Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5116. Program priprave lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi, stran 15969.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in v povezavi z 72. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr., 8/03) in 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), sprejme župan Občine Šempeter-Vrtojba
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega lokacijskega načrta
Površina območja z ledinskim imenom Brežina na jugozahodnem robu naselja Vrtojba (izven območja strnjene zazidave) meri 12,70 ha. Območje predvidenega ureditvenega načrta (urejevalna enota VR–P/1-OS) obsega zemljišča, ki so znotraj obodne meje območja, prikazana v kartografski dokumentaciji sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter–Vrtojba.
Pretežni (osrednji) del tega območja je zaradi nesistematičnega izvajanja izkopa gramoza in nesaniranih površin degradirano okolje.
Lastništvo zemljišča na tem območju si SGP Primorje d.d. iz Ajdovščine kot lastnik osrednjega (pretežnega) dela območja deli z državo – Republiko Slovenijo (ki ima že nekaj zemljišča na severozahodnem in južnem robu območja), s Kmetijstvom Vipava d.d. (ki ima v lasti avtoservisni obrat) in nekaj domačini zasebniki (ki imajo v lasti jugovzhodni del območja).
Zaradi nujnosti sanacije degradiranih površin gramoznice in vsakodnevne potrebe po opremljanju novih gradbenih parcel za gradnjo za obrtne in proizvodne dejavnosti v občini je potrebno izdelati lokacijski načrt Brežina v Vrtojbi.
Prostorski razvoj tega območja opredeljujejo prostorski planski akti:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93), ki velja za območje Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 11/2002),
– programska zasnova za ureditveni načrt Brežina v Vrtojbi, ki je vsebinsko izhodišče za pripravo tega programa priprave.
II. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet izdelave lokacijskega načrta je prostorska ureditev občinskega pomena, ki obsega:
 
1. Programska izhodišča za zazidalno rabo površin
Območje bo namenjeno gospodarskim dejavnostim s področja proizvodnje ter proizvodne in storitvene obrti, med katerimi bodo poleg obstoječe proizvodnje betona in betonskih izdelkov dobile prednost dejavnosti v zvezi z gradbeništvom.
Ne glede na tako splošno programsko usmeritev območja pa bo na njegovem severovzhodnem delu ostal v delovanju obstoječi avtoservis. Zemljišče, ki ga sedaj zasedajo prazne stanovanjske barake, bi lahko prevzela obrt storitvenega značaja ali druge centralne dejavnosti, kot so: trgovina s priročnimi skladišči, storitve, servisne dejavnosti (zaradi dobre nosilnosti terena z višjo gostoto zazidalne izrabe). Na zemljiščih proti jugozahodu (osrednji del območja) bi obdržali betonarno in razvil gradbeni obrat, del zemljišč ob obvoznici bi bil namenjen transportu-parkiranju tovornjakov, preostali, večji del zemljišč v ureditvenem območju pa bi prevzel proizvodne dejavnosti. Zemljišča, ki mejijo na lokacijo čistilne naprave bi bila namenjena dejavnosti proizvodnega, komunalnega in komunalno-energetskega značaja, proizvodne, gradbene dejavnosti, ali parkiranju tovornjakov na območju slabše nosilnosti.
Tako zasnovana zazidalna raba površin bo zahtevala obsežno, vendar postopno pripravo stavbnega zemljišča, v okviru katere bo potrebno:
– na severovzhodnem delu območja odstraniti skupino stanovanjskih barak in teren nato ustrezno znižati,
– na jugovzhodnem delu območja ohraniti obstoječo vzpetino (grič) in jo pogozditi,
– na jugozahodnem delu s površino ca. 3,8 ha pa zemljišče geomehansko sanirati in depresije zasuti (kot ukrep sanacije degradiranega območja).
 
2. Programska izhodišča za varstvo okolja
Ves tovorni promet iz proizvodne cone bo potrebno speljati na obvoznico. Na tem območju se bo lahko lociralo dejavnosti, kot je mešana servisno-industrijska cona, kjer normativi ne bodo preseženi v odnosu do bivalnega in delovnega okolja in bodo dejavnosti okoljsko neproblematične.
Z ukrepi, kot je preusmeritev vsega tovornega prometa na obvoznico, se bo izboljšala kakovost bivalnega okolja.
Glede prostorske in ekološke sprejemljivosti v odnosu do podrobnejše opredelitve dejavnosti znotraj ureditvenega območja (kaj bo locirano na posameznih gradbenih parcelah) se bo zainteresirano javnost seznanilo v fazi priprave predloga lokacijskega načrta na drugi prostorski konferenci na podlagi izdelane ocene vpliva na okolje ali na podlagi presoje vpliva na okolje.
 
3. Preveritev programskih izhodišč
V začetni fazi izdelave lokacijskega načrta je potrebna preveritev aktualnosti programskih izhodišč iz programske zasnove ureditvenega načrta Brežina z vidika sedanjega povpraševanja po namenu gradnje. V skladu s tem bo potrebno zagotoviti tudi prostorske možnosti dopolnilnih dejavnosti v okviru opredeljene osnovne dejavnosti, variantne možnosti dostopa, variantne načine komunalnega urejanja itd.
 
4. Prostorska konferenca pred sprejemom programa priprave
Dne 4. novembra 2003 .je Občina Šempeter-Vrtojba (pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Datum, kraj in čas konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja.
S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni tudi nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v poglavju III. tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so ustno posredovali priporočila in usmeritve oziroma jih napovedali ob izstavitvi smernic naslednji udeleženci:
Telekom Slovenije-PE Nova Gorica, Ministrstvo za zdravje-Zdravstveni inšpektorat RS – Območna enota Nova Gorica, Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste – Izpostava Nova Gorica, Primorje Ajdovščina d.d., Občina Šempeter-Vrtojba, g. Radoš Frančeškin, svetnik Občine Šempeter-Vrtojba in krajan g. Andrej Pipan.
Pisne pripombe in priporočila je poslala Neodvisna Lista Vande Furlan.
V tem programu priprave so že upoštevana tista priporočila prostorske konference, ki se nanj neposredno nanašajo, druge pripombe in priporočila pa bodo proučena v postopku priprave strokovnih podlag lokacijskega načrta.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 4;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9;
3. Ministrstvo za okolje in prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Področje upravljanja z vodami, Ljubljana, Dunajska 48;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19;
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica Nova Gorica, Delpinova 16;
8. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1;
9. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
10. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 17;
11. Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2;
12. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7;
13. Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11;
14. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Pobudnik lokacijskega načrta je PRIMORJE d.d. Ajdovščina
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Šempeter-Vrtojba.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je PRIMORJE d.d. Ajdovščina.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter lokacijskega načrta je PRIMORJE d.d. Ajdovščina.
Izdelovalec lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje, določene s členi 156. do 160. ZUreP-1.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag za lokacijski načrt je treba upoštevati naslednje že izdelane strokovne podlage:
– programska zasnova za ureditveni načrt Brežina v Vrtojbi,
– lokacijski načrt za obvozno cesto mimo Vrtojbe (Uradne objave, št. 1/2002).
V postopku priprave mora naročnik zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve lokacijskega načrta:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.), vključno z ureditvami mirujočega prometa,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin,
– idejne zasnove in rešitve zbiranja komunalnih odpadkov,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
– podatke zemljiškega katastra in katastra stavb,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine,
– strokovne podlage s področja ohranjanje narave,
– strokovne podlage glede relevantnih naravnih in ustvarjenih danosti prostora,
– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje, odnosno izdelavo ocene /študije/ presoje vplivov na okolje,
– variantno idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano tako, da vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– izdelavo načrta parcelacije,
– idejno zasnovo možne faznosti gradnje,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– izdelavo urbanistične pogodbe za izvedbo lokacijskega načrta.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino zagotoviti izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z 41. členom zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljavcu.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora Zavod RS za varstvo narave izdelati naravovarstvene smernice v skladu s 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02) in jih posredovati pripravljavcu.
V postopku priprave lokacijskega načrta se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
V. Roki izdelave lokacijskega načrta
1. Opis aktivnosti za pripravo lokacijskega načrta:
Pridobitev smernic za načrtovanje
Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom) po sprejemu programa priprave.
Pripravljavec lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec) pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v 4. točki tega programa priprave.
Izdelovalec lokacijskega načrta izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta
Naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 4. točki tega programa priprave, po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela dve variantni strokovni rešitvi lokacijskega načrta in izdela predlog lokacijskega načrta po izbiri variantne rešitve pripravljavca.
Pripravljavec pred objavo javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference z namenom, da se v zvezi s predlaganimi rešitvami v predlogu lokacijskega načrta pridobijo priporočila in mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti. Izdelovalec sodeluje in pripravi stališča do predlogov in usmeritev prostorske konference.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Pripravljavec s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba in v prostorih bivše krajevne skupnosti v Vrtojbi.
Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo v Vrtojbi.
Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom in izdelovalcem v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov.
Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom in izdelovalcem prouči vse pripombe in predloge z javne razgrnitve.
Pripravljavec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
Pripravljavec s pripombami in predlogi ter s predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Pripravljavec s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta
Naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
Na podlagi pridobljenih mnenj izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
 
Sprejem lokacijskega načrta
Pripravljavec posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskemu svetu občine Šempeter-Vrtojba v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Izvajalec vodi tudi spis lokacijskega načrta.
VI. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Primorje Ajdovščina d.d. zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter lokacijskega načrta.
VII. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-34/2003-1
Šempeter pri Gorici, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti