Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003

Kazalo

2984. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije, stran 7125.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I In Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 20. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) in 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej
Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Zavod je ustanovila Vlada LR Slovenije z uredbo o ustanovitvi Tehniškega muzeja Slovenije (Uradni list LRS, št. 14 z dne 21. 3. 1951). Prve zbirke s področja gozdarstva, lesarstva in lovstva so bile za javnost odprte 25. 10. 1953. Zavodu je bil novembra 1985 priključen Muzej pošte in telekomunikacij na podlagi samoupravnega sporazuma. Prve zbirke so bile odprte maja 1988 v Škofji Loki. Zavod je bil statusno preoblikovan v javni zavod na podlagi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 1/96).
3. člen
Tehniški muzej Slovenije na temelju poslanstva ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno dediščino s področja tehniške kulture, zgodovine znanosti in tehnike ter vplivov tehnike na razvoj človeka in narave. Svoje zbirke dopolnjuje na temelju zbiralne politike s poudarkom na dosežkih slovenskih raziskovalcev in tehnikov.
4. člen
Ime zavoda: Tehniški muzej Slovenije.
Skrajšano ime: TMS.
Sedež javnega zavoda: Parmova 33, Ljubljana.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/01179/00.
Zavod ima razstavne prostore v gradu Bistra, Bistra 5, Borovnica.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
– varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja,
– aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami in drugimi državnimi javnimi zavodi ter RTV Slovenija,
– razvija vlogo osrednjega muzeja za področja svojih zbirk v sodelovanju z mrežo muzejev, z uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji,
– v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja tehniške dediščine in se pri tem povezuje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– pripravlja študije in predloge za razglasitev dediščine za tehniški kulturni spomenik ali znamenitost,
– razvija konservatorske, restavratorske in druge strokovne dejavnosti ter opravlja varstvena dela na posameznih spomenikih,
– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev,
– vodi strokovno izobraževanje pripravnikov,
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine in sodeluje z izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
– poleg stalne razstave vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji in drugimi ustanovami,
– povezuje se s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in skrbi za načrtno varovanje in hranjenje te kulturne dediščine,
– pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom Republike Slovenije in ostalimi muzeji ter omogoča konserviranje in restavriranje predmetov drugih muzejev v skladu s svojim letnim programom,
– letni program razstav usklajuje z razstavnimi termini ostalih državnih muzejev,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike promocijskega materiala,
– vodenje evidence nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine,
– vodi mrežo tehniških muzejev v Sloveniji,
– evidentira in proučuje tehniško dediščino v tujini, ki je povezana s poslanstvom muzeja,
– evidentiranje premične kulturne dediščine po standardih UNESCA (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– opravlja raziskovalno delo na področju tehnike in tehnologije, naravoslovja, ekologije, kmetijstva, gozdarstva in sorodnih dejavnosti ter družboslovja,
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, seminarje in podobno,
– proizvaja električno energijo v lastni mali hidroelektrani.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
92.521   Dejavnost muzejev
92.522   Varstvo kulturne dediščine
92.511   Dejavnost knjižnic
92.512   Dejavnost arhivov
92.530   Dejavnost botaničnih, živalskih vrtov, ipd.
92.720   Druge dejavnosti za sprostitev
22.110   Izdajanje knjig
22.130   Izdajanje revij in periodike
22.140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150   Drugo založništvo
22.250   Druge s tiskarstvom povezane storitve
22.310   Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.230   Razmnoževanje video zapisov
22.330   Razmnoževanje računalniških zapisov
40.101   Proizvodnja električne energije v HE
52.488   Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
52.630   Trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.239   Druge nastanitve za krajši čas
55.301   Dejavnost restavracij in gostiln
55.402   Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
63.210   Pomožne dejavnosti povezane s kopenskim prometom
73.110   Raziskovanje na področju naravoslovja
73.102   Raziskovanje na področju tehnologije
73.103   Raziskovanje na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.210   Raziskovanje na področju družboslovja
74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.400   Oglaševanje
70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
80.422   Drugo izobraževanje.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.
Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan predložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
10. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če ne spoštuje zakonov oziroma splošnih aktov muzeja,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov muzeja oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če povzroči večjo škodo, zaradi katere bi lahko nastale večje motnje pri opravljanju dejavnosti,
– če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno razmerje preneha po samem zakonu.
Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Če svet oziroma strokovni svet ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinjata.
11. člen
Naloge direktorja:
1. načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
2. sprejema strateški načrt,
3. sprejema program dela s finančnim načrtom,
4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustanovitelja oziroma ministra,
13. imenuje pomočnike direktorja,
14. oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
15. skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
16. skrbi za promocijo zavoda,
17. skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
18. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
19. določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
20. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
21. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
22. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
23. določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
24. imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
25. opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
K aktom iz druge, tretje, pete, šeste, sedme in enajste točke prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
12. člen
Pooblastila direktorja
Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed naslednjih področij:
– za področje strokovnega dela, ali
– za področje programov za javnost, ali
– za področje poslovanja.
O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak mandat direktorja posebej in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
14. člen
Pomočnik direktorja za področje strokovnega dela mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok s področja delovanja zavoda,
– strokovni naziv s področja muzejske dejavnosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu v muzejih,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
Pomočnik direktorja za področje programov za javnost mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok s področja delovanja zavoda,
– strokovni naziv s področja muzejske dejavnosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu v muzejih,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
Pomočnik direktorja za področje poslovanja muzeja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
Kandidati za pomočnika direktorja iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo v prijavi za razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
15. člen
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
Naloge in pristojnosti pomočnika direktorja določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda
16. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ministrstvo o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
17. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskem načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
Strokovni svet
18. člen
Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni, in sicer enega izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, in enega izmed vseh zaposlenih.
– po enega člana strokovnega sveta predlagajo Kulturniška zbornica Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Skupnost muzejev Slovenije in Slovensko muzejsko društvo.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev.
Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članom strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.
19. člen
Naloge strokovnega sveta:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ministru k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
20. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda oziroma strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Članom strokovnega sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja.
21. člen
Član sveta zavoda ali strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
22. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj na predlog sveta zavoda ali ministra.
23. člen
Mandat predstavnika delavca v strokovnem svetu preneha s prenehanjem delovnega razmerja in v primerih, ki jih določa akt iz drugega odstavka 18. člena.
Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog strokovni svet ali minister.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
24. člen
Zavod upravlja s prostori gradu Bistra, Bistra 5, 1353 Borovnica, kjer so razstavni prostori muzeja, muzejske delavnice in depoji ter z vso opremo in inventariziranimi predmeti. Premoženje, s katerim zavod upravlja, je naslednje:
v k.o. Verd:
– parc. št. 1662, 1664, 1634/1, 1634/2 travnik,
– parc. št. 172 grad in dvorišče,
– parc. št. 173/1, 173/2 vrtna hiša,
– parc. št. 1655, 1657 park,
– parc. št. 1660 vrt,
– parc. št. 319 stavbišče, dvorišče,
– parc. št. 162 dvorišče,
– parc. št. 164 hiša št. 8,
– parc. št. 169 hiša, gospodarsko poslopje,
– parc. št. 171 hiša, dvorišče.
Zavod upravlja tudi z gospodarskim poslopjem ob gradu Soteska, Soteska ob Krki bš, 8351 Straža, kjer so depoji muzeja, parcelna št. 79, z.k.vl. 199, k.o. Gorenje Polje.
Muzej upravlja še s sledečimi dislociranimi muzejskimi zbirkami: Muzej pošte in telekomunikacij, Stara Loka 3, 4220 Škofja Loka, Usnjarna Tomaža Godca, Muzej Tomaža Godca, Zoisova 15, 4264 Bohinjska Bistrica, Valvasorjeva grafična delavnica, Lovska zbirka in Slovenska geodetska zbirka, Grad Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
28. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z muzejskimi zbirkami in nepremičninami pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
29. člen
Za obveznosti zavoda odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
31. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest, strateški in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje do 29. 11. 2003. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut Tehniškega muzeja Slovenije z dne 22. 10. 1996, razen določb, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet in prenehajo veljati po končanih postopkih teh volitev.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 1/96).
33. člen
Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
34. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-07/2003-1
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2003-3511-0028
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost