Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4921. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec, stran 15404.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 23. 10. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žalec
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Žalec (Uradni list RS, št. 52/99 43/00 in 63/01) se 64. člen spremeni tako, da se glasi:
»Seje občinskega sveta se avdio in video snemajo. Avdio in video zapisi so na voljo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, direktorju občinske uprave, vodjem notranjih organizacijskih enot in strokovnim delavcem, ki opravljajo delo za občinski svet.
Ostalim osebam so avdio in video zapisi na voljo le s posebnim dovoljenjem župana.«
2. člen
V 73. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Seje delovnih teles občinskega sveta se lahko magnetogramsko snemajo. Odločitev o magnetogramskem snemanju sprejme delovno telo občinskega sveta na predlog predsednika ali člana komisije z dvotretjinsko večino navzočih članov delovnega telesa.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503/0001/98
Žalec, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.