Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2003 z dne 8. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2003 z dne 8. 12. 2003

Kazalo

5220. Razlaga kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije, stran 16224.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije je na podlagi 66. člena kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/95) in 13. člena poslovnika o delu komisije za razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije na prvi seji dne 2. 9., 22. 9., 16. 10., 10. 11., 19. 11. in 1. 12. 2003 sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za lesarstvo Slovenije
I
Komisija za razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/95) je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sprejela razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije in z njo določila določbe kolektivne pogodbe, ki se po 1. 1. 2003 uporabljajo, in določbe, ki se ne uporabljajo:
Veljavnost kolektivne pogodbe
A) krajevno: se uporablja v celoti
B) stvarno: se uporablja v celoti
C) osebno: se uporablja v celoti, razen zadnjega stavka, ki se glasi: »Izraz »delavci« v tej pomeni delavce, ki so sklenili delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas s polnim ali krajšim delovnim časom«
D) časovno: se uporablja v celoti
I. Pravice in obveznosti organizacije oziroma delodajalca in delavcev
1. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti
2. člen – Tipična dela in naloge – se uporablja v celoti
3. člen – Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja – se uporablja v celoti, s tem, da se naslov spremeni tako, da se glasi Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi; v prvem odstavku se ne uporablja beseda »poseben«, namesto besedi »delovnega razmerja« se uporabljajo besede »pogodbo o zaposlitvi«
4. člen – Objava delovnega mesta – se uporablja v celoti, s tem, da se v prvem odstavku ne uporabljata besedi »oziroma razpisu« in v tretji alinei beseda »posebne«; v drugem odstavku se namesto besede »ugovor« uporablja beseda »zahtevo«
5. člen – Organi, ki odločajo o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja in opravijo izbiro med kandidati – se ne uporablja
6. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja
7. člen – Pogodba o zaposlitvi – se uporablja v celoti
8. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, drugi odstavek, razen prvega stavka, tretji in četrti odstavek; ne uporabljata se prvi stavek drugega odstavka in peti odstavek
9. člen – Pripravništvo – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek; ne uporablja se peti odstavek; določbe ni mogoče razumeti kot določbe, ki obvezno uvaja pripravništvo
10. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela – se ne uporablja
11. člen – Razporejanje delavcev – se ne uporablja
12. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem razporejanja uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj
13. člen – Prevzem na delo v drugo organizacijo – se ne uporablja
14. člen – Delo na domu – uporablja se drugi odstavek, razen zadnjega stavka; ne uporabljata se prvi odstavek in zadnji stavek drugega odstavka
15. člen – Določanje in reševanje presežnih delavcev – se ne uporablja
16. člen – uporabljajo se šesti, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, sedemnajsti in osemnajsti odstavek; ne uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti, peti, sedmi, petnajsti in šestnajsti odstavek
17. člen – se ne uporablja
18. člen – se ne uporablja
19. člen – se ne uporablja
20. člen – Arbitražna komisija v postopku reševanja presežkov delavcev – se uporablja v celoti
21. člen – Delovni čas – se uporablja v celoti; določilo zadnjega odstavka se uporablja ob upoštevanju določil zakona o starševstvu in družinskih prejemkov, tako da pravica velja tudi za očete
22. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja
23. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti
24. člen – Razporejanja delavca-invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja
25. člen – Letni dopust – uporabljajo se drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ne uporablja se prvi odstavek
26. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v celoti
27. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja
28. člen – se ne uporablja
29. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne uporablja
30. člen – Odškodnina – uporabljata se drugi in tretji odstavek, ne uporablja se prvi odstavek
31. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti
32. člen – Varstvo pri delu – se uporablja v celoti
33. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti
34. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti
35. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti
36. člen – Položaj delegata v delavskem svetu mešanega podjetja – se ne uporablja
37. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti
38. člen – se uporablja v celoti
39. člen – se uporablja v celoti
40. člen – uporabljajo se prvi, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ne uporabljata se drugi in tretji odstavek
41. člen – se uporablja v celoti
42. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti
43. člen – Plače – se uporablja v celoti, ne uporablja se pod točko 5. besedilo v oklepaju, ki se glasi: »(plača iz dobička)«
44. člen – se uporablja v celoti, s tem, da se tretji odstavek uporablja v povezavi z osmo alineo prvega odstavka 29. člena zakona o delovnih razmerjih
45. člen – se uporablja v celoti
46. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti
47. člen – Dodatki – se uporablja v celoti
48. člen – se uporablja v celoti
49. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti, osmi, deveti in deseti odstavek; ne uporabljajo se peti, šesti in sedmi odstavek, pri čemer se za izračun nadomestila uporablja določba, ki je za delavca ugodnejša
50. člen – Prejemki iz naslova uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti
51. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti
52. člen – Drugi osebni prejemki -
1. regres za letni dopust: uporabljata se prvi in četrti odstavek, s tem, da se ne uporablja besedilo »iz zadnje alinee predhodnega odstavka« v prvem stavku; ne uporabljata se drugi in tretji odstavek
2. jubilejne nagrade: se uporablja v celoti
3. odpravnina ob upokojitvi: se ne uporablja
4. solidarnostne pomoči: se uporablja v celoti
53. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom – se uporablja v celoti
54. člen – Inovacije – se uporablja v celoti
55. člen – se uporablja v celoti
56. člen – Pripravniki in učenci na praksi – uporabljajo se drugi, tretji in četrti odstavek; ne uporablja se prvi odstavek
57. člen – Plače profesionalnih sindikalnih zaupnikov – se uporablja v celoti
II. Pravice in obveznosti strank in način reševanja sporov
58. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
59. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
60. člen – Sklenitev, sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
61. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti
62. člen – Sestava komisije za pomirjevanje – se uporablja v celoti
63. člen – Začetek postopka – se uporablja v celoti
64. člen – Učinki pomirjevanja – se uporablja v celoti
65. člen – se uporablja v celoti
66. člen – Organ za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
67. člen – se uporablja v celoti
III. Prehodni in končni določbi
68. člen – se ne uporablja
69. člen – se uporablja v celoti
II
Ta razlaga kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Ljubljana, dne 1. decembra 2003.
Predsednica komisije
dr. Etelka Korpič-Horvat l. r.