treba predvideti odmik najmanj 15 cm.
(2) Kadar je oprema razporejena tako, da bi bilo odmike iz prejšnjega odstavka mogoče seštevati, se minimalni potrebni odmik izračuna tako, da se seštevek minimalnih odmikov iz prejšnjega odstavka množi s faktorjem 0,75.
(3) Odmiki iz prvega odstavka tega člena veljajo za prostore z dokončno obdelanimi površinami.
(4) Stanovanje mora biti projektirano tako, da ob vgrajeni opremi zagotovi uporabnost napeljav ter odpiranje vrat in oken.
IV. DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA ZAHTEV
26. člen
(zahteve za projektiranje)
(1) Izpolnjevanje zahtev tega pravilnika mora biti razvidno iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za vsak tip stanovanja v stavbi mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati tudi kotirano risbo v merilu 1: 100, v katero je vrisana oprema iz 24. člena tega pravilnika, z upoštevanimi odmiki iz 25. člena tega pravilnika.
(2) Razen pri vgrajeni opremi, je potrebno pri risanju opreme upoštevati odmik od sten najmanj 5 cm.
(3) V risbi iz prvega odstavka morajo biti prikazane vse površine stanovanja, ki ne izpolnjujejo zahteve o svetli višini prostorov, določeni v prvem odstavku 12. člena tega pravilnika.
V. NADZORSTVO
27. člen
(nadzorstvo)
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo gradbeni inšpektorji.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(izdelava projektne dokumentacije v prehodnem obdobju)
Projektna dokumentacija, ki je sestavni del popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, vložene najkasneje do 31. 12. 2004, sme biti izdelana po pravilniku iz prvega odstavka 29. člena tega pravilnika.
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 45/00 in 12/02).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati tretji odstavek 51. člena pravilnika o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Uradni list SFRJ, št. 21/90 in Uradni list RS, št. 14/99 in 42/02).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-132/2002
Ljubljana, 28. novembra 2003.
EVA 2003-2511-0163
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost