Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2002 z dne 24. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2002 z dne 24. 12. 2002

Kazalo

5581. Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah, stran 14647.

Na podlagi 163. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki so jih dolžni voditi zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
Poslovne knjige oziroma evidence vodijo, ne glede na določbe prejšnjega odstavka, tudi zavezanci, ki dosegajo dohodke z naslednjo dejavnostjo:
– z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma pridelano krmo, ribolovom ter gojenjem rib in školjk,
– s trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrtnin, cvetja in gob,
– z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko mehanizacijo, če ni z zakonom ali tem pravilnikom drugače določeno.
Glede sistema vodenja poslovnih knjig, sestavljanja in predlaganja letnih poročil, vodenja poslovnih knjig in evidenc, knjigovodskih listin, amortizacije, prevrednotovanja, popisov, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil ter prehodnih in končnih določb, se za zavezance iz prvega in drugega odstavka tega člena uporabljajo zakon o gospodarskih družbah, slovenski računovodski standard 39, splošni slovenski računovodski standardi in ta pravilnik.
Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno oziroma enostavno knjigovodstvo) pismeno obvestiti pristojni davčni organ najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje odmerno leto. V primeru, ko prične zavezanec poslovati med letom, mora pismeno javiti izbrani sistem vodenja poslovnih knjig najkasneje v roku 8 dneh po pričetku poslovanja. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.
Zavezanci morajo pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnih poročil upoštevati kodeks računovodskih načel.
2. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko vodijo zavezanci, ki opravljajo kulturno, raziskovalno, izobraževalno, novinarsko, športno ter versko dejavnost, zavezanci, ki izdelujejo izdelke domače in umetne obrti, čebelarji, zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje v gospodinjstvu in v kmečkem gospodarstvu (kmečki turizem), zavezanci, ki opravljajo prevoz oseb s plovnimi objekti in avtotaksijem, kočijaži, zavezanci, ki opravljajo kmetijske storitve s kmetijsko mehanizacijo, evidenco prejetih in izdanih knjigovodskih listin (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se zavezancem, ki se ukvarjajo z domačo in umetno obrtjo, z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma pridelano krmo, ter zavezancem, ki poslujejo izključno z eno pravno osebo, prihodki in odhodki lahko ugotavljajo na podlagi evidence, ki jo vodi ta pravna oseba.
3. člen
Zavezanci, ki so dolžni voditi poslovne knjige in evidence po drugih predpisih, so dolžni le-te voditi tudi za potrebe kontrole in odmere davkov ter drugih obveznosti.
Zavezanci za davek iz dejavnosti, katerim se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo skladno z drugim in tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika voditi evidence o doseženih prihodkih pri fizičnih osebah in pri tujih pravnih ali fizičnih osebah.
Zavezanci, ki kot fizične osebe opravljajo menjalniške posle, so dolžni voditi evidenco denarnih sredstev na način, kot to velja za pravne osebe.
Zavezanci, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost, so dolžni voditi tudi evidenco nabave in porabe pijač in živil.
II. EVIDENCA PREJETIH IN IZDANIH KNJIGOVODSKIH LISTIN
4. člen
Zavezanci iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika vodijo evidenco, v katero vpisujejo vse prejete in izdane knjigovodske listine.
Evidenca mora vsebovati poleg zaporedne številke listine še najmanj datum vpisa in vsebino poslovnega dogodka, ki ga listina dokazuje (ločeno prihodki in odhodki ter drugi poslovni dogodki).
Evidenca se vodi kronološko. Z zaporedno številko, v katero je listina vpisana v evidenco, je zavezanec dolžan označiti tudi listino in jo v takem vrstnem redu priložiti evidenci.
5. člen
Za knjigovodsko listino iz 4. člena tega pravilnika se šteje listina, ki izpričuje poslovni dogodek in se sestavi praviloma na kraju in ob času njegovega nastanka.
Evidenca prejetih in izdanih knjigovodskih listin se zaključuje s stanjem na dan 31. december, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti oziroma statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe.
Knjigovodske listine so podlaga za vnašanje podatkov v obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti.
III. EVIDENCA KNJIGOVODSKIH LISTIN PRETOKOV MED PODJETJEM IN GOSPODINJSTVOM LASTNIKA
6. člen
Zavezanci so dolžni voditi evidenco knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika, ki izkazuje transakcije (denarne in nedenarne) med podjetjem in gospodinjstvom lastnika.
Evidenca mora vsebovati zaporedno številko knjigovodske listine v evidenci, številko knjigovodske listine, datum in vrednost transakcije. Evidenca se vodi kronološko.
Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika se zaključuje s stanjem na dan 31. december, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti oziroma statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe.
Če zavezanci zagotavljajo podatke iz evidence knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika v poslovnih knjigah na drugačen način, jim navedene evidence ni potrebno voditi.
IV. EVIDENCA NABAVE IN PORABE PIJAČ IN ŽIVIL
7. člen
Evidenco nabave in porabe pijač in živil so dolžni voditi zavezanci, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost.
Dokument, na katerem se vodi evidenca iz prejšnjega odstavka, mora biti overjen z žigom zavezanca.
8. člen
Evidenca nabave in porabe pijač mora biti dnevno vodena in mora zagotavljati naslednje podatke:
– nazive po vrstah pijač glede na ceno in mersko enoto,
– zaporedno številko knjiženja,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigovodske listine o nabavi,
– količino vsakokratne nabave,
– nabavno in prodajno ceno z označbo datumov spremembe cen,
– datum in količino vsakodnevne porabe v merskih enotah.
Šteje se, da je pijača porabljena takrat, ko zavezanec enoto izprazni.
Iz evidence mora biti razvidno začetno stanje na dan 1. januarja, vsakodnevno stanje in končno stanje na dan 31. decembra.
9. člen
Evidenca nabave in porabe živil se vodi samo po nabavni vrednosti in mora vsebovati naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigovodske listine o nabavi,
– nabavno vrednost iz knjigovodske listine.
Poraba živil se ugotavlja mesečno na podlagi popisa zalog, podatki pa morajo biti vpisani v evidenco v osmih dneh po preteku meseca oziroma leta.
Evidenci nabave in porabe pijač in živil morata biti stalno v gostinskem obratu. Zavezanec mora zagotoviti, da so evidence dostopne, tudi ko sam ni prisoten v gostinskem obratu.
Stroški porabe živil in pijač se ugotavljajo mesečno na način, določen s slovenskimi računovodskimi standardi.
V. PREDLAGANJE LETNEGA POROČILA IN DOSTOP DO POSLOVNIH KNJIG IN EVIDENC
10. člen
Zavezanci sestavijo letno poročilo za tekoče leto najkasneje do 28. februarja naslednjega leta in ga do navedenega datuma predložijo skupaj z napovedjo za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti pristojnemu davčnemu organu.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena letnega poročila ni potrebno sestaviti zavezancem iz 2. člena in zavezancem iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Poslovne knjige in evidence morajo biti dostopne na sedežu zavezanca. Če poslovne knjige in evidence niso dostopne za sedežu zavezanca, jih mora zavezanec na zahtevo davčnega organa predložiti v roku in na kraju, ki ga ta določi.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati odredba o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah (Uradni list RS, št. 77/96).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odredba o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah uporablja za davčno leto 2002.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 27839/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance